پایان نامه درمورد سیاست، بینالمللی، جمهوری، اجتماعی، انتظارات، بینالاذهانی، هنجارهای، هنجار

سازهانگاری به سیاست خارجی از نظر مدل کنش گر و متعلق اقدام با رهیافت خردگرایی متفاوت است. برخلاف خردگرایی که بر مدل «انسان اقتصادی» تأکید میکند، دیدگاه سازهانگاری بر «انسان اجتماعی» استوار است. کنشگر اجتماعی، بازیگر خردمند محاسبهگر بهینهگرا نیست که به وسیله مجموعهای از اهداف خودپرستانه هدایت شود که بر اساس آن راهکارها و ابزارهای مقرون به صرفه را انتخاب کند، بازیگر اجتماعی، طبق نقش اجتماعی که در فرایند جامعهپذیری ملی و فراملی کسب کرده و در موقعیت جاری اعمال و اجرا میکند، رفتار مینماید (دهقانی، فیروزآبادی، 1388: 47) در نتیجه انگیزه اصلی و نیروی محرکه کنش و رفتار سیاست خارجی کشورها نتیجه اقدامات مختلف برای دستیابی به اهداف و منافع مسلم و پیشینی نیست، بلکه یک رفتار خاص به این منظور اتخاذ میشود که با انتظارات بینالاذهانی مشترک و ارزش محور درباره رفتار مناسب انطباق دارد. رفتار کشور باید با هنجارها و ارزشهای بینالاذهانی خاصی که نقش اجتماعی آنان ایجاب میکند، تناسب داشته باشد. به عبارت دیگر کشورها بازیگرانی نقش محور هستند که تلاش میکنند بر حسب انتظارات ارزشی بینالاذهانی که در مورد رفتار مناسب که از جوامع داخلی و بینالمللی سرچشمه میگیرند، رفتار نمایند.
مهمترین عامل و متغیر مستقلی که رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی را تعیین میکند. انتظارات ارزشی بینالاذهانی در مورد رفتار مناسب یعنی هنجارهای اجتماعی فراملی و ملی است که کشور با آن مواجه است. هنجارهای فراملی توضیح دهنده و عامل رفتارهای یکسان این کشور و همچنین تمایز و تفاوت رفتاری آن در سطح بینالمللی است. از یک طرف، در ساختارهای هنجاری بینالمللی یکسان، جمهوری اسلامی رفتاری شبیه سایر کشورها بروز میدهد، از سوی دیگر از آنجا که هنجارهای بینالمللی در وضعیتهای بینالمللی و به ویژه منطقهای متفاوتی شکل میگیرند، باعث تنوع و تفاوت رفتاری آن با کشورهای دیگر میشود. اما با وجود این مهمترین عامل تنوع رفتار سیاست خارجی ایران ناشی از هنجارهای اجتماعی داخلی کشور است که در نظم حقوقی، قانون اساسی، برنامههای انتخاباتی و حزبی، مناظرات پارلمانی و دادههای مبتنی بر تحقیقات پیمایشی متجلی میشوند. (دهقانی فیروزآبادی، 1388: 49)
سیاست مبتنی بر هنجار انتظارات بالقوه متعددی در مورد رفتار مناسب جمهوری اسلامی در یک وضعیت خاص وجود دارد. بنابراین کشور از بین چندین انتظار بالقوه موجود طبق انتظارات رفتار میکند که از هنجارهایی نشأت میگیرد که از قدرت بیشتری برخوردار است یعنی در درجه اول تنها هنجارهایی که به اندازه کافی قوی باشند بر سیاست خارجی ایران تأثیر میگذارند.
قدرت هنجار به دو عامل بستگی دارد: میزان مشارکت یعنی درجهای که هنجار در نظام اجتماعی داخلی و خارجی به طور گستردهای بین بازیگران سیاسی مشترک است. به «میزان صراحت و وضوح» یا میزانی که هنجار رفتار مجاز و غیرمجاز را به طور دقیق تعریف و تعیین میکند. (ازغندی، 1383: 28)
مدل سیاست خارجی مبتنی بر سازهانگاری هنجارهای بینالاذهانی مشترک در دو سطح داخلی و بینالمللی هویت ملی ایران را شکل داده و نقش ملی خاصی را ایجاب میکند. این نقشها به نوبه خود منافع ملی خاصی را تعیین میکند که سیاست خارجی جمهوری اسلامی را هدایت کرده و به رفتار آن شکل میدهند. بنابراین با به کارگیری این مدل، میتوان چگونگی تأثیرگذاری ساختارهای فکری و عقیدتی غیرمادی مانند ایدئولوژی و جهانبینی، بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی را بررسی کرد. در تحلیل سیاست خارجی بر نقشقیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com