پایان نامه درمورد ، گلبول، گرديد.، سرم، al.,، آلبومين، هموگلوبين، پروتئين

يك لايه سلول است انتخاب کرده و شمارش گلبول هاي سفيد بر حسب شکل آنها انجام شد. تعداد گلبولهاي سفيد شمارش شده در هر مرحله 100 عدد بود. سپس تعداد سلولهاي بدست آمده بر حسب درصد بيان شد (Houston, 1990).
2-6-2-تعيين ميزان هماتوکريت (HCT%)
براي تعيين ميزان هماتوکريت از روشRehulka (2000) استفاده گرديد. ابتدا بيش از دو سوم لوله هماتوكريت از خون منعقد نشده پر شد. جهت تعيين مقدار هماتوکريت از روش ميکروهماتوکريت استفاده گرديد، به طوري که لوله هاي هماتوکريت را درون دستگاه سانتريفوژ ميکروهماتوکريت قرار داده و پس از سپري شدن 3 دقيقه با دور (rpm)13000 مقدار هماتوکريت به وسيله صفحه مدرج مخصوص قرائت شد.
2-6-3- تعيين مقدار هموگلوبين (Hb)
براي تعيين مقدار هموگلوبين از روشDaisley و Blaxhall (1983) استفاده گرديد. مقدار 20 ميکرو ليتر خون منعقد نشده با 50 ميلي ليتر محلول درابکين مخلوط شده و 10-5 دقيقه در محيط تاريک قرارداده شد (روش Cyanmethemoglobin). سپس بوسيله اسپکتروفتومتر در طول موج 540 نانومتر مقدار جذب را قرائت کرده و در نهايت مقدار هموگلوبين نمونه مورد نظر به وسيله منحني استانداردي که قبلاً تهيه شده بود و بر اساس رابطه 2-6 محاسبه گرديد.
رابطه 2-6- محاسبه میزان هموگلوبین:
غلظت استاندارد × ( ODاستانداد / OD نمونه) = (g/dl) Hb
2-6-4-شمارش گلبول قرمز(RBC)
براي شمارش تعداد گلبول قرمز از پيپت هاي حباب دار(ملانژور) قرمز استفاده گرديد. تعداد گلبول قرمز با استفاده از لام نئوبار بعد از رقيق سازي خون منعقد نشده با محلول ريس (رقت 200/1) شمارش شد. از مربع مياني (5 خانه وسط) لام نئوبار براي شمارش گلبول قرمز استفاده و عدد بدست آمده در عدد10000 ضرب شد. تعداد گلبول هاي قرمز در يك ميلي متر مكعب خون محاسبه گرديد (Dorafshan et al., 2007).
2-6-5-شمارش گلبول سفيد (WBC)
براي شمارش تعداد گلبول سفيد از پيپت هاي حبابدار(ملانژور) سفيد استفاده گرديد. تعداد گلبول هاي سفيد با استفاده از لام نئوبار بعد از رقيق سازي خون منعقد نشده با محلول ريس (رقت 50/1) شمارش شد. از4 مربع کناري لام نئوبار براي شمارش گلبول سفيد استفاده و عدد بدست آمده در عدد50 ضرب شد. تعداد گلبول هاي سفيد در يك ميلي متر مكعب خون محاسبه گرديد (Dorafshan et al., 2007).
2-6-6-تعيين ساير انديس هاي خوني
براي محاسبه انديس هاي خوني شامل ميانگين حجم يک گلبول قرمز(MCV)، ميانگين هموگلوبين يک گلبول قرمز(MCH) و ميانگين درصد غلظت هموگلوبين در يک گلبول قرمز(MCHC)، از روابط زير استفاده گرديد (Dorafshan et al., 2007).
رابطه 2-7-میانگین حجم یک گلبول قرمز:
MCV (fl) = (مقدار هماتوکريت) / (mm3تعداد گلبول قرمز برحسب ميليون در ) ×10
رابطه 2-8-میانگین هموگلوبین یک گلبول قرمز:
MCH (pg) = (مقدار هموگلوبين) / (mm3تعداد گلبول قرمز برحسب ميليون در ) × 10
رابطه 2-9- ميانگين درصد غلظت هموگلوبين در يک گلبول قرمز
MCHC (g /dL) = (مقدار هموگلوبين) / (مقدار هماتوکريت) × 100
2-7- اندازه گیری فاکتورهاي بيوشيميايي خون:
در انتهاي آزمايش (هفته هشتم) به صورت تصادفي از 5 عدد ماهي در هر واحد آزمايشي خون گيري به عمل آمد (يک روز قبل از خونگيري غذادهي قطع گرديد)، تا پارامترهاي بيوشيميايي خون شامل ميزان پروتئين کل، آلبومين، گلوبولين، نسبت آلبومين به گلوبولين، تري گليسريد، کلسترول و آنزيم هاي کبدي شامل آلکالين فسفاتاز (ALP)، آسپارتات آمينو ترانسفراز (AST)، لاکتات دهيدروژناز (LDH) و آلانين آمينو ترانسفراز (ALT) در آنها مورد سنجش قرار گيرد. براي اين كار ابتدا ماهيان با استفاده از پودر ميخک با غلظت 30 ميلي گرم بر ليتر(Velisek et al., 2005) بيهوش گرديده و براي جلوگيري از ورود آب و موکوس به نمونه خون، بدن ماهي با استفاده از گاز استریل خشک گرديد. خون گيري از شريان دمي با قطع ساقه دمي صورت گرفت. براي اين كار از تيوب هاي اپندروف فاقد محلول ضد انعقاد خون استفاده شد و سپس سرم خون با استفاده از سانتريفيوژ (3000 دور در دقيقه به مدت 10 دقيقه)، جدا گرديد.
2-7-1- اندازه گیری پروتيئن کل سرم
مقدار پروتئين کل سرم با استفاده از کيت تشخيصي شرکت ZiestChem با روش بيوره اندازه گيري شد. بطور خلاصه تست بيورت شامل واکنش بين يون هاي مس با باند هاي پپتيدي در يک محلول قليايي است که در نهايت کمپلکس آبي مايل به بنفش با پايداري 60 دقيقه ايجاد مي شود. شدت رنگ حاصل متناسب با مقدار پروتئين در نمونه است که در طول موج 560-520 نانومتر اندازه گيري شد (Kumar et al., 2005).
2-7-2- اندازه گیری آلبومين سرم
مقدار آلبومين سرم با استفاده از کيت تشخيصي شرکت ZiestChem با روش برموکرزول گرين اندازه گيري شد. بطور خلاصه اين روش شامل واکنش آلبومين با برموکرزول گرين در شرايط اسيدي و تشکيل کمپلکس سبز مايل به آبي است که شدت رنگ آن متناسب با غلظت آلبومين موجود در نمونه است که در طول موج630 نانومتر اندازه گيري شد (Kumar et al., 2005).
2-7-3- محاسبه گلوبولين سرم
ميزان گلوبولين با کم کردن آلبومين از پروتئين کل محاسبه شد (Kumar et al., 2005). مقدار پروتئين کل، آلبومين و گلوبولين بر حسب گرم بر دسي ليتر مورد سنجش قرار گرفت.
رابطه 2-10- میزان گلوبین در سرم:
آلبومين – پروتئين = (g/dl) گلوبولين
2-7-4-تعيين مقادير کلسترول کل و تري گليسريد
برای اندازه گیری مقدار کلسترول کل و تري گليسريد سرم از روش آنزيمي، کالريمتري استفاده شد.
تعيين مقادير کلسترول کل و تري گليسريد سرم در طول موج 546 نانومتر با استفاده از کيت هاي شرکت پارس آزمون انجام شد. همه پارامتر هاي بيوشيميايي توسط دستگاه Photic 100 Lab sys– اندازه گيري شدند. مقدار کلسترول کل و تري گليسريد برحسب ميلي گرم بر دسي ليترمحاسبه شد.
2-8- اندازه گيري آنزيم هاي کبدي
براي اندازه گيري آنزيم ها ي کبدي شامل آلکالين فسفاتاز (ALP)، آسپارتات آمينو ترانسفراز (AST)، لاکتات دهيدروژناز (LDH) و آلانين آمينو ترانسفراز (ALT)، از روش دستگاهي و بوسيله Auto analyzer (مدل DANA, 1700) استفاده گرديد. تعيين مقادير آنزيمهاي مربوطه در سرم با استفاده از کيت هاي شرکت پارس آزمون انجام شد. براي اندازه گيري آنزيم ها از روش اسپکتروفتومتري استفاده گرديد و در نهايت مقدار آنزيم ها بر حسب U/L مورد سنجش قرار گرفت (Rehulka, 2000).
2-9- مطالعات بافت شناسی روده :
در انتهاي آزمايش (هفته هشتم) به صورت تصادفي از 5 عدد ماهي در هر واحد آزمايشي جهت انجام بررسي هاي بافت شناسي انتخاب شدند. جهت اين كار ابتدا روده ماهيان جدا سازي و به آرامي تخليه شده و سپس با استفاده از نخ بخيه يك طرف روده را گره زده و سپس با استفاده از سرنگ ريز درون بافت روده فرمالين10 درصد تزريق گرديد. در انتها طرف ديگر روده نيز با نخ بخيه 5/0 ميليمتري بسته شد. نمونه روده درون لوله هاي حاوي فرمالين 10 درصد قرار داده شدند (Varsamos, 2002). مراحل تهيه بافت روده به شرح زير است:
2-9-1-مرحله آب‌گيري و شفاف‌سازيبافت تثبيت‌ شده را در اندازه 5/0× 5/0 سانتی‌متر برش داده و داخل سبد مخصوص بافت قرار داده و جهت آب‌گيري از الکل‌ اتانل و جهت شفاف‌سازي از گزيلل به شرح ذيل استفاده شد.
الکل 70% يک ساعت
الکل 80% يک ساعت
الکل 95% دو ساعت
الکل 95% يک ساعت
الکل 100%قیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com