مقاله با موضوع فرهنگی، بقاع، ، متبرکه، کارآمد، فرهنگ، زیارت، سئوالات

متبرکه
شناسایی مولفه های فرهنگی موثر از بعد هنر و میراث فرهنگی بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه
شناسایی مولفه های فرهنگی موثر از بعد آداب و رسوم بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه
شناسایی مولفه های فرهنگی موثر از بعد مذهب بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه
شناسایی عوامل فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه با توجه به عوامل جمعیت شناختی
1-4-2- سوال هاسوال اصلی
عوامل فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه کدامند؟
سوالهای فرعی
عوامل فرهنگی موثر از بعد ارزشها بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه کدامند؟
عوامل فرهنگی موثر از بعد هنجارها بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه کدامند؟
عوامل فرهنگی موثر از بعد آداب و رسوم بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه کدامند؟
عوامل فرهنگی موثر از بعد هنر و میراث فرهنگی بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه کدامند؟
عوامل فرهنگی موثر از بعد مذهب بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه کدامند؟
عوامل فرهنگی موثر از بعد باورها و اعتقادات بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه کدامند؟
عوامل فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه با توجه به عوامل جمعیت شناختی کدامند؟
1-5- تعاریف نظری، اصطلاحات و مفاهیمآداب و رسوم : «آداب و رسوم هر جامعه از تعدادی ارزش های مطلوب ، مطابق فرهنگ آن جامعه تشکیل شده است و شامل شیوه های زندگی، عادات و رسوم خاص یک ملت ، مردم می شود» (گرانپایه، 1377 : 184)
ارزشها :« عبارت است از مقاصد و اهداف مطلوبی که افراد جامعه برای دستیابی به آنها فعالیت می کنند تا بدین وسیله نیازها و خواسته های خود را برآورده سازند» (قلی زاده، 1387: 110)..
باورها : باورها مفاهیمی کلی و مبهم درباره جهان و ماهیت جامعه هستند که مردم درستی آنها را به عنوان واقعیت قبول دارند از آنجا که خاستگاه آنها تجربه ها، سنت ها و یا روش های علمی می باشد می توانند تاثیر نیرومندی بر رفتار داشته باشند ( رنجبر و ستوده،1386 : 49).
عوامل فرهنگی: «عوامل تشکیل دهنده یک فرهنگ یعنی تمامی خصوصیات متمایز کننده یک جامعه یا گروه اجتماعی، این عوامل ممکن است معنوی،فکری،مادی یا احساسی باشد» (پهلوان ،1382 :178).
میراث فرهنگی : «هر پديده اي (اعم از منقول و غيرمنقول، مادي و معنوي) كه قدمتي دارد و حامل پيام انسانی است. چيزي از انسان های گذشته براي عرضه دارد« (حجت، 1380: 81).
مذهب: «در اصطلاح علم کلام اسلامی، طریقه‌ای خاص در فهم مسائل اعتقادی، که منشأ اختلاف در آن توجیه مقدمات منطقی و یا تفسیر ظاهر کتاب الهی است»(دهخدا،1387: 1112).
هنجارها : « قواعدی برای رفتارند که ارزش های یک فرهنگ را منعکس می کنند یا تجسم می بخشند »(گیدنز، 1387: 35).
1-6- تعاریف عملیاتی
ارزشها: در این پژوهش ارزیابی ارزش ها براساس نمراتی که از پاسخگویی به سئوالات 1 الی 8 پرسشنامه بدست می آید.
هنجارها: در این پژوهش ارزیابی هنجار ها براساس نمراتی که از پاسخگویی به سئوالات 9 الی 14 پرسشنامه بدست می آید.
آداب و رسوم: در این پژوهش ارزیابی آداب و رسوم براساس نمراتی که از پاسخگویی به سئوالات 15 الی 20پرسشنامه بدست می آید.
هنر و میراث فرهنگی: در این پژوهش ارزیابی میراث فرهنگی براساس نمراتی که از پاسخگویی به سئوالات 21 الی 27 پرسشنامه بدست می آید.
باورها: آداب و رسوم: در این پژوهش ارزیابی باورها براساس نمراتی که از پاسخگویی به سئوالات 28 الی 34 پرسشنامه بدست می آید.
مذهب: در این پژوهش ارزیابی مذهب براساس نمراتی که از پاسخگویی به سئوالات 35 الی 42 پرسشنامه بدست می آید.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمهبي شک بالاترين و والاترين عنصري که در موجوديت هر جامعه دخالت اساسي دارد، فرهنگ آن جامعه است. اساساً فرهنگ هر جامعه ، هويت و موجوديت آن جامعه را تشکيل مي دهد. با انحراف فرهنگ، هر چند جامعه از بعدهاي اقتصادي، سياسي، صنعتي و نظامي قدرتمند و قوي باشد ولي پوچ و ميان تهي است. اگر فرهنگجامعه اي وابسته به فرهنگ غرب باشد، ناچار ديگر ابعاد آن جامعه به جانب مخالف گرايش پيدا مي کند و بالاخره در آن مستهلک مي شود و موجوديت خود را در تمام ابعاد از دست مي دهد .
بقاع متبرکه از جمله آثار و ارزشهایی هستند که به نوعی در ترویج فرهنگ اسلامی دینی و بسیاری از عناصر ارزشمند فرهنگی تاثیر مثبت دارند. به دليل جايگاه ويژه ايران و حمايت و پيروي راستين ايرانيان و ارادت خاص آنان به ساحت مقدس ائمه معصومين (ع) و فرزندان و نوادگان آنان، کشور ما از ديرباز مأمن و مأواي امامزادگاني بوده که از دست خلفاي جور زمانه مجبور به هجرت مي شوند يا آنکه جهت نشر معارف و فرهنگ غني اسلامي به سرحدات ايران مي آمدند . آثار و برکات وجود اين ذوات نوراني و مقدس نه تنها در زمان حضور آنان بلکه پس از شهادت يا وفات ايشان نيز استمرار مي يافته و مأمن مؤمنان و دوستداران راه حقيقت مي شده است. در ايران در کنار اعتقاد راسخ ايرانيان به مقام و منزلت مجاوزان آن اماکن مقدس و اعتقاد ايشان به فرهنگ و معارف غني اسلامي چنان ظرفيتي در اين اماکن ايجاد کرده است که با يک برنامه ريزي صحيح و علمي مي توان اين اماکن را به قطب هاي فرهنگي کشور تبديل نموده با استفاده از ظرفيت هاي آن، در جنگ نرم عليه دشمن موفق بوده و در برابر تهاجم فرهنگي به خوبي ايستادگي کرد. اما با وجود گرايش گسترده شيعيان به حرم مقدس امامزادگان در ايران و همچنين با وسعت و گستردگي فراواني که دارند تاکنون به عنوان اماکن فرهنگ ساز ، کمتر مورد توجه و برنامه ريزي قرار گرفته اند. بررسي کارکردهاي معنوي و فرهنگي مستقيم و غيرمستقيم حضور امامزادگان در ايران، مي تواند از ديدگاه موافقان و مخالفان مورد بررسي قرار گيرد که از ديدگاه موافقان ، کارکردها و ظرفيت هاي علمي و فرهنگي مختلفي اعم از شفا دادن، ايجاد کتابخانه، درمانگاه، موسه هاي خيريه، حوزه هاي علميه و غیره را مي تواند شامل شود که باعث تحول و اثرگذاري در جامعه مي شود. مردم ايران ، اهل ذوق ، هنر و معماري بودند و بناهاي زيبايي را بر مدفن اين امامزادگان بنا نهادند که مظهر ظهور و بروز هنرهاي مختلفي شد و اين جنبه نيز به خودي خود جاي تأمل و غور فراوان دارد. از جمله خواص بقاع علاوه بر جنبه هنري مي توان به جنبه هاي اعتقادي، فرهنگي، اجتماعي و رواني مکنون در آنها اشاره کرد. گردشگري اين امامزادگان نيز منتج به ايجاد هويت ملي و ديني و همبستگي ملی و ايجاد محبت و الفت ميان اقوام مختلف مي شود.
2-2- تعریف بقعه متبرکه و امامزادگانبقعه متبرکه مدفن امامزادگان (کليه افرادي که با يک يا چند واسطه به امام معصوم (ع) منسوبند.) مي باشد که در طول تاريخ در اثر جنگ يا علل مختلف به شهادت رسيده اند يا پس از وفات در آنجا دفن شده اند و به مرور زمان مدفن انها تبديل به زيارتگاهي براي دوستداران مکتب اهل بيت (ع) شده است. مدفن برخي علماي بزرگ نيز به تسامح گاهي شامل اين طرح خواهد بود. (شریفی و قاسمی سعادت آبادی ،1392: 16).
استفاده از ذریه پیامبر اکرم(ص) در زمانیکه بین مسلمانان و شیعیان حیات ندارند؛ همانا رفتن به زیارت بُقاع و مراقد منوره این بزرگواران است که نشانه عشق و علاقه زائرین به پیامبر اکرم(ص) و ذریه آن حضرت می باشد. اصل مسئله مشروعیت زیارت قبر بزرگان دین، از جمله مسائل مسلّم نزد همه فرقه‌های اسلامی است. ائمه بزرگوار شیعه، همواره به زیارت قبر پیامبر اسلام(ص) و ائمه قبل از خود مشرف می‌شدند و زیارت نامه‌هایی نیز برای زیارت، از ایشان نقل شده که در کتاب پر ارج مفاتیح‌الجنان آمده است. صدور این زیارت نامه‌ها گواهی روشن بر مشروعیت و نیز انجام زیارت از سوی معصومین است. مقبره های مذهبی در مقایسه با سایر بناهای اسلامی (به جز مساجد) از اعتبار ویژه ای برخوردار بوده، مورد توجه عام هستند. کمتر شهر یا روستایی در ایران است که سهمی از چنین بناها نداشته باشد هر چند اکثر مناطق ایران امامزاده دارند، اما پیامبران الهی مدفون در ایران بسیار کم هستند.
2-3- اهمیت بقاع متبرکهپراکندگي سادات در تمام نقاط گوناگون اين پهنه يکسان نبود زيرا بيشتر به جاهايي روي مي آوردند که احساس امنيت بيشتر مي کردند همانند کوهستان ري و طبرستان و پاره اي نقاط مرکزي، با اين حال بعضي از ايشان گرفتار مخالفان مي شدند و به شهادت مي رسيدند، امروز مراقد اين بزرگواران باقي و مزار و مطاف است. از تعداد آنها در نقاط مختلف مي توان پي برد که اين نقاط به چه سبب مورد توجه ايشان بوده است، گرچه برخي از اين بقاع در طي زمان خراب و آثار آنها محو شده است(شریفی و قاسمی سعادت آبادی ،1392: 47).
خداوند در قرآن مجید به شیوه های گوناگون سفارش به رعایت حقوق اهل بیت کرده است آن گونه که درباره لزوم احترام به اهل بیت و دوست داشتن آنان ، می فرماید:”ای رسول ما بگو من اجر رسالت خود را جز این نمی خواهم که محبت مرا در حق خویشاوندانم رعایت کنید.” (سوره شوری، آیه 23).خداوند در قرآن

متن کامل در سایت homatez.com