مقاله درباره سیاست، بینالمللی، جمهوری، دیپلماسی، پیامبر، دولتها، اسلام، اعظم(ص)

جنبشهای آزادیبخش، مبارزه با صهیونیسم در تنشزدایی و تعاملگرایی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه و جهان مؤثر بوده است.
آیا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قالب (عزت، حکمت، مصلحت) توانسته احیاء دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص) را اعمال نماید؟
فرضیه اصلیسیاست خارجی جمهوری اسلامی در احیاء دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص) در قالب قدرت نرم به تنشزدایی و تعاملگرایی در سطح منطقهای و جهانی حرکت نموده است.
فرضیه های فرعیصدور انقلاب اسلامی و آرمانهای اسلامی باعث تقویت زمینههای ظرفیتسازی و اصلاحات ساختاری در کشورهای منطقه به ویژه حمایت از کشورهای اسلامی در خاورمیانه و خلیجفارس شده است.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قالب (عزت، حکمت، مصلحت) تنشزدایی و تعاملگرایی از شاخصهای اصلی دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص) بوده در منطقه و جهان احیاء نموده است.
تعریف متغیرها و مفاهیم و عملیاتی کردن تحقیقمتغیر مستقل: نقش سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
متغیر وابسته: احیاء دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص)
سیاست خارجی: سیاست خارجی عبارت است از تلاش هر دولت – ملت برای رسیدن به اهداف، آرمانها خواستهها با توجه به ارزشهای رایج در یک جامعه و با استفاده از ابزار مناسب با توجه به تنگناها و امکانات داخلی و تنگناهای بینالمللی و جهانی میباشد. با توجه به این تعریف سه عنصر پایهای سیاست خارجی شامل ارزشها، هدفها، ابزارها باید مطالعه شود تا بتوان به تجزیه و تحلیل سیاست خارجی یک کشور پرداخت.
ارزشها: عبارتند از انباشتی از باورها، اعتقادات، فرهنگ و آیین هر ملت که در طول تاریخ شکل گرفتهاند و برای هر کشوری ممکن است ارزشهای متفاوتی دارای اهمیت باشد.
هدفهای دولتها را نیز میتوان به دو دسته اهداف استراتژیک و اهداف تاکتیکی تقسیم کرد. دولتها برای رسیدن به اهداف خود به طراحی دکترینهای سیاست خارجی میپردازند که در دل هر دکترین میتوان همان سه عنصر اصلی شامل ارزش، هدف، ابزار را مشاهده کرد. مطالعه سیاست خارجی بر اساس آنچه گفتیم با مطالعه روابط خارجی متفاوت است. روابط خارجی عمدتاً به مرور تاریخ و تحولات روابط میان دولتها میپردازد.
در حالی که در سیاست خارجی به ریشههای درونی در شکلگیری سیاستها، چرایی دکترینهای اجرایی سیاستها و بازتاب سیاستهای خارجی در روابط بینالملل پرداخته میشود. هر کشوری بر اساس جایگاهی که در نظام بینالملل دارد یا بر اساس ساختار سیاسی حاکم است یا بر اساس قانون اساسی و یا نقش نخبگان و افراد و نیز نقش محیط اجتماعی ممکن است، سیاست خارجی متفاوتی داشته باشد و به همین دلیل مطالعه سیاست خارجی دولتها نیز متفاوت است.
دیپلماسی
دیپلماسی برنامهای از فعالیتها است که توسط تصمیمگیران یک کشور در برابر کشورهای دیگر و یا نهادهای بینالمللی انجام شده تا به اهدافی که به نام منابع ملی آن کشور خوانده میشود برسند.
به عبارتی دیپلماسی، مدیریت روابط بین دولتها و دیگر بازیگران بینالمللی است و یا تعریفی دیگر از دیپلماسی، که دیپلماسی را شکلدهی و اجرای سیاست خارجی میدانند.
دیپلماسی عبارت است از اداره روابط بینالمللی از طریق گفتوگو و مذاکره میباشد و کاربرد آن صرفاً به نمایندگیهای دیپلماتیک و یا سیاست خارجی اشتباه است و فقط یکی از شیوههای هدایت گفتوگو و تنظیم روابط دولتها با دیگر بازیگران بینالمللی هستند. در نتیجه دیپلماسی مفهومی جامعتر از مدیریت روابط بینالملل، سیاست خارجی، و خدمات دیپلماتیک را شامل میشود.
دیپلماسیهای موفق نشان دادهاند که چگونه واحدهای سیاسی به ظاهر ضعیف، از حیث مادی یا معنوی توانستهاند با همین ابزار خود را از آسیبهای جدی مصون داشته و چونان دولتی مقتدر از حوادث مصون بمانند. دیپلماسی همچنین به کاهش تهدیدات کمک کرده و بدین ترتیب در مجموع زمینه مناسبی را برای ارائه چهرهای مقتدر از حکومت فراهم میسازد.
درصدر اسلام پس از پیمان حدیبیه، پیامبر اکرم(ص) فرصت را مغتنم دانسته و با زمامداران وقت و رؤسای قبایل و رهبران مذهبی مسیحیان جهان آن روز باب مذاکره را گشوده و تلاش کرد آیین اسلام را به ملل جهان عرضه کند. دیپلماسی مکاتبهای و مراسلاتی پیامآور ارجمند اسلام با هدف دعوت امرا و سلاطین و رؤسای قبایل شخصیتهای برجسته معنوی سیاسی آغاز گردید.
قدرت نرم
شکلی از قدرت است که مبتنی بر مؤلفههای فرهنگی، اداراکی و هنجاری بوده و از این طریق میتوان همبستگی فراملی را شکل دهد. قدرت نرم، قدرت هدایت کردن جذب کردن و سرمشق بودن است. قدرت نرم یعنی توانایی یک کشور برای جذب سایر کشورها با ایدهها، ارزشها و ایدئولوژی خود یا توانایی یک کشور برای واداشتن سایر کشورها به این که آنها نیز مانند او بیاندیشند.
این قدرت ارتباط تنگاتنگی با قدرتهای بیشکل نظیر فرهنگ، ایدئولوژی، و … دارد جهانشمولی فرهنگی یک کشور و تواناییاش برای تعیین هنجارها، قواعد و رژیمها (به مثابه عناصر تنظیمکننده رفتار بینالمللی آن کشور) از منابع کلیدی قدرت آن کشور به شمار میآید.
قدرت نرم، ظاهری آرام و مخملی و باطنی استوار و آهنی دارد. به بیان دیگر، هر چند قدرت نرم بنا به برخی تقسیمبندیها در زمره قدرتهای نامحسوس جای میگیرد، ولی از آنجا که هدف اصلی آن، جذب قلوب و اذهان است بنابراین دارای آثار و تاثیرگذاری بسیار عمیقتر از قدرت سخت میباشد، چرا که نگاه ارزشها، فهم دیگران، تعریف خود و طرف مقابل (مردم خودی یا ملت دولت دیگر) سروکار دارد. قدرت نرم به مثابه گزینه نخست دولتمردان در پرداختن به امور مختلف بینالمللی، میتواند به کشور جهت امکانپذیر شدن استراتژی ملی، هدایت اشتیاق ملی، شکلگیری اراده واحد و تقویت قدرت فرهنگی کمک کند که نتیجه آن توسعه قدرت ملی فراگیر، بهبود وضعیت بینالمللی و افزایش نفوذ بینالمللی آن کشور است.
امروزه قدرت نرم از منابع اصلی قدرت در عرصه بینالمللی به شمار میرود و در صحنه سیاست خارجی کشوری موفقتر است که به حریفان خود کمک کند تا او را بهتر درک کنند، منافع حیاتی او را به رسمیت بشناسند و در منافع اقتصادی، سیاسی با او شریک شوند. در واقع قدرت نرم در سیاست خارجی، نوع جدیدی از سیاست تعامل با محیط بینالمللی از سوی یک دولت و ابزاری مهم برای موفقیت در سیاست بینالمللی است. یعنی ابزاری مؤثر در تحقق اهداف و مقاصد یک دولت، از طریق ایجاد جذابیت به ویژه فرهنگی است. در اسلام نیز در قرآن و آیات و روایات به قدرت نرم اشاره و مطالعه تاریخی زندگی و عملکرد پیامبر اسلام(ص) حاکی از آن است که آن بزرگوار پرچمدار جنبش نرم در جهان میباشد هر چند تمام پیامبران فعالیتها و اصول اعتقادی و تبلیغی دین خود را برپایة حرکت نرم گذاشتهاند، لیکن پیامبر اسلام(ص) در همة جنبههای شخصی و عمومی با جنبش نرم که خود آن را پایهگذاری کرده بود، زندگی و رفتار میکرد.
بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده میباشند که با ظهور ادیان به ویژه اسلام و گسترش سریع آن در جهان نقش قدرت نرم برجسته گردیده و به یک عامل سرنوشتساز تبدیل شده است. زیرا اسلام نه بر اساس قدرت سخت بلکه بر اساس قدرت نرم گسترش یافته است.
روش تحقیقاین پژوهش بر اساس روش توصیفی تحلیلی انجام شده، در این روش به توصیف سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قالب (عزت، حکمت، مصلحت) و همچنین دیپلماسی قدرت نرم پیامبر اعظم(ص) پرداخته و به گونهای از روششناسی تحلیل محتوا نیز بهره بردهایم. در این پژوهش بر اساس روش کتابخانهای و همچنین استفاده از ابزارهایی همانند فیشبرداری و بهرهگیری از منابع لاتین و سایتهای اطلاعرسانی نیز صورت پذیرفته است. از آنجایی که این پژوهش ماهیت کیفی دارد و از مفاهیم انتزاعی و کیفی استفاده میشود، در نتیجه نمیتوان جامعه آماری مشخصی را در این ارتباط ارائه داد.
موانع و مشکلات تحقیقبا توجه به موضوع پژوهش و جدیدبودن آن تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در احیاء دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص) پراکندگی در جمعآوری منابع و همچنین کمبود زمان و همچنین همکاری نکردن بعضی از سازمانها، از موانع و مشکلات این پژوهش میباشد.
سازماندهی تحقیقاین پژوهش مشتمل بر چکیده، مقدمه و شش فصل و یک نتیجهگیری میباشد.
فصل اول: کلیات تحقیق بیان مساله ، اهداف تحقیق ، اهمیت و ضرورت تحقیق ، فرضیه
اصلی ، فرضیه
فرعی ، سوال اصلی تحقیق ، سوال فرعی تحقیق ، روش تحقیق و موانع و
مشکلات ، ساماندهی تحقیق ، موانع تحقیق
فصل دوم: مباحث تئوریک و چارچوب نظری، ادبیات و پیشینه تحقیق
گفتار اول: چارچوب نظزی
گفتار دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
گفتار سوم: پیشینه و تاریخ پژوهش
فصل سوم: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
گفتار اول: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در مقاطع سالهای 1357-
1392
گفتار دوم: تغییر گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری

متن کامل در سایت homatez.com