متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

گروه آموزشی علوم انسانی

پایان‌نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته روانشناسی بالینی

عنوان

اثر بخشی واقعیت درمانی در تمایز یافتگی وهموابستگی زوجین ناسازگار       

تابستان ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی واقعیت درمانی برهم وابستگی و تمایز یافتگی در زوجین در شهر زنجان انجام شده است. پژوهش به روش آزمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه افراد متأهل درشهرزنجان که درسال ۹۳-۹۴ به مرکز مشاوره پیاژه مراجعه کرده بوده اند,  تشکیل داده که از میان انها ۳۰ زوج با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند ودر دوگروه (۱۵ زوج گروه آزمایش و۱۵ زوج گروه کنترل) قرار گرفتند. جهت گرد آوری داده ها  از پرسشنامه هم وابستگی اسپن-فیشر وپرسشنامه تمایزیافتگی خود(DSI)استفاده شده است. تحلیل داده ها نشان داد که در زوجین ناسازگار تاثیر واقعیت درمانی سبب شد تفاوت معناداری در نمرات پس آزمون گروه آزمایش نسبت به نمرات پیش آزمون حاصل شود ودر نتیجه میتوان مشاهده کرد که واقعیت درمانی بر میزان تمایز یافتگی وهموابستگی اثر داشته وفرضیات محقق مورد تایید می باشد.نتایج تحقیق حاضر بیانگر نوعی رابطه بیمارگون به نام هم وابستگی در زوجین ناسازگار  می باشد  که هرچند هموابستگی است اما به شکل ناسالم منجر به نارضایتی زناشویی وطلاق خواهد شد ودرمقابل تمایز یافتگی افراد در سازگاری آنها تاثیر گزار می باشد واز این رو با درمان هم وابستگی وسوق دادن افراد به سمت تمایز یافتگی  می توان گامی موثر در جهت کاهش آمار روزافزون  ناسازگاری زوجین  برداشت ودر میان روشهای درمانی می توان گفت روش واقعیت درمانی بسیار دراین زمینه موثر بوده ومی تواند بر متغیرهای فوق اثر کرده وتفاوت حائز اهمیتی در میزان تمایزیافتگی وهموابستگی ودر نهایت در سازگاری زوجین  را حاصل کند.

کلید واژه: واقعیت درمانی,تمایز یافتگی وهموابستگی

فهرست مطالب

چکیده خ‌

فصل اول. ۱

کلیات پژوهش…. ۱

مقدمه: ۲

بیان مسأله: ۴

ضرورت واهمیت تحقیق : ۸

اهداف تحقیق: ۱۰

فرضیات تحقیق: ۱۰

تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرها: ۱۰

فصل دوم. ۱۵

مبانی نظری وپیشینه پژوهش…. ۱۵

هم وابستگی چیست و هم وابسته کیست؟. ۱۶

ویژگیهای افراد هم وابسته: ۱۸

طرح ریزی برنامه بهبودی (ویتفیلد، ۱۹۹۲) ۲۰

پیشینهی هموابستگی: ۲۱

سازگاری زناشویی و هم‌وابستگی.. ۲۴

هم‌وابستگی و ویژگی های شخصیتی و رابطه ای.. ۲۶

تمایز یافتگی.. ۳۰

روال کاردر رویکرد بوتن: ۳۳

نظریه نظامهای خانواده: ۳۶

سنجش تمایز یافتگی در نظریه بوئن: ۳۷

طبقه بندی  افرادتمایز یافته بر اساس مقیاس بوئن : ۴۰

هشت مفهوم اصلی در رویکرد بوئن: ۴۳

اهداف درمانی: ۴۴

فرآینددرمان: ۴۵

فنون درمانی  درمانی.. ۴۶

تمایزیافتگی درمانگر: ۵۲

فصل سوم. ۸۰

روش شناسی تحقیق.. ۸۰

روش تحقیق.. ۸۱

جامعه آماری,نمونه وروش نمونه گیری.. ۸۱

ابزار گردآوری داده ها ۸۲

شیوه ی اجرای تحقیق.. ۸۷

روش تجزیه و تحلیل داده ها ۹۰

فصل چهارم. ۹۲

تجزیه و تحلیل داده ها ۹۲

یافته های توصیفی: ۹۳

پیش فرض اول: بررسی نرمال بودن داده ها ۱۰۰

آزمون کلموگروف اسمیرنف((KS.. 100

پیش فرض اول: بررسی نرمال بودن داده ها ۱۰۲

فصل پنجم.. ۱۰۶

نتیجه گیری وپیشنهادات… ۱۰۶

خلاصه تحقیق.. ۱۰۷

بحث ونتیجه گیری.. ۱۰۸

محدودیت های پژوهش…. ۱۱۸

پیشنهاد های کاربردی در راستای یافته های تحقیق.. ۱۱۹

پیشنهاد های پژوهشی.. ۱۲۰

منابع. ۱۲۲

Bibliography. 123

ضمائم.. ۱۲۹

فهرست جداول:

جدول ۱-۴. فراوانی و درصد فراوانی مربوط به جنسیت فرزندان. ۹۴

جدول ۲-۴. فراوانی و درصد فراوانی مربوط به تعداد فرزندان. ۹۴

جدول ۳-۴. فراوانی و درصد فراوانی مربوط به تحصیلات آزمودنی ها ۹۵

جدول ۴-۴. فراوانی و درصد فراوانی مربوط به شغل آزمودنیها ۹۶

جدول ۵-۴. فراوانی و درصد فراوانی مربوط به سن ازدواج آزمودنیها ۹۶

جدول ۶-۴. میانگین و انحراف استاندارد نمرات تمایز یافتگی گروه آزمایش وکنترل. ۹۷

جدول ۷-۴. میانگین و انحراف استاندارد نمرات هم وابستگی گروه آزمایش وکنترل. ۹۸

جدول۸-۴ کلموگروف اسمیرنف متغیر تمایزیافتگی.. ۱۰۰

جدول۹-۴آزمون لون برای همگونی واریانس ها در فرض اول. ۱۰۰

جدول۱۰-۴ آنالیز کواریانس نمرات تمایز یافتگی قبل و بعد از آموزش واقعیت درمانی به تفکیک گروه آزمایش و کنترل. ۱۰۱

جدول۱۱-۴آزمون کلموگروف اسمیرنف متغیر هموابستگی.. ۱۰۳

جدول۱۲-۴آزمون لون برای همگونی واریانس ها در فرض دوم. ۱۰۳

۱۳-۴آنالیز کواریانس نمرات هموابستگی قبل و بعد از آموزش واقعیت درمانی به تفکیک گروه آزمایش و کنترل. ۱۰۴

مقدمه:

امروزه خانواده بر اساس اصول و هنجارهایی ویژه شکل می گیرد و حفظ و ارتقای روابط خانوادگی از ارزشی بسیار برخوردار است (اولسون[۱], ۲۰۰۴). به همین دلیل، در سالهای اخیر کوششهای بسیاری صورت گرفته تا ثبات و کیفیت روابط زناشویی را با بهره گرفتن از مفاهیمی چون سازگاری زناشویی[۲]، موفقیت، رضایت، ثبات، خوشبختی، توافق و مفاهیمی شبیه اینها ارزیابی کنند. با وجود اهمیت همگی مفاهیم ذکر شده، آن چه در ازدواج و یگانگی زن و مرد دارای نقشی بیشتر است، سازگاری زناشویی می باشد (SheikhMohseni, 2005) سازگاری زناشویی با توجه به اهمیت نهاد خانواده در جوامع امروزی، ارتباط آن با کیفیت زنـدگی و تأثیرگـذاری بـر جنبه های مختلف از جمله سلامت جسمی و روانـی از دهـه ۱۹۹۰ مورد توجه قرار گرفتـه اسـت (قربانعلی پور, ۱۳۹۳). سـازگاری زناشـویی عبارت از وضعیتی است که در آن زن و شـوهر در بیشـتر مواقع احساس ناشی از خوشبختی و رضایت از همـدیگر را دارند و فرآیندی است که در طـول زنـدگی زن و شـوهر بوجود می آیدکه لازمه آن انطباق سلیقه ها، شناخت صـفات شخصیتی، ایجاد قواعد رفتـاری و شـکل گیـری الگوهـای مراودهای است (قربانعلی پور, ۱۳۹۳). بررسی همه گیرشناسی پژوهشها نشان میدهد کـه ناســازگاری زناشــویی یــک عامــل خطــرزای مهــم بــرای بیمارگونگی و مرگ ومیر محسوب میشود. همچنین روابط خصمانه، سلامت روانی و جسمانی زوجها را تحـت تـأثیر قرار میدهد (Rios, 2010). از سوی دیگر متغیرهای فردی، موقعیتی و ارتباطی از قبیل خودمتمایزسازی[۳]، اضطراب[۴]، آشفتگی[۵]، دلبستگی[۶] و اعتماد با توانایی فرد برای کارکرد در روابط زناشویی مرتبط هستند (E.A.&Platt, 2005) و در نظام خانواده تمایز یافتگی[۷] خود برای سازگاری ارتباطی و روان شناختی ضرورت دارد (بوئن[۸] ، ۱۹۷۸). بوئن  خود متمایز سازی سطحی رابراساس نظریه نظام های خانواده توصیف می کند که شخص قادر است در روابطش بین کارکرد عقلانی و عاطفی خود باصمیمیت و خودمختاری تعادل برقرار کند (دی کسار۲۰۰۸[۹],گلید[۱۰] ۲۰۰۵) (زارعی, ۱۳۹۳). بوئن معتقدند که افراد گرایش دارند که سبک ارتباطی آموخته شده در خانواده ی مبدأ را در همسرگزینی و سایرروابط مهم تکرار کنند و الگوهای مشابهی را به فرزندانشان انتقال دهند (شاهی براواتی، ۱۳۹۲) . گیبسون [۱۱](۱۹۹۳) معتقد است مفهوم تمایزیافتگی در دیدگاه بوئن پلی اسـت بـرای فهم وضیت هم وابستگی[۱۲]؛ به عبارت دیگر هم وابستگی مترادف با تمایزیافتگی پایین است (اسکیان، ۱۳۸۵) . امـروزه هـم وابستگی به عنوان رفتارهای ناهنجار شامل: مشغولیت های استرس زا با زندگی دیگـران و تمرکـز دائمـی بـر نیازهـا و رفتارهای آنها، شناخته می شود(اسکیان,۱۳۸۵). در این راستا رویکردهای درمانی بسیاری ایجاد شده و به کار گرفته شده اند.در این میان  واقعیت درمانی[۱۳] که از جدیدترین رویکردهای مشاوره و رواندرمانی محسوب می شود، مبتنی بر نظریه انتخاب و کنترل است،و علت مشکلات روانشناختی را در انتخاب های افراد و عدم مسئولیت فرد در ارضای نیازهای خود می داند ؛ در این درمان تلاش می شود که افراد از طریق انتخاب های بهتر بتوانند نیازهای بنیادین خود را برآورده سازند (Kakia, 2010) . در حقیقت هدف اصلی رویکرد واقعیت درمانی، کمک به افراد برای آگاهی از نیازهای خود، پایش رفتار و انجام انتخاب های مناسب است، درمانگران معتقدند که مشکل اساسی اغلب درمان جویان فقدان روابط رضایت بخش یا موفق در هنگام تعامل کردن با افرادی است که در زندگی به آنها نیاز دارند(داربای[۱۴], ۲۰۰۷ ) (اسلامی ر. .., ۱۳۹۲). اهدف اصلی واقعیت درمانی همانا تغییر هویت نامؤفق و ایجاد رفتار مسئولانه در فرداست، زیرا رفتار غیرمسئولانه انسان موجب ناراحتی و اضطراب او می شود و به نظردر واقع مشکل ناسازگاری زناشویی بیش از هـر مقولـه دیگـر سبب ارجـاع و دریافـت خـدمات رواندرمـانی و مشـاوره است (شفیع آبادی, ۱۳۹۰). بر این اساس مطالعه ازدواج و سازگاری زناشویی ازموضوعاتی است که در زمینه بهداشت روان اهمیت فراوانی دارد.

بیان مسأله:

خانواده را مؤسسه یا نهاد اجتماعی معرفی کرده اند که منتج از پیوند زناشویی زن و مرد است. از جمله مظاهر زندگی اجتماعی انسان، وجود تعامل سالم و سازنده میان انسان ها و برقرار بودن عشق به هم نوع و ابراز صمیمیت و همدلی به یکدیگر است، خانواده محل ارضای نیازهای مختلف جسمانی و عقلانی و عاطفی است (Edalati, 2010). در این بین روابط بین زوجین و میزان سازگاری آنها بایکدیگر نقش عمده ای در تامین سلامت روانی  اجتماعی آنها و فرزندانشان ایفا می کند (زهراکار، ۱۳۹۰).

گرچه تعارض[۱۵] یک پدیده ی جهانشمول است، با این حال راههایی که از طریق آن زوجین تعارضهای خویش را مدیریت می کنند تا حدود زیادی متفاوت است درحالی که حل موفقیت آمیز تعارض با رضایتمندی (گاتمن[۱۶]، ۱۹۹۴ ؛ رابرتس[۱۷]، ۲۰۰۰ ) و بهزیستی روانی بالاتر (سیفرت و شوارز[۱۸]، ۲۰۱۱) وهمچنین صمیمیت بیشتر(دو روچرشادلیک، استتلرب، استودرا و هارینگتون[۱۹]، ۲۰۱۳) در ارتباط است،فقدان حل و فصل موفقیت آمیز تعارضها با درماندگی زناشویی بالاتر(کارستنسن، گاتمن و لوینسون[۲۰]، ۱۹۹۵) و سلامت روان پایینتر(دو روچر شادلیک، پاپ و کامینگز[۲۱] ، ۲۰۰۴ )همراه است (ملکی, ۱۳۹۳). بسیاری از روانشناسان و خانواده درمانگران نیز “ویژگیهای شخصیتی زوجین و چگونگی تجارب کودکی و کیفیت روابط بین اعضای اصلی” را مهمترین عامل در موفقیت یا عدم موفقیت هر ازدواجی می دانند.  بانفوذترین این دیدگاه ها، نظریه های تمایزیافتگی بوئن و سبکهای دلبستگی بالبی است. نظریه های سبکهای دلبستگی و تمایزیافتگی، بر روابط اولیه در محیط خانواده تأکیدکرده و آن را بر روابط بعدی مؤثر می دانند ( یونگ، کلاسکو و ویشار[۲۲]، ۲۰۰۳) (تیموری آسفیچی, ۱۳۹۱). خودمتمایزسازی از نظر بوئن  به توانایی اشخاص برای تمایز خود از خانواده اصلیشان در سطح عاطفی و عقلی اطلاق می شود. خودمتمایزسازی به میزان و درجه ای که فرد قادر است بین الف) عملکرد عقلانی و هیجانی و ب) صمیمیت و استقلال در روابط، تعادل برقرار کند(گلید[۲۳]، ۲۰۰۰) (تیموری آسفیچی, ۱۳۹۱)  . اشخاصی که در قطب پایین این ، مقیاس قرار دارند، کسانی هستند که عقل و عاطفه شان چنان درهم آمیخته است که زندگیشان تحت اختیار احساسات اطرافیانشان قرار دارد. در نتیجه، به سادگی دچار بدکاری می شود. آنها به خاطر آنکه اشخاصی ترسو و به لحاظ عاطفی نیازمند هستند، فردیت خود را فدای کسب اطمینان از سوی دیگران می کنند. افرادی هم که در قطب بالای مقیاس قرار دارند از لحاظ عاطفی پخته هستند. آنها می توانند به میل خودشان احساس یا کردار داشته باشند و تعریف واضح و روشنی از  خود دارند (گلدنبرگ، ایرنه و گلدنبرگ، هربرت ترجمه شاهی براواتی, ۱۳۸۸) . براساس نظر برادبری [۲۴](۱۹۹۵),گلمن وکرامر[۲۵](۱۹۸۷)تجربیات و مشخصه های فردی با سازگار ی زناشویی در ارتباط هستند. خودمتمایزسازی به عنوان یکی از مشخصه های فردی با سازگاری زناشویی ارتباط دارد (زارعی, ۱۳۹۳). همچنین اسکورن ودندی [۲۶](۲۰۰۴)درپژوهش هایی که درموردتمایزیافتگی انجام دادند به این نتیجه رسیدند،سطوح بالاترتمایزیافتگی به طور معناداری  پیش بینی کننده ی سطوح بالاترکنترل موفق درموقعیتهای مختلف وسازگاری زناشویی بالاتر بوده است .پژوهش گای یی،گلد[۲۷](۲۰۰۳) نشان دادکه ارتباط منفی قابل توجهی بین سطوح تمایزیافتگی وتعارض  زوجی بین زوجین نظامی وجودارد.

از سوی دیگردلبستگی در بزرگسالان به یک پیوند قوی عاطفی میان  دو نفر مربوط است که آنها را بر می انگیزدتا به رفتاری که رابطه شان را حفظ می کند متعهد باشند (شیشه بر, ۱۳۹۳).

دلبستگی تقریباً با معنی وابستگی متقابل نزدیک است یعنی یک نوع وابستگی سالم بین طرفین بر قرار می شود که هیچ یک  نیاز مند نیست که طرف مقابل را به خود نیازمند کند و احساس نا امنی در آن وجود ندارد در صورتیکه در هم وابستگی رابطه ای بیمارگونه وجود دارد که در آن دو  طرف محتاج و نیازمند این نیازمند بودن طرف مقابل هستند و هریک از نیاز دیگری در جهت ارضاء خود بهره می گیرد و هر کدام برای خوشبختی به دنیای خارج از خود متوسل می شوند (شیشه بر, ۱۳۹۳).

رابرت سابی[۲۸] تعریفی ازهم وابستگی به این شرح ارائه کرده است: ” وضعیت هیجانی- عاطفی، روان شناختی و رفتاری، که ناشی از مواجهه ی طولانی مدت فرد با مقررات و رسوم توان فرسا و ظالمانه ای است که از بیان آزادانه ی احساسات و همچنین گفتگوی مستقیم درباره ی مشکلات شخصی و بین شخصی جلوگیری می کند (شیشه بر, ۱۳۹۳). در این میان دیر، روبرت و لانگ[۲۹])۲۰۰۵)، یازده تعریف برای هم وابستگی عنوان کردند و متوجه شدند که هسته اصلی ویژگی های هم وابستگی شامل تمرکزبیرونی، ایثار خود ، کنترل دیگران و سرکوب احساسات می باشد (مثقالی, ۱۳۹۳).”ونتایج تحقیق نوریگا[۳۰] و همکارانش (۲۰۰۸) نیز نشان می­دهد که میزان هم­وابستگی در خانواده­هایی که حداقل یک عضو معتاد دارند نسبت به خانواده­هایی که معتاد ندارند ولی دارای روابط معیوب (بی­توجهی به فرزندان، عدم ارتباط احساسی و عاطفی و…) هستند، پنج برابر بیشتر است (Noriega, 2008).

واقعیت درمانی گلاسریکی از مداخلات درمانی رایج در راه توصیف انسان، تعیین قوانین رفتاری و چگونگی نیل به رضایت، خوشبختی و موفقیت محسوب می شود( جونز و پاریش [۳۱] ۲۰۰۵) (قربانعلی پور, ۱۳۹۳).تئوری انتخاب  به عنوان روانشناسی کنترل درونی ,در نقطه مقابل روانشناسی کنترل بیرونی است وآموزه اصلی این نظریه این است که ما انسان ها بیش از آنچه تصور می کنیم بر زندگی خود تسلط داریم  ولی متاسفانه بخش زیادی از این کنترل ها غیر موثر ونا کار آمد ند ویاد نگرفته ایم انتخاب های موثر داشته باشیم (ویلیام گلاسر مترجم صاحبی, ۱۳۹۱) .

نظریه انتخاب اعلام می دارد هر موجود آدمی از۵ نیاز اساسی برخوردار است ، نظریـه انتخــاب توضیح می دهد که ما نیـاز های خود را مستقیما ارضا نمی کنیم. آنچـه ما انجام می دهـیم ایـن است که هر کاری را که انجـام می دهیم و باعث می شود احسـاس خیلـی خـوبی کنـیم، حفـظ  می نماییم(روس [۳۲]،۲۰۰۳ ). ما این دانش را در محل خاصی از مغزمان ذخیره می کنیم کـه دنیـای کیفـی نامیـده می شود. انسانها مهم ترین عنصر دنیای کیفی ما و کسانی هستنـد که بیش از همه دوست داریـم با آنها ارتباط داشته باشیم(روس ،۲۰۰۳ ) . واقعیت درمانی امروزی سریعاروی رابطه ناخوشایند یا فقدان رابطه تمرکز می کند که معمولاً علت مشکلات درمانجویان است (کری[۳۳]،۲۰۰۵ ) (قربانعلی پور, ۱۳۹۳). پیترسون ,چانگ وکالینز[۳۴](۱۹۹۸)فرض کردند که نظریه انتخاب  واستفاده از واقعیت درمانی در ایجاد ونگهداری یک خود پنداره مثبت به دانشجویان تایوانی کمک می کند (peterson, 1998).

 حال با توجه به افزایش آمار طلاق از یک طرف و مشکلات زوجین  همچنین ادعای رویکرد گلاسر مبنی بر افزایش میزان احتمال موفقیت، امیدواری و دیگر جنبه های مثبت ماهیت انسان به صورت مسئولیت پذیری و افزایش میزان کنترل درونی وتاکید بر ارتباط کارآمد تر, همینطور با عنایت به فقدان پژوهش در خصوص اثربخشی واقعیت درمانی بر ناسازگاری زوجین می خواهیم با توجه به این برداشت ها به این سؤال جواب دهیم که: آیا واقعیت درمانی بر هم وابستگی و عدم تمایز یافتگی، در خانواده های ناسازگار اثر دارد؟

ضرورت واهمیت تحقیق :

ازدواج در همه جوامع امری مهم شمرده می شود و داشتن زندگی زناشویی موفق تقریباً برای هر کسی یک هدف عمده و آرمانی به شمار می رود(میرز ، ماداتیل ، و تینگل[۳۵],۲۰۰۵) (مثقالی, ۱۳۹۳). در ایران از هر هزار ازدواج حدود دویست مورد به طلاق می انجامد (زارعی محمودآبادی, ۱۳۹۲). سازگاری و ناسازگاری زناشویی تمام ابعاد زندگی زوجین و نیز فرزندان آنها را تحت تاثیر قرار می دهد (زهراکار, ۱۳۹۰).

اما در صورتی که سازگاری وجود نداشته باشد، این جنبه های مثبت از بین می روند و باعث مشکلات عدیده ای هم در زمینه ی فردی و هم اجتماعی می شود. با توجه به اینکه مسائل ناشی از ناسازگاری که حتی بسیاری از مواقع به طلاق نیز می انجامد هم فردی و هم اجتماعی است باید با ترکیبی از دیدگاه های جامعه شناختی و روان شناسی به آن پرداخت و عوامل مؤثر بر آن را بررسی کرد و صرف نظر از تمام ازدواج هایی که به طلاق منتهی می شوند، ازدواج های ناموفق زیادی وجود دارند که به دلایل مختلف، زن و شوهرها مایل به جدایی نیستند ( سایت اداره ثبت احوال کشور ، ۱۳۹۰).

مطالعات گاتمن (۱۹۹۸)نشان داد که وضعیت زناشویی خوشایند با سلامت روان بهتر و بهزیستی فردی در ارتباط است و سازگاری زناشویی پایین به طور ویژه ای با افزایش خطر ابتلا ی به افسردگی و سایر اختلالات روانپزشکی رابطه داردآنچه ما برآن تأکید داریم اینکه خانواده و روابط اعضای آن را هم در ایجاد و هم در پیشگیری از این معضل بررسی کنیم (زارعی, ۱۳۹۳)  و اینکه کارکرد روی قطع یا کاهش هم وابستگی چقدر در کاهش این روند تعیین کننده می باشد (شیشه بر, ۱۳۹۳). به هر حال به دلیل تأثیر فو ق العاده سازگاری زناشویی بر ابعاد مختلف زوجین و فرزندان آنها، افزایش سازگاری زناشویی و کاهش ناسازگاری زناشویی از ضروریات محسوب می گردد.این تحقیق بیانگر آنست که اگر اینگونه کارکردها  و اطلاعات از هم وابستگی در خانواده صورت گیرد،آیا سرعت دسترسی به نتیجه برای جلوگیری از طلاق بالا خواهد رفت. ضمناً عدم خود تمایز یافتگی های موجود در خانواده های طلاق را نیز که اغلب خود زیر مجموعه ای ازهمین هم وابستگی ها می باشد، مورد مطالعه قرار می دهیم. بنابراین با توجه به مباحث مذکور ضروری است که بحث ناسازگاری همسران به عنوان یک موضوع مهم مورد بررسی علمی قرار گیرد و عوامل مؤثر بر آن مورد بررسی واقع شود.پژوهش حاضر هم ضمن اطلاع رسانی در مورد ویژگی های هم وابستگی و عدم تمایز یافتگی و تأثیر آن برخانواده های ناسازگار می پردازد و روش درمانی در واقعیت درمانی را نیز معرفی می کند.

اهداف تحقیق:

بررسی میزان اثربخشی فنون واقعیت درمانی در افزایش تمایز یافتگی وکاهش هموابستگی زوجین ناسازگار

اهداف فرعی:

بررسی میزان اثربخشی فنون واقعیت درمانی در افزایش تمایز یافتگی زوجین ناسازگار

بررسی میزان اثربخشی فنون واقعیت درمانی در کاهش هموابستگی زوجین ناسازگار

فرضیات تحقیق:

کاربرد واقعیت درمانی در افزایش تمایز یافتگی و کاهش هموابستگی زوجین ناسازگار موثر است.

فرضیات فرعی:

کاربرد واقعیت درمانی برافزایش تمایز یافتگی  زوجین ناسازگار موثر است.

کاربرد واقعیت درمانی در کاهش هموابستگی زوجین ناسازگار موثر است.

تعداد صفحه :۱۴۷

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com