پایان نامه درباره (4-، “_Toc235358262″جدول، l، فریدمن، دانشجویان، جنسیت، اساتید، تحصیلی

تحصیلی 88 – 138762جدول (2-4) دانشجویان مراکز غیردولتی63جدول (2- 5) شاخص مالی بخش آموزش عالی در سالهای 1384 و 138763جدول (3-1) تعداد افراد جامعه و نمونه آماری پژوهش83جد.ل (3-2) مولفههای بدست آمده برای طراحی پرسشنامه84جد.ل (3-3) نحوهی تقسیم بندی سوالات در پرسشنامه84جدول (3-4) مقیاس اندازهگیری نمونه براساس طیف لیکرت85جدول (3-5) ضریب آلفای کرونباخ86جدول (4-1) توزیع فراوانی نمونه آماری بر اساس نوع دانشگاه پاسخگویان (اساتید)90جدول (4-2) توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک جنسیت پاسخگویان (اساتید)91جدول (4-3) توزیع فروانی نمونه آماری بر اساس سطح تحصیلات پاسخگویان (اساتید)92جدول (4-4) توزیع فراوانی نمونهی آماری براساس سابقهی علمی پاسخگویان (اساتید)93HYPERLINK l “_Toc235358262″جدول شماره (4-5) توزیع فراوانی نمونهی آماری بر اساس رتبهی علمی پاسخگویان (اساتید)94جدول (4- 6) توزیع فراوانی نمونهی آماری بر اساس نوع دانشگاه پاسخگویان (دانشجو)95
HYPERLINK l “_Toc235358262″جدول (4-7) توزیع فراوانی نمونهی آماری به تفکیک جنسیت پاسخگویان (دانشجو)96جدول (4- 8) توزیع فراوانی نمونهی آماری بر اساس مقطع تحصیلی پاسخگویان (دانشجو)97
HYPERLINK l “_Toc235358262″جدول (4-9) توزیع فراوانی نمونهی آماری بر اساس رشته تحصیلی پاسخگویان (دانشجو)98جدول (4- 10) نتیجه آزمون فریدمن برای گروه اساتید99
HYPERLINK l “_Toc235358262″جدول (4- 11) میانگین رتبه بندی بر اساس آزمون فریدمن (اساتید)100جدول (4- 12) نتیجهی آزمون فریدمن برای گروه اساتید 100
HYPERLINK l “_Toc235358262″جدول (4- 13) میانگین رتبه شاخصهای پیامد اقتصادی براساس فریدمن (اساتید)101جدول (4- 14) نتیجهی آزمون فریدمن (اساتید)101
HYPERLINK l “_Toc235358262″جدول (4- 15) میانگین رتبه شاخصهای پیامد آموزشی براساس فریدمن (اساتید)102جدول (4- 16) نتیجهی آزمون فریدمن برای گروه اساتید 102HYPERLINK l “_Toc235358262″جدول (4- 17 میانگین رتبه شاخصهای پیامد اجتماعی براساس فریدمن (اساتید)103جدول (4- 18) نتیجهی آزمون فریدمن (اساتید)103
HYPERLINK l “_Toc235358262″جدول (4- 19) میانگین رتبه شاخصهای پیامد پرورشی براساس فریدمن (اساتید)104جدول (4- 20) نتیجه آزمون فریدمن برای گروه دانشجویان105HYPERLINK l “_Toc235358262″جدول (4- 21) میانگین رتبه بندی بر اساس آزمون فریدمن (دانشجویان)105جدول (4- 22) نتیجهی آزمون فریدمن (دانشجویان (105
HYPERLINK l “_Toc235358262″جدول (4- 23) میانگین رتبه شاخصهای پیامد اقتصادی براساس فریدمن (دانشجو)106جدول (4- 24) نتیجهی آزمون فریدمن (دانشجویان)106
HYPERLINK l “_Toc235358262″جدول (4- 25) میانگین رتبه شاخصهای پیامد آموزشی براساس فریدمن (دانشجو)107جدول (4- 26) نتیجهی آزمون فریدمن (دانشجویان)107HYPERLINK l “_Toc235358262″جدول (4- 27) میانگین رتبه شاخصهای پیامد اجتماعی براساس فریدمن (دانشجو)108جدول (4- 28) نتیجهی آزمون فریدمن (دانشجویان)108
HYPERLINK l “_Toc235358262″جدول (4- 29) میانگین رتبه شاخصهای پیامد پرورشی براساس فریدمن (دانشجو)109HYPERLINK l “_Toc235358262″جدول (4-30) مقایسه دیدگاه اساتید دانشگاههای دولتی و غیردولتی نسبت به پیامدهای اقتصادی112جدول (4- 31) مقایسه دیدگاه اساتید بر حسب جنسیت نسبت به پیامدهای اقتصادی113
HYPERLINK l “_Toc235358262″جدول (4- 32) مقایسه دیدگاه اساتید بر حسب نوع دانشگاه نسبت به پیامدهای آموزشی114جدول (4-33) مقایسه دیدگاه اساتید بر حسب جنسیت نسبت به پیامدهای آموزشی114
HYPERLINK l “_Toc235358262″جدول (4- 34) مقایسه دیدگاه اساتید بر حسب نوع دانشگاه نسبت به پیامدهای اجتماعی115جدول (4- 35) مقایسه دیدگاه اساتید بر حسب جنسیت نسبت به پیامدهای اجتماعی116
HYPERLINK l “_Toc235358262″جدول (4- 36) مقایسه دیدگاه اساتید بر حسب نوع دانشگاه نسبت به پیامدهای پرورشی117جدول (4- 37) مقایسه دیدگاه اساتید بر حسب جنسیت نسبت به پیامدهای پرورشی117HYPERLINK l “_Toc235358262″جدول (4- 38) مقایسه دیدگاه دانشجویان بر حسب نوع دانشگاه نسبت به پیامدهای اقتصادی118جدول (4- 39) مقایسه دیدگاه دانشجویان بر حسب جنسیت نسبت به پیامدهای اقتصادی119
HYPERLINK l “_Toc235358262″جدول (4- 40) مقایسه دیدگاه دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی نسبت به پیامدهای اقتصادی120جدول (4- 41) مقایسه دیدگاه دانشجویان بر حسب نوع دانشگاه نسبت به پیامدهای آموزشی120HYPERLINK l “_Toc235358262″جدول (4- 42) مقایسه دیدگاه دانشجویان بر حسب جنسیت نسبت به پیامدهای آموزشی121جدول (4- 43) مقایسه دیدگاه دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی نسبت به پیامدهای آموزشی122
HYPERLINK l “_Toc235358262″جدول (4- 44) مقایسه دیدگاه دانشجویان بر حسب نوع دانشگاه نسبت به پیامدهای اجتماعی123جدول (4- 45) مقایسه دیدگاه دانشجویان بر حسب جنسیت نسبت به پیامدهای اجتماعی123
HYPERLINK l “_Toc235358262″جدول (4- 46) مقایسه دیدگاه دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی نسبت به پیامدهای اجتماعی124جدول (4- 47) مقایسه دیدگاه دانشجویان بر حسب نوع دانشگاه نسبت به پیامدهای پرورشی125HYPERLINK l “_Toc235358262″جدول (4- 48) مقایسه دیدگاه دانشجویان بر حسب جنسیت نسبت به پیامدهای پرورشی126جدول (4- 49) مقایسه دیدگاه دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی نسبت به پیامدهای پرورشی127
فهرست نمودارها
نمودار شماره (4-1) توزیع فراوانی نسبی نوع دانشگاه اساتید91نمودار شماره(4-2) توزیع فراوانی نسبی بر اساس جنسیت اساتید92نمودار شماره(4-3) توزیع فراوانی نسبی بر اساس سطح تحصیلات اساتید93نمودار شماره(4-4) توزیع فراوانی نسبی بر اساس سابقهی علمی اساتید94نمودار شماره(4- 5) توزیع فراوانی نسبی بر اساس رتبهی علمی اساتید95نمودار شماره (4-6) توزیع فراوانی نسبی نوع دانشگاه دانشجویان96نمودار شماره(4-7) توزیع فراوانی نسبی به تفکیک جنسیت دانشجویان97نمودار شماره (4-8) توزیع فراوانی نسبی بر اساس مقطع تحصیلی دانشجویان98نمودار شماره (4-9) توزیع فراوانی نسبی نوع بر اسا رشته تحصیلی دانشجویان99فهرست اشکال
شکل شماره (2- 1) بازآفرینی ساختار و کارکرد دولت30شکل شماره (2- 2) مدل ارتباط متقابل و همافزایی استقلال دانشگاهی66
مقدمه
خصوصی سازی شرکتهای دولتی اولین بار توسط انگلستان قبل از دههی 80 میلادی بنا نهاده شد. و سپس در کشورهای صنعتی و سپس توسعه یافته گسترش یافت (Magginson & Netter, 2001). بنابر تعریف ارائه شده از خصوصی سازی از نظر کی و تامپسون واژهی خصوصی سازی به روشی اطلاق میشود که باعث تغییر رابطهی بین دولت و بخش خصوصی شود، از جمله ضد ملی کردن یا فروش دارائیهای متعلق به دولت، مقرراتزدایی یا حذف ضوابط محدود کننده و معرفی رقابت در انحصارهای مطلق دولتی و پیمانکاری یا واگذاری تولید کالا و خدماتی که توسط دولت تامین و اداره میشوند به بخش خصوصی (متوسلی، 1373، ص 195). براساس تعریف بانک جهانی خصوصی سازی عبارت است از: انتقال مالکیت یا کنترل بنگاههای اقتصادی از دولت به بخش خصوصی ( طباطبایی یزدی، 1385، ص 60). واژهی « خصوصی سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار به نفع بازار و وسیلهای برای افزایش کارآیی (مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسهی اقتصادی است؛ زیرا چنین به نظر میرسد که مکانیسم عرضه و تقاضای بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارآیی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوعتر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد گردید (Wikipedia). خصوصی سازی همچنین تدبیری است که میتواند از طرق مختلف بر تغییرات و دگرگونی سازمانها اثر گذارد (Zahra & Gutierez, 2006). دامنهی این فعالیتها بهطور قطع در طی 10 سال اخیر به شدت گسترش یافته و به صورت خرید شرکتهای دولتی توسط بخش عمومی در سطح ملی و بینالمللی صورت میپذیرد (Prizzia.R, 2001, p: 450). و به طور معمول نتایجی را در دست یازیدن به راهکارهای جدید سازماندهی، تولید و تغذیهی عوامل محیطی موثر در خصوصی سازی ارائه میکند و در واقع به معنای تبدیل وضعیت از شیوهی تولید کالا و خدمات در سطح عموم به تولید کالا و خدمات به منظور ایجاد برتری و مزیت است (Foster & Maouly, 2006). نتایج خصوصی سازی نیز در گزارشات اقتصادی، مالی و چشماندازهای استراتژیکی گزارش میشود و شامل تقلیل کسری بودجهی بخش دولتی، محدودیت (توقیف) مالیاتهای صنفی و تقویت بازار سرمایه، بهبود کارآیی فعالیتهای دولتی، واگذاری کنترل امور به بخش خصوصی و توسعهی استراتژی شرکتهای سهامی میگردد (Cunha & Coooper, 2002).
مطالعات اخیر نشان میدهد که بیش از صد کشور با برنامههای خصوصی سازی منطبق شدهاند (Awamleh, 2003). در جمهوری اسلامی ایران نیز این مسئله پس از پایان جنک تحمیلی مطرح و اولین محور قانونی آن در برنامهی پنج سالهی توسعهی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور به تصویب رسید. ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و نمود آن در برنامهی چهارم توسعه تاکیدی است بر ادامهی سیاستهای اعمال محدودیت تصدیگری دولت. در تعریف مفهوم خصوصی سازی دیدگاههای مختلفی مطرح شده است. در بسیاری از کشورها مشاهده شده که خصوصی سازی در عمل به یک فرآیند سیاسی تبدیل شده که کارگزاران و سیاستمداران با توجه به به شکل ظاهری خصوصی سازی قصد رسیدن به منافع و مقاصد خود را داشتهاند و به محض رسیدن به اهداف مورد نظر، جهت

متن کامل در سایت homatez.com