مقاله با موضوع اکوتوریسم، امتیازدهی، رودسر، اکولوﮊیکی، لنگرود، متمرکز، ٦٢ جدول، برخورداری

لاهیجان………………………………………………. ٨٣
٤-٢-٤-٥- تفسیر نتایج حاصل از پرسشنامه در مجتمع تفریحی ساحلی کیاشهر………………………. ٨٤
فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری ٥-١- بحث روی یافته ها و نتیجه گیری……………………………………………………………………………….. ٨٧
٥-٢- مقایسه یافته ها با فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………… ٩٢
٥-٣- مقایسه یافته ها با کارهای دیگران………………………………………………………………………………… ٩٣
٥-٤- پیشنهاد ها…………………………………………………………………………………………………………………… ٩٥
منابع مورد استفاده………………………………………………………………………………………………………………… ٩٦
ضمیمه آلبوم نقشه ها فهرست جداول: صفحه
جدول شماره ٣-١: موقعیت و پراکنش ایستگاه های هواشناسی در محدوده مطالعاتی و اطراف آن …….٣٨
جدول شماره ٣-٢: بارندگی متوسط ماهانه ایستگاه های انتخابی در داخل و خارج محدوده…………….. ٣٩
جدول شماره ٣-٣: دمای متوسط ماهانه برخی ایستگاه های هواشناسی در طول دوره آماری……………. ٤١
جدول شماره ٣-٤: میانگین تعداد روز های یخبندان……………………………………………………………………. ٤٣
جدول شماره ٣-٥: سرعت متوسط باد در ایستگاه سینوپتیک لاهیجان……………………………………………. ٤٣
جدول شماره ٣-٦: حداکثر متغیر های کیفی در ایستگاه های انتخابی معرف کیفیت ………………………… ٤٥
جدول شماره ٣-٧: میانگین پارامتر های فیزیکی و شیمیایی آب های زیرزمینی ………………………………. ٤٦
جدول شماره ٣-٨: دبی متوسط ماهانه و سالانه ایستگاه های هیدرومتری ……………………………………… ٤٧
جدول شماره ٣-٩: تغییرات جمعیت شهرستان های مورد مطالعه………………………………………………….. ٥٥
جدول شماره ٤-١: طبقات ارتفاع از سطح دریا…………………………………………………………………………… ٦٠
جدول شماره ٤-٢: طبقات درصد شیب……………………………………………………………………………………… ٦١
جدول شماره ٤-٣: طبقات جهت جغرافیایی……………………………………………………………………………….. ٦١
جدول شماره ٤-٤: طبقات بافت خاک……………………………………………………………………………………….. ٦٢
جدول شماره ٤-٥: طبقات عمق خاک……………………………………………………………………………………….. ٦٢
جدول شماره ٤-٦: طبقات زهکشی خاک…………………………………………………………………………………… ٦٢
جدول شماره ٤-٧: طبقات فرسایش خاک………………………………………………………………………………….. ٦٢
جدول شماره ٤-٨: طبقات سنگ………………………………………………………………………………………………. ٦٣
جدول شماره ٤-٩: طبقات نقشه پوشش گیاهی…………………………………………………………………………… ٦٤
جدول شماره ٤-١٠: طبقات ارزش حفاظتی گونه های گیاهی………………………………………………………. ٦٤
جدول شماره ٤-١١: طبقات نقشه ارزش گونه های جانوری………………………………………………………… ٦٥
جدول شماره ٤-١٢: طبقات نقشه مناطق تحت حفاظت……………………………………………………………….. ٦٥
جدول شماره ٤-١٣: طبقات اقلیم محدوده مطالعاتی به روش دومارتن اصلاح شده…………………………. ٦٥
جدول شماره ٤-١٤: مقادیر دمای متوسط ماهانه مربوط به فصول بهار و تابستان ……………………………. ٦٦
جدول شماره ٤-١٥: طبقات نقشه توزیع دمای متوسط ماهانه……………………………………………………….. ٦٦
جدول شماره ٤-١٦: مقادیر درصد رطوبت نسبی متوسط ماهانه مربوط به فصول بهار و تابستان……….. ٦٧
جدول شماره ٤-١٧: طبقات نقشه توزیع رطوبت نسبی متوسط ماهانه……………………………………………. ٦٧
جدول شماره ٤-١٨: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد شاخص درصد برخورداری از آب…………………. ٦٩
جدول شماره ٤-١٩: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد شاخص درصد برخورداری از برق………………… ٦٩
جدول شماره ٤-٢٠: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد شاخص درصد برخورداری از تلفن……………….. ٦٩
فهرست جداول
جدول شماره ٤-٢١: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد شاخص درصد برخورداری از گاز…………………. ٧٠
جدول شماره ٤-٢٢: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد شاخص درصد سرانه واحد های اقامتی………….. ٧٠
جدول شماره ٤-٢٣: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد وضعیت مرکز بهداشت………………………………… ٧٠
جدول شماره ٤-٢٤: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد وضعیت خانه بهداشت………………………………… ٧١
جدول شماره ٤-٢٥: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد سرانه واحد های پستی………………………………… ٧١
جدول شماره ٤-٢٦: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد تراکم جاده آسفالته در واحد ها…………………….. ٧١
جدول شماره ٤-٢٧: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد تراکم جاده شوسه……………………………………….. ٧٢
جدول شماره ٤-٢٨: طبقه بندی و امتیاز دهی درآمد…………………………………………………………………… ٧٢
جدول شماره ٤-٢٩: طبقه بندی و امتیاز دهی تراکم فیزیولوﮊیک جمعیت……………………………………… ٧٢
جدول شماره ٤-٣٠: ارزش گذاری نسبی پارامتر های اقتصادی-اجتماعی………………………………………. ٧٣
جدول شماره ٤-٣١: طبقه بندی امتیاز تسهیلات و تأسیسات زیربنایی و روبنایی…………………………….. ٧٤
جدول شماره ٤-٣٢: اولویت بندی نسبی شهرستانها در مورد پارامتر های اقتصادی- اجتماعی………….. ٧٨
جدول شماره ٥-١: توزیع مساحت پهنه های دارای توان برای اکوتوریسم متمرکز………………………….. ٨٧
جدول شماره ٥-٢: توزیع مساحت پهنه های دارای توان برای اکوتوریسم گسترده …………………………. ٨٩
فهرست نقشه ها در آلبوم نقشه
تصویر شماره ١ : تصویر ماهواره ای ETM+ ٢٠٠١ میلادی از محدوده مطالعاتی نقشه شماره ١ : طبقات ارتفاع از سطح دریا نقشه شماره١-١ :خطوط و نقاط ارتفاعی نقشه شماره ١-٢: مدل رقومی ارتفاع نقشه شماره ٢ : طبقات درصد شیب نقشه شماره ٣ : طبقات جهت
نقشه شماره ٤ : شکل زمین محدوده مطالعاتی نقشه شماره ٥ : طبقات بافت خاک نقشه شماره ٦ : طبقات عمق خاک نقشه شماره ٧ : طبقات زهکشی خاک
نقشه شماره ٨ : طبقات بافت خاک منطقه رودسر و بخشی از لنگرود نقشه شماره ٩ : طبقات زهکشی خاک رودسر و بخشی از لنگرود نقشه شماره ١٠: طبقات عمق خاک منطقه رودسر و بخشی از لنگرود نقشه شماره ١١ : طبقات سنگ نقشه شماره ١٢: نقشه طبقات پوشش گیاهی
نقشه شماره ١٣ : طبقات ارزش حفاظتی گونه گیاهی نقشه شماره ١٤ : نقشه زیستگاه ها نقشه شماره ١-١٤ : زیستگاه قرقاول نقشه شماره ٢-١٤ : زیستگاه شنگ
نقشه شماره ١٥ : ارزش گونه های جانوری نقشه شماره ١٦ : مناطق تحت حفاظت نقشه شماره ١٧ : طبقات توزیع درجه حرارت
نقشه شماره ١-١٧: پهنه بندی اقلیم به روش دومارتن اصلاح شده نقشه شماره ١٨ : طبقات توزیع درصد رطوبت نسبی
نقشه شماره ١-١٨ : طبقات توزیع مقادیر دبی متوسط سالانه (مترمکعب بر ثانیه) نقشه شماره ١٩ : طبقه بندی تسهیلات و تأسیسات زیربنایی و روبنایی نقشه شماره ١-١٩ : واحد های مورد مطالعه نقشه شماره ٢٠ : طبقه بندی درآمد
نقشه شماره ٢١ : طبقه بندی تراکم فیزیولوﮊیک جمعیت
فهرست نقشه ها در آلبوم نقشه
نقشه شماره ٢٢ : ارزیابی توان اکولوﮊیکی برای اکوتوریسم گسترده نقشه شماره ٢٣ : ارزیابی توان اکولوﮊیکی برای اکوتوریسم متمرکز نقشه شماره ٢٤ : کاربری اراضی
نقشه شماره ٢٥ : ارزیابی توان اکولوﮊیکی منطقه رودسر و بخشی از لنگرود برای اکوتوریسم متمرکز نقشه شماره ٢٦ : ارزیابی توان اکولوﮊیک منطقه رودسر و بخشی از لنگرود برای اکوتوریسم گسترده نقشه شماره ٢٧ : اولویت بندی نسبی واحد ها از لحاظ پارامتر های اقتصادی- اجتماعی نقشه شماره ٢٨ : ارزیابی توان محیط زیستی برای کاربری اکوتوریسم متمرکز نقشه شماره ٢٩ : ارزیابی توان محیط زیستی برای کاربری اکوتوریسم گسترده
نقشه شماره ٣٠ : ارزیابی توان اکولوﮊیکی برای اکوتوریسم گسترده قبل از حذف کاربری فعلی اراضی نقشه شماره ٣١ : ارزیابی توان اکولوﮊیکی برای اکوتوریسم متمرکز قبل از حذف کاربری فعلی اراضی
فصل اول مقدمه و کلیات
١
١-١- سرآغاز:
نوار نسبتاﹰ باریک رابط بین خشکی و آب در امتداد خط کرانه دریایی, اشـکال طبیعـی و انـسان ساخت متنوعی را در بر می گیرد. این ناحیه که منطقه تماس زیست بوم های آبی و خشکی است, به جهت منابع غنی خود در معرض بیشترین بهره بـرداری قـرار دارد. نتیجـه تـرویج جاذبـه هـای طبیعی مناطق ساحلی شمال کشور به عنوان منبعی برای تفرج و همچنین تبدیل زمین, فشار زیادی را برای منابع طبیعی این مناطق به ارمغان آورده است.
این مناطق به واسطه دارا بودن غنای طبیعی و فرهنگی خود, همواره مورد بهره برداری های غیـر مجاز قرار دارند و از آنجا که کاربری اکوتوریسم به شدت وابسته بـه محـیط اجتمـاعی- فرهنگـی اصیل و محیط طبیعی دست نخورده است و توسعه بدون برنامه در مناطقی که دارای جاذبـه هـای گردشگری بالایی هستند در بلند مدت می تواند باعث

متن کامل در سایت homatez.com