پایان نامه درمورد امنيت، دولت‌هاي، امنیت، بوزان، تهديد، جنگ، نظامی، گفتمان

در شرايط متفاوتي قرار مي‌دهد.
باری بوزان معتقد است که يكي از اين تفاوت‌ها، تمايز ميان دولت‌هاي قوي و دولت‌هاي ضعيف است. از منظر مكتب كپنهاك، در مورد دولت‌هاي قوي مي‌توان امنيت ملي را از ديدگاه‌ حفاظت از اجزاي دولت در برابر تهديد خارجي نگريست. در اين صورت ايدة دولت،نهادهاوقلمروآن به خودقابل تعريف وتثبيت مي‌باشندو روش‌هاي پذيرفته شده اصلاح، تغيير و انتقال قدرت وجود دارند و آن‌قدر مورد حمايت هستند كه از تهديد جدي خارجي در امان باشند.‏در مقابل وقتي دولت ضعيف باشد، تنها پايگاه مادي آن به عنوان موضوع امنيت ملي مشخص و روشن است. (عبداله خانی 1389، 132).
باری بوزان معتقد است از آن جا كه ايده و نهادهاي دولت از لحاظ داخلي در معرض تهديد هستند دامنه ملي بودن آنها دقيق نيست. دولت‌هاي ضعيف فاقد ايده پذيرفته شده منسجم براي ايجاد وحدت‌ مي‌باشند، لذا امنيت در اين دولت‌ها از ديدگاه گروه‌هاي رقيب و سازمان‌ها و افراد آنها به عنوان هدف اصلي ديده مي‌شود. در مقابل در دولت‌هاي قوي، مفهوم خارجي امنيت ملي فرصت زيادي را براي بحث درباره مقاصد و راههاي تأمين امنيت ملي فراهم مي‌كند. (عبداله خانی 1389، 132).
به نظر بوزان تفكيك دولت‌هايي كه مسائل مهم امنيتي آن ها جنبه داخلي دارد از دولت‌هايي كه مسائل مهم امنيتي‌شان مربوط به خارج است، براي درك امنيت ملي اهميت دارد. هر قدر دولت ضعيف‌تر باشد، مفهوم امنيت ملي مبهم‌تر مي‌شود و با منافع حكومت‌ها و جناح‌ها در هم مي‌آميزد و جناح‌بندي سياسي داخلي، دولت رابه شدت در معرض نفوذ منافع سياسي خارجي قرار مي‌دهد.‏بنابراين در دولت‌‌هاي ضعيف، تهديد داخلي حكومت در پيوند با نفوذ قدرت‌هاي خارجي است و از اين جهت مسائل امنيتي داخلي اين دولت‌ها غالباً مرتبط با روابط خارجي است. بوزان ايجاد دولت‌هاي قوي‌تر را شرط ضروري براي تأمين امنيت فردي و ملي مي‌‌داند و فقدان دائمي آن ها را از عوامل ايجاد ناامني مي‌داند.
براساس آن چه که در سطور فوق آمد می توان گفت: تعریف امنیت ملی در دوره های زمانی مختلف متفاوت بوده است. رویکرد سنتی به امنیت ملی که با اندیشه های واقع گرایانه همراه است، عمدتاً بر شاخص های مادی و امنیت نظامی تمرکز می نماید. از این نظر، سایر ابعاد امنیت از اهمیت چندانی برخوردار نبوده و صرفاً ابزارهایی برای تأمین امنیت نظامی هستند. این برداشت از امنیت، در دوره بعد از جنگ جهانی دوم و تا اوایل دهه ۱۹۹۰ گفتمان امنیتی مسلط در جامعه دانشگاهی بود.
فروپاشی شوروی و کاهش تهدیدات نظامی علیه قدرت های بزرگ نظام بین الملل، گفتمان امنیتی مسلط دوران بعد از جنگ جهانی دوم را دگرگون کرد. بسیاری از محققان معتقدند که با پایان یافتن جنگ سرد و تغییرات ژئوپلیتیکی بعد از آن، سیاست ها و برداشت های سابق در مورد منافع و امنیت ملی کشور ها منسوخ شده اند و بازنگری بنیادین در منافع و سیاست ها ضروری است. در این راستا، توجه به نقش عوامل وخواسته های اقتصادی در بازتعریف اهدافقیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com