پایان نامه درباره اخلاق، کار،، ارزش‌های، حرفه‌ای، ارزش‌هاي، کارکنان، پژوهش،، اجتماعی

اصفهان پرداخته است. هدف این مطالعه، پاسخ به این سؤال است که آیا خصوصی‌سازي صنایع توانسته است تأثیر معناداري بر اخلاق کار کارکنان داشته باشد؟ روش این مطالعه، پیمایش و ابزار گردآوري اطلاعات آن، پرسشنامه است. برای سنجش تجربی مفهوم اخلاق کار از شاخص بین‌المللی پتی (1390) با چهار بعد؛ دلبستگی و علاقه به کار (دقیق بودن در کار، صداقت در کار، مؤثر بودن در کار، افسرده بودن در کار، دلبسته کار بودن)؛ پشتکار و جدیت در کار (وظیفه‌شناسی در کار، آزادی عمل و استقلال در کار، ابتکار در کار، پشتکار و جدیت در کار)؛ روابط سالم و انسانی در محیط کار (ملاحظه‌کاری و مراعات در محل کار، یاری‌رسان بودن در کار، خوش‌برخورد بودن‌ در محل کار، قدرشناس بودن در محل کار)؛ روح جمعی و مشارکت در کار (سازگار بودن در محل کار، روح همکاری و مشارکت در محل کار، تبعیت از مقررات در محل کار، تبعیت از مافوق در محل کار) استفاده شده است. جامعه آماري این پژوهش کلیه کارکنان شاغل در کارخانه ذوب آهن اصفهان است (حجم نمونه 389 نفر) چارچوب نظري این پژوهش، ترکیبی از نظریه بیگانگی از کار مارکس، رویکرد مدیریتی گیورت و هافستد و مدل سیستمی ریتزر و نظریه طبقه‌بندي نیازهاي مازلو می‌باشد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد با افزایش سن، اخلاق کار بالا می‌رود. با افزایش سن، دلبستگی به کار و روح جمعی و مشارکت در کار افزایش می‌یابد. میزان حقوق ماهانه فرد بر اخلاق کار وي تأثیر منفی دارد؛ به‌طوری‌که پس از بهبود تدریجی وضعیت اقتصادي فرد، از میزان اخلاق کار او کاسته می‌شود و این امر با توجه به نظریه طبقه‌بندي نیازهاي مازلو، به‌دلیل اقناع شاغلان از نیازهاي مادي است. همچنین نتایج پژوهش نشان می‌دهد کسانی که تحصیلات بیشتري دارند میزان اخلاق کارشان پایین‌تر است.
ـ «اخلاق حرفه‌ای در مدیریت کیفیت فراگیر» مطالعه‌ای است که محمدرضا سرمدی و عذرا شالباف (1386) انجام داده‌اند. هدف پژوهش این است که نقش تأثیرگذار اخلاق حرفه‌ای را در رابطه با یکی از سبک‌های جدید مدیریت یعنی مدیریت کیفیت فراگیر نقد و تحلیل کند. روش پژوهش از لحاظ نوع و ساختار، یک پژوهش سندی ـ تحلیلی محسوب می‌شود. نتایج حاصله از نقد منابع مبین آن‌است که در سازمان‌های بر پایه مدیریت کیفیت فراگیر، توجه به مشتری یک توجه ابزارگرایانه تلقی نمی‌شود و مدیران و کارکنان در عین توجه خاص به اهداف سازمانی، نسبت به وظایف اخلاقی نیز در سازمان‌ها متعهد هستند. به‌عنوان نمونه می‌توان از صداقت و صراحت، حفظ حریم شخصی، رازداری و امانتداری، پایبندی به قراردادها و وفای به عهد نام برد. نتایج دیگر حاصل از بررسی‌های مروری این مقاله نشان می‌دهد اخلاق حرفه‌ای ارتباط مستقیم با مسؤولیت‌پذیری سازمانی دارد و این‌دو مؤلفه منبعث از بعد معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی این نظریه مدیریت هستند. از منظر شناخت‌شناسی و انسان‌شناسی این تئوری، منابع انسانی فقط منوط و منحصر به ابزار کار نیستند و هر عنصری که به‌نوعی با انسانیت انسان مرتبط باشد، از ارزش‌های اخلاقی در سازمان محسوب می‌شود.
ـ سعید معیدفر (1385) در یک کار پژوهشی با عنوان: «اخلاق کار و عوامل مؤثر برآن در میان کارکنان‌ ادارات دولتی»، به بررسی و سنجش میزان اخلاق کار و شناسایی و مطالعه عوامل مؤثر برآن در میان کارکنان اداره‌های دولتی استان تهران با استفاده از نظریه‌هاي بیگانگی سیاسی هانتینگتون، نظریه محرومیت نسبی و توقعات فراینده‌ی دیویس و گار و هم‌چنین نظریه مدیریت سیستمی پرداخته است. این پژوهش، یک مطالعه پیمایشی، و ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. جامعه آماری دراین طرح عبارت از کلیه کارکنان واحدهای دولتی استان تهران است. برای نمونه‌گیری در مرحله اول، تعداد 60 اداره و در مرحله دوم به روش نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک تعداد 10 نفر از اداره‌های منتخب انتخاب شده‌اند. نتایج این بررسی با استفاده از آزمون رگرسیون چندمتغیره نشان می‌دهد که میزان اخلاق کار در بین کارکنان دولتی استان تهران به نسبت بالا است. اما نکته تأمل‌برانگیز، رابطه معکوس اخلاق کار با میزان شهروندی و پایگاه اقتصادي و اجتماعی و مهم‌تر از همه با سطح تحصیلات اعضای نمونه است. به‌طورکلی بررسی تأثیر متغیرهاي مستقل بر اخلاق کار حاکی از آن است که تحصیلات و میزان بیگانگی بیشترین تأثیر را بر اخلاق کار می‌گذارد. عواملی همچون بیگانگی اجتماعی و سیاسی، انتظارات برآورده نشده، انزوای فردی و کناره‌گیری از محیط اجتماعی و ارزش‌های جمعی، احساس بی‌عدالتی اجتماعی و سازمانی و در نهایت عدم مشارکت سازمانی و اجتماعی، پارامترهایی هستند که اعضای سازمان‌های دولتی را به میزانی که باسوادتر، شهروندتر و از نظر پایگاه اجتماعی بالاتر قرار می‌گیرند، تهدید می‌کند.
ـ «تبيين مدل اخلاق كار اسلامي و رفتار شهروندي سازماني با واسطه ارزش‌هاي شغلي، مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان» مطالعه دیگری است که علیرضا موغلی و همکارانش در سال 1392 انجام داده‌اند. در اين پژوهش، به بررسي اهميت و تأثير اخلاق كار در ايران با تكيه و تأكيد بر اصول اخلاق اسلامي و فرهنگ حاكم بر سازمان‌ها، با در نظر گرفتن رفتار شهروندي سازماني و واسطه‌گري ارزش‌هاي شغلي پرداخته شده است. اين پژوهش از نوع ميداني و كاربردي می‌باشد. جامعه آماري اين پژوهش را كليه كاركنان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، با مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر تشكيل داده‌اند. تعداد كاركنان 8282 نفر و روش نمونه‌گيري خوشه‌اي از نوع طبقه‌اي ـ تصادفي بود و تعداد نمونه 239 نفر برآورد شده است. پرسشنامه اخلاق کار اسلامی داراي 4 مؤلفه ايمان، رفتار مسؤولانه ديني، پشتكار و جديت در كار و روابط سالم و انساني در محيط كار بود. نتایج تجزیه و تحلیل مسیر نشان می‌دهد که بالاترين ضريب همبستگي در ميان متغيرهاي اين پژوهش، مربوط به رابطه بين ارزش‌هاي شغلي و رفتار شهروندي سازماني (54 درصد) بود. از ميان متغيرهاي پژوهش فقط دو متغير پشتكار و جديت در كار (18 درصد) و روابط سالم و انساني (15 درصد) بر رفتار شهروندي داراي اثر مستقيم، اثر غير مستقيم و اثر كلي بودند كه اثر كلي آن‌ها از اثرات مستقيم و غير مستقيم بيشتر بود. همچنين ارزش‌هاي شغلي، تأثير مستقيمی بر رفتار شهروندي داشت. اخلاق كار اسلامي بر نگرش كاركنان به‌جهت ايجاد رفتار مطلوب تأثير قابل توجهي داشت. همچنين ارزش‌هاي فردي و جمعي در محيط‌هاي كار، با گسترش توجه اجتماعي به ارزش‌هاي انساني و اخلاقي هسمو بود و اخلاق كار اسلامي با واسطه ارزش‌هاي شغلي بر رفتار شهروندي سازماني نيز تأثيرگذار بود.
2ـ1ـ3ـ نقد و ارزیابی پژوهش‌های پیشین
بررسی پژوهش‌های پیشین نشان می‌دهد؛ 1ـ مطالعه‌های اختصاصي راجع به اين حيطه در ايران محدود مي‌باشد؛ 2ـ اغلب پژوهش‌های صورت گرفته از نوع پژوهش کمّی بوده و برای مطالعه ارزش‌های حرفه‌ای از روش پیمایشی استفاده نموده‌اند؛ 3ـ اغلب پژوهش‌ها به بررسی عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر اخلاق و ارزش‌های حرفه‌ای پرداخته‌اند؛ 4ـ بیشتر به بررسی ارتباط ارزش‌های اخلاقی با عواملی همچون؛ عوامل سازمانی، روان‌شناسی، تجربه کاری، سبک مدیریت، ارزش‌های فرهنگی، اقتصادی، مذهبی و. . . پرداخته‌اند؛ 5ـ از پرسشنامه استاندارد زمینه شغلی خودشان استفاده کرده‌اند؛ 6ـ هر کدام به یک یا چند مورد از ابعاد ارزش‌های حرفه‌ای اشاره کرده‌اند؛ نوآوری پژوهش حاضر این ‌است که در بررسی ارزش‌های حرفه‌ای، روی ‌آورد ساختاری را اتخاذ کرده است. روی آوردی که می‌خواهد مؤلفه‌های اساسی سازه ارزش‌های حرفه‌ای را شناسایی و چارچوب تعریفی از قلمرو آن‌ها ارائه دهد. همچنین برای شناسایی ارزش‌های حرفه‌ای کارکنان شرکت گاز شهرستان خلخال، از روش کیفی و از نوع نظریه زمینه‌ای استفاده کند. در این پژوهش سعی می‌شود با مراجعه به اطلاع‌ رسانه‌ای تأثیرگذار (کارکنان شرکت گاز شهر خلخال که تماس تجربی با موضوع پژوهش دارند) و با نفوذ به عمق نظام معانی و انتظارهای آن‌ها تحلیل داده‌ها را انجام داد و از این رهگذر بتوان به نظریه‌ای جامع‌تر دست یافت.
2ـ2ـ چارچوب مفهومی
با توجه به تفاوت‌های پارادایمی دو روش کمّی و کیفی، در بررسی‌های کیفی به‌جای استفاده از چارچوب نظری جهت تدوین و آزمون فرضیه‌های پژوهش، از چارچوب مفهومی جهت استخراج سؤال یا سؤال‌های پژوهش، استفاده می‌شود.
از نظر ماکسول (2004) چارچوب مفهومی مجموعه مفاهیم به‌هم مرتبطی را شامل می‌شود که بر مفاهیم و موضوع‌های عمده مورد مطالعه تمرکز دارد و آن‌ها را در قالب یک نظام منسجم و مرتبط معنایی به همدیگر پیوند می‌دهد (محمدپور و دیگران، 1388: 313). در تحقیق حاضر از

متن کامل در سایت homatez.com