سو امکان مراقبت معلمان را افزایش میدهد و از سوی دیگر در فعالیت آزادانه کودک خللی به وجود نمیآورد. پیچیدگی فضایی میتواند موجب فعالیت کنجکاوانه کودک، حس کنجکاوی و رشد خلاقیت وی گردد.ویژگیهای کالبدی ناظر بر این روند شامل مواردی چون استفاده از اختلاف سطح، زمین بازی گود، ایجاد غار و تونل گیاهی، مبلمان ترکیبی، مسیرهای عجیب و پیچیده، استفاده از مار گیاهی، سطوح شیبدار، اختلاف سطح و مانند آن باشد. استفاده از مبلمان ترکیبی، مسیرهای پیچیده، استفاده از قطعات قابل حمل چنانچه امکان دخالت کودک را در محیط فراهم سازد، علاوه بر ایجاد بازی سازی، موجب تحریک پذیری محیطف تحریک کودک و در نتیجه ایجاد جریان حس کنجکاوی و تخیل و نهایتاً رشد و خلاقیت وی میشود. این امر با استفاده از قطعات قابل حمل توسط کودک و یا استفاده از حوضچه شن، دیوارهای نیمه ساخته و قابل تکمیل میسر است. چنانچه فضای کودک دارای امکان نظارت پذیری باشد این امکان موجب فعالیت آزادانه و در نتیجه رشد و خلاقیت میشود(عظیمی، 1387).
از سوی دیگر با توجه به این موارد روانشناسان دريافتهاند كه رنگ‌ها تأثيرات معجزهآسايى بر روح و روان انسان‌ها دارندوعلاقه به رنگ‌هاى خاص گوياى بسيارى از تمايلات ذهنى و روحى افراد است. رنگ به عنوان عنصر تفكيكناپذیرمعمارى، تأثير فراوانى بر روحيه و رفتار كاربران فضاها و ساختمانها داردو حالات روانى و عاطفى آنان را شديداً تحت تأثير قرار مىدهد. رنگ اگر مناسب باشد، درمدرسه، سبب شادابى، نشاط روحى، تحرك و تلاش دانشآموزان مىشود و فرايند يادگيرى راسرعت مىبخشد؛ به علاوه، ارگانيسم دانشآموزان را هم از نظر بينايى و هم از راههاى غير بينایی تحت تأثیر قرار مىدهد. در واقع انسان پديدههاى اطراف خود را همراه با رنگ مشاهده مىكند و نسبت به آنها واكنش نشان مىدهد. رنگها هر يك حاوى پيامى خاص به بينندگان هستند و اين موضوعى است كه از قديم الايام مورد بررسى و تحقيق دانشمندان و روانشناسان بودهاست در دهههاى اخير درمباحث روانشناسی رنگها، تحقيقات و كندوكاوهاى فراوان و مفصل صورت پذيرفتهاست.در پژوهش‌هاى مختلفى از مردم خواسته شد تا حالات خلقى و روحى خود را به رنگ‌هاىمختلف نسبت دهند. در مطالعة وكسنر(1954) درميان دانشآموزان، آنها كاملاٌ معتقد بودند كهرنگ‌هاى خاص با حالات خلقى زير ارتباط دارند:
جدول 2-1 ارتباط رنگ با روحیات دانشآموزان- وکسلر(1954)
در واقع اين ارتباط عاطفى ممكن است در شيوهادراك افراد از محيط معانى خاصى به همراه داشته باشد. اتاقهاى با رنگ روشن‌تر، معمولاً بزرگ‌تر و جادارتر از اتاقهاى تاريك به نظر مىرسند ولی اتاقهاى با رنگ تيرهتر،گرانتر و باشكوهتر مىنمايانند. در مدارس، رنگ فضاها و تجهيزات آموزشى به دليل شرايط سنى و روحى كودكان و نوجوانان از حساسيت بيشترى برخوردار است؛ زيرا اين امر مىتواند باعث شادابى، نشاط، آرامش روانى، تحرك و تلاش دانشآموزان شود و فرايند يادگيرى را افزايش دهد. هم‌چنان كه مىتواند زمينهكسالت، خمودى، بىتحركى، عصبانيت، اضطراب و افسردگى آنان را فراهم آورد .استفاده از رنگهاي تيره ميزان يادگيري را كاهش ميدهد و از طرفي نوع رنگ در شخصيت فردبسيار تأثير دارد. مثلا رنگ‌هاى قرمز و نارنجي رنگهايي شاد هستند اما از نظرعرفي براي پسرها خيلي مناسب نيستند و اين مسئله گاهي سبب ميشود كه فرد در صورت استفاده از اين رنگ مورد تمسخر قرار گيرد و سرخورده شود.
متأسفانه در محیط مدارس ما بيشتر از رنگ خاكسترى استفاده مىشود. در حالىكه خاكسترى رنگ بىرنگى است؛ نه تيره است و نه روشن و از هر نوع تحرك و يا گردش روانى خنثى است و نه تنشزا. متداول شدن استفاده از اين رنگ در مدارس به علت چرك تاب بودن آن است كه در نتيجه تأثيرات روانى آن ناديده گرفته مىشود(طبائیان، 1390).2-7 پیشرفت تحصیلی مهمترین احساسات نظام آموزشی، آماده ساختن افراد برای کسب دانش، مهارتهای شناختی و شغلی جهت ورود به اجتماع است. جامعه ما هم در حال توسعه و پیشرفت است و عزت نفس از جمله مهمترین عوامل اثرگذار بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی است(عباسی، 1387). محققان در بررسی همه جانبه پیشرفت تحصیلی، به عوامل درون فردی و محیطی که پیشرفت تحصیلی را پیشبینی میکنند، پرداختهاند(Guay، 1997).
نظامهای آموزشی در حال حاضر از ارکان مهم توسعه در جوامع به شمار میآیند و اصولاً جوامع، اهداف و آرمانهای خود را از طریق تأسیس این نظامها دنبال میکنند. با این تعبیر، آموزش و پرورش را میتوان الگوی کلی نهادها و موسسات موجود قلمداد نموده، رشد و توسعه جوامع را در گرو رشد و توسعه نظامهای آموزشی ممکن دانست(کیامنش، 1389). در
هر نظام تعلیم و تربیت، میزان پیشرفت تحصیلی دانشآموزان، یکی از شاخصهای موفقیت در فعالیتهای علمی است. وجود پیشرفت تحصیلی موضوعی است که به خصوص در حال حاضر مورد توجه نظامهای آموزش و پرورش در هر کشوری است. با توجه به اینکه میزان افت تحصیلی یکی از مشکلات عمده و رایج دانشآموزان ایرانی در همه پایههای تحصیلی است. یافتههای مطالعات بینالمللی در موید عملکرد ضعیف دانشآموزان ایرانی در در حوزههای مختلف بوده است. با نگاهی به مطالعات صورت گرفته در مورد عملکرد دانشآموزان ایرانی و مقایسه آن با سایر کشورها مشخص میشود که دانشآموزان ایرانی در بین 41 کشور شرکتکننده در آزمونهای پیشرفت تحصیلی تیمز، رتبههایی بین 37 و 38 را کسب کردهاست (کیامنش، 2006 ).
پیشرفت تحصیلی همواره یکی از دغدغه های اصلی والدین، نظام آموزش و پرورش و روانشناسان بودهاست. در حقیقت، بازدهی مطلوب نظام آموزشی عمدتاً با میزان پیشرفت تحصیلی افراد شاغل در آن سنجیده میشود. معمولاً پیشرفت تحصیلی با مواردی چون معدل دانشآموز، میزان واحد گذرانده یا افتاده، اخراج یا ترک تحصیل، شناخته میشود؛ گر چه در منابع از معیار معدل کل دروس یا بعضی از دروس خاص در این زمینه استفاده میشود. پیشرفت تحصیلی با عوامل متعددی همبسته است. از جملهی این عوامل، می‌توان به وضعیت اقتصادی- اجتماعی خانواده، میزان هوشبر فرد، انگیزهی پیشرفت و غیره اشاره کرد.
بنا به تعریف، پیشرفت تحصیلی تسلط بر اطلاعات و دانش‌های نظری در یک زمینهی معین تعریف شده،میباشد. پیشرفت تحصیلی، یعنی این که فراگیران تا چه حد در رسیدن به اهداف دورهی آموزش موفق بودهاند(سیف، 1382). Atkinson) و همکاران،1998)،( نقل از سیف،1384)، پیشرفت تحصیلی را توانایی آموخته شده یا اکتسابی حاصل از دروس ارایه شده یا به عبارت دیگر، توانایی آموخته شده و یا اکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی میدانند که به وسیلهی آزمون‌های استاندارد شده، اندازه‌گیری میشود. خوینژاد(1374)، عنوان میکند که پیشرفت تحصیلی مقدار دستیابی دانشآموز به هدفهای تربیتی که معمولاً در حیطهی شناختی و در یک موضوع درسی خاص است، میباشد.
2- 8 عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی تفاوتهای فردی دانشآموزان از نظر پیشرفت تحصیلی و عوامل مؤثر بر آن، از جمله مسایل مهمی است که همیشه مورد علاقهی دستاندرکاران تعلیم تربیت و متخصصان روانشناسی پرورشی و آموزشگاهی بودهاست. اکثر متخصصان این حوزه، بر نقش متقابل شناختی و انگیزشی به عنوان عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی تأکید می‌کنند. علاوه بر توانهای شناختی دانشآموزان، متغیرهای انگیزشی هم از جمله مهمترین عواملی هستند که روی مدت زمان صرف شده برایقیمت: 10000 تومان

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com