براساس جنسیت PAGEREF _Toc343947506 h 113جدول(4-21): نتایج توصیفی حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکسویه در مورد مقایسه رشته تحصیلی و اضطراب رایانه ای دانشجویان PAGEREF _Toc343947508 h 113جدول(4-22): نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکسویه در مورد مقایسه اضطراب رایانه ای بر اساس رشتۀ دانشجویان PAGEREF _Toc343947509 h 114جدول(4-23): نتایج توصیفی حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکسویه در مورد مقایسه شکاف دیجیتالی بر اساس رشتۀ دانشجویان PAGEREF _Toc343947511 h 114جدول(4-24): نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکسویه در مورد مقایسه رشته و شکاف دیجیتالی دانشجویان PAGEREF _Toc343947512 h 115جدول(4-25): نتایج حاصل از آزمون تعقیبی دانکن در مورد مقایسه رشته و شکاف دیجیتالی دانشجویان PAGEREF _Toc343947514 h 115جدول(4-26): نتایج حاصل از آزمون تی دو گروه مستقل در مورد مقایسه اضطراب رایانه بر اساس مقطع تحصیلی PAGEREF _Toc343947516 h 116جدول(4-27): نتایج حاصل از آزمون تی دو گروه مستقل در مورد مقایسه شکاف رایانه ای براساس مقطع تحصیلی PAGEREF _Toc343947518 h 117جدول 1 : جنیست و شکاف دیجیتالی PAGEREF _Toc343947540 h 118جدول 2: طبقه بندی کشورهااز نظر دسترسی به IDI PAGEREF _Toc343947541 h 119جدول 3-وضعیت کشورها از نظر دسترسی به شاخص های ICTوسطح درآمد PAGEREF _Toc343947542 h 120جدول 4 : وضعیت ایران در جهان PAGEREF _Toc343947543 h 121جدول 5: میزان دسترسی به اینترنت PAGEREF _Toc343947544 h 123جدول 6: میزان ارجحیت و میزان استفاده از اینترنت PAGEREF _Toc343947545 h 124
فهرست نمودارها
TOC o “1-3″ h z u
نمودار(4-1):نمودار توزیع فراوانی نمونۀ مورد مطالعه از لحاظ جنسیت PAGEREF _Toc343948854 h 98نمودار (4-2):نمودار توزیع نمونه مورد مطالعه از لحاظ دوره تحصیلی PAGEREF _Toc343948858 h 100نمودار(4-3): نمودار توزیع فراوانی نمونۀ مورد مطالعه از لحاظ رشته تحصیلی PAGEREF _Toc343948859 h 100نمودار(4-5): نمودار توزیع فراوانی نمونۀ مورد مطالعه از لحاظ نگرش نسبت به اینترنت PAGEREF _Toc343948861 h 102نمودار(4-6): نمودار توزیع فراوانی نمونۀ مورد مطالعه از لحاظ مهارت استفاده از اینترنت PAGEREF _Toc343948863 h 103نمودار(4-7): نمودار توزیع فراوانی نمونۀ مورد مطالعه از لحاظ میزان استفاده از اینترنت PAGEREF _Toc343948865 h 104نمودار(4-8): نمودار توزیع فراوانی نمونۀ مورد مطالعه از لحاظ میزان اضطراب رایانه ای PAGEREF _Toc343948867 h 105
چکیده :فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و اینترنت مهمترین راه برای کسب اطلاعات درجامعه ی ما هستند. متاسفانه همه مردم به فناوری اطلاعات و ارتباطات و اینترنت دسترسی ندارند.(سطح اول شکاف دیجیتالی) .و تعداد بسیاری از آنها نیز توانایی استفاده از ICT به روش صحیح آنرا ندارند.( سطح دوم شکاف دیجیتالی) . این پژوهش نشان می دهد که اضطراب رایانه می تواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد.اضطراب رایانه را د ر ساده ترین شکل می توان به عنوان ” ترس ازاستفاده از رایانه ” تعریف کرد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اضطراب رایانه ای و شکاف دیجیتالی دانشجویان می باشد.این پژوهش با هدف کاربردی و ، توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است . جامعه مورد مطالعه، متشکل از 373 نفر از دانشجویان مقاطع کارشناسی وکارشناس ارشد دانشگاه آزاد شهرستان ساری که در رشته های علوم انسانی،فنی و مهندسی وعلوم پزشکی در سال تحصیلی (91-90 )که به صورت تصادفی از نوع طبقه ای انتخاب شدند.
ابزار گرد آوری داده ها ازروش پرسشنامه محقق ساخته و استاندارد می باشد برای تجزیه و تحلیل داده ها وتعمیم نتایج از آزمون ضریب همبستگی پیرسون وآزمونهای تی دو گروه مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه متناسب با متغیر های تحقیق و با کمک نرم افزار spss استفاده شده است.یافته های پژوهش نشان داد که بین فرضیه های پژوهش ( دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات ، مهارت استفاده از اینترنت ورایانه، میزان استفاده از اینترنت و رایانه، نگرش نسبت به اینترنت ) با اضطراب رایانه رابطه ی معنادارو معکوس وجود دارد. و در مورد فرضیه جمعیت شناختی (سن ، جنس ، مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی) با اضطراب رایانه و شکاف دیجیتالی نتایج بدست آمده حاکی از آن است که سن و مقطع تحصیلی در شکاف دیجیتالی مؤثر نیست ولی در اضطراب رایانه مؤثر است. همچنین ،جنسیت و رشته تحصیلی در شکاف دیجیتالی مؤثر است ولی تاثیری در اضطراب رایانه ندارد.
فصل نخستکلیات پژوهش1-1مقدمهفناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) مهمترین راه برای کسب اطلاعات د رجامعه هستند. و اینترنت یکی از مهمترین ابزار دسترسی به اطلاعات در عصر اطلاعات به شمار می رود. متاسفانه همه مردم به فناوری اطلاعات و ارتباطات و اینترنت دسترسی ندارند.(سطح اول شکاف دیجیتالی) .و شگفت آور اینکه تعداد بسیاری از مردم توانایی استفاده از ICT به روش صحیح آنرا ندارند و بنابراین نمی توانند از مزایای آن استفاده و بهره شوند.( سطح دوم شکاف دیجیتالی) بدرستی آیا مردم به رسانه های نوین دسترسی و یا به آن دلبستگی ندارند و یا توانایی استفاده از را ندارند؟ فناوری اطلاعات وارتباطات از اهمیت فزاینده ای در زندگی اجتماعی و سازمانی برخوردار است.در حال حاضر در تاسیس جوامع اطلاعاتی دسترسی همه مردم به رسانه های جدید و دانستن چگونگی استفاده از این فناوری ها بسیار مهم است بدون دسترسی به اینترنت و وجود مهارت لازم که همراه با نگرش نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات نوین، مردم هرگز نمی توانند به صورت الکترونیکی اطلاعات کسب کنند به همین دلیل است که مسائل مربوط به شکاف دیجیتالی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.(دونات؛ کرسچ باوم،یرند توینر ، 2009 )رشد شکاف دیجیتالی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ، جوامع شهری و روستایی ، شهروندان ماهر و آموزش دیده و فاقد مهارت ،جای هیچگونه شک و تردیدی در رابطه با تدوین استراتژی ها و تبعیت از سیاست ها و رویکردها ی مناسب برای نیل به یک جامعه مدرن اطلاعاتی را باقی نگذاشته است. با توجه به اینکه کشور ما از جمله کشورهای در حال توسعه محسوب می شود و گذر از سنت به مدرنیته جز با آموزش مفاهیم و اصطلاحات و فراهم نمودن زمینه های لازم برای ایجاد ، ارتقا و بومی سازی این مفاهیم از طریق آموزش عالی و دانشگاه ها میسر نیست(سیار،1390: 86).شناخت عوامل موثر بر شکاف دیجیتالی و عبور از آنها می تواند فاصله ها ی دیجیتالی را کاهش دهد. یکی از عواملی که می تواند بر شکاف دیجتالی تاثیر بگذارد اجتناب و ترسی است که برخی از دانشجویان در ارتباط با استفاده از رایانه ها و اینترنت و فناوری اطلاعات وارتباطات با آن مواجه می شوند که به اصطلاح به آن اضطراب رایانه گفته می شود .
این پژوهش ، ضمن بررسی عوامل مؤثر بر شکاف دیجیتالی و رابطه آن با اضطراب رایانه ، به معرفی و تجزیه و تحلیل و دلایل وجود شکاف دیجیتالی در بین دانشجویان پرداخته است.
1-2 بیان مسالهیکی از ویژگیهای جهان جدید، پر اهمیت شدن نقش اطلاعات در جوامع انسانی است . چنین رخدادی با مجموعه ای جدید از مسائل وموضوعات در زندگی روزمره این جوامع پدیدار می سازد .
پیشرفت هاي شگرف فناوري اطلاعات و ارتباطات و مظاهر عینی آن در قالب ابزارها و شیوه هاي نوین ارتباطی، تحول عمیقی در سطوح مختلف زندگی اجتماعی و فعالیت هاي روزمره افراد جامعه ایجاد کرده است. هر چند که به کارگیري دستاوردهاي حاصل از فناوري در جوامع امروز امري اجتناب ناپذیر است، آشنایی و علاقمندي آحاد و اقشار مختلف جامعه به این پدیده هاي نوین و به تبع آن، رواج استفاده از آن ها در میان گروه هاي جامعه به دلایل مختلف، یکسان نخواهد بود.(حریری ،زمانی راد،1390 )
در فرایند دیجیتالی شدن، اطلاعات حالتی غیر مادی پیدا می کند و میان اطلاعات و حامل آن جدایی ایجاد می شود. این تحول فن شناختی ، پیامدهای مهمی در حوزه روابط اجتماعی با خود به همراه می آورد .در این راستا به عواملی چون نابرابری اجتماعی و فرهنگی در جهان اشاره دارند . برخی این نا برابری را تحت عنوان شکاف دیجیتالی مورد اشاره قرار می دهند.
شکاف دیجیتالی اشاره دارد به نابرابری دسترسی به فناوری و منابع اطلاعاتی و ارتباطات. دیجیتالی کردن اقتصاد و جامعه ممکن است تفاوتهایی را تولید و شکافی را در میان افراد و خانواده ها ، کسب و کار و مناطق جغرافیای کشو رهای غنی و فقیررا به وجود بیاورد.
رای اغلب مفسران، شکاف دیجیتالی در وهله اول به دسترسی به اینترنت مربوط می شود. تحقیقات، همبستگی نزدیکی بین دسترسی به اینترنت و درآمد، اشتغال، نژاد، جنس و آموزش را نشان می دهد اینترنت در تکامل فناوری رسانه‌ای تحولات کیفی بسیار ایجاد و رسانه‌های جمعی را در پروتکل‌های تکنولوژی همسان خود جذب کرده است. یعنی همه آنها را از طریق کامپیوتر قابل دسترسی می‌کند. با در نظر گرفتن این ظرفیت، کامپیوتر می‌تواند در عین حال کتاب، روزنامه، گیرنده رادیو، دستگاه تلویزیون و تلفن تصویری باشد.
با حضور رایانه های شخصی و فناوری آنها در

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com