مقاله درباره هسته‌اي، كشور، هسته‌اي،، سلاح، قانونمند، ارتقاي، منزلت، بين‌المللي

از سلاح هسته‌اي نيست و از مرحله‌ي توانايي كامل سلاح هسته‌اي تا مرحله‌ي ساخت و برخورداري از سلاح هسته‌اي فاصله وجود دارد. كسب توانايي قانونمند هسته‌اي نيز قادر به ايجاد بازدارندگي است؛ هرچند در سطحي نازل‌تر متبلور مي‌شود. نكته‌ي مهم ديگر آن كه كسب توانايي قدرتمند هسته‌اي امكان و احتمال ترغيب همسايگان و ساير كشورهاي منطقه براي به دست آوردن آن را كاهش مي‌دهد.
جدول 3-1- سطوح بازدارندگی (البرزنیا 1388)كاهش سطح بازدارندگي
برخورداري از سلاح هسته‌اي
«توانايي كامل» سلاح هسته‌اي
توانايي «قانونمند» سلاح هسته‌اي

2. ارتقاي شأن و منزلت داخلي و خارجي: ارتقاي شأن و منزلت در بعد داخلي ناظر به تقويت غرور و عزت ملي نزد ايرانيان و در بعد خارجي متوجه تقويت قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران است. كسب توانايي كامل و توانايي قدرتمند هسته‌اي، هر دو موجب ارتقاي منزلت داخلي و ايجاد احساس غرور و عزت ملي مي‌شود و بالندگي ايرانيان را به همراه مي‌آورد، اما در بعد خارجي توانايي كامل هسته‌اي بيشتر منجر به افزايش قدرت سخت مي‌شود. حال آن كه توانايي قانونمند هسته‌اي قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران را افزايش مي‌دهد البته بايد توجه داشت كه افزايش قدرت نرم در هر يك از توانايي‌هاي ذكر شده، مخاطبان متفاوتي را در بر مي‌گيرد. افزايش قدرت نرم به دنبال كسب توانايي كامل هسته‌اي، بيشتر متوجه مردم منطقه، مسلمانان و به طور كلي گروه‌هايي است كه از جانب غرب و آمريكا احساس حقارت و استضعاف دارند، در حالي كه افزايش قدرت نرم در توانايي قانونمند بيشتر متوجه نخبگان جهان و مراكز قدرت است.
3. ارتقاي سطح توسعه: توسعه و پيشرفت كشور به عنوان يكي از اهداف اصلي برنامه‌ي هسته‌اي كشور از عوامل متعددي تأثيرپذير است. در واقع بسته به آن كه برنامه‌ي هسته‌اي در چه سطحي و با چه رويكردي دنبال شود مي‌تواند به روند توسعه‌اي كشور كمك و يا در آن اخلال ايجاد كند. كسب توانايي قانوني هسته‌اي علاوه بر آن كه به لحاظ علمي دريچه‌هاي جديدي را در عرصه دانش و فناوري مي‌گشايد و توان و ظرفيت علمي كشور را ارتقاء مي‌دهد، به خاطر قرار گرفتن در چارچوب‌هاي مجاز و قانوني مي‌تواند سبب كاهش و حذف فشارهاي بين‌المللي، تهديدها و تحريم‌ها عليه ايران شود و به تبع آن زمينه‌هاي رشد و توسعه را فراهم آورد. در حالي كه كسب توانايي كامل هسته‌اي با وجود آن كه به رشد علمي كشور كمك مي‌كند اما به طرق ديگر مي‌تواند روند توسعه را با مشكل روبرو سازد. نخست آن كه با تمركز بر دستيابي به توانايي كامل هسته‌اي، منابع مادي و اقتصادي قابل ملاحظه‌اي مصروف مي‌شود كه با توجه به محدوديت منابع، اختصاص منابع بيشتر به يك حوزه كمبود تخصيص منابع در حوزه‌هاي ديگر را به همراه مي‌آورد. دوم آن كه از آنجا كه توانايي كامل هسته‌اي، ساخت كلاهك هسته‌اي (وجه غيرقانوني) را نيز در بر مي‌گيرد، موضع‌گيري‌ها و فشارهاي خارجي عليه ايران را افزايش مي‌دهد كه به دليل انزواي ايران و محدود شدن دريچه‌هاي تعامل و تبادل با محيط بين‌الملل، فرصت‌هاي سياسي و اقتصادي را كه مي‌تواند به شكوفايي اقتصاد و توسعه كشور بيانجامد، محدود مي‌كند؛ بنابراين كسب توانايي قانونمند در قياس با توانايي كامل هسته‌اي، تحصيل هدف ارتقاي سطح توسعه كشور را بيشتر محتمل مي‌سازد.
4. نقش‌آفريني در قالب بازيگر فعال منطقه‌اي و بين‌المللي و كسب جايگاه شايسته: يكي از اهداف برنامه هسته‌اي ايران كسب جايگاه شايسته منطقه‌اي و بين‌المللي و ايفاي نقش بازيگر فعال است. پيشرفت در برنامه‌ي هسته‌اي، با افزودن بر قدرت ايران مي‌تواند جايگاه و بازيگري ايران را در سطح مطنقه و جهان تغيير دهد. كسب توانايي كامل و توانايي قانونمند هسته‌اي، هر دو به دليل افزايش قدرت ايران مي‌توانند جايگاه ايران را ارتقا دهند، اما كسب توانايي قانونمند هسته‌اي در قياس با توانايي كامل از آنجا كه تعهد و پايبندي كشور به اصول و قوانين بين‌المللي را نشان مي‌دهد و احتمالاً مخالفت‌ها و موضع‌گيري‌هاي خصمانه‌ي كمتري در سطح جهاني دارد، امكان بيشتري به ايران مي‌دهد تا فعالانه‌تر و مسئولانه‌تر در عرصه خارجي حضور يابد. حال آن كه كسب توانايي كامل هسته‌اي احتمال به انفعال كشاندن بازيگري ايران را افزايش مي‌دهد.
5. افزايش قدرت جهان اسلام: توانمند كردن امت اسلام همواره يكي از اهداف اصلي جمهوري اسلامي ايران بوده است. رهيافت ايدئولوژيكي مسلط در ايران كه به نوعي تركيب دو گرايش اسلام انقلابي و ملي‌گرايي ايراني است، عبارتقیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com