مقاله با موضوع جاسوسي، ، مجازات، رايانه، جرايم، حبس، سامانه، اطلاعاتي

نقدی از ده میلیون (10000000) ریال تا چهل میلیون(40000000)ریال یا هر دو مجازات حکم خواهد بود.
گفتار سوم :جاسوسی رایانه‌ای
ماده 3: « هر کس به طور غیر مجاز نسبت به داد های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود به مجازاتهای مقرر محکوم خواهد شد.
الف) دسترسي به داده هاي مذکور، با تحمیل آنها یا شنود محتوای سری رد حال انتقال به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون 20000000) ریال تا شصت میلیون (60000000ریال) یا هر دو مجازات
ب) در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحيت به حبس از دو تا ده سال
ج) افشا و يا در دسترس قراردادن داده هاي مذكور برای دولت، سازمان، شركت، ياگروه بيگانه يا عاملان آنها به حبس از پنج تا پانزده سال
تبصره 1 : داده هاي سري، داده هايي هستند كه افشاي آنها به امنيت كشور و يامنافع ملي لطمه می‌زند.
تبصره 2 : آئين نامه نحوه تعيين و تشخيص داده هاي سري و نحوه طبقه بندي وحفاظت آنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات و با همكاري وزارتخانه هاي دادگستری کشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده4:« هركس به قصد دسترسي به داده هاي سري موضوع ماده 3،این قانون با نقض تدابير امنيتي، به سامانه‌های رايانه اي یا مخابراتي را نقض کند به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون(10000ریال) تاچهل ميليون(40000000 ريال) یا هر دو مجازات محکوم خواهند.
ماده5 :«چنانچه مأموران دولتی که مسئوول حفظ داده های سری مقرر در ماده (3) این قانون یا سامانه های مربوط هستند و به آن ها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حاملهای داده یا سامانه مذکور شوند، به حبس از نودو یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (500000ریال) تا چهل میلیون(40000000) ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد».
همانند جرايم ديگري كه ممكن است در محيط هاي رايانه اي واقع شوند، امكان وقوع برخي از مصاديق جرايم عليه امنيت نيز در فضاي سايبر وجود دارد. بدين مفهوم كه عناصر مادي اينگونه جرايم كلاً يا بعضاً درمحيط غيرملموس رايانه اي يا عليه محتويات فضاي مذكور كه داده ها هستند، رخ مي‌دهد. آنچه كه جاسوسي كامپيوتري را ازجاسوسي سنتي متمايز ميسازد، در درجه اول موضوع و هدف جرم است كه از اطلاعات موجود دراشياي ملموس، به اطلاعات الكترونيكي غير ملموس كه عمدتا درمحيطي غيرملموس موجود يا درجريان مي باشند، تغيير يافته است. برخی از جرایم جاسوسی و علیه امنیت هستند که تنها به صورت فیزیکی قابل ارتکاب هستند و همچنین برخی از اعمال علیه امنیت نیز هستند که امنیت کشور را مختل می نمایند اما با قوانین مندرج در قانون مجازات اسلامی منطبق نبوده و قابلیت مجازات را ندارند و از سوی جرایمی نیز هستند که در قانون مجازات اسلامی در خصوص آن جرم انگاری صورت پذیرفته است و اما درفضای سایبر و قابل ارتکاب نمی باشد مثلاً جرم اختفای جاسوسی مورد اشاره در ماه 510قانون مجازات اسلامی در محیط رایانه های قابل ارتکاب نیست. همچنين موضوع ماده 503 قانون مزبور كه ورود به مواضع نظامي به قصد سرقت، نقشه برداري است كه بايد در محيط مادي تحقق يابد. با توجه به اين توضيح مهمترين جرايم عليه امنيت كه قابل تحقق در محيط هاي رايانه اي مي باشد، جاسوسي و افشاي اطلاعات است. با اين مقدمه به بررسي ماده فوق در ارتباط با جاسوسي مي پردازيم. جاسوسي در مفهوم سنتي ناظر به معناي تجسس به منظور كسب اطلاعات است هرچند كه اين جرم بدون انتقال اطلاعات، علي الاصول كامل نيست، ليكن تجسس وجمع آوري اطلاعات ركني مهم رادر جاسوسي تشكيل ميدهد. علاوه بر اين مشاهده شده كه درقوانين مختلف هر يك از اجزاي جرم جاسوسي به تنهايي، جاسوسي شناخته شده است. با اين ديدگاه شقوق مختلف جاسوسي در بندهاي سه گانه ماده باتوجه به اركان و شرايط لازم براي تحقق جرم پيش بيني شده است.
بند الف) دسترسي به داده هاي موضوع صدر ماده، به تنهايي رفتار مجرمانه، شناخته شده است.منظوراز دسترسي، مواردي چون بدست آوردن، تحصيل و كسب اطلاع بوده و اعم از اين است كه فرد داده هاي مزبور راكلاً يا جزئاً به رايانه خود يا ديگري منتقل يا بر روي حامل هاي داده، ذخيره نمايد يا از طريق سيستم رايانه اي به آنها دسترسي پيداكند و يا از مفاد آنها اطلاع حاصل نمايد. البته رویت نمودن صرف اتفاقی و بدون قصد تجسوس را بنظر می رسد باید از مشمول این بند خارج نمود.
بند ب) قرار دادن اين داده ها در اختيار هرفرد فاقد صلاحيت نيز رفتار مجرمانه جرم جاسوسي شناخته شده است. منظوراز دسترسي قرار دادن داده هاي موضوع اين بند، هر نوع انتقال داده ها يامطلع ساختن فرد فاقد صلاحيت است. اعم از اينكه خود شخصا اطلاعات راتحصيل كرده يا دسترسي يافته باشد يا اينكه توسط شخصي ديگري كه آنها را بدست آورده، تحصيل كرده و در اختيار ديگري قرار دهد بر همين اساس بندهاي الف و ب ماده از يكديگر تفكيك شده اند.
بند ج) طبق اين بند كه شديدترين حالت جرم جاسوسي رايانه اي محسوب مي شود، افشاء يا قرار دادن دادههاي موضوع ماده در اختيار هردولت، سازمان، شركت يا هر قدرت ياگروه بيگانه يا عاملان آنها، رفتار مجرمانه جاسوسي را تشكيل مي‌دهد.
منظور از دولت، هر دولت خارجي دوست يا دشمن يادولت متخاصم يا غيرمتخاصم است كه از نظر بين المللي واجد شرايط دولت بوده و به رسميت شناخته شده باشد. منظور از سازمان خارجي، هر ارگاني است كه تحت قالب و تعريف سازمان بوده و واجد ويژگي هاي يك سازمان باشد. منظور از شركت خارجي نيز هر شركت ياموسسه اي است كه اقامتگاه آن در خارج از كشور باشد. همچنين اين بند، قدرت يا گروه، هر دسته يا جمعيت بيگانه اي را شامل مي شود كه قدرت و مركزيتي داشته و فاقد ويژگي هاي گزينه هاي ديگر (سازمان، شركت و …) باشد ؛ به عنوان مثال گروههاي مافيا شامل عنوان اخير ميگردد. همچنين منظور از عاملين دراين بند، شامل مواردي است كه اطلاعات مع الواسطه و به وسيله اشخاصي كه نماينده وعامل دولت، سازمان، شركت يا قدرت و گروه بيگانه هستند به آنها منتقل شود.
موضوع جرم دراین ماده، داده هاي واجد ارزش اطلاعاتي براي امنيت داخلي و خارجي است و داده در اينجا شامل داده هاي ذخيره شده يا در حال انتقال در سيستم هاي رايانه اي يا حاملهاي داده مي باشد. مشروط بر اين كه داده ها بتوانند بيانگر اطلاعاتي باشند و داده هاي ناقص و داده هايي كه به هر دليل فاقد قابليت استفاده اطلاعاتي باشند از شمول ماده خارج اند.
داده هاي امنيتي، داده هايي هستند كه موضوع جرم جاسوسي رايانه اي شناخته شوند وعلاوه بر سري بودن، مشمول عنوان امنيتي نيز مي‌گردند. ساير داده ها كه متضمن اطلاعاتي غير از اين هستند، موضوع جرم جاسوسي نميباشند. نظر به اين كه نوع وسيله يا طريق ارتكاب جرم، علي الاصول درتحقق جرم بي تاثير است لذا طريق تحصيل داده يا انتقال آنها خصوصيتي نداشته و ممكن است از طريق سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي ياغير انها واقع شود.
در اینجا لازم به ذکر است که جرم جاسوسی در هریک از بندهای سه گانه این ماده، قصد به حصول نتیجه نشده است، چرا كه علي الاصول به جهت سنگيني وعواقب جرم جاسوسي نبايد آن را مركب و مستلزم ارتكاب رفتارهاي محرمانه متفاوت دانست همچنانكه مقنن نيزدرقوانين جزايي ديگر مانند قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، چنين قيدي را مقرر نساخته است.
نتيجتاَ در بند الف، صرف تحصيل يا دسترسي به داده ها و دربند ب و ج، صرف در اختيار قراردادن يامطلع ساختن اشخاص مذكور دراين بندها، صرفنظراز اين كه منجر به اقدامي از ناحيه دريافت كننده بشود ياخير، جرم انگاري شده است. به تعبیری دیگر، جرايم موضوع ماده 3مطلق هستند. ركن معنوي جرم عبارتست از سوء نيت عام مذكور در صدر ماده كه بيانگر عمدي بودن جرم جاسوسي است و همچنين عبارت «علم به سري بودن» كه نشانگر لزوم سوء نيت خاص يعني اطلاع مرتكب ازماهيتو وصف واقعي داده موضوع دسترسي يا انتقال است. به علاوه عبارت«بدون مجوز» اشخاص مجاز را از شمول ماده خارج ميكند. لازم به ذكر است كه فقدان مجوز مواردي راكه مجوز ناقص بوده و اجازه دسترسي ياتحصيل در محدوده مشخصي وجود دارد و شخص از محدود مجاز فراتر رفته را نيز در بر گرفته و اين موارد نيز بدون مجوز شناخته ميشود. به همين جهت از عبارت «بدون مجوز» استفاده شده است. در تعيين مجازات سعي شده است كه تناسب بين ميزان و نوع مجازات با جرم ارتكابي رعايت شود وهمچنين مجازات جرايم سنتي نيز

متن کامل در سایت homatez.com