مقاله درباره امنیت، بازارچه، دستفروشان، اجتماعی، شهری، جنت، ، ساماندهی

ساماندهی مشاغل غیررسمی و کاذب می تواند هم به عنوان فرصتی برای مسولان محلی و برنامه ریزان و مدیران شهری در افزایش امنیت و کاهش ناامنی جلوه گر شود و هم فرصت مناسب برای اشتغال گروهی از افراد بی بضاعت و سرمایه مالی کمتر تشکیل می دهد و فراهم می آورد.(گلوشتاین، 2003)
در واقع ساماندهی مشاغل غیررسمی می تواند فرصت همکاری و هماهنگی بیشتری را با نهادهای قانونی نظیر، نیروی انتظامی، شهرداری و نظایر آنها فراهم آورد و از سویی دیگر احساس امنیت در شهروندان ارتقا و افزایش دهد.
در مورد بازارچه و سامان دادن به دستفروشان در سطح شهر که منجر به شلوغی در معابر و پیاده روها و گذرگاه که منجر به سدمعبر و هزاران مشکلات به وجود آورده در حین تحقیق به بازارچه جنت در منطقه 5 برخورد کردم و بررسی های به عمل آمده و مصاحبه با فروشندگان و خریداران حاکی از آن داشت که در این مکان اجناس توزیع شده زیر نظر مسئولین بازارچه توزیع می شود و خریداران با اطمینان خاطرخرید می نمایند ولی در مناطق مختلف که اجناس ارائه شده نه در مکان مناسب و نه با نظارت ارگان یا نهادی توزیع می شود افراد بی بضاعت به دلیل درآمد کم راغب به خرید از دستفروشان می باشند در حالی که چون این افراد (دستفروشان) وابسته به هیچ نهاد و ارگانی نبوده و اجناس توزیع شده معلوم نیست از کجا تهیه و توزیع می شود که این مسئله دلیل سرقتی بودن و نامرغوب بودن اجناس می باشد از طرفی اگر خریدار در موقع خرید از نظر سایز و کیفیت جنس خریداری شده را بررسی نمی کند و هیچگونه تضمینی وجود ندارد که بتواند مرجوع یا تعویض نماید.
اگر دولت به کمک شهرداری و اماکن بتواند در تمام مناطق شهرهای بزرگ از جمله تهران بازارچه هایی مانند بازار جنت ایجاد نماید و دستفروشان را با نظارت دقیق و بررسی اجناس توزیع شده در این مکان ها حمایت نماید و ماهیانه مبلغی به عنوان هزینه های بازارچه دریافت نماید و تمامی افراد فعال را شناسایی و کارت شناسایی صادر نماید و فعالیت شان با نظارت مسئولین انجام گردد و خریداران با اطمینان کامل خرید نمایند و از سد معابر و پیاده رو ها جلو گیری شود جلوی هرج و مرج گرفته می شود.
1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
هرچند جرم و جنايت داراي ريشههاي اجتماعي، اقتصادي و جز اينهاست ولي نقش فضا را در کاهش يا تشديد جرايم نبايد فراموش کرد. شناسايي فضاهاي جرمخيز و علل کالبدي آن در شهر ضروري است تا بتوان براساس شرايط محلي با وقوع جرم مبارزه نمود. به لحاظ نظري کاهش انگيزش جرم برتر از کاهش امکان جرم است، اما به دليل اينکه دستيابي به اولي دشوار است، اغلب دومي به کار گرفته ميشود. طراحي شهري نميتواند برانگيزه جرم يا درک امنيت تأثير بگذارد، تنها ميتواند شرايط از پيش تعيين شدهاي را براي درک محيط امنتر ايجاد نمايد. روشهاي اخلاقي ـ نظارتي و يا موقعيتي ـ مکاني ممکن است به صورت اختياري و منطقي محيطهاي متفاوتي را به وجود آورند برنامهريزي و طراحي شهري نقش مهمي را در ايجاد امنيت يا ناامني فضاهاي شهري برعهده دارد. يک برنامه و طرح مناسب ميتواند کمک مؤثري در ايجاد آسايش، آرامش و عدم بروز جرايم در فضاهاي شهري باشد. شهرهاي ايران نيز مانند ساير شهرها داراي معضلاتي هستند که بازنگري در برنامهريزي و طراحي آنها و انجام اصلاحاتي در ساختار فيزيکي ميتواند به کاهش جرايم کمک نمايد.
اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق از انجا ناشی می شود که با شناسایی موارد بر هم زننده امنیت اجتماعی در شهر ها توسط دستفروشان و صاحبان مشاغل کاذب ، می توان نسبت به رفع این موانع چاره اندیشی نمود و با شناسايي اين موانع اميد است تا بتوان گره هاي کور موجود بر سر راه تامین امنیت را شناسايي و با ارائه راهکارهاي مقتضي نسبت به برطرف ساختن اين مشکلات اقدام نمود. از سویی دیگر با بررسیهای به عمل امده مشخص گردید که تاکنون تحقیقات معدودی برای شناسایی نقش سازماندهی مشاغل کادب و دستفروشان در تامین امنیت شهری انجام شده است و از این نظر نوعی خلا تئوریک مشاهده می شود. لذا لازم است تا با انجام پژوهشی منسجم به بررسی این موضوع پرداخته شود.
1-4-اهداف تحقیق:
هدف اصلي و کلی این تحقيق بررسي و مطالعه نقش سازماندهی مشاغل کاذب (دستفروشی) در امنیت اجتماعی شهری می باشد.
1-4-1-اهداف فرعی :
تعیین رابطه بین تراکم جمعیت دستفروشی و امنیت اجتماعی شهری از دیدگاه دستفروشان بازارچه جنت
تعیین فهرستی از مشکلات و ناهنجاریهای اجتماعی ناشی از حضور دستفروشان در بازارچه جنت
تعیین فهرستی از مشاغل غیر رسمی موجود در بازارچه جنت
تعیین رابطه بین ساماندهی دستفروشان و امنیت اجتماعی شهری از دیدگاه دستفروشان بازارچه جنت
ارایه پیشنهادات و راهکارها جهت افزایش ضریب امنیت اجتماعی شهری در راستای ساماندهی دستفروشان
1-4-2-اهداف ارمانی پژوهش:
1- ساماندهی به دستفروشان در معابر و گذرها
2-نظارت ادارات ذی ربط از سد معبر معابر عمومی
3-ایجاد بازارچه های دستفروشان در تمام مناطق تهران و حومه
4-نظارت مستقیم مسول بازارچه ها در مورد تهیه و توزیع اجناس از طرف دستفروشان
5-امکان دسترسی خریداران برای تهیه اجناس و تعویض در صورت معیوب بودن
6-جلوگیری از فضای نا به سامان معابر و گذرگاه ها
7-برخورد با افرادی که اجناس بدون فاکتور ارائه می نمایند
8-استفاده از مکان های شهرداری که از آنها استفاده بهینه به عمل نمی آید
9-ایجاد امنیت شغلی برای دستفروشان و همچنین جلوگیری از ازدحام مردم در معابر
1-4-3- هدف کاربردی:
از طریق انجام این پژوهش و نتایج و یافته های ان می توان ضمن شناسایی مهمترین چالشها و مشکلاتی که دستفروشان برای امنیت اجتماعی شهری ایجاد می کنند ، به ارایه راهکارهای اجرایی برای سازماندهی و ساماندهی دستفروشان ارایه نمود.
نتایج و یافته های این تحقیق می تواند مورد استفاده سازمانها و دستگاههای زیر قرار گیرد:
شهرداری تهران
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
سازمان بهزیستی
1-5- سوالات تحقیق:
ایا بین تراکم جمعیت دستفروشی و امنیت اجتماعی شهری در بازارچه جنت رابطه معنادار وجود دارد؟
ایا بین ساماندهی فیزیکی دستفروشان و امنیت اجتماعی در بازارچه جنت رابطه معنادار وجود دارد؟
ایا بین سطح تحصیلات دستفروشان و امنیت اجتماعی شهری در بازارچه جنت رابطه معنادار وجود دارد؟
ایا بین تعداد ساعات کار دستفروشان و امنیت اجتماعی شهری در بازارچه جنت رابطه معنادار وجود دارد؟
ایا بین سابقه کار دستفروشی ( مدت زمان ) و امنیت اجتماعی شهری در بازارچه جنت رابطه معنادار وجود دارد؟
ایا بین نوع مشاغل دستفروشان و امنیت اجتماعی شهری در بازارچه جنت رابطه معنادار وجود دارد؟
ایا بین وضعیت تاهل دستفروشان و امنیت اجتماعی شهری در بازارچه جنت رابطه معنادار وجود دارد؟
1-6- فرضیه های تحقیق:
بین تراکم جمعیت دستفروشی و امنیت اجتماعی شهری در بازارچه جنت رابطه معنادار وجود دارد؟
بین ساماندهی فیزیکی دستفروشان و امنیت اجتماعی در بازارچه جنت رابطه معنادار وجود دارد؟
بین سطح تحصیلات دستفروشان و امنیت اجتماعی شهری در بازارچه جنت رابطه معنادار وجود دارد؟
بین تعداد ساعات کار دستفروشان و امنیت اجتماعی شهری در بازارچه جنت رابطه معنادار وجود دارد؟
بین سابقه کار دستفروشی ( مدت زمان ) و امنیت اجتماعی شهری در بازارچه جنت رابطه معنادار وجود دارد؟
بین نوع مشاغل دستفروشان و امنیت اجتماعی شهری در بازارچه جنت رابطه معنادار وجود دارد؟
بین وضعیت تاهل دستفروشان و امنیت اجتماعی شهری در بازارچه جنت رابطه معنادار وجود دارد؟
1-7- متغیرهای تحقیق:
در پژوهش حاضر ساماندهی مشاغل کاذب به عنوان متغیر مستقل و امنیت اجتماعی شهری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.
1-8-تعریف متغیرها:
1-8-1- جرايم شهري
براساس تعاريف نيروي انتظامي جرايم شهري، جرايمي هستند که در سطح شهرها امکان وقوع دارند و در روستاها اتفاق نميافتند. اما براساس بررسيهاي انجام شده در مرکز مطالعات برنامهريزي شهري سازمان شهرداريهاي کشور جرايم شهري تعريف خاص خود را دارند و معمولاً شامل جرايمي ميشوند که در فضاهاي عمومي شهر و يا مکانهايي که احتمال سرايت جرم از فضاهاي عمومي به فضاهاي خصوصي وجود دارد، صورت ميپذيرند.
1-8-2- احساس امنيت
امنيت نوعي احساس آرامش و آسايش دروني قلمداد ميشود که از مؤلفههاي فعال محيط حاصل شده و پس از ادراک ذهني، گونهاي احساس در امان بودن را به وجود ميآورد. احساس امنيت نيز از قرارگيري انسان در شرايط محيطي به مثابه نوعي ادراک رواني حاصل ميشود که از يک ساختار شهري و فرهنگي ـ اجتماعي به ساختار ديگر متمايز ميگردد. بر اين اساس شکلگيري احساس امنيت از لحاظ روان شناختي، وابسته به شرايط محيط شهري، کنشها و حوادث آن از يک سو و از سويي ديگر نوع برداشت و

متن کامل در سایت homatez.com