مقاله درمورد ، آگار، گلوکز، ارغوانی، H2S، اکلای، همولیزین، خوندار

ایجاد بیماری کند.
در بین گونه های آسپرژیلوس تنها این گونه دارای تولید مثل جنسی می باشد، که در ساختمان آن آسک و آسکوسپور مشاهده می گردد.
از نظر ماکروسکوپی: کلنی کرکی ابتدا سفید و بعد به رنگ آجری با قهوه ای در می آید.
از نظر میکروسکوپی: دارای میسلیوم با دیواره عرضی و کونیدیوفور، وزیکول تقریبا کشیده و گرد قرار دارد که بر روی وزیکول یک ردیف استریگما قرار دارد.
از خصوصیات مهم آسپرژیلوس که در تشخیص به ما کمک می کند وجود آسک می باشد که در داخل آن می توان آسکوسپور را مشاهده کرد.
2-9- محیط های کشت
برای شناسایی عوامل عفونی میتوان از محیط های کشت استفاده کرد که می توان به موارد زیر اشاره کرد.
2-9-1- محیط کشت سه قندی اهن دار(triple shuger iron agar) TSIاز این محیط جهت تعیین هویت باکتری های گرم منفی استفاده می شود. همچنین برای تعیین تولیدH2S به کار می رود. این محیط دارای سه قند ساکاروز ، لاکتوز وگلوکز می باشد. مقدار کمتر گلوکز در قیاس با دو قند دیگر تمایز باکتری ها را در قندهای مختلف ممکن می سازد.
آهن موجود در محیط گازهیدروژن سولفوره ای را که از مواد گوگرد دار تولید می شود را به دام انداخته و مانع از خروج این گاز از محیط می شود. این واکنش به صورت رنگ سیاه که همان سولفور آهن است مشخص می شود. گازی که در نتیجه تخمیر مواد قندی حاصل می شود به صورت حباب هایی در عمق محیط دیده می شود و یا ممکن است حجم گاز زیاد بوده که در این صورت محیط آگار را به سمت بالای لوله رانده و فضای زیادی را اشغال می سازد(26).
نتیجه تفسیر واکنش های TSI :
1-در صورتی که هردو قسمت سطح شیب دار و ته لوله زرد شده و حباب تشکیل گشته ولی سیاه نشده باشد ، یعنی گلوکز ، ساکاروز و لاکتوز را تخمیر نموده و اسید تولید کرده و همچنین گاز نیز تولید نموده ولی H2S تولید نشده است.acid/acid,gas+,h2s-
2-در صورتی که ته لوله زرد و شیب لوله ارغوانی و گاز تولید و سیاه باشد یعنی تنها قند گلوکز تخمیر شده وH2S نیز تولید شده است .acid/alk,gas+,H2S+
3-در صورتی که ته لوله زرد و شیب لوله ارغوانی و گاز تولید نشده باشد و سیاه هم نشده باشد یعنی قند گلوکز را تخمیر نموده ولی H2S تولید نشده است. acid/alk,gas-H2S-
4-درصورتی که ته لوله و شیب لوله هردو زرد و گاز متغیر باشد و ته لوله نیز سیاه شده باشد یعنی این که هر سه قند را تخمیر نموده و H2S نیز تولید کرده است . acid/acid,gas+-,H2s+
5-در صورتی که سرتاسر لوله ارغوانی و سیاه نشده باشد یعنی هیچ قندی را تخمیر نکرده و H2S نیز تولید نشده است.alk/alk,gas-,H2s-
6-در صورتی که سرتاسر لوله زرد و گاز و سیاهی در ته لوله متغیر باشد یعنی هر سه قند را تخمیر کرده ولی فقط اسید تولید کرده وگاز وH2s تولید نکرده است. Acid/acid,gas-,H2s-
نکته:
باید توجه داشت که نتایج کشت حداکثر طی 24 ساعت پس از کشت قرائت می شود چه بسا پس از این مدت ممکن است واکنش های اسیدی قسمت شیب دار تغییر یافته و قلیایی گردد. قسمتی از این تغییر واکنش اسیدی به قلیایی مربوط به این این است که ذخیره کربوهیدرات های موجود در محیط تماما مصرف شده که دراین صورت باکتری به مواد پپتون دار محیط رو می آورد و همچنین مقدار ناچیز اسیدی که در اثر تخمیر گلوکز حاصل شده به سرعت در مجاورت هوا(قسمت شیب دار) اکسید شده و ماحصل قلیایی است. در عمق لوله نیز به سبب فشار کم اکسیژن واکنش اسیدی حاصل از تخمیر قند گلوکز همچنان اسیدی باقی می ماند.
2-9-2- محیط کشت مک کانکی:
یک محیط کشت انتخابی است که برای جداسازی و تعییین هویت انواع باکتری های گرم منفی است .املاح صفراوی و کریستال ویوله در این محیط مانع از رشد باکتری های گرم مثبت می شود(23).
باکتری های تخمیر کننده لاکتوزها ( لاکتوز مثبت ها) کلنی هایی به رنگ ارغوانی ایجاد می کنند و باکتری هایی که قادر به تخمیر لاکتوز نیستند (لاکتوز منفی ها) کلنی هایی بی رنگی را ایجاد می کنند.
رنگ ارغوانی باکتری های لاکتوز مثبت به علت واکنش اسیدی است که در نتیجه تخمیر قند لاکتوز در مجاورت املاح صفراوی و جذب نوترال رد حاصل شده است. معرف نوترال رد در محیط های قلیایی بی رنگ و در محیط های اسیدی قرمزرنگ است. همچنین E-Coli روی محیط مک کانکی کلنی های صورتی رنگی را ایجاد می کند(24).
باکتری های گرم منفی انتروباکتریاسه مانند اکلای و انتروباکتر ائروژنس لاکتوز را تخمیر می کنند. کلنی های انتروباکترائروژنس موکوئیدی صورتی مایل به قرمز است. باکتری های گرم منفی پرتئوس ولگاریس و سالمونلا تیفی موریوم در محیط مک کانکی رشد می کنند اما قند لاکتوز را تخمیر نمی کنند در این حالت رنگ محیط کشت زرد یا صورتی روشن است و کلنی ها به صورت بی رنگ دیده می شوند(23).
2-9-3- محیط بلاد آگار:
اغلب نمونه های رسیده به ازمایشگاه میکروب شناسی برروی محیط آگار خوندار کشت داده می شوند.چون این محیط از رشد تمام و اغلب باکتری های سخت رشد حمایت کرده و اغلب میکروب شناسان عادت دارند بر اساس مورفولوژی کلنی برروی آگار خوندار تصمیم گیری نمایند. این محیط از یک محیط پایه مانند تریپتون که منشا پروتئینی دارد،کلرید سدیوم آگار و 5 درصد خون تشکیل شده است.
برخی باکتری ها آنزیم خارج سلولی تولید کرده که برروی گلبول های قرمز عمل کرده و آن ها را کاملا لیز می کند (بتا همولیز)و یا یک تغییر سبز رنگ اطراف کلنی ایجاد می کند( همولیز آلفا) درصورتی که برخی از باکتری ها تغییری ایجاد نمی کنند (گاما همولیز).
تولید همولیزین توسط باکتری به بسیاری از عوامل محیطی مانندPH ،اکسیژن و دما بستگی دارد .
میکروب شناسان معمولا ازروی مورفولوزژی کلنی و تولید همولیزین برای ازمایشات غربال گری اولیه جهت کمک به تصمیم در مورد انتخاب مراحل دیگر جهت شناسایی یک باکتری استفاده می کنند.
جهت مطالعه درست واکنش همولیتیک روی آگار خوندار کارشناس باید پلیت را مقابل نور گرفته و مشاهده کند . اگر از لوپ برای کشت خطی برروی آگار خوندار استفاده می شود باید ان را در آگار فرو برده تا میکرو ارگانیسم بتواند در سطح زیر محیط که اکسیژن کمتری دارد رشد کند.
تولید همولیزین های حساس به اکسیژن در برخی از میکروارگانیسم ها به این وسیله تشدید می گردد. به روش دیگر می توان پلیت هارا به جهت مشاهده واکنش همولیزین حساس به اکسیژن را نیز به طریق بی هوازی انکوباسیون کرد(23).
2-9-4- محیط ائوزین متیلن بلو (EMB)
این محیط فاقد املاح صفراوی می باشد و بیشتر برای باکتری های گرم منفی روده ای مناسب می باشد .باکتری اشریشیا کلی در این محیط در حضور ائوزین متیلن بلو ایجاد جلای سبز فلزی می نماید که کلید تشخیصی باکتری اکلای نسبت به سایر باکتری های روده ای می باشد.(9)
این محیط به دلیل دارا بودن قند لاکتوز و تخمیر آن یک محیط افتراقی و انتخابی محسوب می شود همانند محیط مک کانکی.
در اینجا به کلنی برخی از باکتری ها در محیط EMB اشاره می کنیم:
– باکتری های گرم منفی انتروباکتریاسه مانند اکلای و انتروباکتر ائروژنس لاکتوز را تخمیر می کنند.
– کلنی های اکلای در محیط EMB دارای جلای فلزی سبزرنگ هستند.
– انتروباکترائروژنس در این محیط کلنی های صورتی رنگی ایجاد می کند که گاهی دارای نقاط بنفش در مرکز آن ها (چشم ماهی) هستند.
در ضمن در محیطEMB از قند ساکاروز هم برای تخمیر استفاده می شود.
2-9-5- محیط مانیتول سالت آگار
محیط کشت افتراقی برای باکتری هایی است که در درصد بالای نمک می توانند رشد کنند برای نمونه استافیلوکوک کواگلاز مثبت در این محیط کلنی های زردرنگی را تولید می کند و استافیلوکوک کواگلاز منفی کلنی های کوچک صورتی یا قرمز رنگ یا هیچ گونه تغییری در محیط ایجاد نمی کند(20).
2-9-6- محیط کشت لسیتین
پس از اتوکلاو شدن 500 ml محیط NA و قبل از ریختن محیط داخل پتری ها زمانی که دمای آن به 45-50 درجه رسید، زیر هود سطح خارجی یک تخم مرغ با الکل شسته و روی شعله گرفته سپس تخم مرغ شکسته شد و زرده­ی آن با 10 ml آب مقطر استریل مخلوط گردید و بلافاصله به ارلن­ حاوی محیط NA منتقل شد و به هم زده­شد و سپس داخل پتری های استریل پخش شد. پس از بستن محیط از باکتری مورد نظر به صورت نقطه­ای روی محیط های جداگانه کشت شد. پس از دو یا سه روز نتیجه ی آزمون مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه­ی مثبت آزمون تشکیل هاله­ی کدر در اطراف کلونی باکتری می باشد(9).
علت ایجاد هاله در اطراف کلنی باکتری:
– رها شدن چربی های آزاد از امولسیون زرده تخم مرغ،پس از شکسته شدن لسیتین (لسیتین در امولسیون زرده تخم مرغ نقش پایدار کننده را به عهده دارد)
– پروتئین های نامحلول زرده تخم مرغ (ویتلین و ویتلنین) که در اثر آزاد شدن چربی ها رسوب می نمایند(9).
چربی که در اثر شکسته شدن لسیتین توسط لسیتیناز آزاد می شود.
2-9-7- محیط کشت نوترینت آگار
نوعی محیط کشت میکروب شناسی است که برای رشد باکتری‌هایی که مشکل پسند نیستند، بکار می‌رود. این محیط حتی در دماهای بالا نیز جامد است. باکتری‌ها بر روی سطح محیط رشد می‌کنند و کلنی‌های کوچکی

متن کامل در سایت homatez.com