پایان نامه درمورد اعتماد، خدمتگزار، مديران، رهبري، کارکنان، ، مشارکت، شايستگي

سازماني بطور چشمگيري مورد توجه قرار گرفته است بطوري كه اكثر صاحب نظران در علوم مختلف به اهميت نقش اعتماد در سازمانها اشاره كردهاند. مطالعات ادبيات سازماني نيز بر اهميت اعتماد به عنوان پيش نياز اثربخشي سازماني تأكيد داشتهاند.(Child-Mollering,2010,70).
اعتماد براي موفقيت سازماني، انجام تغييرات مداوم در نقشها و تكنولوژيها و همچنين طراحي مشاغل و مسئوليتها ضروري ميباشد. اعتماد ميتواند اثرات درون فردي و بين فردي ايجاد كند، و روابط درون و برون سازمان را تحت تأثير قرار دهد.(داناییفرد ،رجب زاده و حصیری؛1388،61). اعتماد بین مدیریت و کارکنان بر کیفیت مدیریت تاثیر زیادی خواهد داشت بنابراين افول اعتماد در سازمانهاي دولتي، يكي از مسائلي است كه باعث ايجاد كاركناني بيانگيزه و بیتفاوت ميشود و اجراي كند برنامهها را سبب ميگردد و در مقابل کارکنان بی اعتماد نسبت به سرپرست و سازمان که بخش کوچکی از اجتماع می باشد هیچ انگیزه ودلخوشی برای اعتماد به اجتماع وجامعه نخواهند داشت. (قلیپور،پورعزت،حضرتی ،1388،104) و همچنین سطح پایین اعتماد باعث میشود که کارکنان جریان اطلاعات را در سازمان منحرف کنند و سوءظن و بدگمانی در بین کارکنان رواج یابد و ارتباطات باز و صادقانه در سازمان از بین برود و تصمیمات سازمان کیفیت مطلوبی نداشته باشد(فرهنگ ؛1389). اعتماد، به میزان آسیبپذیری تمایلات و اشتیاق یک طرف تعامل به اقدامات طرف مقابل بدون در نظرگرفتن توانایی کنترل و نظارتی که فرد بر طرف مقابل دارد، گفته میشود. اعتماد شامل سه بُعد اعتماد مبتنی بر شناخت، اعتماد مبتنی بر تاثیر و گرایش به اعتماد است.(Sendjaya-Pekerti,2010,644). وجود اعتماد در سازمان امور مالیاتی مانند سایر سازمانها و موسسات مالی و اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار بوده به طوری که تبعات ناشی از فقدان آن باعث بروز رفتارهاي خودخواهانه وخودمحور در کارکنان،کاهش مشاركت در تصميم‌گيري‌ها(پناهی،1389،103)،عدم تحقق اهداف و استراتژي‌هاشده و به طورکلی تأثيري منفي بر بهره‌وري سازماني خواهد گذاشت(قربانی و بابالحوائجی؛1388،3).
«لاولر» بيان مي‌كند كه تغييرات مستمر در محيط كار، سبك‌هاي مديريت مشاركتي و استقرار تيم‌هاي كاري را ايجاب كرده و ايجاد اعتماد در تيم‌هاي كاري و مديريت مشاركتي، ضرورت ايجاد اعتماد در سازمان‌ها را دوچندان ساخته است مديريت مشاركتي يعني مشاركت كاركنان درفرآيند تصميمگيری،دعوت ازهمه افرادبه تفكرراهبردي و قبول مسئوليت فردي درقبال كيفيت كاروتوليد،حمايت وپاداش دادن به رفتاركاركنان كه ارباب رجوع را راضي و عملكردسازمان را بهبودميبخشند(Macy et al,2009)و شامل سه بعد مشارکت در زمینه اجتماعی و مشارکت انفرادی و مشارکت اقتصادی استراتژیک میباشد.
ضرورت تاكيد بر اعتماد عمومي و اعتماد درون سازماني، كه روز به روز در حال كاهش است و همچنين الزام توزيع قدرت و توانمندسازي در كشورهايي كه فراگرد دموكراتيزه شدن را طي ميكنند، وجود رهبري خدمتگزار را ضروري ساخته است ( (Birkenmeier et al,2012بدین منظور در این پژوهش از رهبری خدمتگزار به عنوان تعدیلگر استفاده شده است.گرین لیف رهبری خدمتگزار را چنین تعریف می‌کند: رهبری خدمتگزار روی خدمت‌رسانی به دیگران تأکید می‌‌کند و منافع شخصی را فدای منافع دیگران می‌کند تا افراد از درایت و اختیار و سلامت بیشتری برخوردار شوند و خودشان تبدیل به رهبرانی خدمتگزار گردند. رهبری خدمتگزار شامل چهار بُعد خدمترسانی، تواضع و فروتنی، قابلیت اعتماد و مهرورزی است. (قلی پور و همکاران،1388، 110).
با توجه به مطالب مطرح شده سوال اصلی تحقیق این است که آیا بین مدیریت مشارکتی و اعتماد در سازمان امور مالیاتی استان گیلان با توجه به رهبری خدمتگزار رابطه وجود دارد؟
1ـ4اهميت و ضرورت موضوع تحقيق
در عصري که روابط بین افراد و گروه ها شکننده و به سرعت در حال تغییر است، اعتماد موضوع محوري سازمان ها به منظور مدیریت کارآمد و اثربخش پویایی هاي محیطی است که رشد و حیات آن ها را تضمین می نماید. با توجه به ضرورت پاسخگویی سریع به تحولات محیط متلاطم، ایجاد تیم هاي کاري هماهنگ یکی از وظایف مهم رهبران در سازمان ها می باشد که در واقع به معنی فرایند تزریق تدریجی و تشویق اعتماد در سازمان می باشد.
زمانی که افراد در مورد یکدیگر چیزهایی می آموزند، سطح اعتماد تغییر می کند که بدین معنی می باشد که اعتماد باید به عنوان یک پدیده پویا دیده شود نه یک پدیده ایستا، و تکامل آن مبتنی بر ادراکات در مورد ویژگی هاي شخصی اعتماد شونده می باشد. اگر چه اعتماد سازی در سازمانهای سنتی مهم است ، اما در سازمانهای امروزی با ماهیت مجازی و الکترونیک به لحاظ گسترش ابعاد ناملموس آن از اهمیت بیشتر برخوردار است. زمانی که قوانین ، سیاستها و هنجارها و اعمال سنتی بی ثبات یا نامشخص هستند، افراد به روابط شخصی به منظور راهنمایی متوسل می شوند و کیفیت این روابط عمدتاً توسط سطح اعتماد تعیین می شود . اعتماد به عنوان دروازه ای برای کسب موفقیت و توسعه پایدار به شمار می رود.
اعتماد باعث تقسیم اطلاعات در سازمان و سهیم شدن همه افراد از اطلاعات سازمانی ، تعهد سازمانی ، تعهد به انجام تصمیم ، رفتار شهروندی سازمانی ، رضایت شغلی ، رضایت مدیریت ، مبادلات رهبر، عضو و توجه به ماندن در سازمان خواهد شد. به طور وسیعی تایید شده است که اعتماد به عنوان یک عامل تسهیل کننده در تعاملات اقتصادی از طریق هموار کردن روابط بین عاملان اعتماد و کاهش هزینه های تعاملات که با کنترل در ارتباط هستند عمل می کند.
با توجه به ضرورت ایجاد تغییر و تحول در نظام اداری کشور در جهت به حداکثر رساندن بهره وری منابع مختلف و بکار گیری بهینه امکانات موجود و نظر به اهمیت و ضرورت نقش مشارکت کارکنان در کارایی بالا واثر بخشی دستگاههای اداری و افزایش رضایت و توان کارکنان و همچنین تاکید دولت به نهادینه نمودن مشارکت مردمی و شروع آن طریق سازمان ها ی دولتی اهمیت مدیریت مشارکتی نمایان می شود.
و لذا از آنجاییکه مشارکت در تصمیم گیری یکی از ساز و کار های تحول اداری به شمار می رود مدیریت مشارکتی در صورت واقع شدن در اوضاع و احوال مناسب بی گمان می تواند در قلمرو عملکرد و بهره وری به نتایج دلخواه برسد .
1ـ5 چارچوب نظری تحقيق
در این بخش با ذکر برخی از مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته است به بررسی پیشینه تحقیق پرداخته و سپس متغیرهای مرتبط با پژوهش را معرفی می نماییم.
سندجایا و پکرتی (2010) در تحقیقی تحت عنوان رهبری خدمتگزار به عنوان پیشبینیکننده اعتماد در سازمانها به موضوعاتی از قبیل رهبری خدمتگزار، اعتماد و رهبری پرداختند، نمونه مورد مطالعه تحقیق شامل 555 نفر از کارکنان دو بخش آموزشی می باشد. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل آماری از روش همبستگی استفاده شد که یافتههای آن شامل موارد زیر است: رهبری خدمتگزار و مولفههای آن، اعتماد پیروان به رهبر را پیشبینی میکنند.
دانايي فرد و همکارانش (1388) در تحقیقی تحت عنوان ارتقاء اعتماد درون سازماني در بخش دولتي: بررسي نقش شايستگي مديريتي مديران به موضوعاتی از قبیل شايستگي مديران ، اعتماد درون سازماني ، خدمات دولتي و بخش دولتي پرداختند، در بين مؤلفه هاي مختلف تأثيرگذار بر اعتماد درون سازماني، در اين پژوهش شايستگي مديريتي مديران به عنوان مؤلفه تأثيرگذار مد نظر قرار گرفته است .در ابتدا مؤلفههاي اعتماد سازماني و مؤلفههاي شايستگي مديريتي مديران مورد بررسي تحليلي قرار گرفته و سپس اقدام به تدوين معادله ارتباط بين دو مؤلفه شده است. روش پژوهش مبتني بر تحليل توصيفي مي باشد و نمونه آماري شامل 800 نفر از كاركنان سازمان خدمات عمومي بوشهر بوده است . تحليل داده ها نشان ميدهد كه بين شايستگي مديريتي مديران و اعتماد سازماني در سازمان هاي دولتي رابطهي مثبتي وجود دارد.
قلي پور و همکارانش (1388) در تحقیقی تحت عنوان بررسي تاثير رهبري خدمتگزار بر اعتماد سازماني و توانمندسازي در سازمانهاي دولتي به موضوعاتی از قبیل رهبري خدمتگزار، اعتماد سازماني و توانمندسازي پرداختند. اين تحقيق اثرات الگوي رهبري خدمتگزار را بر اعتماد و توانمندسازي در سازمانهاي دولتي بررسي نموده و رهنمودهايي را براي اثربخشي هر چه بيشتر مديران دولتي ارائه میكند. از اين رو رابطه متقابل رهبري خدمتگزار با اعتماد سازماني و توانمند سازي از طريق تحليل همبستگي مورد بررسي قرار گرفته، نتايج حاصله بر وجود رابطهاي قوي ميان رهبري خدمتگزار، اعتماد سازماني و توانمندسازي دلالت دارند. همچنين يافتههاي تحقيق بيانگر آنند كه تفاوت معناداري ميان ادراك كاركنان و مديران از رهبري خدمتگزار وجود دارد.
و مدل مفهومی تحقیق که برگرفته از پژوهش (Sendjaya-Pekerti,2010)بوده است عبارت

متن کامل در سایت homatez.com