پایان نامه درمورد خيابان، جرايم، پيشگيري، شهري، شهروندان، ، آنجل، شهري”

شهري تحصيلات رسمي نداشت اما کارها و آثار وي به عنواني آثاري تأثيرگذار در طراحي شهري قلمداد ميشود.جفري (ابداع کننده تئوري CPTED) اعتراف ميکند که با خواندن کتاب جيکوبز به فکر نوشتن کتابي در مورد پيشگيري از جرم افتاده است.
آنجل که يکي از پيشتازان تئوري CPTED است، مطالعات خود را زير نظر کريستوفر الکساندر (طراح) آغاز کرد. رساله دکتري آنجل “کاهش جرم از طريق طراحي شهري” (1968)، مطالعه در مورد جرايم خياباني در اکلند بود. وي ميگويد: محيط فيزيکي ميتواند بر جرم تأثير مستقيم بگذارد. اين تأثير از طريق تعيين قلمرو، کاهش يا افزايش قابليت دسترسي از طريق ايجاد مانع يا حذف و تسهيل و افزايش نظارت توسط پليس يا شهروندان امکانپذير است. وي بر اين اعتقاد بود که ميان ميزان جرايم ارتکابي در يک خيابان و حجم ميزان فعاليت در آن خيابان ارتباط معکوس وجود دارد. بدين معني که هرچه ميزان فعاليت و جنب و جوش در يک خيابان بيشتر باشد ميزان جرايم نيز کمتر خواهد بود. کتاب آنجل با نام “بازداشتن از جرم از طريق طراحي شهري” (1968) اشاره به اين امر داشت که چگونه شهروندان ميتوانند نقش فعالي را در پيشگيري از جرم داشته باشند. وي کارش را با مشخص نمودن محيطهايي که در آن قابليت ايجاد فرصت براي ارتکاب جرم فراهم بود آغازقیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com