post” name=”frm_jahanpay64″ class=”form-group”>

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه پیام نور
 
دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری
 
پایان نامه
برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد
رشته: MBA
گروه: مدیریت
 
بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی
 

 
اسفند۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
در هر سازمان، همواره میتوان برای انجام امور به راه حل های بهتر و موثرتر از آنچه در حال حاضر است، دست یافت. نقطه آغازین این دست یابی، تفکر صحیح و منطقی درباره اهداف و امکانات بالقوه و بالفعل و شناخت خلاء های موجود و شرایط درونی و بیرونی حاکم بر عملکرد و تشکیلات و اثر گذاری بر این عوامل است.به طوریکه از امکانات و شرایط برای انجام کار و تولید استفاده بهینه به عمل آید.شرایط لازم برای ایجاد تحرکی که به استقرار راه حل های بهتر و موثرتر منجر شود آن است که اندیشه های افراد دست اندر کار مورد اعتناء قرار گیرد و به طور نظام یافته، ارزیابی شود و شرایط کافی آن است که اندیشه های مفید به اجرا گذاشته شود و از افراد قدردانی شود. الگوبرداری به واقع ابزاری برای بهبود مستمر است و می تواند توسط انواع سازمانهـــای تولیدی و خدماتی به کار گرفته شود. در این تحقیق، محقق به بررسی بنچ مارکینگ فرآیند کلیدی در شرکت های داروسازی با بهره گرفتن از مدل بنچ مارکینگ پیترسون-اندرسون پرداخته است، برای این منظور فرآیندی که به عنوان فرآیند کلیدی از طریق ماتریس عملکرد مشخص شد فرآیند بازاریابی میباشد و شاخص های رضایت مشتریان، نوآوری،کیفیت،توزیع و تحقیقات بازاریابی که از طریق تلاقی افکار مشخص شدند، سنجیده میشوند. هدف اصلی این تحقیق بنچ مارکینگ فرآیند بازاریابی و بهبود شاخص های مطرح شده از شرکت های موفق داروسازی میباشد.تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی بوده و بر اساس نحوه گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز، توصیفی- پیمایشی محسوب میشود.جهت استخراج شاخص های تحقیق از ابزار مصاحبه با مدیران استفاده شده است و سپس برای گزینش داده های جمع آوری شده ابزار پرسشنامه به کار رفته است.جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و روسای شرکت داروسازی اسوه میباشد  که شامل ۲۸۸ نفر میباشند که به همین تعداد پرسشنامه توزیع گردید و تعداد ۱۱۱ پرسشنامه جمع آوری گردید.با انجام تحلیل های آماری، همه سوالات رتبه بندی گردیدند و مشخص شد که هریک از شاخص ها با رتبه های مختلف دربهبود فرایند بازاریابی چقدر تاثیر دارند.
واژگان کلیدی:بنچ مارکینگ، فرآیند بازاریابی، فرآیند کلیدی، بازاریابی
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                  صفحه
 
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه. ۲
۱-۲ بیان مسئله. ۲
۱-۳ سابقه و ضرورت انجام تحقیق. ۳
۱-۴ اهداف تحقیق. ۴
۱-۵ سوالات تحقیق. ۴
۱-۶ کاربرد های متصور از تحقیق. ۵
۱-۷ روش تحقیق. ۶
۱-۸ روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.. ۶
۱-۹ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶
۱-۱۰قلمرو تحقیق. ۶
۱-۱۰-۱قلمرو موضوعی تحقیق. ۶
۱-۱۰-۲ قلمرو مکانی.. ۶
۱-۱۰-۳ قلمرو زمانی.. ۶
۱-۱۱ جامعه آماری و روش نمونه گیری.. ۷
۱-۱۲ تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق. ۷
۱-۱۳ مدل تحقیق. ۹
۱-۱۳-۱ مدل بنچ مارکینگ پیترسون – اندرسون. ۹
۱-۱۳-۲ مدل کلی چرخه بنچ مارکینگ… ۱۰
 
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه. ۱۲
۲-۲ بخش اول: بنچ مارکینگ… ۱۳
۲-۲-۱ تاریخچه بنچ مارکینگ… ۱۳
۲-۳ تعاریف بنچ مارکینگ و نقاط اشتراک آنها ۱۴
۲-۴ نقاط اشتراک تعاریف بنچ مارکینگ… ۱۶
۲-۵ ضرورت و اهمیت بنچ مارکینگ… ۱۷
۲-۶ زمینه های بکارگیری بنچ مارکینگ… ۲۰
۲-۷ موانع بنچ مارکینگ… ۲۰
۲-۸ تیم بنچ مارکینگ… ۲۱
۲-۸-۱ تیم رهبری.. ۲۲
۲-۸-۲ تیم آماده سازی.. ۲۲
۲-۸-۳ تیم بازدید. ۲۲
۲-۹ شابلون بنچ مارکینگ… ۲۳
۲-۱۰ انواع بنچ مارکینگ… ۲۳
۲-۱۱ ارتباط بین مدل های مختلف… ۲۵
۲-۱۲ پیش نیازهای چرخه بنچ مارکینگ… ۲۷
۲-۱۳ مراحل اجرای بنچ مارکینگ… ۲۸
۲-۱۴ در طول پروسه بنچ مارکینگ به چه نکاتی باید توجه نمود؟. ۲۹
۲-۱۵ بخش دوم: فرآیندهای کلیدی.. ۳۰
۲-۱۵-۱ ماهیت بنچ مارکینگ در فرایند های کلیدی.. ۳۰
۲-۱۶ فواید بنچ مارکینگ در فرآیند های کلیدی.. ۳۱
۲-۱۷ فعالیت های فرآیند کلیدی در بنچ مارکینگ… ۳۱
۲-۱۸ انتخاب فرآیندی که باید بنچ مارک شود. ۳۵
۲-۱۸-۱ جستجو. ۳۷
۲-۱۸-۲ مشاهده ۴۳
۲-۱۹ از کجا می توان اطلاعات مورد نیاز برای بنچ مارکینگ را بدست آورد ؟. ۴۴
۲-۱۹-۱ تجزیه و تحلیل. ۴۴
۲-۱۹-۲ تطبیق. ۴۵
۲-۲۰ معرفی صنعت داروسازی.. ۴۶
۲-۲۰-۱ تاریخچه دارو سازی.. ۴۶
۲-۲۰-۲ سیر تکاملی داروسازی.. ۴۶
۲-۲۰-۳ شرکت های دارویی در ایران. ۴۷
۲-۲۱ معرفی شرکت های دارویی برتر و شرکت اسوه ۴۸
۲-۲۱-۱ معرفی شرکت فایزر. ۴۸
۲-۲۱-۲ معرفی شرکت جانسون & جانسون. ۴۹
۲-۲۱-۳ معرفی شرکت  بایر. ۴۹
۲-۲۱-۴ معرفی شرکت  گیلاد. ۵۰
۲-۲۱-۵ معرفی شرکت سیپلا.. ۵۱
۲-۲۱-۶ معرفی شرکت توا ۵۲
۲-۲۱-۷ معرفی شرکت آپوتکس… ۵۳
۲-۲۱-۸ معرفی شرکت داروسازی اسوه ۵۳
۲-۲۱-۹ فهرست فیلدهای تخصصی محصولات دارویی شرکت اسوه ۵۵
۲-۲۱-۱۰ چشم انداز شرکت داروسازی اسوه ۵۵
۲-۲۲ رسالت شرکت داروسازی اسوه ۵۵
۲-۲۳ مطالعات موردی صورت گرفته در بنچ مارکینگ فرآیند. ۵۷
۲-۲۳-۱ بنچ مارکینگ در کشاورزی.. ۵۷
۲-۲۳-۲ استانداردهای اندازه گیری عملکرد. ۵۷
۲-۲۴ یافته ها ۵۸
۲-۲۵ نتیجه گیری.. ۵۸
۲-۲۶ بنچ مارکینگ در شرکت زیراکس… ۵۹
۲-۲۷ بخش سوم: فرآیند بازاریابی.. ۵۹
۲-۲۷-۱ تاریخچه بازاریابی.. ۵۹
۲-۲۷-۲ تعریف بازاریابی.. ۶۰
۲-۲۷-۳ ماهیت و محتوای برنامه بازاریابی برای فرآیند بازاریابی.. ۶۱
۲-۲۷-۴ خط مشی فرآیند بازاریابی.. ۶۲
۲-۲۷-۵ انواع کنترل در فرآیند بازاریابی.. ۶۲
۲-۲۷-۶ استراتژی های فرآیند بازاریابی.. ۶۳
۲-۲۷-۶-۱ استراتژی بازاریابی یکسان. ۶۳
۲-۲۷-۶-۲ استراتژی بازاریابی تفکیکی.. ۶۳
۲-۲۷-۶-۳ استراتژی بازاریابی تمرکزی.. ۶۴
۲-۲۸ مراحل فرآیند بازاریابی.. ۶۵
۲-۲۹ بخش چهارم: رضایت مشتریان. ۶۶
۲-۲۹-۱ تعریف رضایت مشتری.. ۶۶
۲-۲۹-۲ مفهوم رضایت مشتری.. ۶۶
۲-۲۹-۳ لزوم حفظ مشتریان و تامین رضایت آنان. ۶۷
۲-۲۹-۴ روش اجرایی نحوه ارتباط با مشتری و اندازه‌گیری رضایت مشتری در شرکت دارو سازی اسوه ۶۷
۲-۲۹-۵ ارتباط با مشتری.. ۶۸
۲-۲۹-۶ اطلاعات مرتبط با مشتری.. ۶۹
۲-۲۹-۷ نحوه اندازه‌گیری میزان رضایت مشتری.. ۷۰
۲-۲۹-۸ دیدگاه کاتلر. ۷۱
۲-۲۹-۸-۱ عوامل تعیین کننده فایده و رضایت مورد انتظار مشتری.. ۷۱
۲-۳۰ بخش پنجم: نوآوری.. ۷۲
۲-۳۰-۱ تعریف نوآوری.. ۷۲
۲-۳۰-۲ اهمیت نوآوری.. ۷۲
۲-۳۰-۳ تفکیک مفهوم نوآوری از مفاهیم مشابه. ۷۳
۲-۳۰-۴ طبقه بندی انواع نوآوری ها ۷۴
۲-۳۰-۴-۱ مراحل نوآوری.. ۷۵
۲-۳۰-۴-۲ محرک های نوآوری در بنچ مارکینگ… ۷۵
۲-۳۰-۴-۳ مدل های نوآوری در بنچ مارکینگ… ۷۶
۲-۳۰-۴-۳-۱ مدل خطی.. ۷۶
۲-۳۰-۴-۳-۲ مدل مرحله ای.. ۷۶
۲-۳۰-۴-۳-۳ مدل سیستم های باز. ۷۷
۲-۳۰-۴-۴ دیدگاه اودیر. ۷۸
۲-۳۰-۴-۴-۱ مدل بازاریابی نوآورانه. ۷۸
۲-۳۰-۴-۴-۲ متغیرهای بازاریابی.. ۷۸
۲-۳۰-۴-۴-۳ ارتقا محصول. ۷۸
۲-۳۰-۴-۴-۴ تغییر آمیخته بازاریابی.. ۷۹
۲-۳۰-۴-۴-۵ تغییر کانال توزیع. ۷۹
۲-۳۰-۴-۵ اصلاحات.. ۷۹
۲-۳۰-۴-۶ اقدام پیش گستر و تغییر. ۷۹
۲-۳۰-۵ بازاریابی یکپارچه. ۷۹
۲-۳۰-۶ یکپارچه سازی بازاریابی.. ۸۰
۲-۳۰-۷ نفوذ بازاریابی.. ۸۰
۲-۳۰-۸ تمرکز بر مشتری.. ۸۰
۲-۳۰-۹ تمرکز بر بازار. ۸۰
۲-۳۱ چشم انداز. ۸۰
۲-۳۲ سود. ۸۱
۲-۳۳ بازارمحوری.. ۸۱
۲-۳۴ طرح منحصر به فرد. ۸۱
۲-۳۵ جدید. ۸۱
۲-۳۶ مغایر با موارد موجود و انحصاری.. ۸۱
۲-۳۷ نوآوری های صورت گرفته در شرکت داروسازی اسوه ۸۳
۲-۳۸ بخش ششم: کیفیت.. ۸۳
۲-۳۸-۱ درباره کیفیت.. ۸۳
۲-۳۸-۲ مفهوم کیفیت و جنبه های مختلف آن. ۸۵
۲-۳۸-۳ کیفیت و ارزش… ۸۶
۲-۳۸-۴ اهمیت کیفیت محصولات.. ۸۶
۲-۳۸-۵ استانداردهای کیفیت.. ۸۷
۲-۳۸-۶ هزینه های کیفیت در بنچ مارکینگ… ۸۷
۲-۳۸-۶-۱ هزینه های پیشگیری.. ۸۷
۲-۳۸-۶-۲ هزینه های بارزسی.. ۸۸
۲-۳۸-۶-۳ هزینه های نواقص درونی.. ۸۸
۲-۳۸-۶-۴ هزینه های نواقص خارجی.. ۸۸
۲-۳۸-۷ دایره کنترل کیفیت.. ۸۸
۲-۳۸-۸ انواع بازرسی در کنترل کیفیت.. ۸۹
۲-۳۹ کیفیت در محصولات دارویی شرکت داروسازی اسوه ۸۹
۲-۴۰ بخش هفتم: توزیع. ۹۰
۲-۴۰-۱ اهمیت مدیریت توزیع. ۹۱
۲-۴۰-۲ وظایف توزیع فیزیکی.. ۹۲
۲-۴۰-۳ مراحل طراحی کانال های توزیع. ۹۲
۲-۴۰-۴ کانال های اصلی توزیع. ۹۳
۲-۴۰-۵ استفاده استرتژیک از توزیع. ۹۵
۲-۴۰-۶ روش های حمل ونقل. ۹۶
۲-۴۰-۷ دیدگاه کاتلر. ۹۶
۲-۴۰-۷-۱ تصمیمات مهم در طراحی کانال های توزیع. ۹۶
۲-۴۱ بخش هشتم: تحقیقات بازاریابی.. ۹۷
۲-۴۱-۱ آشنایی با واحد تحقیقات بازاریابی.. ۹۷
۲-۴۱-۲ تحقیقات بازاریابی چیست ؟. ۹۷
۲-۴۱-۳ اهداف تحقیقات بازاریابی.. ۹۹
۲-۴۱-۴ روش شناسی تحقیقات بازاریابی.. ۹۹
۲-۴۱-۵ کاربرد تحقیقات بازاریابی.. ۱۰۰
۲-۴۱-۶ فرآیند تحقیقات بازاریابی.. ۱۰۰
۲-۴۱-۷ تحقیقات بازاریابی صورت گرفته در شرکت داروسازی اسوه ۱۰۲
۲-۴۲ پیشینه تحقیق. ۱۰۲
۲-۴۲-۱ پیشینه تحقیقات داخلی.. ۱۰۲
۲-۴۲-۲ پیشینه تحقیقات خارجی.. ۱۰۵
 
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱ مقدمه. ۱۱۲
۳-۲ روش تحقیق. ۱۱۲
۳-۳ ابزار گردآوری اطلاعات.. ۱۱۳
۳-۴ فیش ثبت داده‌ها ۱۱۳
۳-۵ پرسشنامه. ۱۱۴
۳-۵-۱ سوالات پرسشنامه. ۱۱۴
۳-۵-۲ مقیاس بندی پاسخ سوالات پرسشنامه. ۱۱۵
۳-۵-۳ اجزای اصلی پرسشنامه. ۱۱۵
۳-۵-۴ روش توزیع پرسشنامه. ۱۱۶
۳-۶ روایی (اعتبار) ابزار تحقیق. ۱۱۷
۳-۶-۱ روایی محتوایی.. ۱۱۷
۳-۶-۲ روایی نمایی (ظاهری) ۱۱۸
۳-۶-۳ روایی سازه ۱۱۸
۳-۷ جامعه آماری تحقیق. ۱۱۸
۳-۸ قلمرو تحقیق. ۱۲۰
۳-۸-۱قلمرو موضوعی تحقیق…………………………………………………………………………………………..۱۲۰
۳-۸-۲ قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………...۱۲۰
۳-۸-۳ قلمرو مکانی تحقیق.. ۱۲۰
۳-۸-۴ تعریف نظری متغیرها ۱۲۰
۳-۸-۵ تعریف عملیاتی متغیرها ۱۲۲
۳-۹ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۲۴
۳-۹-۱ آزمون کولموگوروف ـ اسمیرونوف.. ۱۲۴
۳-۹-۲ آزمون تی تک نمونه ای.. ۱۲۵
۳-۹-۳ آزمون فریدمن.. ۱۲۵
 
فصل چهارم: تحلیل یافته های تحقیق
۴-۱ مقدمه. ۱۲۸
۴-۲   بررسی توصیفی مشاهدات.. ۱۲۹
۴-۳ تحلیل استنباطی یافته‌ها ۱۳۳
۴-۴ آزمون نرمال بودن مولفه های الگو: ۱۳۳
۴-۵ اعتبار سنجی مدل تحقیق با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تاییدی دو مرتبه ای.. ۱۳۴
۴-۶ تفسیر و تعبیر مدل. ۱۳۹
۴-۷ نتابج تحلیل عاملی تاییدی.. ۱۴۳
۴-۸ بررسی ضرایب روایی، پایایی و همبستگی.. ۱۴۵
۴-۹ تحلیل سوال های تحقیق. ۱۴۷
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه. ۱۵۵
۵-۲ خلاصه تحقیق. ۱۵۵
۵-۳ یافته ها ونتایج حاصل از تحقیق. ۱۵۶
این تحقیق به دنبال بررسی موارد ذیل است: ۱۵۶
۵-۴ پیشنهادات.. ۱۵۸
۵-۵ پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. ۱۵۹
۵-۶ محدودیت‌های تحقیق. ۱۵۹
منابع و مآخذ. ۱۶۰
منابع فارسی.. ۱۶۱
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                        صفحه
جدول ۲-۱: مشخصه های مهم انواع مقایسات بین شرکتی.. ۲۶
جدول ۳-۱: ترتیب سوالات پرسشنامه تحقیق. ۱۱۵
جدول ۳-۲: برآورد پرسشنامه پیش آزمون بر اساس روش بازآزمایی(آلفای کرونباخ) ۱۱۷
جدول۴-۱: نتایج توصیفی ویژگی‌های دموگرافیک……………. ۱۲۹
جدول ۴-۲: نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش… ۱۳۴
جدول ۴-۳: مقادیر قابل قبول شاخص های برازش… ۱۴۱
جدول۴-۴: شاخص‌های برازش مدل. ۱۴۲
جدول ۴-۵: نتایج تحلیل عاملی تأییدی (loading factor) 143
جدول ۴-۶: ضرایب همبستگی پیرسون. ۱۴۵
جدول۴-۷: بارهای عاملی مربوط به عوامل کلیدی در شرکت های داروسازی.. ۱۴۷
جدول ۴-۸: نتایج آزمون t یک نمونه ای.. ۱۴۸
جدول ۴-۹: نتایج آزمون t یک نمونه ای.. ۱۴۹
جدول ۴-۱۰: نتایج آزمون t یک نمونه ای.. ۱۵۰
جدول ۴-۱۱: نتایج آزمون t یک نمونه ای.. ۱۵۱
جدول ۴-۱۲: نتایج آزمون t یک نمونه ای.. ۱۵۱
جدول ۴-۱۳: میانگین رتبه ها در آزمون فریدمن برسی مقوله های برسی شده در تاثیرپذیری از فرآیند بازاریابی.. ۱۵۲
جدول ۴-۱۴: معنی داری آزمون فریدمن.. ۱۵۳
 
 
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                        صفحه
شکل ۲-۱) خلاقیت، اختراع و نوآوری.. ۷۴
شکل ۲-۲) محرک های نواوری.. ۷۵
شکل ۲-۴) شماره  مدل مرحله ای.. ۷۷
شکل ۲-۵) شماره مدل سیستم باز. ۷۷
شکل ۲-۶) مدل مفهومی برای بازاریابی نوآورانه. ۸۲
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                        صفحه
نمودار ۴-۱) وضعیت گرافیکی جنسیت پاسخ دهندگان. ۱۳۱
نمودار ۴-۲) وضعیت گرافیکی سن پاسخ دهندگان. ۱۳۱
نمودار ۴-۴) وضعیت گرافیکی سابقه کاری پاسخ دهندگان. ۱۳۲
نمودار ۴-۵) مدل تحلیل عاملی تحقیق تحقیق در حالت تخمین ضرایب استاندارد. ۱۳۶
نمودار ۴-۶) مدل تحقیق در حالت معناداری(t-value) 138
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


۱-۱ مقدمه
با توجه به اهمیت و ضرورت بنچ مارکینگ در فرآیند کلیدی، که نه تنها به عنوان یک تکنیک تشخیص مشکلات میباشد و از طرف دیگر نقش مهمی را در روابط طراحی فرایندها ایفا میکند، از اینرو در این فصل ابتدا به بیان مساله تحقیق و اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش می پردازیم، اهداف تحقیق را بیان نموده و سوالات تحقیق مطرح می گردند.
به طور اجمالی کاربرد های متصور از تحقیق، روش تحقیق، روش گرد آوری اطلاعات، قلمرو مکانی-زمانی و موضوعی پژوهش، جامعه و نمونه آماری و روش تجزیه و تحلیل داده ها عنوان می شوند.
در نهایت از آنجا که هر موضوعی واژه ها و اصطلاحات تخصصی خود را دارد، موضوعات تخصصی این پژوهش و مدل پژوهش در انتهای فصل توضیح داده می شوند.
 
۱-۲ بیان مسئله
الگوبرداری[۱] روشی سیستمـــاتیک است که سازمانها به وسیله آن می توانند فعالیتهای خود را براساس بهترین صنعت یا سازمان اندازه گیری و اصلاح کنند. این روش با فراهم سازی چارچوبی برای سازمانها که به وسیله آن فعالیتهای بهترین سازمان مشخص گردیده است و تشخیص وجوه تمایز سازمان موجود با بهترین سازمان نشان می دهد که چگونه می توان شکافهای موجود را پرکرد. الگوبرداری به واقع ابزاری برای بهبود مستمر است و می تواند توسط انواع سازمان هـــای تولیدی و خدماتی به کار گرفته شود. این روش را با نام های الگوگیری و الگوبرداری نیز می شناسند. درعرصه تولید یا خدمات امکان دارد سازمانی عملکرد بهتری نسبت به سازمانهای دیگر داشته باشد. همچنین ممکن است هریک از بخش ها مانند بخش جمع آوری مواد و تامین مواد اولیه، بخش تولید، بخش فروش، بخش توزیع، بخش سرویس دهی به مشتریان یا دیگر بخشهای یک سازمان ارائه بهتری از کار خود نسبت به دیگران داشته باشند. برای تنظیم هرچه موثرتر عملکرد برمبنای اهداف موردنظر مدیران باید بدانند که کدام سازمان یا کدام بخش موثرترین و بهترین روش را به کار می گیرد تا موفق تر باشد. پس از آن مدیران باید تمامی تلاش خود را جهت هماهنگ کردن بخشهای مختلف سازمان براساس آن الگوی بهتر و نمونه[۲] به کار برند. چنین تکنیکـــی را الگوگیری یا الگوبرداری می‌نامند. در این تحقیق با توجه به موارد اشتراک مراحل مدل های موجود و هم چنین جامعیت مدل پنج مرحله ای پیترسون-اندرسون نسبت به سایر مدل های ارائه شده، این مدل برای استفاده در این تحقیق استفاده شده است.این مدل شامل پنج مرحله می باشد.چرخه بنچ مارکینگ شامل طرح ریزی، جستجو، مشاهده، تجزیه و تحلیل، تطبیق و بهبود می‌باشد، که در تحقیق حاضر برآنیم تا از طریق بنچ مارکینگ فرآیند کلیدی بر اساس مدل پیترسون ـ اندرسون[۳] در شرکت دارویی اسوه دارای عملکرد بهتری نسبت به رقبای خویش شود. از اینرو پس از بررسی و مطالعه از طریق ماتریس عملکرد در شرکت دارویی اسوه، مشخص شد که شرکت در بخش فرآیند بازاریابی دارای ضعف میباشد و نیاز به بنچ مارکینگ دارد و پس از یک تلاقی افکار شاخص های موثر بر فرآیند بازاریابی مشخص شدند که مهم ترین شاخص های موثر بر فرآیند بازاریابی در این تحقیق شامل:رضایت مشتریان، نوآوری، کیفیت، نحوه توزیع و تحقیقات بازاریابی می باشد و به بنچ مارکینگ از شرکت های موفق داروسازی در زمینه فرایند بازاریابی پرداخته تا منجر به بهبود فرآیند بازاریابی و شاخص های موثر در شرکت داروسازی اسوه شود.
 
۱-۳ سابقه و ضرورت انجام تحقیق
  سازمان ها برای حفظ مشتریان، تعامل با تأمین‌کنندگان، بهره‌وری بیشتر کارکنان و ارتقای مزیت‌های رقابتی، نیازمند شناخت رقبا، ابزار و مقایسه عملکرد  خود در حوزه‌های مختلف کاری هستند. استراتژی‌های مختلفی برای بقا در میدان رقابت معرفی می‌شود. یکی از این راهبردها، شناخت بازار و نحوه عملکرد دیگر سازمان‌ها و الگوبرداری از رفتار آنهاست. شرکت‌هایی که استراتژی تحلیلی را سرلوحه بقای خود قرار می‌دهند، بهینه کاوی یا  بنچ مارکینگ را به عنوان یکی از راه‌های مؤثر بهبود مستمر و تعیین موقعیت خود در میدان کسب و کار می‌دانند. بنچ مارکینگ که در فارسی به بهینه‌کاری، الگوبرداری، محک‌زنی و ترازیابی نیز ترجمه شده است، روشی برنامه‌ریزی شده و سازمان یافته برای تدوین بهترین اقدامات و رویه‌های برتر صنعتی است که می‌تواند منجر به عملکرد رقابتی برتر شود. سازمان‌هایی که این فرایند را بدرستی آغاز می‌کنند، می‌توانند شاخص‌های عملکرد خود را ارتقا بخشند. بنچ مارکینگ فرایندی بلندمدت بوده و مستلزم تعهد مدیران ارشد سازمان است. در این فرایند مبتنی‌بر بهبود مستمر، آنچه بیشتر مورد تأکید قرار می‌گیرد، فرایندها و اقدامات است. اغلب مدیران، بنچ مارکینگ را ابزاری برای مقایسه نتیجه نهایی و شاخص‌های عملکردی سازمان می‌دانند. این در حالی است که مقایسه عملیات و هزینه‌ها به تنهایی کافی نیست بلکه باید به نحوه سازماندهی و اجرای فعالیت‌ها نیز توجه داشت. این کار موجب می‌شود به جای پرداختن به معلول‌ها، علت‌ها را ریشه‌یابی کرده و عوامل عملکرد برتر را شناسایی کنیم. سابقه بنچ مارکینگ سازمان یافته، به دهه ۸۰ میلادی باز می‌گردد. در آن دوره، شرکت امریکایی زیراکس[۴] که بتدریج موقعیت تجاری خود را در خطر می‌دید، به این نتیجه رسید که براساس استنباط‌های گذشته همراه با پیش‌بینی حوادث آینده، نمی‌توان به اهداف استراتژیک رسید. این شرکت برای شناخت کافی رقابتی از فرایند بنچ مارکینگ استفاده کرد و اهدافی را برای طرح‌های خود در نظر گرفت. زیراکس، فرایند بنچ مارکینگ را در تمام زمینه‌های شرکت و با تأکید ویژه بر نیاز مشتریان و نقش مشارکت فعال کارمندان، اجرا کرد.
 
۱-۴ اهداف تحقیق
امروزه یکی از راه های رسیدن به موفقیت در سازمان ها، بنچ مارکینگ[۵] (الگو برداری) از شرکت های موفق در این زمینه می باشد . در این تحقیق فرآیندی که از طریق ماتریس عملکرد به عنوان فرآیند کلیدی انتخاب شد فرآیند بازاریابی می باشد که در این فرآیند پس از تلاقی افکار شاخص های رضایت مشتریان، نوآوری، کیفیت، نحوه توزیع و تحقیقات بازاریابی مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت هدف این تحقیق بنچ مارکینگ فرآیند بازاریابی از شرکت های موفق داروسازی و بهبود این شاخص ها که نتیجتا منجر به اخذ تصمیمات مطلوب بازاریابی در شرکت داروسازی اسوه میشود می باشد.
[۱]– Benchmarking
[۲]– Best in Class
[۳]– Anderson & Pettersen
[۴]– Xerox
[۵]– Benchmarking
تعداد صفحه :۱۸۳
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com