پایان نامه درباره ، دانشجویان، دانشگاههای، اجتماعی، پرورشی، دارد. بین، اساتید، اجتماعی،

دانلود پایان نامه

سازی دانشگاههای دولتی ایران راه حلی است که نه تنها سبب بهینه شدن امکانات دانشگاهی میشود بلکه کاهش فشار بر دولت برای تامین منابع مال و ایجاد بازاری رقابتی در قلمرو آموزش و یادگیری و ارتقای سطح کمی و کیفی و افزایش کارآیی و اثربخشی دانشگاهها را به دنبال خواهد داشت. در مبحث خصوصی سازی بایستی از تجارب گذشته استفاده کرده و به نحوی مدبرانه و شفاف عمل نمود که خصوصی سازی به اختصاص سازی در جهت تامین منافع قشر خاصی تبدیل نشود. خصوصی سازی دارای اشکال متعددی از قبیل اخذ شهریه تحصیلی از دانشجویان، تجاری سازی پژوهش، دریافت خدمات نوع دوستانه و ایجاد موسسات خصوصی است. از مزایای خصوصی سازی، کاهش بار مالی است که بر دولت تحمیل میشود. به عنوان مثال شهریهی دانشجویی و فروش کالاها و خدمات فکری دانشگاهی میتواند روش مناسبی برای کاهش اعتبارات دولتی تخصیص یافته باشد. امروزه بیشتر کشورهای پیشرفته جهان رشد دانش محور را تجربه میکنند. اما نیل به چنین شرایطی مستلزم سرمایه گذاری انبوه در آموزش عالی است. سرمایه گذاری در آموزش عالی خود نیازمند آن است که از یک سو منابع اختصاص یافته به این بخش با کارآیی بیشتری مورد استفاده قرار گیرند و از دیگر سو ایجاب میکند که بودجههای بیشتری به آموزش عالی اختصاص یابد (عماد زاده، 1388، ص 96). بنابراین اخذ شهریه تحصیلی از دانشجویان،دریافت خدمات و کمکهای مردمی، تجاری سازی آموزش و پژوهش، اداره خودگردان برخی از خدمات دانشجویی و ایجاد موسسات نیمه دولتی و غیردولتی از جمله روشهایی است که میتواند در فرآیند خصوصی سازی دانشگاههای دولتی به کار گرفته شود. البته این طرح در مراحل اولیه مشکلاتی مانند افزایش فشار مالی بر خانوادهها ناشی از گران شدن خدمات دانشجویی را به همراه دارد. بنابراین بدیهی است ترکیبی از اعتبارات دولتی و خصوصی، حجم عظیمتری از منابع اجتماعی را نسبت به هر یک به تنهایی میتواند فراهم کند. با وجود گذشت زمانی طولانی از آغاز اجرای سیاستهای خصوصی سازی در کشور، همواره عواقب و پیامدهای آن موضوع بحثها و بررسیهای متعددی بوده و پیامدهای منفی آن به نحو مطلوبی رفع نگردیده است. در این میان خصوصی شدن مراکز و نهادهایی که به نحوی دارای آمیختگی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده و به نوعی با وظایف مستقیم و اصلی دولت سرو کار دارند تامل و تعمق بیشتری را میطلبد. در مقطع اخیر تحقیقاتی که بطور جامع به بررسی خصوصی سازی در آموزش عالی و دانشگاههای دولتی کشور و آثار و تبعات آن بپردازد، صورت نپذیرفته است و این ضرورت بررسی و تحقیق در این رابطه را آشکارتر میسازد
اهداف تحقیق
با توجه به اجرای خصوصی سازی در سیستم آموزش عالی کشورها و مشاهده تبعات ناشی از اجرای آن لزوم بررسی عمیقتر این فرآیند در سیستم آموزش عالی به شدت احساس میگردد. پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل پیامدهای خناشی از خصوصی سازی در آموزش عالی میپردازد.
اهداف اصلی پژوهش حاضر عبارتند از:
بررسی دیدگاه دانشجویان و اساتید در رابطه با پیامدهای اقتصادی ناشی از خصوصی سازی آموزش عالی؛
بررسی دیدگاه دانشجویان و اساتید در رابطه با پیامدهای آموزشی ناشی از خصوصی سازی آموزش عالی؛
بررسی دیدگاه دانشجویان و اساتید در رابطه با اجتماعی ناشی از خصوصی سازی آموزش عالی؛
بررسی دیدگاه دانشجویان و اساتید در رابطه با پیامدهای پرورشی ناشی از خصوصی سازی آموزش عالی؛
سوالات تحقیق
از آنجایی که مطالعه به صورت توصیفی است، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به سوالات اساسی تحقیق سامان خواهد یافت.
سوال اصلی تحقیق: مهمترین آثار و تبعات اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و پرورشی ناشی از خصوصی سازی در آموزش عالی کدامند؟ چه راهکارهایی برای کاهش یا رفع آثار و تبعات منفی خصوصی سازی در آموزش عالی وجود دارد؟
سوالات فرعی پژوهش
مهمترین آثار اقتصادی ناشی از خصوصی سازی در آموزش عالی کدامند؟
مهمترین آثار علمی و آموزشی ناشی از خصوصی سازی در آموزش عالی کدامند؟
مهمترین آثار اجتماعی و فرهنگی ناشی از خصوصی سازی در آموزش عالی کدامند؟
مهمترین آثار پرورشی ناشی از خصوصی سازی در آموزش عالی کدامند؟
فرضیههای تحقیق
فرضیهی اصلی تحقیق: بین دیدگاه اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاههای دولتی و غیر دولتی در رابطه با آثار و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و پرورشی خصوصی سازی در آموزش عالی رابطه وجود دارد.
فرضیههای فرعی پژوهش
بین دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاههای دولتی و غیردولتی در رابطه با پیامدهای اقتصادی خصوصی سازی در آموزش عالی تفاوت معناداری وجود دارد.
بین دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاههای دولتی و غیردولتی در رابطه با پیامدهای علمی و آموزشی خصوصی سازی در آموزش عالی تفاوت معناداری وجود دارد.
بین دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاههای دولتی و غیردولتی در رابطه با پیامدهای اجتماعی و فرهنگی خصوصی سازی در آموزش عالی تفاوت معناداری وجود دارد.
بین دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاههای دولتی و غیردولتی در رابطه با پیامدهای پرورشی خصوصی سازی در آموزش عالی تفاوت معناداری وجود دارد.
بین دیدگاه دانشجویان دانشگاههای دولتی و غیردولتی در رابطه با پیامدهای اقتصادی خصوصی سازی در آموزش عالی تفاوت معناداری وجود دارد.
بین دیدگاه دانشجویان دانشگاههای دولتی و غیردولتی در رابطه با پیامدهای علمی و آموزشی خصوصی سازی در آموزش عالی تفاوت معناداری وجود دارد.
بین دیدگاه دانشجویان دانشگاههای دولتی و غیردولتی در رابطه با پیامدهای اجتماعی و فرهنگی خصوصی سازی در آموزش عالی تفاوت معناداری وجود دارد.
بین دیدگاه دانشجویان دانشگاههای دولتی و غیردولتی در رابطه با پیامدهای پرورشی خصوصی سازی در آموزش عالی تفاوت معناداری وجود دارد.
قلمرو زمانی
قلمرو زمانی تحقیق از نیمهی دوم دی 1391 تا آواخر شهریور 1392 میباشد.
قلمرو مکانی
قلمروی مکانی تحقیق شهر ارومیه است.
قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی تحقیق بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و پرورشی خصوصی سازی در آموزش عالی و ارائهی راهکارهایی جهت کاهش و یا رفع پیامدهای منفی آن میباشد.
تعریف مفهومی متغییرهای تحقیق
پیامدهای اقتصادی: تعریف پیامد اقتصادی ناشی از خصوصی سازی در آموزش عالی این است که بعد از اجرای خصوصی سازی چه تغییراتی در وضعیت اقتصادی و هزینههاو اشتغال ایجاد خواهد شد.
پیامدهای آموزشی: شامل کیفیت و کمیت برنامههای آموزشی، سطح سواد و آگاهیهای عمومی و تخصصی اساتید و دانشجویان و … است و اینکه خصوصی سازی چه تاثیراتی روی این برنامه خواهد گذاشت.
پیامدهای اجتماعی: نیز شامل وضعیت اجتماعی و فرهنگی افراد و جامعه، سلسله مراتب اجتماعی افراد و … است که خصوصی سازی باعث تغییر در آنها میشود و به عنوان پیامدهای اجتماعی مطرح میشوند.
پیامدهای پرورشی: پیامدهای پرورشی و تربیتی عبارتند از میزان تغییر در نحوهی رفتار و عملکرد افراد در زمینههای مختلف پرورشی و اعتقادی و رفتاری (رواسانی، 1383، ص 174).
تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
پیامدهای اقتصادی:
این متغیر شامل مولفههای رقابتی شدن آموزش عالی و کسب درآمد، کسب اعتبار شخصی موسسین موسسات غردولتی، صرفه جویی در هزینههای دولت و … میشود و براساس گویههای 1 الی 6 پرسشنامه تحقیق سنجیده میشود.
پیامدهای آموزشی:
این متغیر شامل مولفههای ایجاد تفاوت بین دانشجویان از نظر علمی، ارتقای وضعیت آکادمیک در نظام آموزش عالی، کاهش کیفیت برنامههای آموزشی و پژوهشی و … است که بر اساس سوالات 7 الی 12 پرسشنامه سنجیده میشود.
پیامدهای اجتماعی:
این متغییر شامل مولفههای افزایش نابرابریهای اجتماعی، ایجاد تفاوتهای فرهنگی بین دانشجویان و … میشود که با سوالات 13 الی 15 پرسشنامه شنجیده میشوند.
پیامدهای پرورشی:
این متغیر شامل مولفههای رشد اعتقادی و سازگاری اجتماعی میشود که با سوالات 16 الی 25 موجود در پرسشنامه سنجیده میشود.
فصل دوم
ادبیات تحقیق

مقدمه
قرن بیست و یکم قرن اقتصاد مبتنی بر دانش است. تحولات دو دهه اخیر نشان داده، جوامعی که توسعه خود را بر پیشرفت علمی و فناوری سرمایه گذاری کردهاند، توانستهاند از رشد سریع اقتصادی برخوردار باشند (عماد زاده، 1388، ص 96 ). از آنجایی که دنیای امروز دانایی محور است، بنابراین ضروری است جامعه ما نیز بر اساس رویکرد و توسعه دانایی محور به جامعهای دانش بنیاد تبدیل شود (پسندیده، 1385). سرمایهگذاری در آموزش عالی هم از دیدگاه فردی و هم از منظر اجتماعی، یک سرمایهگذاری پر منفعت است، زیرا در مقابل هزینههای انجام شده، فایدههای نقدی

متن کامل در سایت homatez.com