پایان نامه درباره يادگيري، ، تحصیلی، والدین، انتظارات، اجتماعی، کودکان، تحصیلات

که آنچه والدین در تعامل خود با کودکان در خانواده انجام می دهند عامل اصلی تعیین کننده ویژگی های شخصیتی هستند، نه سطح درآمد یا میزان تحصیلات یا سایر خصوصیات مربوطه به پایگاه اجتماعی آنان. خلاصه محیط خانواده در ایجاد پاره ای از ویژگی های کودک که برای یادگیری های بعدی وی در آموزشگاه نقش تعیین کننده دارند، هم از جنبه مثبت و هم از جنبه منفی تأثیر بسیار زیادی دارند(سیف و همکاران، 1360). در یک تحقیق 85% از موفق ترین دانش آموزان، اولیای خودشان را الهام بخش در کارهای مدرسه دانسته اند، بنابراین در اکثر موارد همکاری تشریک مساعی والدین است که دانش آموزان موفق به وجود می آورد. اگر چه ممکن است دیگر اعضای خانواده بر پیشرفت داشن آموزان تأثیر بگذارند اما به نظر می رسد که طرز تفکر و گرایش مثبت والدین به مدرسه مهمترین عاملی است که در موقعیت یا شکست تحصیلی دانش آموز اثر می گذارد(کدیور، 1381).
2-1-6 ارزشها و انتظارات والدین و پیشرفت تحصیلی
تلاشهای کودک برا ی موفق شدن تحت تأثیر ارزشهای دستیابی، انتظار توفیقق، استنباطی که از توفیق خود دارند و علت یابی های آنان است. والیدن از طریق بالا بردن انتظارات معقول خود، می توانند عملکرد تحصیلی کودکان خود را به سطح برتر شوق دهند.در مطالعه ای که در این زمینه در دانشگاه میشیگان درباره موفقیت در ریاضیات انجام پذیرفت، معلوم شد ارزشی که والدین برای قلمروهای مختلف قائلند، ارزشهای فرزندان را تحت تأثیر قرار می دهند. در ضمن ادراک والدین از توانایی های فرزندان در احساس کارآیی و انتظارات آنها تأثیر مستقیم دارد. انتظار کودکان از موفقیت به انتظار والدین شان بیشتر بستگی دارد تا عملکرد خودشان، ظاهراً استنباطی که والدین از تواناییهای فرزندنشان دارند، مستقیماً در اعتماد به نفس کودکان و میزان موفقیت آنها تأثیر می گذارد(یاسائی، 1382).
همچنین والدین در شکل گیری نگرش کودکان تأثیرگذار باشند. مهمترین نقش آنها در زمینه پیشرفت تحصیلی فرزندان ایجادد محیطی روانی – عاطفی آرام و مساعد، فراهم نمودن کتاب های غیردرسی و وسایل آموزشی است(بیابانگرد، 1377).
2-1-7 شرایط اجتماعی و اقتصادی و  پیشرفت تحصیلی
به طور کلی محدودیت های محیطی و کمبود محرک های رشد ذهنی و اجتماعی از عوامل مهم در اُفت تحصیلی کودکان و نوجوانان است. درصد قابل توجهی از دانش اموزان که به طور جدی دچار اُفت تحصیلی شده اند بعضاً ناگزیر در مدارس استثنایی مشغول تحصیل می شوند و از عقب ماندگی ذهنی به شمار می روند(بیانگر، 1386).
اصطلاح پایگاه اجتماعی – اقتصادی به مقوله بندی افراد بر حسب ویژگیهای اقتصادی تحصیلی و حرفه ای آنها اشاره داد. پایگاه اجتماعی – اقتصادی برخی نابرابریها را با خود دارد. در این رابطه افراد متعلق به یایگاه اجتماعی – اقتصادی پایین از تعلیم و تربیت ضعیف تر و قدرت تأثیرگذاری کمتری بر نهادهای اجتماعی نظیر مدرسه و منابع اقتصادی کمتر برخوردارند(بیابان گرد، 1384).
2-1-8 سطح تحصیلات والدین و پیشرفت تحصیلی
سطح تحصیلات والدین نیز بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیرگذار است. والدینی که دارای تحصیلات عالی هستند انتظار موفقیت انها از فرزندانشان بیشتر است. آنها بر پیشرفت تحصیلی تأکید بیشتری دارند و در کمکهای درسی و مشارکت در امور تحصیلی فرزندان تواناتر هستند. یافته های شراین(1991) قره خانی(1353) و . . . نشان دادند که بین سطح تحصیلات والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان رابطه مثبت وجود دارد(قاجاریه، 1373).
2-1-9 مدرسه و پیشرفت تحصیلی
در حالی که ممکن است آموزش به وسیله نهادهای مختلف اجتماعی، چون خانواده، وسایل ارتباط جمعی و همچنین از طریق تجربیات متنوع زندگی در اجتماع انجام گیرد، آموزش منظم عموماً به وسیله مدارس و دانشگاهها به یادگیرندگان داده می شود. وظیفه اساسی آموزشگاه های سراسر دنیا تعلیم و تربیت جوانان است. با آنکه مقاصد و محتوای این تعلیم و تربت در میان ملت ها و نیز در درون یک ملت متفاوت است، فرآیندهای آموزش همه مدارس بسیار شبیه به هم است(بلومر، 1976).
معلمان با رفتارهای خود به شکل گیری ادراک کفایت در دانش آموزان یاری می رسانند. اولین هدف معلمان باید برقرار کردن رابطه مطلوب، دوستانه و حمایت کننده با دانش آموزان باشد. چنین هدفی فقط با تعامل میان معلم و دانش آموز حاصل می آید(اسپالدینگ، ترجمه بیابان گرد و نانینیان، 1384)
آموزش بدون ایجاد رابطه معنایی نخواهد داشت و معلمان در همان آغاز کار خود پی می برند که نحوه برقراری ارتباط با دانش آموزان بسیار بااهمیت است. روابط مبتنی بر محبت، احترام و اعتماد متقابل میان معلم و دانش آموز هم موجب می شود تا دانش آموز به معلم وابسته نشود و هم انگیزه تحصیلی وی را افزایش دهد(بیابانگرد، 1386).
2-1-10 انتظارات معلم و پیشرفت تحصیلی
در بُعد انتظارت، معلم نیز تأثیر انکار ناپذیری بر دستاوردهای دانش آموزان دارد. انتظارات واقع گرایانه معلم به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کمک مؤثری می کند. معلمان باید از دانش آموزان انتظاری داشته باشند که بیش از پیش عملکرد خود را بهبود بخشند،  اما زیاده روی در این امر به فشارهای روانی و اضطراب در دانش آموزان و اُفت تحصیلی او منجر می شود.(شانک، 1989) بر این باور است که انتظارات و باورهای معلم از دو جنبه بر عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر می گذارد: انتظارات معلم از دانش آموزان باعث ادراک این مسأله از سوی دانش آموزان می شود که سطح تلاش و توانایی او با توقع معلم تناسب دارد یا خیر؟ احساس، از وجود یا عدم وجود تناسب بین تلاش و توقع معلم را ادراک می کند.(رئیس سعیدی، 1386).
2-1-11 نمره و ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی
آخرین اقدام آموزشی معلم تعیین نمره برای دانش آموز است. روشهای مختلف نمره گذاری می توانند تأثیرات مختلفی بر پیشرفت و عملکرد یادگیرندگان داشته باشند. روش نمره گذاری معلم گاهی تأثیرات مثبت بر یادگیرندگان می گذارد و گاهی نیز این تدثیر منفی است. برای دانش آموزانی که معمولاً نمرات بالایی می گیرند، نقش تقویت کننده مثبت را ایفا م یکنند. علاوه بر پیامد مثبت، نمرات بالا می توانند پیامدهای منفی نیز داشته باشند(سیف، 1386).
2-2 یادگیری خود تنظیمی
با مروري كوتاه بر تجارب آموزشي و كم و كيف يادگيري هايي كه تا به حال آموزش و پرورش بر آنها صحه گذاشته است در مي يابيم كه افراد در گذشته تحت شرايطي كاملا متفاوت آموزش مي ديده اند. اين مسئله كه تكليف يادگيري بر يادگيرنده محول گردد يا هر نظام آموزشي بسته به ديدگاه خاص خود ،امور يادگيري افراد آن نظام آموزشي را تعيين كند.در پاسخ به اين مسئله مي توان گفت كه از دير باز تنظيم امور يادگيري يكي از دغدغه هاي مهم يادگيرندگان بوده است. اما چيزي كه براي هر ياد گيرنده اي معلوم است اين است كه يادگيري را هيچ كس نمي تواند از يادگيرنده بگيرد زيرا اوخود در قلب فرايند يادگيري قرار دارد(سيف،1386).يادگيري كه پيشتر به اندوختن دانش به وسيله ي يادگيرنده و پردازش اطلاعات خاص معطوف بود ،ديگر جاي خود را به خلق دانش نوين از سوي يادگيرنده داده است . نقش فعال يادگيرنده در كسب تجارب يادگيري كه ويژگي اصلي رويكرد هاي جديد يادگيري مخصوصا ساختن گرايي است، ازضروريات سيستم هاي نوين ياددهي ـ يادگيري مي باشد زيرا كه پاسخ به نياز هاي متنوع يادگيرندگان با بوجود آمدن فناوري هاي آموزشي هم بيشتر احساس مي شود وهم امكان پذير است. پاسخ به تنوع نيازها به اين معني است كه يادگيرندگان خواستار تجارب مختلف يادگيري هستند و فناوري يادگيري الكترونيكي بر شكل گيري اين خوا سته ها دامن مي زند.
سيستم يادگيري الكترونيكي يك سرويس مبتني بر اينترنت، وب، يادگيري مكاتبه اي،آموزش از راه دور مانند سيستم كاربردي يا سرويس مطالعه ي دوره ي واقعي مي باشد كه اين سيستم مي تواند به روشهاي مختلف تفسير شود مانند: كامپيوتر، سيستم دريافت آموزش فراهم شده از طريق اينترنت، يا يك روش آموزش كه مي تواند فرصت ها را بر اساس نياز افراد در هر مكا ني با هر زماني با هر محتوايي فراهم كرده باشد (سونگ، 2000). يادگيري الكترونيكي از نقطه نظر فلسفي مبتني بر ديدگاه ساختن گرايانه و مشاركتي است وبه اعتقاد متخصصين مهمترين فناوري است كه خواهد توانست رويكرد هاي جديد تدريس ويادگيري را مورد حمايت قرار دهد. و همچنين در تحول، تكميل و توسعه ي روشهاي تدريس نقش بسزايي داشته باشد. چنانكه بپذيريم “تعامل” نقش اساسي و مهمي در فرايند تدريس و يادگيري دارد يادگيري الكترونيكي با بهره گيري از تكنولوژي هاي نوظهور ، تعاملات گسترده اي را جهت دسترسي به اطلاعات وسيع و نيز بر قراري ارتباط فراهم مي سازد (گريسون و آندرسون، 2003). يادگيري از طريق وب يا اينترنت متضمن ماهيت تعاملي رابطه بين يادگيرندگان و محتواست كه زمينه ي توسعه ي دانش

متن کامل در سایت homatez.com