عده ای دیگر استفاده از این شبکه را حاصل گستر فرهنگ ، اخلاق ، دانش و فن می دانند و برخی دیگر آن را به عنوان عاملی برای تحقیق گمراهی، تهاجم فرهنگی غرب می پندارند. همیشه ظهور هر فن آوری نکات مثبت و منفی آن را بزرگنمایی کرده اند و مورد توجه قرار داده اند و به تجزیه و تحلیل آن پرداخته اند. عده ای با بهره گیری از نکات مثبت باعث ایجاد تحول جدید در کشور شده و برخی نیز با بهره گیری از نکات منفی باعث اطلاعات زیادی به کشور شده اند. هم اکنون در ایران تهیه کنندگان مختلف خدمات اینترنتی با اعمال سلیقه های مشخصی محذوذیت های را در شبکه برای کاربران سایت های مختلف به وجود آورند و با ایجاد سدهای که به دیوار آتش معروف است عبور کاربران را به سایت های مختلف محدود می کنن که این عمل نیز به صورت ناقص عمل می پذیرد و اکنون استفاده مناسب و مثبت از این فناوری بسیار عمومی و فراگیر است و در مقایسه، استفاده منفی از این دستگاه بسیار ناچیز است باید فرهنگ استفاده فناوری ها را افزایش دهیم.و در روش برخورد با آن صحیح تر و منطقی تر روش را انتخاب کنیم. (تقوی، 1344، ص252)
کاربرد آی.سی.تی در آموزش و پرورش :
تغییر چهارم یا مرحله چهارم بعد از انقلاب کشاورزی و صنعتی عصر اطلاعات و ارتباطات تولید دیدگاه آرمانی می باشد. دیدگاه آرمانی با رونمایی مشخصی می تواند انگیزه لازم را در همسو کردن فعالیت های یک سازمان برای انجام رسالتی خاص بوجود بیاورد. دیدگاه آرمانی با برنامه اجرای در زمینه بکارگیری آی.سی.تی باشد. (اصنافی، 1383، ص7)
مشخص بودن دیدگاه آرمانی در آموزش و پرورش این امکان را می دهد که حرکتی هدفمند و جهت دار در ایجاد آموزش و پرورش و همکاری ملی و جهانی به وجود آید. در آغاز هزاره سوم جوامع در یک موقعیت بسیار حساس از نظر فضای آموزش و پرورش قرار دارد. فضای که مرتب با تغییرات و تحولات قرار می گیرد. لذا نیازمند یک شناسنامه جدید برای تولید آموزش و پرورش نوین و آرام می باشد این شناسنامه جدید ICT است.ICT زمینه ساز جامعه اطلاعاتی و ارتباطاتی است که مرزی به شدت به سمت تمام کشورها ادامه دارد. قرن جدیدی که روی بال اطلاعات و ارتباطات و آگاهی ها وشناخت ها سوار است. اگر مورد توجه قرار نگیرد این فضای جدید حرکتی را برای ارتقاء و تکامل جوامع باقی خواهد گذاشت. اگر جوامع با تکامل نوین به حرکت ارتقائی برای خود معتقد بوده باید ICT در آموزش و پرورش بها دهد. این بدان معنا است که آنچه به عنوان سنت در سیستم آموزش و پرورش گذشته گذشت. امروزه با یک حرکت نوین جامعه اطلاعاتی و ارتباطی در برخورد هدف ایجاد فضای نوین دینامیک را در اطلاعات جهانی در داخل جامعه است وقوف جامعه به این امر موجب می گردد که بهترین روش و سیاست را برای بقاء و ادامه حیات از طریق فضای آموزش و پرورش برای خود فراهم کند. (همان منبع، ص 43)
فناوری اطلاعات و ارتباطات هم تأثیرات مثبت دارد و ه تأثیرات منفی. و این اثرات را می توان در جامعه، خانواده، آموزش، دانش آموزان را مشاهده کرد اخلاق رایانه می تواند در وسیع ترین معنایش بر حسب شاخه ای از اخلاق کاربردی به شمار می آید که جنبه های اجتماعی و اخلاقی دان آموزان را بررسی می کند. اخلاق ممکن است در یک معنای گسترده به کار می رود. به طوری که شامل معیارهای فعالیت حرفه ای رمزهای ارتباطی، جنبه های عمومی اخلاق، در جامعه شناسی و روانشناسی رایانه قلمداد می شود. (اینترنت3)
افراد انسانی برای کسب قابلیت های لازم برای زندگی در قرن بیست و یکم که معلم از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی است. باید علاوه بر موضوعات نظری و تخصصی یعنی کسب عمومی و علمی به سواد اخلاقی نیز مجهز شوند. یک فرد باسواد از نظر فناوری اطلاعات و ارتباطات را دارای توانایی های زیر است :
به خوبی می داند که پایه و اساس هرگونه تصمیم گیری هوشمندانه که منجر به تحقق هدف شود دسترسی و برخورد از اطلاعات دقیق است. بنابراین به ضرورت وجود اطلاعات برای انجام درست امور آگاهی دارند.
براساس نیاز و با توجه به اطلاعات موجود می تواند به طرح سوالات مناسب اقدام کند.
تحلیل ارزیابی و سازماندهی اطلاعات موجود برای او ممکن را آسان است.
برای آنکه فناوری اطلاعات و ارتباطات بتواند بهترین وجه ایفای نقش کند نباید به منظور مستقل و در خلأ مورد توجه قرار گیرد بلکه باید در تمام گستره محیط آموزشی وجود داشته باشند. (اینترنت4)
فناوری اطلاعات بر الگوهای زندگی شیوه های کار، روش های پژوهش، آموزش یادگیری، مدیریت و بسیاری از زمینه های دیگر زندگی انسان تأثیر می گذارد و دارای سودمندی های بسیاری است. قابلیت و توانایی خود سازی در بین دانش آموزان دختر و پسر از طریق استفاده از منابع و فناوری اطلاعات و ارتباطات ارزیابی و کاربرد بهینه آن اطلاعات به وسیله افراد، همان موارد اخلاقی یا سواد اخلاقی است که دانش آموزان اگر در فرایند یادگیری به این مطلوب مجهز شوند نو شدن افکار ذهنی و تقویت آموخته ها را موجب می شود. (حیدری زاده، 1382، ص41)
تحقیقات نشان می دهند که با ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات در مجموع آموزش گیرندگان می توانند بارآورتر، چالش پذیر تر و مطمئن تر از قبل باشد. پیشرفت در فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث می شود تا شخصیت13 دانش آموزان با هم شکل بگیرد یعنی شخصیت اخلاقی یکسان داشته باشند به اعتقاد دبیران در بعضی مواقع فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث می شود که دانش آموزان دختر و پسر به اعتماد به سخن، راهبردهای مدیریت اطلاعات و مهارت های لازم را کسب کنند (همان منبع، ص42)
تأثیرات اینترنت بر دانش آموزان :
تغییرات به وجود آمده در زندگی فردی و اجتماعی هر فرد، با پیدایش پدیده اینترنت بر کسی پوشیده نیست. فناوری اینترنت از زوایای گوناگون بر زندگی فردی و اجتماعی دانش آموزان تأثیرات و تغییرات زیادی را ایجاد کرده است. در اکثر خانواده های امروزی حداقل یک کامپیوتر وجود دارد. ارتباط سریع با افراد مؤسسات سازمانها و ارگانهای خصوصی و دولتی و در نهایت رشد اجتماعی افراد و ارتقاء سطح آگاهی مردم از مهمترین دستاوردهای اینترنت به شمار می آید، اما آنچه قابل تأمل است پیامدهی فردی اجتماعی آنا است که اعتیاد به اینترنت از مهمترین آنهاست. اعتیاد به اینترنت باعث می شود که دانش آموزان را بجای استفاده از جنبه های مثبت و نقش اصلی کامپیوتر و اینترنت به طرف جنبه های منفی و عواقب بد و خطرناک بکشاند. (نوروزی، 1387، ص64)
رویکردها :
رویکرد اصلاح گرا : به طور کلی درباره تأثیرات ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه ی تعلیم و تربیت دو دیدگاه وجود دارد. در این باره می توان به گستره ای از آراء اشاره کرد که همه آنها به این نکته قائلند که اثر فناوری های جدید بر آموزش و پرورش تدریجی است و این اثر سبب می شود بر این اساس ICT باعث تسریع اطلاعات در آموزش و پرورش می شود. (رویکرد اصلاح گرا) در کنار این رویکرد ، رویکرد دیگری وجود دارد که معتقد به تحول زایی ICT در آموزش14 و پرورش بوده و بر این باور است که فناوری جدید ابزارها وقتی اهداف تعلیم و تربیت را به ورت اساسی تغییر داده آنها را متحول می کند.
رویکرد تحول گرا : از جمله کسانی که دیدگاه اصلاح گرانه ICT را پذیرفته اند می توان به ماسون اشاره کرد او تاریخ شکل گیری فناوری جدید را تاریخ یک انقلاب ناکام می داند و ایده تحول بنیادی آموزش و پرورش بر اثر فناوری های جدید را رد می کند. به عبارت دیگر او معتقد است که فناوری جدید فرایند تعلیم و تربیت را تسریع می کند و نه متحول. در مقابل راست در دیدگاه تحول گرایانه خود معتقد است که فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مرزهای ساختاری15 نظام آموزش سنتی فائق آمده است. در این رابطه بیگلم ویگرین معتقدند که ورود فناوری جدید به مدارس و محیط های آموزشی ، صرفاً منجر به کارامد کردن روش انتقال دانش نشده ، بلکه موجب خلق زمینه های جدید اجتماعی (واطلاعاتی) برای یادگیری شده است همچنین رزنیک به سه دیدگاه درباره اینترنت (به عنوان جزئی از فناوری اطلاعات و ارتباطات) اشاره می کند به زعم او عده ای اینترنت را به عنوان یک راه و روش جدیدی بر آموزش می داند (در اینجا با تأکید به رویکرد تحول گرایی ICT در آموزش و پرورش اعتقاد بر این است که اینترنت ، فرایند آموزشی را متحول کرده و اهداف آموزشی و متناسب با آن روش ای آموزش را تغییر می دهد. عده ای دیگر اینترنت را به عنوان یک پایگاه اطلاعاتی وسیع می دانند که برای دانش آموزان فرصت کشف کردن را فراهم می آورد. (این دیدگاه با تأکید بر دو رویکرد تحول گرانه و اصلاح گرانه ICT در آموزش و پرورش ، اینترنت را ابزاری می داند که به وسیله آن دانش آموزان امکان خود آموزی و خود محوری را به دست می آورند و در نتیجه آن امکان کشف پدیده های علمی برای آنها فراهم می شود. عده ای نیز آن را به عنوان یک رسانه جدید می بینند که فرصت

دسته‌ها: عمومی