مقاله با موضوع ، کولموگوروف-اسمیرنوف، مدیره، هیئت، ……………………………………………………………………………، ……………………………………………………………………………………………………………………، قلمرو، مدیران

نهادهای دولتی و شبه دولتی………………………………………….. 82
2-7-2-6 . نوع حسابرسی ………………………………………………………………………………….. 82
2-7-2-7 . میزان افشای معامله با اشخاص وابسته …………………………………………………. 82
2-7-3 . مبانی نظری و هزینه ها …………………………………………………………………………………….. 82
2-8 . پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… 84
2-8-1 . پژوهش های خارجی…………………………………………………………………………………………. 84
2-8-2 . پژوهش های داخلی …………………………………………………………………………………………. 89
2-9 . خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………. 95
فصل سوم : روش تحقیق
3-1 . مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 97
3-2 . روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… 97
3-2-1 . قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 97
3-2-1-1 . قلمرو زمانی تحقیق …………………………………………………………………………… 98
3-2-1-2 . قلمرو مکانی تحقیق …………………………………………………………………………… 98
3-3 . فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 98
3-3-1 . تبدیل فرضیه های پژوهش به آماری ………………………………………………………………….. 99
3-4 . جامعه آماری ، روش نمونه گیری و گرد آوری داده ها ……………………………………………………….. 99
3-4-1 . جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………… 99
3-4-2 . روش گرد آوری داده ها …………………………………………………………………………………. 100
3-5 . روش های تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………. 100
3-5-1 . روش آماری ………………………………………………………………………………………………….. 100
3-5-2 . متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها …………………………………………………………. 101
3-6 . تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی ……………………………………………………………………………. 102
3-6-1. مدلهای رگرسیون ……………………………………………………………………………………………. 102
3-6-2 . همبستگی ……………………………………………………………………………………………………… 103
3-6-3 . روش آزمون فرضیه ها(روش داده های پانل)……………………………………………………… 104
3-6-3-1 . روش اثرات ثابت………………………………………………………………………………. 105
3-6-3-2 . آزمون چاو یا F مفید ………………………………………………………………………… 105
3-6-3-3 . آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………….. 106
3-6-4 . آزمونهای معنادار بودن در الگوهای رگرسیون …………………………………………………….. 106
3-6-5 . آزمون خودهمبستگی جملات خطا …………………………………………………………………… 107
3-7 . خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………….. 108
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 . مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 110
4-2 . آمار توصیفی داده ها ………………………………………………………………………………………………………. 110
4-3 . آزمون نرمال بودن داده های تحقیق …………………………………………………………………………………. 112
4-3-1 . آزمون نرمال بودن برای هزینه حسابرسی……………………………………………………………. 112
4-3-2 . آزمون نرمال بودن برای استقلال هیأت مدیره ……………………………………………………… 113
4-3-3 . آزمون نرمال بودن برای درصد مالکیت مدیران اجرایی و اعضای هیأت مدیره ………… 114
4-3-4 . آزمون نرمال بودن برای درصد مالکیت نهادی …………………………………………………….. 115
4-3-5 . آزمون نرمال بودن برای ارزش بازار به ارزش دفتری ……………………………………………. 116
4-3-6 . آزمون نرمال بودن برای اندازه شرکت ………………………………………………………………… 117
4-3-7 . آزمون نرمال بودن برای نسبت حسابهای دریافتی به کل دارایی………………………………. 118
4-3-8 . آزمون نرمال بودن برای نسبت موجودی کالا به کل دارایی……………………………………. 119
4-4 . نتایج حاصل از آزمون فرضیه …………………………………………………………………………………………. 120
4-4-1 . بررسی همبستگی بین متغیرها …………………………………………………………………………… 120
4-4-2 . بررسی مانایی متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………. 121
4-4-3 . آزمون F لیمر و آزمون هاسمن …………………………………………………………………………. 123
4-4-4 . تخمین مدل و تجزیه و تحلیل نتایج ………………………………………………………………….. 123
4-5 . خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………… 125
فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 . مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. 127
5-2 . نتایج حاصل از بررسی تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 128
5-2-1 . خلاصه ای از مبانی نظری ………………………………………………………………………………… 128
5-2-2 . خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها …………………………………………………………………………. 130
5-3 . نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….. 131
5-4 . محدودیت های محقق ……………………………………………………………………………………………………. 133
5-5 . پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق …………………………………………………………………………………….. 133
5-6 . پیشنهادها برای تحقیقات آتی ………………………………………………………………………………………….. 134
فهرست منابع
الف) منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………… 135
ب) منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………… 137
پیوست ها
پیوست الف) فهرست شرکت های نمونه آماری تحقیق ……………………………………………………………….. 140
پیوست ب) خروجی نرم افزار Eviews …………………………………………………………………………………… 141
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………… 146
فهرست جداول
ــــــــــ
عنوان صفحه
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
جدول 2-1 . خلاصه نظریه های حاکمیت شرکتی ……………………………………………………………………… 63
جدول 2-2. میزان اجماع در مورد حاکمیت شرکتی ……………………………………………………………………. 67
جدول 2-3 . ویژگی های سیستم های درونی و بیرونی ……………………………………………………………… 69
فصل سوم : روش تحقیق
جدول 3-1 . انتخاب نمونه براساس محدودیت های تحقیق………………………………………………………. 100
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
جدول 4-1 . آمار توصیفی داده های تحقیق …………………………………………………………………………….. 111
جدول 4-2 . آزمون نرمال کولموگوروف-اسمیرنوف برای هزینه حسابرسی ………………………………… 112
جدول 4-3 . آزمون نرمال کولموگوروف-اسمیرنوف برای هزینه حسابرسی ………………………………… 113
جدول 4-4 . آزمون نرمال کولموگوروف-اسمیرنوف برای استقلال هیئت مدیره ………………………….. 113
جدول 4-5 . آزمون نرمال کولموگوروف-اسمیرنوف برای استقلال هیئت مدیره ………………………….. 114
جدول 4-6 . آزمون نرمال کولموگوروف-اسمیرنوف برای درصد مالکیت مدیران اجرایی و اعضای هیئت مدیره ….. 114
جدول 4-7 . آزمون نرمال کولموگوروف-اسمیرنوف برای درصد مالکیت مدیران اجرایی و اعضای هیئت مدیره ….. 115
جدول 4-8 . آزمون نرمال کولموگوروف-اسمیرنوف برای درصد مالکیت نهادی …………………………… 115
جدول 4-9 . آزمون نرمال کولموگوروف-اسمیرنوف برای درصد مالکیت نهادی …………………………… 116
جدول 4-10 . آزمون نرمال کولموگوروف-اسمیرنوف برای ارزش بازار به ارزش دفتری ……………….. 116
جدول 4-11 . آزمون نرمال کولموگوروف-اسمیرنوف برای ارزش بازار به ارزش دفتری ……………….. 117
جدول 4-12 . آزمون نرمال کولموگوروف-اسمیرنوف برای اندازه شرکت ……………………………………. 117
جدول 4-13 . آزمون نرمال کولموگوروف-اسمیرنوف برای اندازه شرکت ……………………………………. 118
جدول 4-14 آزمون نرمال کولموگوروف-اسمیرنوف برای نسبت

متن کامل در سایت homatez.com