مقاله با موضوع جمهوری، دیپلماسی، PAGEREF، h، پیامبر، انقلاب، سیاست، اسلام

دعوت در اندیشه پیامبر اعظم(ص) PAGEREF _Toc400534746 h 297ب: شاخص های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران PAGEREF _Toc400534747 h 298ب-1- مشروعیت سیاسی PAGEREF _Toc400534748 h 298ب-2- رهبری مقتدر PAGEREF _Toc400534749 h 299ب -3- فرهنگ و ارزش های دینی PAGEREF _Toc400534750 h 299ج – نشانه های بازتولید قدرت نرم در جمهوری اسلامی ایران PAGEREF _Toc400534751 h 300ج-1- الگویابی قدرت نرم پیامبر در جمهوری اسلامی ایران PAGEREF _Toc400534752 h 300ج-2- بازتولید فرهنگ اسلامی در قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران PAGEREF _Toc400534753 h 301ج-3- زمینه یابی دیپلماسی و قدرت نرم جمهوری اسلامی در قانون اساسی PAGEREF _Toc400534754 h 302د- عناصر دیپلماسی و درت نرم جمهوری اسلامی در جهت احیای دیپلماسی پیامبر(ص) PAGEREF _Toc400534755 h 303و) رسالت یابی جهانی ایران در قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران PAGEREF _Toc400534756 h 305نتیجه گیری و پیشنهادات PAGEREF _Toc400534757 h 310مهم ترین یافته های پژوهش PAGEREF _Toc400534759 h 319پیشنهادات PAGEREF _Toc400534760 h 321منابع PAGEREF _Toc400534762 h 324
چکیده
قدرت نرم بخشی از سازوکارهای کنش راهبردی بازیگران در روند اثرگذاری بر محیط منطقهای و بینالمللی محسوب میشود. اگرچه نظریهپردازان مختلفی از جمله «سون تزو» در فرایند گسترش ادبیات قدرت نرم تلاشهای زیادی به انجام رساندهاند، اما پیامبران نیز در این ارتباط پیشگام سایر نظریهپردازان در کاربرد قدرت نرم بودهاند. پیامبرانی همانند حضرت عیسی(ع) و پیامبراکرم(ص) را باید در زمره افرادی دانست که قدرت نرم را به عنوان تاکتیک و استراتژی مورد استفاده قرار دادهاند.
مطالعة تاریخی زندگی و عملکرد پیامبر اکرم(ص) حاکی از آن است که آن بزرگوار پرچمدار جنبش نرم در جهان میباشد.هر چند تمام پیامبران فعالیتها و اصول اعتقادی و تبلیغی دین خود را بر پایة حرکت نرم گذاشتهاند، لیکن پیامبر اسلام(ص) در همة جنبههای شخصی و عمومی با جنبش نرم که خود آن را پایهگذاری کرده بود زندگی و رفتار میکرد. بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده میباشند که با ظهور ادیان به ویژه اسلام و گسترش سریع آن در جهان، نقش قدرت نرم و دیپلماسی برجسته گردیده و به یک عامل سرنوشتساز تبدیل شده است، زیرا اسلام نه بر اساس قدرت سخت بلکه بر اساس قدرت نرم گسترش یافت.
بر این اساس احیای دیپلماسی پیامبر اعظم(ص) که در قالب صداقت، صراحت، سادگی، عدم تظاهر به قدرت، قاطعیت، دلیری و شجاعت بود در میان کشورهای اسلامی جهان اهمیت ویژهای به خصوص برای جمهوری اسلامی ایران داشته است. انقلاب اسلامی ایران که دارای ماهیتی اسلامی است و جنبههای سیاسی، اقتصادی و اعتقادی نیز جزیی از این ماهیت محسوب میشوند، با ارزشهای بنیادین، ایدههای بدیع و نو، توانمندیها و ظرفیتهای فرهنگی، سیاسی، ژئوپلیتیکی، قدرت رهبری بیبدیل و … قدرت نرم تولید کرد.
به عبارتی انقلاب اسلامی مولود قدرت نرم پیامبر(ص) و جمهوری اسلامی نیز احیاگر دیپلماسی و قدرت نرم آن حضرت میباشد. جمهوری اسلامی ایران در این مسیر تلاش نموده در قالب استفاده از قدرت نرم در سیاست خارجی، انحطاط تمدن اسلام را خاتمه داده و موجب بروز نوعی بیداری و احیاگری اسلامی آن هم برپایة بازگشت به ایدئولوژی و مکتب اسلام در میان کشورهای منطقه و جهان گردد. در این پایان نامه به نقش قدرت نرم به عنوان کلام انبیاء و راهبرد الهی در سازوکارهای سیاست خارجی ایران به عنوان نمادی از برسازی قدرت نرم پیامبر اسلام(ص) میپردازیم.
واژگان کلیدی: دیپلماسی پیامبر اعظم(ص)، قدرت نرم، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، صدور انقلاب اسلامی، تنشزدایی، تعامل گرایی.
فصل اولکلیات تحقیقمقدمهآموزههای دینی بخشی از واقعیتهای راهبردی در سیاست جهانی محسوب میشوند. آموزههایی که پیامبر اسلام در برخورد با محیط پیرامون مورد استفاده قرار داد را باید به عنوان بخشی از سیاست جهانی در ادبیات دینی دانست. کشورهایی همانند ایران در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش دارند تا از این راهبرد برای اهداف و منافع ملی خود استفاده نمایند. دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر(ص) فعالیتهایی است که آن حضرت به عنوان رییس حکومت و نمایندگان و سفرای منتخب او در راه نیل به مقاصد و ادای وظایف سیاسی دولت اسلامی در میان قبایل و گروههای دینی و دولتهای غیرمسلمان در خارج از قلمرو حکومت اسلامی انجام میدادهاند. در حقیقت اهداف عالی و خطوط کلی سیاست اسلام و منافع امت اسلامی بود که دیپلماسی پیامبر(ص) را معین میکرد.
دستیابی به مقاصد سیاسی، امنیتی و اقتصادی، همواره از مهمترین اهداف کشورها در تدوین و اعمال سیاست داخلی و خارجیشان بوده است. برای تحصیل این مقاصد کشورها به طور سنتی نوعی دیپلماسی مبتنی بر رویکردها و ابزارهای سیاسی، نظامی و اقتصادی را در پیش میگیرند. با وجود اینکه در نیمه دوم سده بیستم رویکردهای جدیدی در دیپلماسی مطرح شده است ولیکن جمهوری اسلامی ایران در جهت جذب و اثرگذاری بر مخاطبان منطقهای و جهانی خود به دنبال احیای دیپلماسی و قدرت نرم پیامبراعظم(ص) میباشد.
جمهوری اسلامی ایران برای احیای دیپلماسی پیامبر اعظم(ص) تمرکز خود را بر زمینههای افزایش تحرک و جهاد علمی، ارتقای دانش و آگاهی عمومی و اعتلای روحیه تحقیق و ابتکار گذارده را فراهم آورده و در سایه گسترش روحیه خودباوری و خوداتکایی، ترویج فرهنگ استقلالی و مشارکتی و نفی فرهنگی تبعی و منفعل به دگرگون سازی مناسبات فرهنگی و زیربناهای فکری و تحول فرهنگی همت گماشت و با احیای خاطره جمعی بر اساس آموزههای اسلامی و الگوهای سازنده دینی به تقویت هویت فرهنگی، همبستگی امت واحده، همچنین به بازسازی تمدن اسلامی، ارتقای بیداری اسلامی، احیای هویت اسلام پرداخت. جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اقدامات داخلی و منطقهای برای پیشبرد دیپلماسی سازنده تمرکز بسیاری بر جریانهای بینالمللی از جمله تاکید بر عدالتگرایی و نفی تبعیض، انسانتر کردن، منصفانهکردن و عادلانه کردن فضای جهانی و نیز افشای ماهیت سلطه طلبانه، غیرانسانی و غیراخلاقی گفتمان بر روابط بینالمللی داشت.
انقلاب اسلامی ایران از رهگذر تبیین اندیشه و آرمان عدالتخواهانه خود درصدد برآمد با روشهای غیرمستقیم به نتیجه دلخواه و مطلوب یعنی بیداری اسلامی دست یابد. تأکید ارزشهای انقلاب توسط جنبشهای آزادیبخش، اشاعه الگوی مردم سالاری دینی، استقبال ملل مستضعف و افزایش اشتیاق آنان به نقش آفرینی جمهوری اسلامی در صحنه بینالمللی، توان متقاعدسازی دیگر از زاویه توانایی شکل دادن ترجیحات و الویتهای آنان، جلب و جذب جهان اسلام به شخصیت رهبری، فرهنگ، ارزشها، ساختار سیاسی و اعتبار اخلاقی جمهوری اسلامی ایران و نیز بهرهگیری از توان اطلاعاتی و ارتباطاتی رسانههای سنتی برای انتقال پیام انقلاب به مخاطبان مسلمان و مستضعف را میتوان در زمره مواردی دانست که جایگاه قدرت نرم و دیپلماسی پیامبر(ص) را در فرایند استقرار بنیانهای انقلاب اسلامی ایران مشاهده نمود. استفاده از قدرت نرم و دیپلماسی پیامبر اعظم(ص) در جهت نشان دادن مشروعیت جمهوری اسلامی ایران را میتوانیم در ارزشهایی نظیر مردم سالاری دینی و کمکهای بشردوستانه به نهضتهای رهاییبخش و ارتقای توانمندیهای علمی و فرهنگی در سطح داخلی، منطقهای و یبنالمللی مشاهده نماییم. از طرفی با توجه با توجه به اینکه انقلاب اسلامی ایران مولود قدرت نرم و احیای دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص) است، به عنوان پدیدهای که بر اساس ارزشهای دینی و اسلامی، شکل گرفت و الگوی جدیدی از مقاومت و مبارزه با استبداد و استعمار مدیریت در عرصه قدرت، سیاست و حاکمیت را متجلی و به نمایش گذاشت و نوعی از جریان احیاگری، بیداری فکری و ایدئولوژیک را سامان و هدایت کرد. باید بر این نکته اذعان داشت که در واقع انقلاب اسلامی ایران، به صورت نمونهای الهام بخش و الگو عمل کرد و تواتست احیاگر دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر(ص) در میان کشورهای اسلامی باشد.
بیان مسألهسیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در قالب گفتمان نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی ایران شروع شد و نشان از این دارد که سیاست خارجی کشور همواره تابع پویاییهای فرهنگ انقلاب اسلامی و باورهای ملی است. به همین دلیل ماهیت احیای اسلام ناب و دیپلماسی قدرت نرم پیامبر اعظم(ص) بر هرگونه مرزبندی سیاسی مقدم بوده است.
به بیان دیگر سیاست خارجی جمهوری اسلامی و شیوه مرزبندیهای سیاسی آن ریشه در تفکر احیای امام خمینی(ره) دارد که ضمن باور به تحول مرزهای سیاسی و ظهور وضعیتهای سیاسی گوناگون در داخل و خارج از کشور ذات وجود هر اندیشه دینی منبعی جوشان و خروشان است که کیان و روح مشروعیت را همواره از غیریتها متمایز میکند.
گفتمان سیاسی خارجی جمهوری اسلامی ایران در قالب (حکمت و عزت و مصلحت) از تکیه بر مردم و مردم سالاری دینی اسلام و ولایت فقیه و عزت ستیزی

متن کامل در سایت homatez.com