پایان نامه درباره حسابداران، تصويب، حسابرسي، حرفه‌اي، حسابداري، قرارداد، هيات، اقتصادي

عملاً در نظر بود كه سازمان مذكور به عنوان تشكيلات اصلي حرفه‌اي و متولي حرفه‌ حسابداري و حسابرسي در ايران باشد، لكن‌ به دليل مشكلات موجود در حرفه و نياز فراوان جامعه به خدمات حرفه‌اي حسابداري و حسابرسي‌، لايحه‌ استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذیصلاح به عنوان‌ حسابدار رسمي‌، در سال 1372 در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و آيين‌نامه‌ مربوط به‌ تعيين صلاحيت حسابداران مذكور در سال 1374 در هيات دولت تصويب گرديد. در پي اقدامات مذكور، در اواخر سال 1375 پيش‌نويس اساسنامه جامعه حسابداران رسمي‌ توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تنظيم و جهت تصويب به هيات دولت ارسال شد. … و از مردادماه سال 1380 جامعه‌ حسابداران رسمي شكل گرفت و فعاليت خود را آغاز كرد.(حساس یگانه،80،1388)
ذكر اين نكته ضروري است كه واژه‌ حسابرسي در ايران براي اولين بار توسط مرحوم‌ اسماعيل عرفاني در سال 1329 در كتابي كه براي تدريس در آموزشگاه بانك ملي ايران تهيه‌ شده بود، به كار گرفته شده است.
2-3- نقش حسابرسي در اقتصاد
رشد روز افزون و نیازهاي فزاینده افراد جامعه توأم با رشد فعالیتهاي اقتصادي، سبب شده است، تا فرآیند حسابرسی نیز همگام با این تغییرات، دستخوش تحولات عظیمی شود. تقاضا براي حسابرسی از نقش نظارتی حسابرس در روابط بین مالک و مدیر شکل می گیرد. براساس نظریه مباشرت (نمایندگی) روابط بین افراد(حقیقی یا حقوقی) متشکل از مجموعه قراردادهاست که در آن طرفین ملزم به رعایت مفاد قرارداد می باشند. با دو فرض بدیهی، عدم همسویی منافع بین طرفین قرارداد (مالک و مدیر) و منطق اقتصادي هر یک از طرفین قرارداد، انتظار می رود که مدیر در راستاي بهینه کردن منافع خود مبادرت به اقداماتی کند که تضییع حق مالک را در برداشته باشد. براي اجتناب یا حداقل کردن چنین تضادي،قیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com