متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

عنوان : بررسی رابطه بین تمایل به ریسک پذیری و  خطر و روحیه ی کارآفرینی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱

۱-۱ بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱

۲-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………..۳

۳-۱  اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………۳

۴-۱ فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۴

۵-۱ تعریف اصطلاحات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۵

۶-۱ روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….۶

۷-۱ جامعه آماری و شیوه نمونه گیری………………………………………………………………………………………………۷

۸-۱ ابزار جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………………….۷

۹-۱ روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………….۷

۱۰-۱ مشکلات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۸

۱۱-۱ مدل نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۸

فصل دوم  مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۱-۲ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲

۲-۲ ماهیت و تعریف کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………۱۳

۱-۲-۲سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی……………………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۲-۲ ویژگی های کارآفرینان ……………………………………………………………………………………………………۲۰

۳-۲-۲ نقش های کارآفرینان در جامعه…………………………………………………………………………………………..۲۴

۴-۲-۲ اهمیت و ضرورت کارآفرینی……………………………………………………………………………………………..۲۵

۵-۲-۲ دیدگاه های مربوط به کارآفرینی…………………………………………………………………………………………۲۶

۶-۲-۲ مهارت های کارآفرینان……………………………………………………………………………………………………..۲۷

۷-۲-۲ تئوری ها و مکاتب کارآفرینی……………………………………………………………………………………………۲۹

۸-۲-۲ فرایند کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………………..۳۳

۹-۲-۲ انواع کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………………….۳۵

۳-۲ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………۳۸

۴-۲ تعریف ریسک پذیری…………………………………………………………………………………………………………..۳۹

۱-۴-۲ ابعاد ریسک…………………………………………………………………………………………………………………….۴۱

۲-۴-۲ اجزا ریسک…………………………………………………………………………………………………………………….۴۴

۳-۴-۲ انواع ریسک……………………………………………………………………………………………………………………۴۴

۴-۴-۲ نقش ریسک در کارآفرینی………………………………………………………………………………………………..۴۶

۵-۴-۲ تفاوت های فردی ، ادراک ریسک و اتخاذ تصمیم مخاطره آمیز……………………………………………….۴۹

۶-۴-۲ تمایل به خطرپذیری و تحقیقات مرتبط در این زمینه……………………………………………………………….۵۰

۵-۲ پیشینه تحقیقات صورت گرفته………………………………………………………………………………………………..۵۲

۱-۵-۲ تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………………………….۵۲

۲-۵-۲ تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………………………..۵۵

فصل سوم روش تحقیق

۱-۳ روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸

۲-۳ جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………….۵۸

۳-۳ نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………..۵۸

۴-۳ ابزار جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………………..۵۸

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

۱-۴ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲

۲-۴آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲

۳-۴ آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………۶۵

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

۱-۵ خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..۷۳

۲-۵ نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..۷۴

۳-۵ پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۷۵

۴-۵ مشکلات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۷۵

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………….۷۶

فهرست منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹

ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳

 

فهرست جداول

جدول ۱-۲  خلاصه مباحث اصلی فصل دوم…………………………………………………………………………………..۱۱

جدول۲-۲  ویژگی های روانشناختی کلیدی کارآفرینان……………………………………………………………………۲۴

جدول۳-۲ مهارت های کارآفرینی و اهمیت انها در فرایند کارآفرینی………………………………………………….۲۸

جدول ۴-۲خلاصه مکاتب کارآفرینی مطرح شده در دسته بندی سوم مکاتب کارآفرینی……………………….. ۳۲

جدول۵-۲کارهای صورت گرفته توسط محققان کارآفرینی……………………………………………………………….۳۷

جدول۶-۲تحقیقات مرتبط با ویژگی تمایل به خطرپذیری………………………………………………………………..۵۱

جدول ۱-۳نگاره تحلیل عاملی متعلق به ابعاد تمایل به ریسک و مخاطره پذیری………………………………….۵۹

جدول۱-۴ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب رشته تحصیلی…………………………………………………۶۳

جدول۲-۴ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت………………………………………………………….۶۴

جدول ۳-۴ شاخص های توصیفی مرتبط با ابعاد تمایل به ریسک و مخاطره پذیری و روحیه کارآفرینی………۶۵

جدول ۴-۴همبستگی بین متغیر تمایل به ریسک و مخاطره پذیری و روحیه کارآفرینی……………………….۶۶

جدول ۵-۴همبستگی بین مولفه کج روی از هنجارها و روحیه کارآفرینی…………………………………………..۶۶

جدول ۶-۴همبستگی بین مولفه ماجراجویی و روحیه کارآفرینی……………………………………………………….۶۷

جدول ۷-۴همبستگی بین مولفه ترس و روحیه کارآفرینی……………………………………………………………….۶۷

جدول ۸-۴همبستگی بین مولفه پذیرش نوآوری و روحیه کارآفرینی………………………………………………….۶۸

جدول ۹-۴همبستگی بین مولفه رفتارهای بدون برنامه و روحیه کارآفرینی…………………………………………۶۸

جدول ۱۰-۴همبستگی بین اقدام بدون توجه به عواقب کار و آینده نگری و روحیه کارآفرینی……………….۶۹

جدول ۱۱-۴خلاصه مدل پیش بینی روحیه کارآفرینی بر اساس متغیر تمایل به ریسک و مخاطره پذیری.۶۹

جدول ۱۲-۴ضرائب متغیرهای پیش بین……………………………………………………………………………………….۷۰

فهرست نمودارها

نمودار۱-۴ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب رشته تحصیلی…………………………………………………۶۳

نمودار۲-۴ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت………………………………………………………….۶۴

فهرست شکل ها

۱-۱ مدل نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….۹

۱-۲ فرایند کارآفرینی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۵

۲-۲ انواع کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۷

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

مقدمه :

در حالی وارد قرن حاضر شده ایم که اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با نیروی حیات بخش کارآفرینی از نو زنده شده است.  کارآفرینی همان موضوعی است که پینکات از آن بعنوان رنسانس هزاره سوم یاد می کند. کارآفرینی ، خلاقیت و کسب و کارهای مخاطره آمیز سوخت موتور اقتصاد مدرن را فراهم می کنند.( مقیمی ، ۱۳۸۳ : ۲۱ ). واژه کارآفرینی از واژه فرانسوی Entreprender بمعنای متعهد شدن گرفته شده است. این واژه اشاره به افرادی دارد که مسئولیت و تعهد انجام کاری را می پذیرند و کسانی هستندکه ریسک را بعنوان یک مولفه اصلی در زندگی شان قبول دارند ، آنها واسطه گرانی هستند که در مورد سود و زیان کارهایشان ریسک می کنند.( هولت[۱] ، ۲۰۰۱  : ۳ ). در ایران در چند سال گذشته موضوع کارآفرینی به چالش کشیده شده به نحوی که تمام سازمان ها ، دانشگاهها و وزارتخانه ها ، برنامه یا مرکزی را برای کارآفرینی جوانان و دانش آموختگان در نظر گرفته اند که همه این کارها به خاطر رکود اقتصادی ، رشد ضعیف بنگاههای کوچک و متوسط ، واردات گسترده زود بازده و از همه مهمتر معضل بیکاری جوانان می باشد ، که دولتمردان و مسئولان را بر آن داشته تا در سیاستهای علمی و اقتصادی خود به کارآفرینی و خود اشتغالی جوانان اهمیت ویژه ایی بدهند. با توجه به اهمیت این موضوع در نظام آموزشی ایران و بخصوص شناسایی کارآفرینان بالقوه و عوامل اثر گذار بر آن، پژوهش حاضر در نظر دارد تا با مقایسه ویژگی شخصیتی ( ریسک و مخاطره پذیری )کارآفرینان در میان دانشجویان رشته مدیریت به شناخت بیشتری در این زمینه دست یابد.

۱-۱بیان مساله

مطالعات در مورد ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و رشد اقتصادی نشان می دهد که با رشد برخی ویژگی ها در افراد می توان رشد اقتصادی در جوامع مختلف را فراهم کرد. این متغیر ها بیشتر مورد توجه روانشناسانی است که توجه خود را به تجزیه و تحلیل فرد معطوف داشته اند و اکثر آنها به دنبال کشف پاسخ به این سوال هستند که یک کارآفرین چه ویژگی هایی باید داشته باشد تا از یک فرد عادی متمایز باشد.( لیت تانن[۲] ، ۲۰۰۰ ، گورول و اتسان[۳] ، ۲۰۰۶ ). شناخت ظرفیت کارآفرینی دانشجویان همراه با اصلاح نظام آموزشی موجود موجب رشد و توسعه نظام اقتصادی و حل مشکل بیکاری خواهد بود. متاسفانه فارغ التحصیلان دانشگاه با شیوه های شناخت فرصت های اشتغال آشنا نبوده و توانایی استفاده از قابلیتهای خود برای استفاده از فرصت های طلایی اشتغال را ندارند. نظام آموزشی در سطوح مختلف تحصیلی ، قابلیت های لازم را برای بر عهده گرفتن مشاغل جدید در میان دانش آموزان فراهم نکرده است و افراد با طرز فکر خود اشتغالی و کارآفرینی تربیت نشده اند. این افراد معمولا تجربه لازم برای کاربرد مطالب آموخته شده و رویارویی با مسایل بعد از شروع کسب و کار را ندارند.( آذرهوش و احمد پور ، ۱۳۷۸ ). و با ورود به دنیای کار سردرگم و برای پیدا کردن کار محتاج دولت هستند. از سوی دیگر در اکثر تحقیقات صورت گرفته ایی چون  زالی و همکاران ( ۱۳۸۶ ) ،  هومن و همکاران ( ۱۳۸۵ ) ، کوک و همکاران[۴] ( ۲۰۰۸ ) ، بای گریو[۵] ( ۱۹۹۴ ) ،  بوفوگ و همکاران[۶] ( ۲۰۰۱ ) ، دمارتینو و همکاران[۷] ( ۲۰۰۳) ، کواینین و همکاران[۸] ( ۲۰۰۶ ) ، آلبرت شاپیرو[۹] ( ۲۰۰۲ ) بدری و همکارانش ( ۱۳۸۵ ) ، شکر کن و همکارانش ( ۱۳۸۲ ) در کنار سایر ویژگی ها ، ریسک پذیری بعنوان یکی از شاخصه های مهم در افراد کارآفرین بشمار رفته است. به همین منظور دانشگاهها  بعنوان متولیان اصلی تخصص زایی بایستی با بهره گرفتن از امکانات مناسب ، اساتید مجرب ، مدیریت مطلوب و سایر مولفه ها در پرورش ویژگی ها شخصیتی کارآفرینی در میان دانشجویان پیشقدم باشند تا با بهبود و تقویت این قابلیتها زمینه شکوفایی فرد و رشد اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی جامعه را فراهم سازند. با ملاحظات فوق در این تحقیق مساله اصلی که توجه محقق را به خود معطوف نموده برسی این موضوع می باشد که تا چه اندازه تمایل به ریسک و مخاطره پذیری و ابعاد آن با توجه به  سایر متغیرها بر روحیه کارآفرینی  دانشجویان رشته مدیریت مرکز پیام نور نطنز تاثیر گذار می باشد؟

۲-۱ضرورت و اهمیت تحقیق :

ضرورت و اهمیت موضوع از جهات مختلفی می تواند مورد توجه قرار گیرد. اول اینکه در ایران نسبت قابل توجهی از نیروهای جوان و تحصیل کرده از نعمت اشتغال محرومند و بر اولویت ایجاد کار نسبت به سایر فعالیت های دولتی نیز تاکید فراوان شده است و در عین حال مزیت رقابتی کشور در بازار های جهانی با افت شدیدی مواجه شده است و به این خاطر تاکید بر ضرورت توسعه کارآفرینی در کشور یک رویکرد موجه به شمار می رود که بایستی از سوی تمام نهاد ها حمایت و پشتیبانی شود و نظام آموزشی کشور بعنوان بزرگترین و مهمترین متولی تعلیم و تربیت می تواند در کشف استعداد ها و هدایت انها به مسیری روشن الگوی سایر نهادها در حل معضل بیکاری و روشن شدن موتور توسعه اقتصادی شود. این امر با مورد توجه قرار گرفتن هر چه بیشتر ویژگی های شخصیتی کارآفرینی در ابتدای کار توسط مدارس و سرانجام پرورش بهینه آن توسط دانشگاهها بهتر به سر منزل نهایی خود خواهد رسید و نظام آموزشی با بهره گیری از برنامه های کارآفرینی به خانواده ها و جامعه برای رسیدن به خواسته های خود که همان رشد و پیشرفت شخصی و در نهایت توسعه کشور است ، کمک شایانی خواهد نمود. پس شناخت هر چه بیشتر ویژگی های شخصیتی تاثیر گذار بر کارآفرینی و میزان تاثیرگذاری آن در میان دانشجویان بعنوان کارآفرینان بالقوه به  تهیه برنامه های آموزشی هر چه موثر تر در زمینه پرورش روحیه کارآفرینی و موجبات ارتقا و توسعه کارآفرینی در کشور ،  مبارزه با بیکاری و سرانجام زمینه ساز توسعه اقتصادی کشور خواهد شد.

۳-۱ اهداف تحقیق:

الف) هدف اصلی:

شناسایی تاثیر ابعاد ریسک و مخاطره پذیری بر روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت مرکز پیام نور نطنز

 

ب)اهداف فرعی:

  1. شناسایی تاثیر عامل کجروی از هنجارها بر روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت مرکز پیام نور نطنز
  2. شناسایی تاثیر عامل رفتارهای بدون برنامه بر روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت مرکز پیام نور نطنز
  3. شناسایی تاثیر عامل ماجراجویی بر روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت مرکز پیام نور نطنز
  4. شناسایی تاثیر عامل ترس بر روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت مرکز پیام نور نطنز
  5. شناسایی تاثیر عامل پذیرش نوآوری بر روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت مرکز پیام نور نطنز
  6. شناسایی تاثیر عامل اقدام بدون توجه به عواقب کار و آینده نگری بر روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت مرکز پیام نور نطنز

۴-۱ فرضیه های تحقیق:

فرضیه اصلی:

بین متغیر تمایل به ریسک و مخاطره پذیری و روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت مرکز پیام نور نطنز رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

.H1 بین متغیر کج روی از هنجارها و روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت مرکز پیام نور نطنز رابطه معناداری وجود دارد.

.H2 بین متغیر ماجراجویی و روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت مرکز پیام نور نطنز رابطه معناداری وجود دارد.                        

H3. بین متغیر ترس و روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت مرکز پیام نور نطنز رابطه معناداری وجود دارد.

.H4 بین متغیر پذیرش نوآوری و روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت مرکز پیام نور نطنز رابطه معناداری وجود دارد.

.H5 بین متغیر رفتارهای بدون برنامه و روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت مرکز پیام نور نطنز رابطه معناداری وجود دارد.     

.H6 بین متغیر اقدام بدون توجه به عواقب کار و آینده نگری و روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت مرکز پیام نور نطنز رابطه معناداری وجود دارد.                      

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : ۹۷

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***