مقاله درمورد نقدي، تعهدي، جريان‌هاي، بيني‌هاي، حسابداري، ، اشتباهات، اقتصادي

منعكس مي‌كند. در تصميم گيري اقتصادي، پيش‌بيني مالي فعاليت مهمي محسوب مي شود. نياز به پيش بيني جريان وجوه نقد در تصميمات اقتصادي مختلف وجود دارد زيرا جريان هاي نقدي مبنايي براي پرداخت سود سهام، بهره، بازپرداخت بدهي و… هستند (بارث، 2006). يكي از اطلاعات بدست آمده از سيستم هاي اطلاعاتي “اقلام تعهدی شرکت ها” است كه بر مبناي تعهدي محاسبه گرديده و در صورتهاي مالي نشان داده مي‌شود (لرك و ويلنگر، 2008). از آنجايي كه سود حسابداري بر مبناي تعهدي توسط بسياري از استفاده‌كنندگان اطلاعات مالي براي اندازه‌گيري عملكرد شركت‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد، بنابراين به عنوان يك قلم مهم محسوب مي‌شود (ارپوت و زنگ، 2009). اقلام تعهدي آسانتر از جريانات نقدي دستخوش تغيير و دستكاري مي شوند، از اين رو مديريت مي تواند منجر به افزايش زمينه اشتباهات دراقلام تعهدي گردد(کیم وهمکاران،2010).بااين حال، وجود مديريت سود به معناي وجود اشتباهات در اقلام تعهدي، و در نتيجه، ثبات كمتر اقلام تعهدي نمي باشند (پون و گرنگر، 2003). اشتباه در اقلام تعهدي ناشي از دو موضوع مي باشد. اول اينكه، برخي از اشتباهات به اين دليل مي تواند رخ بدهد كه برخي از اقلام تعهدي، تحت نظر برخي از قواعد حسابداري، از قابليت اتكاي بسيار پاييني برخوردارند و دوم اينكه، برخي از اشتباهات به دليل برآورد از اثرات اقتصادي آتي رويدادهاي جاري وگذشته بوجود مي آيند (دیركس و فرين، 2002). اولسن و همكاران (2005)، پيشنهاد كردند كه توضيحات بيشر در ارتباط با رابطه بين اقلام تعهدي و پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي آتي بايد كانون توجه قرار گيرد و افشاي لازم در ارتباط با آن‌ها صورت گيرد. بازار سرمايه محل تقابل دو گروه عمده سرمايه‌گذاران و سرمايه‌پذيران (شركتها)است و در اين ميان حسابداري نقش رابط بين اين دو گروه را ايفا مي‌نمايد (جكسون، 2008). با توجه به اهميت به سزاي جريان هاي نقدي، نياز به پيش بيني جريان وجوه نقد در تصميمات اقتصادي مختلف وجود دارد. اهميت اين پيش بيني توسط بنيادهاي استانداردگذاري ملي و بين المللي حمايت شده و در اين راستا محققين بطور مكرر از داده هاي حسابداري تعهدي و نقدي براي اين پيش بيني استفاده نموده و نتايج متناقضي حاصل شده است. در تحقيقات انجام شده قبلي عمدتا” شركت هاي مورد مطالعه بصورت مستقل جهت پيش بيني جريان هاي نقدي مورد بررسي قرار گرفته و آزمون هاي فرض مربوطه در تك تك شركت ها انجام شده است، در حالي كه در اين تحقيق اطلاعات تعدادي شركت بصورت يكجا باتوجه به سال مالي مورد بررسي خواهد گرفت. در این پژوهش تاثیر نقش اقلام تعهدي در ارزيابي و پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي آتي مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به همین دلیل از متغیر ارزيابي و پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي آتي به عنوان متغیر وابسته و از متغیرهای اقلام تعهدي اختياري، اقلام تعهدي غير اختياري و اقلام تعهدي كل به عنوان متغیرهای مستقل استفاده خواهیم کرد. همچنین برای تعیین یک رابطه مناسب و درست بین متغیرهای وابسته و مستقل از متغیرهاي کنترلی مانند: متغير مصنوعي‌ تقسيم سود، نسبت نوسانات درآمد كل، بازده سهام، نسبت زماني قيمت و مانده وجوه نقد که بر روی متغیرهای مستقل به صورت غیر مستقیم تاثیر دارند، استفاده خواهیم کرد. هدف اصلی این تحقیق پاسخ به این پرسش است که آیا اقلام تعهدي در پيش بيني جريان هاي نقدي آتي در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثيرگذار است يا نه؟
1-3- اهميت و ضرورت پژوهش
در تحقيقات اخير، علاوه بر تفكيك اقلام تعهدي در پيش بيني جريانهاي نقدي آتي، جريان‌هاي نقدي نيز به اجزاي آن تفكيك گرديده‌اند و نقش آنها در بهبود توان توضيح دهندگي مدل‌هاي پيش‌بيني، بررسي شده است (فرانسيس و همكاران، 2013). پيش بيني جريان‌هاي نقدي و تغييرات آن به عنوان يك رويداد اقتصادي از دير باز مورد علاقه سرمايه‌گذاران، مديران، اعتبار دهندگان و محققين بوده است . اين توجه ناشي از كاربرد جريان‌هاي نقدي در مدل هاي ارزش‌يابي سهام، ارزيابي توان پرداخت سود سهام، كارمزد و ساير تعهدات، ارزيابي ريسك، ارزيابي عملكرد واحد تجاري و وظيفه مباشرت مديريت، ارزيابي نحوه انتخاب روش‌هاي حسابداري توسط مديريت و استفاده از جريان‌هاي نقدي جهت اتخاذ تصميمات سودمند و مرتبط با مدل‌هاي تصميم‌گيري مي‌باشد. حال اگر بتوان جريان‌هاي نقدي را به نحو مناسبي پيش بيني كرد، بخش قابل توجهي از نيازهاي اطلاعاتي مرتبط با جريان‌هاي نقدي تامين خواهد شد (عرب مازار يزدي و صفر زاده، 1385). وضعيت نقدينگي آتي واحد تجاري، به توانايي واحد تجاري در تامين وجه نقد مورد نياز به منظور تسويه تعهدات در سررسيد و ديگر نيازهاي نقدي بستگي دارد، كه اين موضوع بر قيمت هاي بازار اوراق بهادار واحد تجاري اثرگذار مي باشد (دريك و فرين، 2002). بنابراين گزارش‌گري مالي بايد اطلاعاتي فراهم سازد كه سرمايه‌گذارن، اعتباردهندگان و ساير افراد ذي نفع بتوانند مبلغ، زمان بندي و عدم اطمينان موجود در رابطه با جريان هاي نقدي آتي را مورد ارزيابي قرار دهند (هيئت استانداردهاي حسابداري مالي، 1987). اطلاعات تاريخي مربوط به جريان‌هاي نقدي مي تواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و ميزان اطمينان از تحقق جريان هاي نقد آتي به استفاده‌كنندگان صورتهاي مالي كمك كند. اطلاعات مزبور بيانگر چگونگي ارتباط بين سودآوري واحد تجاري و توان آن جهت ايجاد وجه نقد و در نتيجه مشخص كننده كيفيت سود و كيفيت اقلام تعهدي تحصيل شده توسط واحد تجاري مي باشد. علاوه بر اين، تحليل‌گران و ديگر استفاده كنندگان اطلاعات مالي اغلب به طور رسمي يا غير رسمي مدل هايي براي ارزيابي و مقايسه ارزش فعلي جريان هاي نقد آتي با توجه به اقلام تعهدي شركت‌ها به كار مي برند (تاملينسون و ماير، 2009). اطلاعات تاريخي مربوط به جريان وجه نقد مي تواند جهت كنترل ميزان دقت ارزيابي هاي گذشته مفيد واقع شود و رابطه بين فعاليت هاي واحد تجاري و دريافت ها و پرداخت هاي آن را نشان دهد. هم‌چنين ارزيابي فرصت ها و مخاطرات فعاليت تجاري و وظيفه مباشرت نيز با استفاده از جريان هاي نقد عملياتي امكان پذير مي باشد (سازمان حسابرسي، 1381). در اين پ‍‍ژوهش ما بر مبناي داده هايي از شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره بين سال‌هاي 1386 تا 1391 به بررسي نقش اقلام تعهدي در پيش بيني جريان هاي نقدي آتي در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به اهميت روزافزون توجه به نسبت جريان‌هاي نقدي شركت‌ها خواهيم پرداخت.
1-4- مروري بر ادبيات پژوهش
در این بخش به صورت خلاصه به برخی از تحقیقات خارجی و داخلی پیشین به صورت زیر اشاره می‌گردد.
1-4-1- تحقيقات خارجي:
فرنسيس و همكاران در سال 2005 طي تحقيقي با عنوان “اقلام تعهدي و خطا در پيش بيني هاي جريان‌هاي نقدي عملياتي” به بررسي تاثير اقلام تعهدي بر بي دقتي در پيش بيني‌هاي جريان‌هاي نقدي عملياتي پرداختند. شواهد اخير نشان دهنده اين است كه پيش بيني‌هاي بي دقت مربوط به جريان‌هاي نقدي عملياتي مربوط به ميزان دقت در پيش بيني‌هاي مدل رگرسيوني مي باشد. مطالعات جاري از شواهدي براي مقايسه اقلام تعهدي در دو بخش پيش بيني به صورت زير مورد استفاده قرار دادند، 1-پيش بيني‌هاي غير قابل تغيير خالص 2-پيش بيني هاي غير قابل تغيير ناخالص كه تعديلات آن شامل تغييرات در حساب‌هاي دريافتني، موجودي ها و حساب‌هاي پرداختني است. نتايج آن‌ها نشان داد كه هر اندازه ميزان اقلام تعهدي بيشتر باشد به همان نسبت نيز از دقت پيش بيني جريان‌هاي نقدي كاسته مي‌شود و رابطه بين اقلام تعهدي و دقت پيش بيني‌هاي جريان‌هاي نقدي عملياتي، منفي مي‌باشد. علاوه بر اين نتايج تحقيق آنها نشان داد كه مجموعه بزرگ اقلام تعهدي مثبت بيشتر براي پيش بيني جريان‌هاي نقدي عملياتي مفيد هستند تا مجموعه بزرگ اقلام تعهدي منفي. به طور كلي مطالعه آن‌ها براي بستانكاران، تحليل گران و ساير استفاده كنندگان از گزارش‌هاي مالي، پيش نويس‌هاي مناسبي براي پيش بيني جريان‌هاي نقدي عملياتي آتي فراهم آورد.
ریدیک و وایتد (2009)، اقدام به بررسی مجدد حساسیت جریان نقدینگی شرکت‌ها نسبت به میزان نقدینگی نمودند و در این بررسی از مدل‌های تجربی و نظری متفاوتی بهره گرفتند؛ این محققین موفق به یافتن رابطه‌ای منفی میان تغییرات دارایی‌های نقدی و جریان نقدینگی شدند. این محققین در وهله بعد اقدام به بررسی متقابل نتایج خود با نتایج حاصله در تحقیقات آلمیدا و همکاران که با نتایج آن‌ها از دو دیدگاه متفاوت بود پرداختند. اولاً، مدلی که آن‌ها در تحقیقات خود از آن استفاده نمودند نسبت به مدل و نظریه‌های مورد استفاده در تحقیقات آلمیدا و همکاران بیشتر

متن کامل در سایت homatez.com