پایان نامه درباره جمهوری، دیپلماسی، سیاست، انقلاب، اسلام، پیامبر، فرهنگی، احیاء

و اسلام سیاسی حکایت دارد.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی که در جهت احیا دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص) پیریزی شده است درصدد رفع سوء تفاهمهای انباشته شده از گذشته و در تلاش جهت پایان دادن به هر نوع تنازع و کشمکش بینالملل توجه داشته است. جمهوری اسلامی ایران دارای ماهیتی اسلامی است و جنبههای سیاسی، اقتصادی و اعتقادی نیز جزیی از این ماهیت محسوب میشوند. در واقع دیپلماسی اسلام به ویژه دیپلماسی پیامبر(ص) تعیین کننده مجموعه هنجارها و باورها در عرصه سیاست داخلی و خارجی بوده که به طور بنیادین سیاست خارجی جمهوری اسلامی را تحت تأثیر قرار داده است. به عبارتی انقلاب اسلامی مولود قدرت نرم پیامبر(ص) و جمهوری اسلامی نیز احیاگر دیپلماسی و قدرت نرم آن حضرت میباشد.
اصولاً شیوههای انسانی انبیاء در روابط بشری و به ویژه تصویر روشنی که پیامبر اکرم(ص) از دیپلماسی انسان ارائه داده است نقطههای درخشان تاریخ تحولات دیپلماسی و قدرت نرم است که بسیاری از صاحب نظران از جمله گوگانا بر این عقیده میباشد که با ظهور ادیان و به ویژه اسلام و گسترش سریع آن در جهان نقش دیپلماسی و قدرت نرم و برجسته گردید و به یک عامل سرنوشتساز تبدیل شد. بر این اساس احیاء دیپلماسی پیامبر اکرم(ص) که در قالب صداقت، صراحت، سادگی، عدم تظاهر به قدرت، قاطعیت، دلیری و شجاعت بوده و در سطح منطقه و کشورهای اسلامی جهان اهمیت ویژهای برای جمهوری اسلامی داشته است. به طوری که برخی از سیاستها و خطمشیهای نسنجیدهای به ویژه در سالهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی که به سردی روابط و کاهش اعتبار بینالمللی به ویژه در سطح منطقهای منجر شده بود را پایان داده است.
در پی احیا دیپلماسی و قدرت نرم پیامبراکرم(ص) در قالب مصادیق (حکمت، عزت و مصلحت) انحطاط تمدن اسلامی را خاتمه داده و موجب بروز بیداری و احیاگری اسلامی آن هم برپایه بازگشت به ایدئولوژی و مکتب اسلام در میان کشورهای منطقه و جهان بوده است ایران اسلامی در جهت انتشار ارزشهای ناب اسلام و دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اکرم(ص) هنجارهای دینی و ارزش در سیاست خارجی تدوین نموده که در روابط با کشورهای منطقه و کشورهای جهان به ویژه کشورهایی که در تضاد با آرمانهای اسلامی میباشد قابل مشاهده است. در راستای تبیین و ارتقای جایگاه و چگونگی اثرگذاری فرهنگ اسلامی و به عنوان یکی از عناصر قدرت نرم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی مبانی و اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مورد بازتعریف قرار گرفت و اصول 152 تا 154 قانون اساسی به این مهم اختصاص یافت. در این اصول ترکیب تعابیری چون صدور انقلاب، استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی در قالب اصل تولی و تبرّی، حمایت از جنبشهای رهایی بخش، تشکیل امت واحده و رهبری جهان اسلام به روشنی نشان میدهد منافع ملی تنها مفهوم مبنایی و راهنمای عمل اصلی در سیاست خارجی نیست. همچنان که اصل حاکمیت ملی نیز در سایه مرزهای جهان اسلام قرار میگیرد. با این حال درک رفتارهای جمهوری اسلامی ایران در قبال دیگر دولتها و بازیگران نظام بینالملل با تایید صرف بر تعابیری مانند صدور انقلاب به طور معمول راهگشا و اقناع کننده نیست و اتفاقاً متغیرهای اثرگذار دیگری چون فرهنگ ملی، بازتاب رقابتهای سیاسی داخلی، اختلاف بر سر شیوه تفسیر ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران و از شاخصهای اساسی در دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر(ص) میباشد که از اهداف جمهوری اسلامی و برآمده از انقلاب اسلامی است. در واقع دولتمردان ایران بر این باورند که کشور دارای رسالتی در تبلیغ پیام خود در سراسر عالم است در تعقیب این سیاست ایران دو هدف را دنبال میکند:
تلاش برای آشنا سازی ملتها نسبت به سرنوشت و منطقه خویش
تلاش در برقراری جامعه اسلامی واحد تا این اسلام نقش سرنوشت ساز خود را در جامعه سازی ایفاد نماید.
در پایان سومین دهه پیروزی انقلاب اسلامی ایران به روشنی میتوان دریافت که ارزشهای این انقلاب صادر شدهاند اما نه با زور بلکه با آشناسازی دیگران به اهداف این انقلاب و ترمیم تصویر ایران در ذهن یکایک افراد در کشورهای دور و نزدیک که این مسیر نیاز به تلاش بیشتر دارد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قدرت نرم میتواند بر اساس فرهنگ اسلامی ملی و با ایجاد تصویر مثبت از این کشور در نظام جهانی فعال شود قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در فرهنگ، تاریخ تمدن ارزشهای سیاسی قانون اساسی مبتنی بر ارزشهای مردم سالاری دینی، مشارکت مردم در حکومت، اقتصاد پویا و روند مباحثات نظری در میان نخبگان ریشه دارد. برای مثال در سیاست خارجی از زبان فارسی میتوان برای جذب ملل دیگر استفاده نمود هر چند زبان فارسی در کشورهای افغانستان و تاجیکستان عمومیت دارد و در کشورهای نظیر عراق، ترکیه، ازبکستان و پاکستان گروهی از مردم به زبان فارسی سخن میگویند.
در بررسی چگونگی احیای دیپلماسی پیامبر اکرم(ص) در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سه سطح داخلی، منطقهای و بینالمللی به عناصر و مؤلفههای متعددی دست مییابیم که حاکی از تمرکز سیاستهای جمهوری اسلامی ایران بر احیاء دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اکرم(ص) بوده است.
در سطح داخلی زمینههای افزایش تحرک و جهاد علمی و اجتهاد فرهنگی و ارتقای دانش و آگاهی عمومی و اعتلای روحیه تحقیق و ابتکاری فراهم آورد و در سایه گسترش روحیه خودباوری و خوداتکایی، وحدت حوزه و دانشگاه پیوند دین و سیاست، نفی خود باختگی در برابر غرب، ترویج فرهنگ استقلالی و مشارکتی و نفی فرهنگی تبعی و منفعل به دگرگون سازی مناسبات فرهنگی و زیربناهای فکری و تحول و فرهنگی همت گماشت.
در سطح منطقهای نیز میتوان به بازسازی تمدن اسلامی، ارتقای بیداری اسلامی، احیای هویت اسلام، محوریت ثبات منطقهای و جهانیکردن مبارزه با صهیونیسم اشاره نمود.
در سطح بینالمللی، بهرهبردن از کانالهای چندگانه ارتباطی، برخورداری از سنتها و ایدههای فرهنگی در جهان چند فرهنگی و همچنین تأثیرگذاری بر قاعدهمندیها و جریانهای بینالمللی تاکید بر عدالتگرایی و نفی تبعیض انسانیتر کردن، منصفانه کردن رفتار و عادلانه کردن فضای جهانی و نیز افشای ماهیت سلطه طلبانه و غیر انسانی و غیر اخلاقی گفتمانی بر روابط بین المللی می باشد. پرسش اصلی که دغدغه بررسی این پژوهش میباشد اینست که: رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (در قالب حکمت، عزت، مصلحت) در احیاء دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اکرم (ص) بر چه محورهایی استوار میباشد.
اهداف تحقیقیکی از مهمترین عوامل در اهداف این تحقیق مطالعه تاریخی زندگی و عملکرد پیامبراسلام(ص) که به عنوان بزرگترین پرچمدار جنبش نرم در جهان اسلام میباشد، است. از دیگر اهدافی که پایههای مطالعاتی این تحقیق میباشد این است که با توجه به این نکته که انقلاب اسلامی مولود قدرت نرم پیامبر(ص) میباشد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چگونه به احیاء دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر(ص) پرداخته است. بنابراین هدف کلی و اساسی این تحقیق بر این محور میباشد که جمهوری اسلامی ایران در احیای دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر(ص ) از چه منابعی بهره میبرد که این امر مهم صورت پذیرد. و این منابع تا چه حد میتوانند سیاستمداران ایرانی را نسبت به این مهم جهتدهی نماید.
اهمیت و ضرورت موضوع تحقیقموضوع سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که در قالب مصادیق (عزت، حکمت، مصلحت) در احیاء دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص) مطرح شده یکی از مهمترین مباحث قابل توجه و بررسی میباشد. این مبحث در دهههای اخیر بنا به مطالعات متعددی که در زمینههای جذب و اثرگذاری بر مخاطبان منطقهای و جهانی به ویژه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته اهمیت دو چندان یافته است. به گونهای که بهرهبردن از دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اعظم (ص) در جهت نشان دادن مشروعیت جمهوری اسلامی ایران در سطح داخلی و بینالمللی و به ویژه منطقه ای در حفظ ارزشهای مردم سالاری دینی و همچنین کمکهای بشردوستانه به نهضتهای رهاییبخش مورد توجه میباشد. در سالهای گذشته در زمینه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران موارد بسیاری از سوی صاحبنظران و اندیشمندان و دانشجویان صورت پذیرفته است و لیکن از منظر باورها و هویتهای ارزشی که منشاء آنها در آرمانهای ناب اسلام محمدی است کمتر مورد توجه و پژوهش قرار گرفته است. بر این اساس یکی از دلایل اساسی و ضرورت قابل تعمق در زمینه سیاست خارجی کاربرد ابزارهایی همچون قدرت نرم در پیشبرد اهداف مورد توجه میباشد که در این تحقیق سعی بر آن داشتهایم که اهمیت مباحث ذکر شده را نمایان سازیم.
سوال اصلی تحقیقسیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در احیاء دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص) بر چه قالبهایی استوار میباشد؟
سوالات فرعی تحقیقآیا صدور انقلاب اسلامی و حمایت از

متن کامل در سایت homatez.com