مقاله با موضوع تعهد، ارزش‌ها، ، فرهنگ، فرهنگ‌سازمانی، s، متعهد به، (کمیت

اساس مدل هاروی و براون،  فرهنگ هر سازمان دارای دو جزء می‌باشد:
کمیت فرهنگی: تعداد اعضای متعهد به ارزش‌ها و هنجارها؛ و
کیفیت فرهنگی: میزان تعهد اعضا به ارزش‌ها و هنجارها.
بدین ترتیب با قرار دادن معیارها کنار هم، ماتریس چهار قسمتی به دست می‌آید که بیانگر سه نوع فرهنگ‌سازمانی به شرح زیر می‌باشد:
فرهنگ قوی: فرهنگ‌سازمانی است که در آن تعداد اعضای متعهد به ارزش‌های غالب زیاد و میزان تعهد آن‌ها نیز قوی می‌باشد (کمیت و کیفیت تواما)؛
فرهنگ میانه: این‌گونه فرهنگ‌ها حدفاصل دو فرهنگ قوی و ضعیف قرار می‌گیرد، برخی دارای تعداد اعضای متعهد بسیاری می‌باشد که میزان تعهد آن‌ها ضعیف و کم است و برخی نیز تعداد اعضای متعهد اندکی دارند، اما همین تعداد اندک، میزان تعهدشان قوی و زیاد است (کمیت بدون کیفیت) یا (کیفیت بدون کمیت)؛ و
فرهنگ ضعیف: فرهنگ‌هایی هستند که تعداد اعضای متعهدشان محدود و اندک است و میزان تعهد این تعداد اندک می‌باشد (نه کمیت و نه کیفیت).
فرهنگ قوی
-349251587501
001
-482604311653
003
فرهنگ میانه
9321801524002
002
8674104260854
004
7880355334000
فرهنگ میانه فرهنگ ضعیف
242570208915زیاد
میزان تعهد اعضا به ارزش‌ها و هنجارها
کم
00زیاد
میزان تعهد اعضا به ارزش‌ها و هنجارها
کم

68072010350500
68072014795500
2107703442595تعداد اعضای متعهد
به ارزش‌ها و هنجارها
00تعداد اعضای متعهد
به ارزش‌ها و هنجارها

1486480118717کم
00کم
354647560407زیاد
00زیاد
177918725645800316293525819700
شکل STYLEREF 1 s ‏2 SEQ شکل * ARABIC s 1 2- قدرت فرهنگ‌های سازمان (امیری‏جاوید، 1391)مدل هافستدگیرت هافستد، به همراه جمعی از پژوهشگران مدیریت، برای شناسایی تفاوت‌های فرهنگی در میان ملل مختلف طرحی راقیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com