پایان نامه درباره نقدي، جریانهاي، تعهدي، حسابداري، جريانهاي، ، گزارشگري، صورتهاي

چارچوب نظري حسابداري مالی کشورهاي مختلف، توجه خاصی به اهمیت جریانهاي نقدي و پیش بینی آن شده است. این تاکید تا حدي بوده که در اکثر کشورها این مهم به عنوان یکی از اهداف حسابداري و گزارشگري مالی تعریف شده است. موارد ذیل تنها نمونه هایی است که در آنها تدوین کنندگان استانداردها بر اهمیت جریانهاي نقدي براي تصمیم گیري افراد استفاده کننده تاکید نموده اند.
اطلاعات تاریخی جریانهاي نقدي میتواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان بندي و میزان اطمینان از تحقق جریانهاي نقدي آتی به استفاده کنندگان صورتهاي مالی کمک کند. اطلاعات مزبور بیان گر چگونگی ارتباط بین سودآوري واحد تجاري و توان آن براي ایجاد وجه نقد و در نتیجه مشخص کننده ي کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاري است. علاوه بر این، اطلاعات تاریخی مربوط به جریان وجوه نقد براي کنترل میزان دقت ارزیابی هاي گذشته مفید واقع شده و رابطه ي بین فعالیتهاي واحد تجاري و دریافتها و پرداخت هاي آن را نشان دهد و ارزیابی فرصتها و مخاطرات فعالیتهاي اقتصادي و وظیفه مباشرت مدیریت نیز با استفاده از جریان‏هاي نقدي عملیاتی امکان پذیرمیباشد(باون و همکاران ،1987).
وجود اطلاعات در خصوص منابع اقتصادي، تعهدات و خالص منابع یک سازمان، تا حد زیادي نشان دهنده توان بالقوه جریان هاي نقدي منابع سازمان و وجوه مورد نیاز براي تامین بسیاري از تعهدات آن میباشد. سنجش توان بالقوه جریان هاي وجوه حائز اهمیت است، زیرا به صورت مستقیم به توانایی بنگاه اقتصادي در فراهم کردن کالاها و خدمات براي افراد برون سازمانی مربوط می شود (یاسک،1993).
حسابداري تعهدي جزئی از گزارشگري مالی است که میتواند به استفاده کنندگان اطلاعات مالی در پیش‏بینی‏هاي جریان وجوه نقد کمک نماید.“ ارزیابی توان ایجاد وجه نقد از طریق تمرکز بر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان‏هاي نقدي واحد تجاري و استفاده از آنها در پیش بینی جریانهاي نقدي مورد انتظار و سنجش انعطاف پذیري مالی، تسهیل می گردد” . (سازمان حسابرسی،1381)
هیات تدوین استانداردهاي حسابداري مالی براي تاکید بر این موضوع میگوید که سوداقتصادی براساس حسابداري تعهدي (نسبت به اطلاعات محدود شده به دریافت ها و پرداخت نهاي نقدي) عموماً شاخص بهتري از توانایی جاري و مداوم برای پیش بینی وجه نقدمیباشد.(فاسب،1978).
« پیش بینی ایجاد جریان نقد ، خود نیازمند اطلاع و تحلیل صحیحی از جریان هاي نقدي سال جاري و سالهاي قبل است. هنگامی می‏توان موضوعی را با خطاي کمتري پیش بینی نمود که شناخت صحیح و دقیقی از گذشته و حال آن موضوع داشته باشیم. در طی سالیان متمادي صورتهاي مالی اساسی شرکتها تنها شامل ترازنامه و صورت سود و زیان بوده و توجه کافی به وجوه نقد نشده است، به گونه اي که ممکن بود شرکت از سوددهی خوبی برخوردار باشد ولی وجه نقد کافی در شرکت وجود نداشته باشد. سود حسابداري براساس مبناي تعهدي شناسایی و گزارش می شود و همین امر موجب متفاوت شدن میزان سود عملیاتی گزارش شده با خالص جریان هاي نقدي حاصل از عملیات و گزارش یکسري اقلام تعهدي در صورت هاي مالی خواهد شد. سود مذکور به دو جزء نقدي و تعهدي قابل تجزیه است که جزء تعهدي نیز قابل تجزیه به اجزاي دیگري است.
اهمیت جریان وجه نقدامروزه سازمانهاي اقتصادي براي پیشبرد اهداف خود به شناسایی تک تک عوامل تأثیرگذار بر توسعه آن سازمان می پردازند. یکی از عواملی که میتواند تأثیر بسزایی در دستیابی به اهداف سازمانی داشته باشد، وجه نقد است و عدم برنامه ریزي در رابطه با آن میتواند مشکلات عدیده اي را براي یک واحد اقتصادي به وجود آورد.
گزارشگري مالی باید استفاده کنندگان از صورتهاي مالی را قادر به پیش بینی دقیق تر جریان نقدي سازد. این موضوع در چارچوب نظري گزارشگري مالی که تعیین کننده اهداف گزارشگري مالی است به صراحت تائید شده است. در بیانیه مفاهیم حسابداري شماره یک هیات تدوین استانداردهاي حسابداري مالی عنوان شده است که “گزارشگري مالی باید به منظور کمک به سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه، اعتباردهندگان و دیگر استفاده کنندگان در برآورد مبلغ، زمان و عدم اطمینان دریافتهاي آتی، اطلاعاتی را فراهم نماید( هالیسترو همکاران ،2008).
براساس آنچه که چارچوبهاي نظري بر آن تاکید دارند، نمی توان تنها از جریانهاي نقدي جاري براي پیش بینی استفاده نمود و به کارگیري اقلام تعهدي در پیش بینی جریانهاي نقدي آتی نسبت به زمانی که تنها از جریانهاي نقدي جاري استفاده می شود، قابلیت پیش بینی را افزایش می دهد.
با توجه به آنچه که بیان گردید و تاکیدي که چارچوبهاي نظري در ارتباط با بکارگیري صورتهاي مالی و مفید بودن آن در پیش بینی جریان‏هاي نقدي آتی و مبلغ و زمان این وجوه دارند، میتوان به توجه خاص حرفه حسابداري به این مقوله پی برد.
تاکید چارچوب هاي نظري بر این است که بکارگیري اقلام تعهدي در پیش بینی جریانهاي نقدي آتی نسبت به زمانی که تنها از جریانات نقدي جاري استفاده می شود، قابلیت پیش بینی را افزایش می‏دهد.بر اساس آنچه که در مفاهیم چارچوبهاي نظري بیان شده است جریانهاي نقدي به تنهایی نمیتوانند پیش بینی کننده هاي خوبی باشند.
به منظور بررسی توانایی اقلام صورتهاي مالی در پیش بینی جریانهاي نقدي، پژوهشهاي مختلفی صورت گرفته و نتایج متفاوتی به دست آمده است. که در بخش ادبیات پژوهش به طور مفصل به آنها پرداخته شده است. به عنوان مثال در حالی که پژوهش دچو و همکاران، بارث و همکاران بیانگر برتري سودهاي جاري در مقایسه با جریانهاي نقدي جاري در پیش بینی جریانهاي نقدي آتی است، نتیجه ي پژوهش العطار و حسین عکس این مطلب را نشان داده و بیانگر آن است که جریانهاي نقدي جاري در پیش بینی جریانهاي نقدي آتی از قابلیت بیشتري برخوردار هستند.
همین امر محققین را بر آن داشت تا در پژوهشی توانایی سود، جریانهاي نقدي و اقلام تعهدي (کوتاه مدت و بلند مدت) را در پیش بینی جریانهاي نقدي آتی مورد بررسی قرار داده و به معرفی مدلهای کارآمد براي پیش بینی جریانهاي نقدي کمک نمایند.
تاکيد مفاهيم نظري بر قابليت اقلام تعهدي در پيش بيني جريانهاي نقدي
حسابداري تعهدي جزئي از گزارشگري مالي مي باشد که مي تواند به استفاده کنندگان اطلاعات مالي در پيش بيني هاي جريان وجوه نقد کمک کند. “ارزيابي توان ايجاد وجه نقد از طريق تمرکز بر وضعيت مالي، عملکرد مالي و جريانهاي نقدي واحد تجاري و استفاده از آنها در پيش بيني جريانهاي نقدي مورد انتظار و سنجش انعطاف پذيري مالي، تسهيل مي گردد. ” (سازمان حسابرسی1381)
همچنين هيئت استانداردهاي حسابداري مالي(FASB) براي تأکيد بر اين موضوع بيان نموده است که”اطلاعات درباره سود شرکت براساس حسابداري تعهدي عموماً شاخص بهتري از توانايي جاري و مداوم شرکت در خلق جريان نقد نسبت به اطلاعات محدود شده به دريافتها و پرداختهاي نقد فراهم مي آورد(فاسب، 1978).
اين موضوع بر تأکيد FASB در رابطه با بکارگيري حسابداري تعهدي دلالت دارد. همچنين با توجه به بند بالا، FASB باور دارد در پيش بيني جريانهاي نقدي آتي، سود نسبت به دريافتها و پرداختهاي آتي شاخص مطلوب تري است. به اين ترتيب پيش بيني جريانهاي نقدي زمينه ساز انجام تحقيقات گسترده اي شده است به گونه اي که تعداد زيادي از محققان، رابطه ميان اجزاء سود و معيارهاي انعطاف پذيري آتي را مورد بررسي قرار داده اند، که در بخش هاي بعد به صورت کامل در رابطه با تحقيقات آنها بحث خواهد شد. ولي آنچه که از تحقيقات بر مي آيد آن است که با توجه به حجم نمونه و روش شناسي بکار رفته در هر تحقيق پاسخ هاي متفاوتي در رابطه با قدرت پيش بيني کنندگي اقلام تعهدي ارائه شده است.
تأکيد چارچوب هاي نظري بر اين است که بکارگيري اقلام تعهدي در پيش بيني جريانهاي نقدي آتي نسبت به زماني که تنها از جريانهاي نقدي جاري استفاده مي شود، قابليت پيش بيني را افزايش مي دهد. بر اساس آنچه که چارچوب هاي نظري بر آن تاکيد دارند نمي توان تنها از جريانهاي نقدي جاري براي پيش بيني استفاده نمود.

رويکردهاي تحقيقي در ارتباط با سودمندي اقلام تعهدي در پيش بيني جريانهاي نقدي آتيفرض اساسي تحقيقات در محتواي اطلاعاتي سودها و ادبيات پيش بيني سود بر اين است که سودهاي حسابداري يک جايگزين خوب براي جريانهاي نقد آتي مي باشند. با اين حال از آنجائي که سودهاي حسابداري شامل اقلام تعهدي حسابداري هستند و از فعاليت هاي سرمايه گذاري مجزا مي باشند، تنها تحت شرايطي خاص (يا نشدني) سودهاي حسابداري مورد انتظار برابر جريانهاي نقد آتي مي شوند(واتس و زیمرمن، 1978). به علاوه نظر و صلاحديد مديران در انتخاب روشهاي تعهدي، قابليت اعتماد سودها را به عنوان جايگزين جريان نقد عملياتي کاهش مي دهد(دیچو و همکاران ، 1998)
مشکلات پيش بيني سود هاي آتي

متن کامل در سایت homatez.com