مقاله درباره ، امنیت، امنيت، شهري، اجتماعی، تهدید، مشاغل، جنت

سطوح ادراکي در آن ساختار فرهنگي است و همين دو اصل آن را از شهري به شهري و از مليتي تا مليتي ديگر متفاوت ميکند، به گونهاي که نيازهاي ايمني بعد از نيازهاي زيستي مهمترين نيازهاي انساني به شمار ميآيند(حشمتي، 1382،12).
1-8-3- فضاهاي شهري
«فضاي شهري، چيزي نيست جز فضاي زندگي روزمره شهروندان که هر روز به صورت آگاهانه يا ناآگاهانه در طول راه، از منزل تا محل کار ادراک ميشود. فضاي شهري به عنوان يکي از زيرمجموعههاي فضا، از مقوله فضا مستثني نيست. بدين معني که ابعاد اجتماعي و فيزيکي شهر رابطهاي پويا با يکديگر دارند. در واقع فضاي شهري مشتمل بر دو فضاي اجتماعي و فيزيکي ميشود. به تعبير گاتمن محيط مصنوع يک سختافزار است که در درون آن، نظام اجتماعي به مثابه يک نرمافزار عمل ميکند (مدنيپور،1379،48).
بنابراين فضاي شهري به مفهوم صحنهاي است که فعاليتهاي عمومي زندگي شهري در آن به وقوع ميپيوندند از اين رو مسئله امنيت اين نقاط بسيار واجد اهميت است. خيابانها، ميادين و پارکهاي يک شهر فعاليتهاي انساني را شکل ميدهند. اين فضاهاي پويا در مقابل فضاهاي ثابت و بيحرکت محل کار و سکونت، اجزاي اصلي و حياتي يک شهر را تشکيل داده، شبکههاي حرکت، مراکز ارتباطي و فضاهاي عمومي بازي و تفريح را در شهر تأمين ميکنند (بحريني،1382،313)
1-8-4- مشاغل کاذب
مجموعه تلاشهايي كه افراد در سنين مختلف و در جنسيت متفاوت در ساعات شبانه روز بقصد كسب درآمد عمدتاً در شهرهاي (پرجمعيت و فقير) كشورهاي جهان سوم در بخشهائي كه مستقيماً كشاورزي يا صنعت و خدمات سالم نمي باشد انجام داده از ناحيه دولتها رسميت نداشته از طرف نهاد و مقامي نيز حمايت نشده برنامه ريزان آنها را تاييد نكرده خود نيز با علاقه و به نيت هميشگي آنها را انتخاب ننموده فاقد سرمايه و ابزار زياد بوده حذف آنها خللي جدي و درازمدت در جامعه ايجاد نمي‌نمايد. (صرامي ، 1385: 53)
1-9- روش و نوع تحقیق:
تحقيق حاضر از نوع تحقيقات توصيفي وميدانی است. همچنين اين پژوهش را می توان از نوع تحقيقات کاربردی به شمار آورد. در تحقيق کاربردی، مواد و جنبه های عملی و کاربردی در مسايل واقعی و استفاده عينی از نتايج تحقيق کاملاً مورد توجه قرار می گيرد. هدف محقق از تحقيق کاربردی، دستيابی به اصول و قواعدی است که در موقيعت های واقعی و عملی به کار بسته می شوند و به بهبود محصول و کارايی روش های اجرايی کمک می کنند. (شريفی و شريفی، 1383: 87)
همچنين پژوهش حاضر به لحاظ روش در جمله تحقيقات پيمايشي (زمينه يابی) می باشد. تحقيق زمينه يابی روشی برای بررسی ماهيت ويژگی ها و ادراک های شخصی (نگرش ها، باورداشت ها، عقايد و امور مورد علاقه) مردم از طريق تجزيه و تحليل پاسخ به پرسشهايی است که به دقت تدوين شده اند. (روزنبرگ و ديلی، 1993)
1-10- جامعه اماری تحقیق:
جامعه اماری دراين تحقيق عبارتست از کليه دستفروشان بازارچه جنت که تحت نظارت شهرداری منطقه 5 تهران می باشند و در زمان این تحقیق به کار دستفروشی مشغول بوده اند.
می باشد.
نمونه گيری به روش هدفمند و از ميان دستفروشان و صاحبان مشاغل کاذب در محدوده جغرافیایی بازارچه جنت انجام شده است.
حجم نمونه
نمونه ، معمولا گروهی از افراد جامعه است که معرف آن جامعه بوده و کم و بيش ويژگی های افراد جامعه را داراست.
براي محاسبه حجم نمونه در هر تحقيق با توجه به امكانات محقق و نوع تحقيق مي‌توان اقدام نمود. در اين پژوهش به منظور تعيين تعداد مناسب افراد نمونه كه بتوانند معرف جامعه‌ آماري باشند از روش زير استفاده مي‌شود.
براي محاسبه حجم نمونه مي‌توانيم از فرمول زير (فرمول کوکران) استفاده كنيم.

كه در اين فرمول
N = حجم جامعه آماری (چند نفر)= 300 نفر کل تعداد دستفروش بازارچه جنت اباد
T=Z= اندازه متغير در توزيع طبيعی که برابر با 96/1 است.
P= درصد توزيع صفت در جامعه که برابر با 5% در نظر گرفته می شود
q= درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند که برابر با 5% در نظر گر فته می شود.
d= تفاضل نسبت واقعی صفت در جامعه که برابر با 5% در نظر گرفته می شود.
لذا با قرار دادن اعداد فوق در اين فرمول تعداد نمونه مورد نياز در اين پژوهش به روش زير محاسبه مي‌گردد.

تعداد 84 نفر از دستفروشان و صاحبان مشاغل کاذب به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند.
1-11- ابزار جمع اوری اطلاعات :
ابزار گردآوری اطلاعات در اين پژوهش پرسش نامه محقق ساخته ای است که از دو بخش تشکيل شده است . در بخش نخست تحقيق ويژگيهای دموگرافيک پاسخگويان نظير سن ، تحصيلات ، ميزان درامد ، سابقه دستفروشی، نوع دستفروشی ونظایر ان را مورد سنجش قرار می دهد. در بخش دوم پرسش نامه به طرح سوالات اصلی تحقیق اختصاص دارد که به بررسی نقش سازماندهی مشاغل کاذب در امنیت اجتماعی شهری می پردازد.
فصل دوم
ادبیات تحقیق و پیشینه
بخش اول : امنيت و امنيت شهري، جرم و جرايم شهري
2-1-مفهوم امنيت
امنيت در لغت به معناي آرامش، آسايش و ايمني است. (قورچيبيگي،1386،12) امنيت و ايمني (Safety and Security) در سلسله مراتب نيازهاي انساني، مرتبهاي بالاتر از نيازهاي زيستي- همچون خوراک، پوشاک، مسکن و جز اينها را به خود اختصاص ميدهد. به عبارت ديگر، اولين و اساسيترين نياز انساني هر فرد امنيت ميباشد. انسان مدني براي زندگي در جمع و دستيابي به مراتب بالاي رشد، نيازمند امنيت، ايمني و آرامش خاطر است. امنيت را ميتوان از ابعاد گوناگون تحليل نمود. تعابيري چون امنيت اقتصادي، امنيت اجتماعي، امنيت شغلي و امنيت فردي از جمله آنهاست. برقراري هرکدام از انواع امنيت، لوازم و روشهاي خاص خود را دارد؛ اما امنيت علاوه بر شاخصههاي بيروني و تعاريف خاص خود، از جنبههاي دروني هر فرد نيز اهميت ويژهاي دارد. به ديگر سخن، امنيت بيشتر احساس دروني است تا شاخص بيروني؛ و احساس امنيت فردي و جمعي در بردارنده شاخصههاي امنيت است. در دنياي کنوني به لحاظ گسترش شهرنشيني و تعاملات ويژه شهروندان با يکديگر، و همچنين از منظر طراحي شهري و معماري، امنيت در شهرها اهميت خاص پيدا کرده است. شهر به عنوان نماد زندگي جمعي در دنياي کنوني نيازمند نگاه ويژه در مقوله امنيت است.(علي آبادي،1384،4)
2-2- اقسام امنیت :
2-2-1- امنیت از لحاظ درونی و بیرونی ( امنیت ذهنی – امنیت عینی )
الف – امنیت ذهنی عبارتست ازحس آرامش اطمینان و رهایی از هر نوع ترس و تهدید و وحشت .
ب- امنیت عینی شامل وضعیتی است که ارزشهای حیاتی در آن وضعیت از هر نوع تهدید و تحرک محفوظ بماند از جنبه درونی هر فرد نیز اهمیت ویژه ای دارد به دیگر سخن ، امنیت بیشتر احساس درونی است تا شاخص بیرونی و احساس امنیت فردی و جمعی در بردارنده شاخصه های امنیت است .
آرنولر و لفزر درتعریف خود از امنیت آورده است : امنیت در معنای عینی ، نبود تهدید برای ارزشهای کسب شده و درمعنای ذهن ، عدم ترس و وحشت از جمله بر ارزشهاست .
2-2-2- تعریف امنیت از لحاظ موضوع :
امنیت را ازلحاظ موضوع می توان بصورت زیر تقسیم نمود که دراینجا به شرح بعضی ازآنها می پردازیم.
امنیت فردی ، امنیت اجتماعی ، امنیت شغلی ، امنیت محیط طبیعی ، امنیت مرزی ، امنیت ملی ، امنیت فرهنگی ، امنیت جانی ، امنیت مالی ، امنیت قضایی ، امنیت سیاسی ، امنیت اقتصادی ، امنیت سرمایه گذاری و امنیت شهری .
الف) امنیت فردی ؛ حالتی است که در آن فرد فارغ از ترس آسیب رسیدن به جان و مال یا آبروی خود یا از دست دادن آنها زندگی کند . از ویزگیهایی یک حکومت بالنده این است که اعضای آن در امور زندگی و در راستای ایفای نقش خویش نگران از دست رفتن آبروی خویش نباشند و دیگران نیز جرات تهمت زدن و هتک حرمت را به خود ندهند که به راحتی حیثیت مردم را بازی بگیرند .
ب) امنیت اجتماعی : حالت فراغت همگانی از تهدید است که کردار غیر قانونی دولت یا دستگاهی یا فردی یا گروهی در تمامی یا بخشی از جامعه پدید می آورد . وهمچنین امنیت اجتماعی عبارتست از کلیه اقدماتی که به موجب آن اقشار مختلف مردم در محیطی آرام بتوانند فعالیتهای اجتماعی خود را انجام دهند . در تعریف دیگر امنیت اجتماعی ، به میزان اطمینان یک کشور به توانایی مقاومتش در برابر دیگر کشورها گفته می شود .
ج) امنیت شغلی : به مفهومی اطلاق می گردد که فرد یا گروه با حالت راحت و بدون اندک دلشوره و نگرانی به داد و ستد و کسب و کار مشروع خویش مبادرت ورزد .
د) امنیت محیط طبیعی : که عبارت است از عدم تعریض به محیط زیست.
ه) امنیت مرزی : برقراری نظم درمرزهای کشور و نداشتن اضطراب از هرگونه تجاوز و تهاجم کشورهای بیگانه و به مرزها .
س) امنیت ملی : حالتی است که ملتی فارغ از تهدید از دست دادن تمام یا بخشی از جمعیت ، دارایی یا خاک خود به سر برد. امنیت ملی به مرزهای کشور محدود نمی شود ، استراتژی های دراز مدت اقتصادی و نظامی و سیاسی می تواند مرزهای امنیت را تا حد مناطق نفوذ یک کشور وسعت بخشد. ظرفیت

متن کامل در سایت homatez.com