اتخاذ تصمیمات بهتری یاری کنند(ولیزادهلاریجانی، 1385، ص 2(.
در این تحقیق سعی شده که به استفادهکنندگان از صورتهای مالی این آگاهی داده شود که گاهی اوقات در شرایط عدمتقارن اطلاعاتی سود مدیریت میشود. از این رو سود گزارش شده از سود واقعی متفاوت خواهد بود، در این صورت ایشان باید در تصمیمگیریهای خود دقت بیشتری به عمل آورده و محتاطتر عمل نمایند.
1-4 هدف تحقیق
از آن جا که امکان نظارت مستقیم بر فعالیتهای شرکت برای سهامداران شرکتهای سهامی فراهم نمیباشد و با توجه به جدایی مدیریت از مالکیت (تئوری نمایندگی)، سهامداران برای اطمینان از این که تصمیمات مدیریت در راستای منافع آنها بوده یا خیر، نیازمند ارزیابی عملکرد مدیریت میباشد. معیارهایی که برای ارزیابی عملکرد مدیران مورد استفاده قرار میگیرند، عمدتا مبتنی بر قیمت سهام میباشند.استرابل(2009) در تحقیقهای خود به این نتیجه رسیده است مدیران همواره نگران قیمت سهام شرکت خود میباشند. در بعضی موارد پاداش مدیران به قیمت سهام شرکت وابسته است. استفاده گسترده سرمایهگذاران و تحلیلگران مالی از اطلاعات حسابداری به منظور تعیین ارزش سهام، انگیزههای قابل توجهی را در مدیران برای دستکاری سود با هدف تاثیر گذاشتن بر روی قیمت سهام ایجاد میکند . بنابراین همواره این نگرانی وجود دارد که سود به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای عملکرد مالی شرکتها، توسط مدیران که در تضاد منافع بالقوه با سهامداران عادی هستند، با اهداف خاصی مدیریت شده باشد( مرادزادهفرد و عدیلی، 1388، ص 36).
هدف اصلی این تحقیق ارائه شواهدی در رابطه با ابزارهای مدیریت سود، به ویژه در شرایط عدمتقارن اطلاعات بین مدیران و سهامداران میباشد تا بدین وسیله الگوی مناسبی برا ی تصمیمگیری در اختیار استفادهکنندگان اطلاعات قرار میگیرد و به تبع آن تصمیمات آگاهانهتری اتخاذ شود. با توجه به مطالب بیان شده اهداف اساسی این تحقیق عبارتند از:
تعیین رابطه بین عدمتقارن اطلاعاتی و اقلام تعهدی اختیاری.
تعیین رابطه بین عدمتقارن اطلاعاتی و جریان نقدی غیرنرمال(فروش غیرنرمال).
تعیین رابطه بین عدمتقارن اطلاعاتی و تولید غیرنرمال.
تعیین رابطه بین عدمتقارن اطلاعاتی و هزینههای اختیاری.
1-5 سوال تحقیق
با توجه به اهداف سوال های اساسی پژوهش عبارتند از:
آیا بین عدمتقارن اطلاعاتی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد؟ اگر این رابطه وجود دارد، در دو سطح بالا و پایین از عدمتقارن اطلاعاتی این رابطه چگونه است؟
آیا بین عدمتقارن اطلاعاتی و جریان نقدی غیرنرمال در شرکتهای بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد؟ اگر این رابطه وجود دارد، در دو سطح بالا و پایین از عدمتقارن اطلاعاتی این رابطه چگونه است؟
آیا بین عدمتقارن اطلاعاتی و تولید غیرنرمال در شرکتهای بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد؟ اگر این رابطه وجود دارد، در دو سطح بالا و پایین از عدمتقارن اطلاعاتی این رابطه چگونه است؟
آیا بین عدمتقارن اطلاعاتی و هزینههای اختیاری در شرکتهای بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد؟ اگر این رابطه وجود دارد، در دو سطح بالا و پایین از عدمتقارن اطلاعاتی این رابطه چگونه است؟
1-6 فرضیههای تحقیق
در این تحقیق با توجه هدف ذکر شده یک فرضیهی اصلی وجود دارد که به شرح زیر میباشد:
در شرکتهای با عدمتقارن اطلاعاتی بالاتر نسبت به شرکتهای با عدمتقارن اطلاعاتی پایینتر، احتمال استفاده از ابزارهای مدیریت سود بیشتر است.
فرضیهی اصلی با توجه به مبانی زیر به چهار فرضیهی فرعی تقسیم میشود.
در این تحقیق همچون رویچودهری(2006)، مدیریت واقعی سود به آن بخشی از فعالیتهای مدیریت گفته میشود که از فعالیتهای عادی تجاری منحرف شده و به هدف اولیه، يعني رسیدن به آستانههای خاص سود انجام میپذیرد. هنگامی که مدیریت جهت رسیدن به درآمدی مشخص به فعالیتهای واقعی متوسل میشود، این انگیزههای درآمدی، بر تصمیمگیریهای بهینه جهت فعالیتهای سرمایهگذاری، مالی و عملیاتی تاثیر میگذارد.
به اعتقاد دچو و اسکینر(2000)، مدیریت سود میتواند به دو طبقه مدیریت اقلام تعهدی و دستکاری فعالیتهای شرکت تقسیم شود. در مدیریت اقلام تعهدی، رویهها مبتنی بر اصول پذیرفته شده حسابداری میباشد اما تلاش میشود که عملکرد اقتصادی واقعی مبهم نشان داده شود. دستکاری فعالیتهای شرکت زمانی روی میدهد که مدیران فعالیتهایی انجام دهند که آنها را از بهترین عملکرد منحرف کند تا بتواند سودهای بالاتری گزارش کند(ولیزادهلاریجانی، 13865، ص 2). که در این تحقیق بر اقلام تعهدی اختیاری به عنوان منشاء اولیه مدیریت سود تمرکز میکنیم واز طرف دیگر دستکاری فروش، تولید و هزینههای اختیاری سه روش متداول برای دستکاری فعالیتهای واقعی به منظور افزایش سود میباشد. در این تحقیق مشابه تحقیقات انجام شده اخیر، جریانهای نقدی غیرعادی، توليد غيرنرمال و هزينههاي اختياري به عنوان معیارهای مدیریت سود مبتنی بر فعالیتهای واقعی در نظر گرفته میشود( Roychowdhury, 2006. Yu, 2008. Kim & Sohn, 2008).
با توجه به مبانی گفته شده چهار فرضیه اصلی به شرح زیر میباشد:
در شرکتهای با عدمتقارن اطلاعاتی بالاتر نسبت به شرکتهای با عدمتقارن اطلاعاتی پایینتر، احتمال دستکاری اقلام تعهدی اختیاری بیشتر است.
در شرکتهای با عدمتقارن اطلاعاتی بالاتر نسبت به شرکتهای با عدمتقارن اطلاعاتی پایینتر، احتمال دستکاری فروش بیشتر است.
در شرکتهای با عدمتقارن اطلاعاتی بالاتر نسبت به شرکتهای با عدمتقارن اطلاعاتی پایینتر، احتمال دستکاری تولید بیشتر است.
در شرکتهای با عدمتقارن اطلاعاتی بالاتر نسبت به شرکتهای با عدمتقارن اطلاعاتی پایینتر، احتمال دستکاری هزینههای اختیاری بیشتر است.
1-7 شرح اصطلاحات و واژهها
اقلام تعهدی:
اقلام تعهدی، به هزینه و درآمدهایی اطلاق میشود که در یک دوره مالی واقع شدهاند ولی یه دلیل سررسید نشدن تاریخ پرداخت یا دریافت در حسابها ثبت نشدهاند. مبلغ تحقق یافته اینگونه اقلام در پایان دوره مالی محاسبه و در حسابها تحت عناوین هزینههای پرداختنی(بدهی) و درآمدهای دریافتنی یا معوق(دارایی) ثبت میشوند(سجادینژاد و اکبری، 1385، ص 21).
اقلام تعهدی اختیاری:
اقلام تعهدی اختیاری اقلامی است که مدیریت بر آنها کنترل داشته باشد و میتواند آنها را به تاخیر اندازد و یا حذف کند و یا ثبت و شناسایی آنها را تسریع نماید. از آنجایی که اقلام تعهدی اختیاری در اختیار مدیریت و قابل اعمال نظر توسط مدیریت است از تعهدی اختیاری به عنوان شاخصی در کشف مدیریت سود استفاده میکنند(مشایخی و همکاران، 1384، ص 64).
اقلام تعهدی غیراختیاری:
اقلام تعهدی غیراختیاری اقلامی هستند که مدیریت بر آنها کنترل ندارد و نمیتواند آنها را به تاخیر انداخته و یا حذف کند و یا ثبت و شناسایی آنها را تسریع نماید(همان منبع، ص 64)
عدمتقارن اطلاعاتی:
عدمتقارن اطلاعات به وضعیتی اطلاق میشود که در آن یکی از دو طرف مبادله، از شرایط وافعی کالاهای مورد نظر اگاهی نداشته باشند، و طرف دوم میتواند سود بیشتری را حاصل نماید(خدامیپور و غدیری، 1389، ص 2).
مدیریت سود:
مدیریت سود اقدامي آگاهانه و عامدانه جهت کاهش نوسانهاي سود گزارش شده در طول دورههاي متوالي در حول سطحي از سود، که سطح عادي(نرمال) سود شرکت ناميده ميشود، تعريف شده است(ملانظری و کریمیزند، 1386، ص 85).
مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی:
مدیریت اقلام تعهدی به معنای انتخاب روشهای مختلف حسابداری به منظور هموار سازی سود میباشد(ولیزادهلاریجانی، 1386، ص 2).
مدیریت سود مبتنی بر فعالیتهای واقعی:
مدیریت فعالیتهای واقعی به معنای تغییر در عملیات زیر بنایی شرکت به منظور افزایش سود دوره جاری است(همان منبع، ص 2).
1-7 ساختار تحقیق
در ادامه، در فصل دوم ابتدا چارچوب نظری و پیشینه تاریخی تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد. در فصل سوم دستورالعمل نحوه انتخاب نمونه، آمار توصیفی و نحوه آمار استباطي دادههاي گردآوري شده، ارائه شده. در فصل چهارم نتایج فرضیهها، تجزیه و تحلیل میشود و در فصل پنجم نیز به نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات اختصاص یافته است.
فصل دوم
مروری بر ادبیات موضوع
2-1 مقدمه
بعضي از مطالعات نشان ميدهد كه مديران شركتها گاهي به دور از خواسته خود و حتي براي گرفتن پاداش و انعام يا حفظ شغل خود اقدام به هموارسازي سود میکنند و یا اینکه هموارسازي سود ميتواند از ديد سهامداران نيز خوشايند باشد. تغييرپذيري بالاي سود به مزاياي اطلاعاتي بيشتري براي سرمايهگذاران آگاه نسبت به سرمايهگذاران ناآگاه منجر ميشود. درصورتي كه تعداد بيشتري از سرمايهگذاران، ناآگاه باشند، اين سرمايهگذاران ترجيح میدهند كه مديران سودها را تا جايي كه ممكن است هموار گزارش كنند. با وجود

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com