پایان نامه درمورد اخبار، تلویزیون، اعتماد، دانشجویان، خبر، بیننده، روزنامه، گویندگان

دانلود پایان نامه

مختلف مورد تایید نسبی قرار داده اند .
بیش از نیمی از پاسخگویان (3/ 53درصد )معتقدند که تلویزیون به نیازهای خبری مخاطبان خود اهمیت می دهد .
با آنکه بیشتر پاسخگویان (5/46درصد )معتقدند که تلویزیون به کیفیت حرفه ای خبر رسانی خو د اهمیت می دهد اما تنها 42درصد آنها بر این باورند که در عمل تلویزیون «بسیار حرفه ای عمل می کند .»
تعداد قابل توجهی از پاسخگویان (5/41درصد) معتقدند که تلویزیون در گزارش های خبری خود از لحاظ سیاسی جهت دار و مغرضانه عمل می کند .
– بررسی عوامل موثر بر اعتماد دانشجویان رشته ارتباطات دانشگاه های تهران نسبت به بخش خبری 30: 20شبکه دوم سیما .(گودینی ، 1386)
در این پژوهش از روش پیمایشی که یکی از کارآمدترین و معمول ترین شیوه های تحقیق در علوم اجتماعی است بهره گرفته شده است . جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان رشته ارتباطات دانشگاه های تهران می باشد که از طریق نمونه گیری و با استفاده از پرسشنامه حضوری نظرات آنها جویا شده است .
با توجه به نتایج بررسی ، مشاهده می شود مدت زمان تماشایاخبار تلویزیون در بین دانشجویان 32دقیقه بوده است همچنین 7/86درصد از دانشجویان بیان کرده اند که بیننده اخبار تلویزیون هستند و در مقابل 3/13درصد دانشجویان اذعان کرده اند که بیننده اخبار تلویزیون نیستند عمده ترین دلیل آنها برای تماشا نکردن اخبار تلویزیون اعتماد نداشتن آنها به اخبار تلویزیون و بعد از آن دریافت اطلاعات از سایر رسانه های خبری بوده است 8/96درصد دانشجویان بیننده اخبار گفته اند که به نحوی بیننده اخبار 20:30شبکه دوم سیما هستند .
همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد بیان کردن واقعیت 6/73درصد پخش اخبار جدید 7/74درصد سانسور نکردن اخبار 9/67درصد مناسب نبودن زمان پخش 8/65درصد ارائه نظرات مردم 61درصد عدم تناقض گویی 59درصد بی طرفی در انتشار اخبار 58درصد سرعت در انتشار اخبار 7/60در حد خیلی زیاد و زیاد بر اعتماد مردم به بخش خبری 20:30تاثیر داشته 6/53درصد از دانشجویان بخش خبری 20:30را یک استثنا در مورد برنامه های خبری تلویزینی . 3/52درصد رویکرد این بخش خبری به بیان واقعیت های جامعه دانسته اند .
4/51درصد معتقدند بخش خبری 20:30بیشتر اوقات افکار خاص را به مردم القا می کند و 2/51درصد هم گفته اند ویژه های این بخش خبری دارای جهت گیری سیاسی است .
نتایج این تحقیق نشان داد که در زنان به بخش خبری 20:30نگرش مثبت تری نسبت به مردان وجود دارد ارزیابی دانشجویان درباره نحوه خبر رسانی در زمینه های مختلف نشان داده که میزان تسلط گویندگان خبر 8/79درصد در حد خیلی خوب و خوب خوب بوده است در حالی که 3/78درصد از دانشجویان ظاهر آراسته و مرتب گویندگان 78درصد صدای رسای گویندگان8/76درصد مناسب بودن نحوه ارائه خبر توسط گویندگان را خیلی خوب وخوب دانسته اند .
– بررسی میزان اعتماد دانشجویان به رسانه های خبری – نعیم بدیعی 1374
این بررسی به منظور سنجش میزان اعتماددانشجویان دانشکده علوم اجتماعی انشگاه علامه طباطبایی نسبت به اخبار داخلی و خاجی رسانه های جمعی ( روزنامه ،رادیو و تلویزیون ) و ارتباط میان فردی صورت گرفته است . روش این تحقیق پیمایش بوده است .
برخی از نتایج این بررسی عبارتند از :
الف: در مورد اخبار داخلی تفاوت معنا داری بین میزان اعتماد دانشجویان نسبت به خبرهای داخلی رسانه های کشور ( روزنامه ،رادیو و تلویزیون ) مشاهده نمی شود . میانگین میزان اعتماد پاسخگویان در حد متوسط و کمتر است.
ب- در خصوص اخبار خروجی ، میزان اعتماد دانشجویان نسبت به خبرهای خارجی تلویزیون ( سیمای جمهوری اسلامی ایران ) و روزنامه ها بیش از رادیو( سیمای جمهوری اسلامی ایران ) است .
میزان اعتماد آنان به اخبار این سه رسانه بیش از اعتماد آنان به اخباری است که از طریق ارتباط میان فردی ( دوستان و بستگان ) به آنان منتقل میشود .
ج-دانشجویان بر این باورند که بیان واقعیت ها ، صداقت و راستگویی در انعکاس اخبار مهم ترین عامل اعتماد به اخبار رسا نه های کشور است .
– بررسی میزان اعتماد مردم به منابع ارتباطی با تاکید برتلویزیون و مطبوعات – رضا سالک 1378
این پژهش بر پایه روش پیمایشی حاصل نظر 628 نفر ( حجم نمونه ) از مردم 15 سال به بالای مناطق بیست و دو گانه شهر تهران درباره اعتماد به منابع ارتباطی با تاکید به تلویزیون و مطبوعات می باشد.
نتایج این بررسی نشان می دهد ،63 درصد به اخبار و اطلاعات تلویزیون اعتماد دارند . در بررسی تحلیل شاخص های اعتبار رو شن شد که اکثزیت نسبی پاسخگویان بر کارکردهای حرفه ای تلویزیون بیشتر از مطبوعات صحه می گذارند . بیش از 53 درصد معتقدند که تلویزیون تازه ترین اخبار را ارائه می دهد همچنین کمتر از نیمی از ایشان بر درستی و صحتقیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com