بازی ساز، و با نشاط بوده و احساس اجتماعی را تقویت کند.
از نظر فیزیکی در برابر شرایط گرما و سرما، نور و رطوبت و مانند آن قابل کنترل باشد.
از نظر رفتاری امکان مطالعه فردی، کارگروهی، فعالیتبدنی، نوشتن، خواندن، کار با کامپیوتر، موسیقی، تئاتر، آموزش و بازی را فراهم آورد(کامل نیا، 1386 ).
نظام آموزشی سنتی در زمان و مکان و برنامه درسی معین و مشخصی شکل میگیرد و همه یادگیرندگان در کلاس حضور داشته و طبق نظام تعیین شده ارزیابی میشوند. اما تعلیم و تربیت تزریقی نیست بلکه تجربی است. در روش آموزش متداول، رابطه میان معلم و یادگیرنده، یک سویه و عمودی است. یادگیرنده، در جایگاه پذیرندهای منفعل قرار دارد، حال آنکه در روشهای نوین، آموزش، فرایندی برای کشف نیروهای درونی و به فعلیت درآوردن قابلیتهای یادگیرنده است که جز با برقراری رابطه دوسویه میان شاگرد و یادگیرنده، قابل فهم نیست. در آموزش و پرورش نوین، «راهانداختن» دانشآموز از نشان دادن یک راه مشخص مهمتر است. چنین ضرورتی، آزادی پرسش، اندیشه، انتقاد و حق شک و جرأت خلاقیت و نوآوری را اجتنابناپذیر میسازد و ساختار آموزش، از منابع و متون درسی تا شیوههای تدریس را از بند قالبگرایی و نتیجه محوری خارج میسازد. لذا اگر از مفاهیم متنوع آموزشی، انتظار نتایج کاملاً ثابت مد نظر باشد، خلاقیت از دست میرود(نظری، 1388).
مدارس اجتماعی یکی از مصادیق مدارس باز هستند که به دلیل اهمیت خود پذیرای برنامههای درسی و کمک آموزشی، پرورشی، فراغتی و حتی اجتماعی میباشند. دیوارهای بلند مدرسه و فضاهای یکنواخت کلاس سنتی نمیتواند بستر مناسبی برای شکل گیری مدارس اجتماعی باشد. چنین مدارسی در کنار فعالیت آموزشی متعارف، فعالیتهای متنوع و امکانات خود را با محله به اشتراک گذاشته و امکانات کمک آموزشی، فضای سبز، زمین ورزش، سالن اجتماعات و حتی کلاس خود را در ساعات تعطیلی مدرسه در اختیار دیگر گروههای اجتماعی قرار میدهد. البته این تعامل دو طرفه بوده و از سوی دیگر امکانات محلهی مانند کتابخانه و بوستان محله شرایطی در اختیار مدرسه قرار میگیرد(الخوانساری، 1384).
در نیمه دوم قرن بیستم تلاش بسیاری به عمل آمد تا فضای سنتی کلاس دگرگون شود و از جمله قانون تعلیم و تربیت فرانسه در سال 1965 تأکید نمود که معماری آموزشی دارای نقش تربیتی است. در دهههای اخیر ایده مدارس باز برای پاسخ به این مسأله در قالب الگوهای چون مدرسه بدون دیوار، مدارس چند هستهای، مدارس اجتماعی و مانند آن مطرح شدهاست و دستاوردهای قابل توجهی را نیز کسب کردهاست و از این رو جوامع مختلف به دلیل عدم تدوین و اجرای برنامههای درسی متناسب، همچنان از معماری سنتی کلاس و برنامههای سنتی درسی برای آموزش بهره میگیرند. با این حال امروزه ایده مدارس باز به عنوان یک ایده برتر که یادگیری را فعال، اشتیاقآور و مسئولیتپذیر میسازد شناخته شدهاست(کامل نیا، 1386).
2-6 ویژگی کالبدی مدارس خلاق در حالی که آموزش رسمی در فضاهای بسته صرفاً بخشی از حواس کودک را فعال میکند، یادگیری فعال در محیطهای بیرونی نسبت به محیطهای بسته، تمام ابعاد رشد و کودک را در بر میگیرد. در نگرشهای نوین آموزشی، تعلیم در جستجو و کشف تفسیر شده و محیط تعلیم و تربیت از امکانات، لوازم و انگیزههای کنجکاوی، تحقیق و کاوش سرشار میشود تا آموزش از فضای بسته کلاس درس به حیاط و فضای باز گسترش یافته و فضای باز کاردکردی چون کلاس مییابد(اکرمی، 1383). آموزش موضوعات محیطی نظیر حفظ سرمایهها و میراث طبیعی و فرهنگی و تاریخی و آموزش مفاهیم شهروندی و مشارکت اجتماعی در بستر فضاهای باز و اجتماعی بسیار خلاقانهتر و موثرتر صورت میگیرد. مدارسی که در طرح کالبدی یا برنامه درسی از طبیعت بهره گرفتهاند امکان کاوش، جستجو، تجربه بازی، و در نتیجه رشد شناختی بهتر را فراهم میآورد. در چنین مدارسی بازیهای جمعی و پویا، امکانپذیر شده و کودکان به مشارکت گروهی و در نتیجه رشد توانایی و مهارتهای اجتماعی تشویق میشوند. رشد خلاقیت محیطی در ارتباط کودک با فضاهای طبیعی و بکر محقق میشود و این فضاها حس شهودی کودکان را فعال میکند. برخی از تحقیقات روانشناختی پیرامون ترجیحات محیطی، نشان می‌دهد شهروندان و به ویژه کودکان، به طور کلی محیطی طبیعی و سبز را به محیطهای ساخته شده ترجیح میدهند. وجود درختان و چمنکاری میتواند احساس امنیت و آسایش را در مدرسه افزایش دهد. حتی سطح بازی و خلاقیت بازی در اماکن دارای درخت و زمین چمنکاری شده بیشتر است(Sullivan و همکاران، 2004). آفرینش و طراحی کالبدی مدرسه مبتی بر فضاهای چند عملکردی، اجتماعی با برخورداری از انواع تجهیزات و امکانات متنوع و کمک آموزشی در مطالعات مختلفی پیشنهاد شدهاست. این ایده میتواند بر حسب شرایط اقلیمی و جغرافیایی در قالب سه نوع فضای باز، نیمه باز و بسته طراحی و اجرا شود. فضای یاد شده در بر دارنده امکاناتی برای یک چرخه کامل از تصورات خلاقانه است که حس تعامل و واکنش کودکان را در قالب جذابیت، سرگرمکنندگی، تعامل طولانی مدت و مرتبط با برنامههای درسی برانگیزاند. معماری کلاس در عین پاسخگویی به نیازهای آموزشی، به مدد بهرهگیری از فنآوریهای نوین رایانه و سامانه چند رسانهای، زمینه پرورش خلاقیت را فراهم میکند. به این ترتیب شکلگیری کالبد مدرسه به عنوان یک مکان کودکانه خلاق مستلزم طرحی است که در عین تحقیق انتظارات کودکانه، زمینه بروز فعالیتهای مورد علاقه او را فراهم کند. یکی از مهمترین عوامل بروز خلاقیت محیطی در کودکان عامل بازی سازی( با عوامل محیطی و دستی و یا فناوریهای دیجیتالی) است. بازی سازی فرایندی تعاملی بین کودک و محیط تغییراتی را برای بازی ایجاد مینماید. بازی ایجاد مینماید. بازی سازی خود تحت عنوان حس کنجکاوی است و تغییر کنجکاوی علاوه بر زمینه بازسازی زمینه تخیل میباشد و تخیل نقش عمیقی در فرآیند بازی سازی دارد. وجود نشانههای محیطی تخیل کودکان را راه انداخته و کاستی نشانههای محیطی با تخیل کودک اصلاح میشود تا فرآیند بازی تغییرات مورد نیاز را توسط تخیل عمل نماید.
198564528067000401320-197485فعال سازی حواس پنجگانه کودک با متغیرهای محیطی مدرسه
00فعال سازی حواس پنجگانه کودک با متغیرهای محیطی مدرسه

3917950برانگیزش ادراکات و رفتارهای خلاق( کنجکاوی، تخیل، انعطاف، تازگی،
گسترش، ترکیب و تحلیل، ترکیب ، تحلیل، سازملن دهی و پیچیدگی)
00برانگیزش ادراکات و رفتارهای خلاق( کنجکاوی، تخیل، انعطاف، تازگی،
گسترش، ترکیب و تحلیل، ترکیب ، تحلیل، سازملن دهی و پیچیدگی)

198564538354000
239395156845اصول طراحی معماری و منظر مدرسه: 1) دسترس پذیری و آزادی عمل 2)
جذابیت و شگفت انگیزی 3) شایستگی و پاسخگویی 4) آسایش و ایمنی،
5) طبیعت گرایی و منظره پردازی، 6) مشارکت و همراهی
00اصول طراحی معماری و منظر مدرسه: 1) دسترس پذیری و آزادی عمل 2)
جذابیت و شگفت انگیزی 3) شایستگی و پاسخگویی 4) آسایش و ایمنی،
5) طبیعت گرایی و منظره پردازی، 6) مشارکت و همراهی

19856455334000148590276225طرح مدرسه باز، مدرسه اجتماعی و فضاهای جمعی مجهز و چند منظوره
(تدابیر طراحی شامل محوطه سازی، جزئیات معماری کفها، جدارهها و دیوارهای کلاس، راهروها و سالنها، مبلمان داخلی و بهرهگیری از عناصر کمک آموزشی
و فناوری دیجیتالی
00طرح مدرسه باز، مدرسه اجتماعی و فضاهای جمعی مجهز و چند منظوره
(تدابیر طراحی شامل محوطه سازی، جزئیات معماری کفها، جدارهها و دیوارهای کلاس، راهروها و سالنها، مبلمان داخلی و بهرهگیری از عناصر کمک آموزشی
و فناوری دیجیتالی

19856457810500358775352425نتیجه: تسهیل رشد و پرورش خلاقیتهای محیطی در کودکان
00نتیجه: تسهیل رشد و پرورش خلاقیتهای محیطی در کودکان

شکل(2-2): فرایند ارتقای خلاقیت کودکان با طراحی معماری و منظر مدرسه
محیط حس کنجکاوی، تخیل، تجسم، بازی سازی و نهایتاً بروز خلاقیت را در پی دارد (باقری، 1390) همچنین حس کنجکاوی تحت تأثیر فضای کنجکاوانه و تحریککنندگی محیط است. فضای کنجکاوانه و تحریککنندگی محیط است. فضای کنجکاوانه بایستی برانگیزنده خاصیت کنجکاوی باشد. تحریککنندگی محیط، ویژگیهای محیطی جستجو و تحرک است. از سوی دیگر تحرکپذیری خود تحت تأثیر تحریککنندگی و فعالیت آزادانه است، فعالیت آزادانه امکان ریسکپذیری را افزایش میدهد. فضای کنجکاوانه تحت تأثیر پیچیدگی محیط است. پیچیدگی آن دسته از ویژگیهای محیطی است که فضای کنجکاوانه را فراهم میآورد و از سوی دیگر بر تحریککنندگی محیط میافزاید. تحریککنندگی محیط علاوه بر تأثیرپذیری از پیچیدگی محیط از انعطافپذیری محیط نیز تأثیر میپذیرد. انعطافپذیری آن دسته از ویژگیهای محیطی است که توسط کودک قابل تغییر میباشد. از دیگر ویژگیهای محیطی نظارت محیطی است. محیط نظارتپذیر محیطی است که از یک class=’link’>3

  • 6
  • دسته‌ها: عمومی