برای گزارش سود مبتنی بر ارقام حسابداری با محدودیت مواجه میسازد. در نتیجه، اگر از اقلام تعهدی اختیاری در پایان سال استفاده شود، ممکن است اهداف مرتبط با سود دست یافته نشود. این ملاحظات، مدیریت اقلام تعهدی اختیاری را با محدودیت مواجه میسازد. در مقایسه، دستکاری فعالیتهای واقعی کمتر در معرض این محدودیت قرار میگیرند. مزیت دیگر تغییر فعالیتهای واقعی در جهت دستکاری سود این است که حسابرسان و قانونگذاران کمتر متوجه چنین رفتاری میشوند. از تفاوتهای دیگر این دو شکل مدیریت سود میتوان به این موضوع اشاره کرد که اقلام تعهدی اختیاری در سال وقوع، نسبتا مشخص است اما دستکاری فعالیتهای واقعی با آسانی قابل تشخیص نیست. باید توجه داشت که دستکاری فعالیتهای واقعی، وسیلهی تغییر ارایش حسابها نیست. مدیران در این روش، زمان انجام عملیات، نحوهی تخصیص منابع و یا زمان اجرای پروژههای سرمایهگذاری را تغییر میدهند(ناظمی، 1388، ص 117).
فعالیتهای مدیریت سود میتنی بر اقلام تعهدی، هیچ پیامد مستقیم جریان نقدی به همراه ندارد( کوهن و زاروین، 2008، ص 8). مدیریت واقعی سود، بر جریانهای نقدی شرکت اثر مستقیم دارد. در این روش، وجوه نقد قربانی سود تعهدی میشود و مهمترین ضرر آن، از بین رفتن شرکت یه دلیل کاهش جریانهای نقدی دورههای آتی است. مدیریت اقلام تعهدی نیز بدون هزینه نیست، کشف دستکاری اقلام تعهدی میتواند احتمال نیاز به بررسیهای ویژه از جانب حسابرسان را به وجود آورد. همچنین ممکن است منجر به مجازاتهای مالی توسط جوامع حرفهای قانونی (مانند بورس اوراق بهادار)، لزوم ارائهی مجدد سود و بررسی موضوع در دادگاههای حقوقی شود(همان منبع، ص 17).
2-3-6 عوامل موثر بر مدیریت سود
2-3-6-1 اندازه شرکت
ماتسوموتو (2002) معتقده که هر چه اندازهی شرکت بزرگتر شود، احتمال دست یابی ساختگی به شاخص از قبل تعیین شده سود افزایش مییابد(ماتسوموتو، 2002، ص 472).
2-3-6-2 عملکرد شرکت
دچو و دیچو (2002) اعتقاد دارند که عملکرد شرکت بر مدیریت سود موثر است. آنها میزان درصد فروش را معیاری برای اندازهگیری عملکرد شرکتها قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که هرچه میزان فروش بیشتر شود، مدیران بیشتر به مدیریت سود و دستکاری آن میپردازند( دچو و دیچو، 2002، 35-59).
2-3-6-3 پیشبینی رشد سود آینده شرکت
فرانکل و دیگران (2002) معتقدند پیش بینی رشد سودهای آیندهی شرکت بر مدیریت سود موثر است. آنان به این نتیجه رسیدند که با افزایش احتمال رشد سود، احتمال استفاده از مدیریت سود نیز افزایش مییابد. زیرا، در صورت عدم انجام مدیریت سود، انتظارات مثبت سرمایهگذاران نسبت به آیندهی شرکت کاهش مییابد(فرانکل و همکاران، 2002، 71-106).
2-4 عدمتقارن اطلاعاتي و مديريت سود
مدلهاي تحليلي متعددي روشن ساختهاند كه مدیريت سود فرصتطلبانه به تناسب سطح عدمتقارن اطلاعات افزايش مييابد. براي مثال دي(1988) و ترومن و تيتمان(1988) به صورت تحليلي نشان دادند كه وجود عدمتقارن اطلاعاتي بين مديريت سود و سهامداران يك شرط اساسي براي مديريت سود است. دي(1988) فرض كرد كه بين گروههاي سهامداران همپوشاني وجود دارد. سهامداران فروشنده به مديريت اجازه ميدهند كه به منظور القاي يك تصوير مناسب به گروه خريداران از يك سياست مشخص مديريت سود پيروي نمايد. در اين مدل، مدير از يك مزيت اطلاعاتي نسبت به سهامداران برخوردار است. در نتيجه عدمتقارن اطلاعاتي شرط ضروري براي مديريت سود در اين وضعيت است. همانطور كه شيپر(1989) تاكيد كرده: «شرط ديگري كه بايد در مدل تحليلي مديريت سود وجود داشته باشد، تداوم در عدمتقارن اطلاعات است يكي از فرضهايي كه اين تداوم را امكانپذير ميسازد ارتباط بسته و محدود مديران است كه از طريق ترتيبات قراردادي، نيز قابل حذف نيست». البته اين مسئله ناشي از اين است كه سهامداران در محيطي كه اطلاعاتشان كمتر از مديريت است نميتوانند عملكرد شركت و چشمانداز آتي را به طور كامل مشاهده نمايند. در چنين محيطي، مدير ميتواند براي مديريت سودهاي گزارش شده از انعطافپذيري در اختيار خود استفاده نمايد. علاوهبر اين توانايي مدير در به كارگيري روشهاي حسابداري اختياري با هدف مديريت سود، به تناسب افزايش عدمتقارن اطلاعاتي بين او و سهامداران افزايش مييابد.ريچاردسون(1998) شواهدي تجري را مطابق با اين استدلالها فراهم ساخته است. او دريافت كه ميزان عدمتقارن اطلاعاتي كه از طريق دامنه خريد و فروش و پراكندگي پيشبينيهاي تحليلگران اندازهگيري شده، با درجه مديريت سود رابطه مثبت دارد.ايمهوف و توماس(1997) شواهدي را فراهم كردند كه نشان ميدهد ارزيابي تحليلگران از كيفيت افشا با سطح محافظهكارانه بودن برآوردها و روشهاي حسابداري و ميزان افشاي جزئيات اساسي ارقام گزارش شده ارتباط مثبت دارد. كاربرد يافتههاي آنها اين است كه شركتهاي داراي برآوردها و روشهاي محافظهكارانه (شركتهايي كه كمتر به مديريت سود مبادرت مينمايند)، اطلاعات بيشتري را افشا مينمايند. بر اساس اين تحقيق، اگر شركتهايي كه در گزارشگري محافظهكارترند، كمتر به مديريت سود مبادرت نمايند، ميتوان نتيجه گرفت كه بين افشاي شركتي و مديريت سود رابطه منفي وجود دارد. به عبارت ديگر، شركتهايي كه كمتر به مديريت سود مبادرت ميورزند، اطلاعات بيشتري را افشا ميكنند و شركتهايي كه اطلاعات بيشتري را افشا مينمايند، كمتر به مديريت سود اقدام ميكنند(حسینی،1390، ص 7-8).
از سوی دیگر عدمتقارن اطلاعاتی میان مدیریت و افراد برون سازمانی نظیر سرمایهگذازان یکی از مسائل بارز در حوزههای مختلف از جمله بازار سرمایه است. عدمتقارن اطلاعاتی به بیان ساده حاکی از آن است که همگان به طور یکسان به اطلاعات دسترسی ندارند و مدیریت بنا به موقعیت خود دارای اطلاعات بیشتری نسبت به دیگران است. عدمتقارن اطلاعات عامل اصلی در هدایت مدیران به سمت مدیریت سود است.(Bian &Ambrose. 2010)
2-5 پیشینه تحقیق
2-5-1 تحقیقهای داخلی
کوچکی(1373) در تحقيق خود سعي کرده است که زمان‌بندي فروش دارايي و در نتيجه سود حاصل از آن به عنوان يکي از ابزارهاي هموارسازي سود مطرح و مورد آزمون تجربي قرار گيرد تا از اين طريق به اين سوال پاسخ داده شود که آيا مديران شرکت‌ها‌ از ابزار مزبور به منظور هموارسازي سود استفاده مي‌کنند؟. جامعه آماري اين تحقيق شامل شرکت‌ها‌ي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال‌هاي 1363 تا 1372 بوده است. نتايج پژوهش بيانگر آن است که سود حاصل از فروش دارايي‌ها، تغييرات موقتي سود را هموار نساخته است. به عبارت ديگر، يافته‌هاي اين تحقيق نشان مي‌دهد که سود حاصل از فروش دارايي‌ها در شرکت‌ها‌يي که کاهش در سود سالانه (به استثناي اثرات فروش دارايي) دارند، عمدتا بيشتر از شرکت‌ها‌ي داراي افزايش سود سالانه نيست.
رخشانی(1384) در تحقيق خود، به بررسی شناسايي زمان‌بندي فروش دارايي‌ها و هزينه‌هاي مالي به عنوان ابزارهاي مديريت سود در شرکت‌ها‌ي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخت. جامعه آماري تحقيق شامل شرکت‌ها‌ي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني 1381-1378 بود. نتايج حاصل شده بيانگر آن است که بين سود فروش دارايي ثابت و سود قبل از کسر ماليات منهاي سود ناشي از فروش دارايي‌هاي ثابت ارتباط معني‌داري وجود دارد. همچنين بينقیمت: 10000 تومان

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com