متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مدیریت اجرایی(گرایش استراتژیک)

عنوان پایان نامه :

تاثیر تنبیهات انضباطی اعمال شده بر کاهش تخلفات کارکنان

(در شرکت لبنیات پاک)

تابستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                           صفحه

 پیشگفتار                                                                                                                                   1

 فصل اول:کلیات پژوهش                                                                                                              4

مقدمه                                                                                                                                         5

۱-۱ بیان مساله                                                                                                                           5

۱-۲ اهمیت  و ضرورت  انجام تحقیق موضوع نحقیق و انگیزه انتخاب ان                                     9

۱-۳ اهداف تحقیق                                                                                                                      9

۱-۴ سابقه و ضرورت انجام تحقیق                                                                                            10

۱-۵ فرضیه ها                                                                                                                            11

۱-۶ روش انجام تحقیق                                                                                                              11

۱-۷ قلمرو تحقیق                                                                                                                     11

۱-۸ ادبیات پژوهش                                                                                                                  12

۱-۹ واژگان کلیدی                                                                                                                   13

 فصل دوم:ادبیات پژوهش                                                                                                          14

مقدمه                                                                                                                                       15

۲-۱ بخش اول:مباحث نظری                                                                                                      15

۲-۱-۱ تخلف                                                                                                                             15

۲-۱-۱-۱  تعریف تخلف                                                                                                             15

۲-۱-۱-۲   تخلف اداری چیست                                                                                                15

۲-۱-۱-۳ عناصر تخلف                                                                                                             18

۲-۱-۱-۴ انواع تخلف                                                                                                                20

۲-۱-۱-۴-۱تاخیر و غیبت:(حضور در محل کار)                                                                         20

  عنوان                                                                                                                           صفحه

 2-1-1-4-2رفتار نا معقول کارمند در داخل سازمان:                                                                22

۲-۱-۱-۴-۳ تقلب و نادرستی:                                                                                                23

۲-۱-۱-۴-۴رفتار نا معقول کارمند در خارج از سازمان(فعالیت های خارج از سازمان):            25

۲-۱-۲ انضباط                                                                                                                          27

۲-۱-۲-۱ تعریف انضباط                                                                                                           27

۲-۱-۲-۲ فرآیند انضباط                                                                                                          29

۲-۱-۲-۳ اهداف انضباط                                                                                                           29

۲-۱-۲-۴  تحلیل مسایل قبل از انضباط                                                                                    30

۲-۱-۲-۴-۱ شدت مساله (اهمیت مشکل)                                                                                30

۲-۱-۲-۴-۲ استمرار مساله                                                                                                      31

۲-۱-۲-۴-۳یا بخشیاز مساله به طور معمول پدیدار میشود یا ادامه الگوی گذشته است؟         31

۲-۱-۲-۴-۴ سابقه کار کارکنان(سابقه فرد)                                                                              31

۲-۱-۲-۴-۵  عوامل  توجیهی                                                                                                  32

۲-۱-۲-۴-۶ اشنایی فرد با قوانین و مقررات انضباطی(درجه جامعه پذیری)                             32

۲-۱-۲-۴-۷ سوابق عملکرد انضباطی سازمان                                                                         33

۲-۱-۲-۴-۸ تاثیر رویه انضباطی اعمال شده برای یک مستخدم بر روی دیگر کارکنان            34

۲-۱-۲-۴-۹  پشتیبانی مدیریت                                                                                              34

۲-۱-۲-۴-۱۰  ماهیت  مشکل                                                                                                   34

۲-۱-۲-۴-۱۱  کیفیت کار و سنوات خدمت فرد                                                                        35

۲-۱-۲-۴-۱۲ مسند بودن مدارک                                                                                            35

۲-۱-۲-۵  نکاتی  کلی در اداره انضباط                                                                                     36

۲-۱-۲-۵-۱  اقدام انضباطی باید اصلاحی باشد                                                                        36

۲-۱-۲-۵-۲  اقدام انضباطی باید تصاعدی باشد.                                                                     36

۲-۱-۲-۵-۳  در اعمال اقدام انضباطی باید از قانون تنور داغ استفاده جست.                          39

 عنوان                                                                                                                           صفحه

 2-1-3  تنبیه(اعمال مجازات)                                                                                                   44

۲-۱-۳-۱  تعریف تنبیه                                                                                                            44

۲-۱-۳-۲  انواع تنبیه                                                                                                              44

۲-۱-۳-۲-۱  اخطار شفاهی                                                                                                       45

۲-۱-۳-۲-۲  اخطار کتبی                                                                                                         47

۲-۱-۳-۲-۳  تعلیق                                                                                                                  48

۲-۱-۳-۲-۴  کاهش درجه                                                                                                        49

۲-۱-۳-۲-۵  کاهش حقوق                                                                                                       50

۲-۱-۳-۲-۶   اخراج                                                                                                                  51

۲-۱-۳-۲-۷  تز استخدام توافقی                                                                                             54

۲-۱-۳-۳  اقدامهای انضباطی در مورد گروه های ویژه                                                             55

۲-۱-۳-۳-۱ کارکنانی که در اتحادیه ها عضویت دارند                                                             55                            

۲-۱-۳-۳-۲ کارکنان متخصص                                                                                                 56

۲-۱-۳-۴ رویکرد نوین: انضباط بدون تنبیه                                                                              58

۲-۱-۳-۵ اثربخشی مجازات                                                                                                      62

۲-۱-۳-۶ کوتاهی در مجازات                                                                                                    64

۲-۲ بخش دوم : پیشینه پژوهش                                                                                             65                                       

۲-۳  معرفی جامعه  پژوهش                                                                                                      90

۲-۳-۱ درباره شرکت لبنیات پاک:                                                                                             90

۲-۳-۲  خلاصه ای از تاریخچه شرکت لبنیات پاک                                                                    91

فصل سوم روش شناسی پژوهش(روش تحقیق)                                                                        93                                                                  

مقدمه                                                                                                                                       94                

 3-4-3  سوال ششم                                                                                                               110

۳-۱-۱ تحقیق بنیادی                                                                                                              :94

۳-۱-۲  تحقیق های کاربردی:                                                                                                   95                            

۳-۱-۳ اقدام پژوهشی :                                                                                                            95       

۳-۲ جامعه آماری                                                                                                                     96

۳-۳ نمونه و نمونه گیری                                                                                                           97

۳-۳-۱ مفهوم نمونه:                                                                                                                97                

۳-۳-۲ نمونه گیری:                                                                                                                 97

۳-۳-۳ روش نمونه گیری این پژوهش                                                                                      97                                                

۳-۳-۴ حجم نمونه                                                                                                                   98                       

۳-۴ روش جمع اوری داده ها:                                                                                                   98

: ۳-۵  سوالات آزمون                                                                                                             :99           

۳-۶  بررسی پایایی پرسشنامه:                                                                                               100

۳-۷  بررسی روایی ازمون:                                                                                                      100                             

 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات                                                                                      101

مقدمه                                                                                                                                      102

۴-۱ بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی                                                                                   102

۴-۲ طبقه بندی متغیرها                                                                                                          104

۴-۳ بررسی فرضیه اول                                                                                                 104                                  

۴-۳-۱ سوال اول                                                                                                                    104

۴-۳-۲  سوال دوم                                                                                                                  106

۴-۳-۳ سوال سوم                                                                                                                 107

عنوان                                                                                                                           صفحه

 

۴-۴ بررسی فرضیه دوم                                                                                                          108

۴-۴-۱ سوال چهارم                                                                                                                108

۴-۴-۲ سوال پنجم                                                                                                                 109

۴-۴-۳  سوال ششم                                                                                                               110

۴-۵ بررسی فرضیه سوم                                                                                                          111

۴-۵-۱ سوال هفتم                                                                                                                   111

۴-۵-۲ سوال هشتم                                                                                                                112

۴-۵-۳ سوال  نهم                                                                                                                   113

 فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات                                                                                     114

مقدمه                                                                                                                                      115

۵-۱ نتایج حاصل از پژوهش                                                                                                     115

۵-۱-۱ بررسی اطلاعات فرضیه اول                                                                                          115

۵-۱-۲  بررسی اطلاعات فرضیه دوم                                                                                        116

۵-۱-۳ بررسی اطلاعات فرضیه سوم                                                                                       117

۵-۲ پیشنهادات                                                                                                                      118

۵-۳ محدودیتهای پژوهش                                                                                                       119

 منابع و مآخذ                                                                                                                            120

پیوستها                                                                                                                                  125

چکیده انگلیسی                                                                                                                     136

 فصل اول : کلیات پژوهش

 مقدمه:

امروزهیچ تردیدی وجود ندارد که عامل انسانی از ارزشمند ترین داراییهای هر سازمان  میباشد.توجه به کارکنان به عنوان بزرگترین ومهمترین سرمایه و دارایی سازمانها  پدیده ایست که در دو دهه اخیر رشد فراوان داشته است.با توجه به معیارهای سود اوری (بهره وری، کیفیت زندگی کاری،رعایت قانون)و با توجه به ضرورت اموزش و نگهداری نیروی انسانی کارامد و قانون مدار در سازمانها ،ضرورت وجود یک مکانیسم انضباطی کارامد و موثر در سازمانها احساس میشود. بنا براین در این تحقیق به بررسی کارایی و اثر بخشی مکانیسم  انضباطی شرکت لبنیات پاک ،با موضوع تاثیر تنبیهات انضباطی اعمال شده بر کاهش تخلفات کارکنان ،پرداخته می شود.تلاش بر ان است که با تجزیه و تحلیل جامعه اماری  و مکانیسم  نامبرده شده تاثیر این مکانیسم انضباطی  را در اموزش و نگهداری نیروی انسانی در ان سازمان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم،تا با شناسایی نقاط قوت و ضعف ان راهکارهای مناسب جهت هرچه بهتر شدن این مکانیسم ارائه شود.

۱-۱ بیان مساله

و باید از میان شما،گروهی,[مردم را]به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتی باز دارند،و انان همان رستگارانند.

آل عمران-۱۰۴

 در دنیای پر تلاطم امروز انسانها با ابهامات و پیچیدگیهای روز افزونی مواجه میشوند که این مسایل بعضا منجر به ایجاد مشکلات  میشود.بدلیل وجود نوع بشر در سازمانها بروز مشکلات (روانی،رفتاری،اقتصادی،فرهنگی…..)تقریبا امری اجتناب نا پذیر است.این مشکلات و تضادها وتعارضها دست به دست هم داده و برخی موارد منجر به بروز نا هنجاری هایی توسط افراد میشود

 فصل اول : کلیات پژوهش

 که می تواند عملکرد و حتی در پاره ای مواقع  بقای سازمان با مشکل مواجه کند و به چالش بکشاند.

از طرفی امروزه نیروی انسانی بزرگترین سرمایه سازمانها برای رسیدن به موفقیت وتکامل است.( نورتون  و کاپلان، ۱۳۹۰،ص۲۵)

لذا مهار رفتارهای ناسالم ،ناهنجارو هدایت رفتار براساس هنجار سازمانها عاملی مهم در پرورش و نگهداری نیروی انسانی میباشد. بروز این نا هنجاری هاضرورت داشتن یک مکانیسم انضباطی کارامد و موثر را در سازمانهای امرورزی ضروری کرده است.

تنبیه به عنوان ابزاری قدرتمند در دست مدیران سازمانها میباشد که باید با دقت و ظرافت خاصی از ان استفاده شود.شاید در نگاه اول به مقوله تنبیه ، انرا وسیله ای قهریه برای بازدارندگی وجلوگیری از تکرار تخلفات توسط افراد بدانیم اما موضوع به همین جا ختم نمی شود. به بیان دیگر،برخلاف دیدگاه سنتی به مقوله انضباط که انرا قدرتی سازمانی می دانند که بر اساس ان می توان فرد متخلف از مقررات را تنبیه نمود امروزه اعتقاد بر این است که انضباط ابزاریست جهت اصلاح رفتار نا مطلوب توسط سر پرست.( سیدجوادین۱۳۸۷،ص۳۷۷)

 برای درک بهتر این موضوع به  این حدیث از حضرت علی (عله السلام ) توجه کنید:

همانا خداوند پاداش را بر اطاعت، و کیفر را بر نا فرمانی قرار داد،تا بندگان را از عذابش برهاند،و بسوی بهشت کشاند.

(حکمت ۳۶۸..ص۵۱۳)

 نکته جالبی که هنگام بحث درباره انضباط باید مد نطر داشت این است که کلمه انضباط ،ترجمه کلمه discipline است که از کلمه disciple به معنی شاگرد و مرید گرفته شده است و اشاره به نقش مهم رییس (مراد)در شکل گیری رفتار مرئوس (مرید)دارد ونشان می دهد رهبری موثر رییس ،عامل اصلی در چگونگی  رفتار و کردار فرد است.(سعادت ۳۰۷،۱۳۹۰،ص)

به سادگی از حدیث و مطالب فوق الذکر  فوق می توان فهمید که تنبیه فقط جنبه باز دارندگی ندارد بلکه جنبه اموزشی نیز دارد.

اعمال تنبیه توسط سازمانها دارای اثار مختلفی می باشد:

فصل اول : کلیات پژوهش

-جلوگیری از انجام ان تخلف توسط افراد خاطی

-جلوگیری از انجام تخلف توسط افراد غیر خاطی

-افزایش گرایش به قوانین و مقررات توسط پرسنل

-یادگیری شیوه صحیح انجام امور توسط افراد سازمان

-ابزاریست برای اموزش و نگهداری نیروی انسانی کارامد و قانون گرا

-بهبود رفتار کارکنان

امروزه این دیدگاه که انضباط  باید تغییر و اصلاح رفتار  و عملکرد کارکنان را به دنبال داشته باشد ،مبنا تنظیم مقررات  و دستورالعمل های انضباطی را تشکیل می دهد.بنا بر این تنبیه کارکنان هدف نیست ،بلکه بهره گیری از رویه ای که موجب تغییرات رفتاری مطلوب گردد، هدف تلقی می شود.

هدف از انضباط به طور مسلم رعایت نظم  و عواملی است که د نظم را حکم می گرداند.که بویژه در کاترهای جمعی ضروریست،زیرا بدون نظم و انضباط انجام کار گروهی و جمعی مختل می گزدد.( سید جوادین،۱۳۸۷،ص۳۷۸)

این نکته زمانی اهمیت پیدا میکند که به سازمانهای صنعتی امروزی نگاهی بیندازیم.افرادی از جنسیت و فرهنگهای مختلف ،که هر یک به دلایل متفاوتی دور هم جمع شده و برای انجام امور سازمانها تلاش می کنند.هر یک از این افراد ممکن است ملاک درستی عمل خود را بر اساس ذهنیت خود تشخیص دهند،و اعمالی را مر تکب شوند که ممکن  است علاوه بر عملکرد ،حتی بقای سازمان را به مخاطره بیندازد.این  حالت زمانی حالت خطرناک تری را به خود میگیرد که متضاد باشند.لذا اینجا وجود یک استاندارد برای هدایت رفتار و عملکرد پرسنل سازمانها ضروریست.که قوانین و مقررات مباشد.بقای این قوانین و مقررات به پشتوانه اجرایی انهاست.که این پشتوانه اجرا مکانیسم  انضباطی میباشد.به بیانی ساده تر بقای سازمان  استاندار هایی برای عملکرد کارکنان یا همان قوانین و مقررات است،بقای این مقررات به پشتوانه اجراست،که همان مکانیسم انضباطی است میباشد.نکته جالب این است که این مکانیسم تنبیهاتی خود بر گرفته از قوانین و مقررات (سازمانی و محیطی)میباشد.

  فصل اول : کلیات پژوهش

 گروهی  انضباط را وجود جو و شرایط خاصی در سازمان تعریف کرده اند که کارکنان را ملزم می کند  رفتاری معقول و مقبول  و در چهار چوب قوانین و مقررات  سازمان در پیش گیرند.(سعادت ،۱۳۹۰، ص ۳۰۶)

با توجه به موارد مذکور  نتیجه میتوان گرفت که این انضباط است که افراد مختلف ،با انگیزه و نگرش و شخصیت های مختلف را در یک سازمان برای انجام کاری گروهی به صورتی سازنده  گرد هم می اورد.

در این بین شرکت لبنیات پاک یک بنگاه اقتصادی با حدود ۹۰۰ نفر پرسنل در  سطوح مختلف مشاغل میباشد.این تعداد از نیروی انسانی  با ویژگی های متفاوت(فرهنگی.قومی.تحصیلی. جنسیت .شغلی.سن.و….) در یک مجموعه صنعتی دور هم جمع شده اند تا برای دستیابی به اهداف سازمانی  که همانا ایجاد محصولاتی با کیفیت به منظور تغذیه سالم برای احاد جامعه میباشد تلاش کنند.به بیان ساده تر انجام کاری گروهی.

این سازمان به منظور دستیابی به اهداف خود از تعداد زیادی از افراد استفاده میکند.این افراد از قومیتها و فرهنگهای مختلفی میباشند که دارای الگوها و هنجارهای رفتاری ای هستند که بر گرفته از همان فرهنگ ان قومیتها میباشد.که این پدیده را گوناگونی نیروی کار مینامند.( رابینز،۱۳۸۶، ص ۱۱)اگر شرکت لبنیات پاک نتواند با این پدیدهبه صورتی مناسب برخورد کند احتمال انکه در اینده با مشکلات فراوانی  -از قبیل افزایش جابجایی افراد،کاهش ارتباطات،افزایش تضادو تعارض و…. مواجه خواهد شد.

با توجه به تمام موارد مذکور هدف ما از انجام این پژوهش آن است که عملکرد  مکانیسم انضباطی شرکت لبنیات پاک را  مورد بررسی قرار دهیم تا از این طریق میزان کارایی آن برای ما مشخص شود.

لیکن مساله اصلی این است که بدانیم تنبیهات انضباطی اعمال شده در شرکت لبنیات پاک بر کاهش انجام تخلفات توسط پرسنل ان سازمان اثر دارد؟

ایا این تنبیهات اعمال شده موجب عدم اصرار افراد خاطی به تکرار تخلفات میشود؟و ایا تنبیهات اعمال شده مانع از ارتکاب تخلف توسط سایر پرسنل بوده است؟در واقع هدف اصلی ما از انجام این پژوهش این است که به سازمان مذکور در نگهداری و تربیت نیروی انسانی کارامدتر،قانون گرا و رفتارگرا کمک کنیم.

 فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۲ اهمیت  و ضرورت  انجام تحقیق موضوع نحقیق و انگیزه انتخاب ان

گری دسلر۱  درباره برنامه های منابع انسانی می گوید: امروزه بر اهمیت برنامه ریزی منابع انسانی  به عنوان یک نتیجه اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی روز به روز افزوده میگردد.از جمله عوامل موثر در افزایش اهمیت برنامه ریزی منابع انسانی،نارضایتی، قدرت کارهای جدید،تغییر سبک زندگی ،قوانین جدید،تغییر ارزشهاو….. می باشد.همچنین مدیریت برنامه ریزی منابع انسانی  برای همه مدیران دارای اهمیت است،چون انتظار ندارند دارای افراد  کم کار ،جابجایی زیاد،افرادی که کارایی ندارند و وقت تلف میکگنند باشند.( فدایی ،۱۳۹۰،ص۵)

با توجه به اهمیت مقوله کارایی و اثر بخشی  و بهره وری در بنگاههای اقتصادی و از طرفی دیگر با توجه به گوناگونی نیروی کار (وجود افراد از فرهنگها و قومیت هایی مختلف) که این امر احتمال بروز مشکلات و تضادها و تعارض ها  را در سازمانها افزایش میدهد لذا وجود یک مکانیسم انضباطی  _ گروهی  انضباط را وجود جو و شرایط خاصی در سازمان تعریف کرده اند که کارکنان را ملزم می کند  رفتاری معقول و مقبول  و در چهار چوب قوانین و مقررات  سازمان در پیش گیرند.(سعادت ،۱۳۹۰،ص ۳۰۶) در سازمانها و بنگاههای ااقتصادی  یک ضرورت است.

اکنون که  با توجه به مشکلاتی که سازمانهای بزرگ امروزی (گوناگونی نیروی کار ،افزایش بهره وری، افزایش قانون گراییو….)با ان مواجه هستند لذا به اهمیت وجود یک مکانیسم انضباطی در سازمانها پی برده ایم.

شرکت لبنیات پاک نیز از این مقوله مستثنا نیست.

پس از پی بردن به ضرورت وجود این ساز و کار انضباطی در ساز مانهای امروزه، از جمله شرکت لبنیات پاک،،اکنون  ضرورت است که با بررسی عملکرد این مکانیسم در شرکت لبنیات پاک  به میزان کارایی ان پی ببریم و به منظور کارامد تر شدن ان با نقاط ضعف و قوت ان مکانیسم در شرکت مذکور اشنا شویم.

تعداد صفحه :۱۵۲

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com