آموزشگاهی است.وقتی معلمان و مدیران درباره ی رشد اخلاقی بیشتر بدانند توانایی بیشتری برای گرفتن تصمیمات آموزشی خوب در زمینه مسائل اخلاقی خواهد داشت که شامل دستورالعمل هایی است از جمله از مسائل اخلاقی پرهیز نکنیددانش آموزان را باید تشویق کرد تا مسائل اخلاقی را در مدرسه و در جای دیگر که در زندگی ایشان رخ می دهد به بحث بگذارند.
2ـسطح رشد اخلاقی دانش آموزان را در نظر بگیرید تحقیق دقیق سطح استدلال اخلاقی کودکان و دانش آموزان ضرورتی ندارد ولی دبیران باید درمورد نوع استدلال اخلاقی که احتمال دارد دانش آموزبه کارگیرد آمادگی ذهنی داشته باشد معلمان با درک سطح استدلال اخلاقی دانش آموزان بهتر است آن رابه سطوح پیچیده تر استدلال اخلاقی رهنمون شوند.3ـ برانتخاب دیدگاه اصرار ورزیدن تشویق کنید؛ که مسائل را ازدیدگاه افراد مختلف موجود نگاه کنند. در مورد کودکان و دانش آموزان سایر مقاطع مفید است که از ایشان بخواهید نقش برخی افراد موجود در مسئله را بازی کننند.4ـ کنش متقابل دانش آموزان را بر می انگیزد.تشویق کنیدکه به یکدیگر و نه به شما کنش متقابل داشته باشند. استفاده از گروههای کوچک و چیدن صندلی ها به صورت دایره این فرایند را آسان می کند و سطح رشد اخلاقی دانش آموزان را نیز در برمی گیرد. تشخیص دقیق سطح استدلال اخلاقی دانش آموز ضرورتی ندارد و مربیان باید برای استدلال اخلاقی که احتمال دارد دانش آموز به کار گیرد آمادگی ذهنی داشته باشد و به طوح پیچیده اخلاقی رهنمون شود. (عبادی، 1383، ص 45)
تأثیرات ICT بر رشد اخلاقی دانش آموزان :
بررسی ها نشان داده است که استفاده از فناوری ICT تنها تأثیر منفی روی اخلاق دانش آموزان ندارد و در برخی موارد به رشد اخلاقی آنها می انجامد.تحلیل گران ژاپنی میزان تأثیرات استفاده از کامپیوتر و… که جزئی از فناوری ICT است را مورد مطالعه قرار داده اند و معتقدند که این ابزارها تأثیرات مثبت و منفی بر رشد اخلاقی دانش آموزان دارد و برخی موارد به رشد اخلاقی آنها کمک می کند نکته مهم و قابل توجه این است که تأثیرات منفی آن از تأثیرات مثبت آن بیشتر است. به عبارت دیگر چون نمی توان به طور کامل استفاده دانش آموزان از فناوری ICT را کنترل و سازماندهی کرد اثرات سوء آن نکات مثبت را خنثی می کند در برخی موارد در مدارس استفاده از ابزارهای IT و ICT را به عنوان وسیله ی کمک آموزشی که هم در رشد تحصیلی و هم در تهذیب اخلاقی مؤثر است به کار می برند و سوالات و تست های مختلف را از طریق سرویس های گوناگون در اختیار دانش آموزان قرار می دهند. (حمیدی زاده، 1382، ص2)
با وجود این مسئله ای که در حال حاضر بسیار شایع است استفاده های غیراخلاقی دانش آموزان مبنی بر تهیه عکس ها و فیلم های غیراخلاقی و نمایش آن برای دیگران می باشد و چون کنترل قطعی این اعمال توسط والدین و مسئولان آموزشی تقریباً غیرممکن است مربیان و اولیاء مدارس از خیر منفعت های آموزشی فناوری ICT از جمله (موبایل) گذشته و آن را ممنوع کردند. (همان منبع، ص3)
ICT علاوه بر جنبه های مثبتی که برای پیشرو اخلاقی دانش آموزان دارد باعث عدم پیشرفت اخلاقی آنها نیز می شودکه در اینجا به تعدادی از آنها اشاره خواهیم کرد که نمونه بارز این صدمات اخلال است.اخلال در گفتار، اخلال در رفتاردانش آموزان که به ترتیب هر کدام از آنها را توضیح خواهیم داد.(تهرانی، 1381، ص40)
1-اخلال در گفتار : گمراه کردن به صورت معمول با سخن گفتن پدید می آید. آدمی با استفاده از زبان، دیگران را از سیر حق خارج و به وادی سرگشتگی وارد می سازد از این روست که اخلال از آنان زیان شمرده می شود به اخلال زبان نیز به نوعی متأثر از استفاده نابجا از این فناوری هاست که لحن و رفتار آدمی را تغییر می دهد و باعث تغییر رفتار افراد نیز می شود و این سخن گفتن را نیز به نوعی می توان گفت که لحنی کامپیوتری دارند و زبانی ناشایست که تحت تأثیر این فناوری ها قرار گرفته اند.
2- اخلال در نوشتار : نوشتن مقالات و کتابهای گمراه کننده را اخلال نوشتاری گویند.استفاده نابجا از کامپیوتر باعث می شود فرد اطلاعات غیراخلاقی را در اختیار بگیردبا قلم خویش به منحرف ساختن دیگر دانش آموزان و خوانندگان بپردازد و از آنجا که نوشته ها عمری بسیار طولانی تر از گفته ها دارند این اخلال بزرگتر از اخلال گفتاری است.
3- اخلال رفتاری : کامپیوترها و رایانه ها هر کدام به نوعی بر رفتار دانش آموزان تأثیر گذار هستند و آن هم دلیل کم تجربه بودن و زود منحرف شدن آنها است و رفتار کامپیوتری دانش آموزان نیز به نوعی به رفتار دیگر دانش آموزان تأثیر خواهد داشت سخن گفتن از دین، ایمان و پاکی از سویی و عمل نکردن یا بد عمل کردن به آنها از سویی دیگر و سستی اعتقادات و باورهای دانش آموزان به دین و ایمان و نفوذ تردید در ایمان آنها را در پی خواهد داشت و باعث گمراهی ایشان می شود. چه بسیار گمراهی ها که از دین تفاسیر میان دین پدید آمده و در مقابل ، چه بسیار هدایت ها که با دیدن عمل گوینده به گفتارش به وجود آمده است. نحوه ی پوشش، آرایش و دیگر رفتارها، نقش مهم و به سزایی در گمراهی یا هدایت دیگران داشته و چه بسا اثر آنها بسیار شدیدتر از گفتار باشد.و این عوامل همگی متأثر از فناوری های ICT می تواند باشد. (همان منبع، ص40)
اثرICT بر روی شخصیت دانش آموزان: یکی از عقاید این است که ICT از راههای گوناگون بر روحیه و شخصیت دانش آموزان تأثیر دارد. چنین تأثیری ممکن است موقت یا دائمی باشد و ممکن است در مورد دانش آموزان سال های اول، دوم و سوم راهنمایی که فرایند رشد و تکامل روانی و عاطفی آنان در حال تکوین است بیش از دانش آموزان سال آخر صحت داشته باشد. مهمترین جنبه ی این تأثیرات رشد شخصیت است. (نیل پستمن ترجمه دکتر طباطبایی، 1382، ص71)
علاوه بر تأثیر ICT بر رشد اخلاقی و رشد شخصیت به شکل مؤثری در تحول جنبه اجتماعی شخصیت یا صلاحیت و شایستگی اجتماعی فرد اثر داشته است.ICT عموماً انباشته ای از فرصت های مناسب جهت برخورد با موانع و مشکلات و اتخاذ شیوه های مناسب برای رفع آنهاست. و این وضعیت از نظر سلامت روانی دانش آموزان بسیار مهم است. در واقع غلبه و تسلط بر موانع باعث می شود در برخورد با موانع و مشکلات روحیه ای مقاوم داشته باشد.مشکلات ICT ممکن است احساس شخصی فرد را از شایستگی و کنترل خود افزایش داده و شخصیت او را به شکلی بسیار مثبت تحت تأثیر قرار دهد.)همان منبع، ص23)
تحلیل فناوری در مورد ICT و رشد اخلاقی :
1-زمانی را که دانش آموزان صرف کار با رایانه می کنند بسیار اندک است و همچنین این امر باعث می شود تأثیر مهمی بر عملکرد اخلاقی دانش آموزان نداشته باشد.
2-تأثیر رایانه ها به دلیل نیاز به ایجاد دستیابی برابر برای همه دانش آموزان تضعیف شده است.
3-رایانه ها بیشترین نفع را برای دانش آموزانی دارند که در منحنی عملکرد در طرف پایین جا دارند.
4ـ گنجایش کلاس،موفقیت استفاده از رایانه را محدود می کند.
5ـ رایانه می تواند ابزار مؤثری برای وحدت بخشی به استانداردهای آموزش اخلاق باشد.
6ـ مدرسه ها دچار کمبود نرم افزار نیستند بلکه از برنامه های نرم افزاری اشباع شده اند ولی زمان کافی برای ارزشیابی و استفاده از این برنامه را در اختیار ندارند.
7ـ بسیاری از معلمان ترسی از رایانه ندارند اما توان آن را هم ندارند که در آموزش از رایانه به طور مؤثری استفاده کنند و آن را چون ابزار تولید به کار گیرند.
8ـ تجربه معلمان و مدیران تعیین می کند که به چه چیز فکر شود از وقت چگونه استفاده شود و هزینه چگونه صرف شود.
9ـ هنگامی که فناوری به بهترین شکل مورد استفاده قرار می گیرد که از یکسو اصل تعهد به استفاده ی اخلاقی از آن در مدرسه حاکم باشد و از سوی دیگر مدرسه مدیر فناوری تمام وقت داشته باشد. (عبادی، 1383، ص40)
ویژگی های فناوری اطلاعات :
یکی از ویژگی های مهمی که پدیده ی فناوری اطلاعات و ارتباطات از آن برخوردار است این است که باعث می شود ارتباط انسان به انسان کامل گردد و همچنین انسان با محیط تسهیل یافته و ارتقاء یابد. فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل قدرت تحول پذیری و توانایی برقراری ارتباط پویا که می تواند با دانش آموزان داشته باشد. از نقش مهمی در انتخاب دانش برخوردار است. درباره تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه تعلیم و تربیت دو دیدگاه وجود دارد. رویکرد اول که به رویکرد اصلاح10 گرا نام گرفته، بر این باور است که اثر فناوری های جدید (اطلاعات وارتباطات) بر آموزش و پرورش تدریجی بوده این پدیده باعث می شود آموزش به شیوه سنتی ، تنها به گونه ای کارامدتر انجام شود به عبارت دیگر ICT باعث تسریع اطلاعات در آموزش و پرورش می شود. در کنار این رویکرد تحول گرا مطرح است که معتقد به تحول زایی ICT در آموزش و پرورش می باشد و بر این باور است که فناوری اطلاعات و ارتباطات ابزارها و حتی خط مشی ها و

دسته‌ها: عمومی