پایان نامه درمورد ، شهداد، فرسایش، تیپ، سنی، رودخانه‌های، لوت، روستاهای

شهدادمنحني آمبروترميك منطقه در نمودار 3-4آمده است. با توجه به منحني فوق‌الذكر، همچنين درجه حرارت بالا و بارندگي بسيار اندك، منطقه مطالعاتي فاقد دوره مرطوب مي باشد]9[.
3-1-3 زمین شناسی و ژئو مورفولوژی:منطقه شهداد در زون لوت و در مجاورت زون ایران مرکزی واقع شده است. بخش عمده ای از ساختار زمین شناسی در این محدوده را نهشته های رسوبی مربوط به جدیدترین دوره زمین‌شناسی یعنی کواترنر تشکیل می‌دهند که بصورت پادگانه ها و آبر فت های جوان مربوط به دوره های ریس و ورم می باشد. شکل گیری آ ن تحت تاثیر عوامل محیطی آب وباد توامان صورت گرفته است.
منطقه شهداد به لحاظ ژئومورفولوژیکی در واحد دشت سر و تیپ دشت‌سر پوشیده در حاشیه پلایای لوت قرار گرفته و شیب منطقه در اکثر نقاط کمتر از 3% می باشد. بیشتر سطح منطقه را رسوبات رسی و گچی پوشانده که بافت دانه‌ریز و خاک بدون ساختمان این منطقه زمینه فرسایش پذیری را افزایش داده است. دراین تیپ رخساره هایی مثل اراضی شور و پف کرده، نبکا، کلوتک، ارگ، ربدو، اراضی رسی هموار و اراضی کشاورزی قابل مشاهده می‌باشد.
3-1-4 هیدرو لوژی و هیدرو ژئولوژی:مهمترین مسیلها و رودخانه‌های ورودی به دشت شهداد از ارتفاعات غربی منطقه سرچشمه گرفته و دامنه ارتفاعات شرقی شهداد فاقد مسیلهای مهم و جریان سطحی قابل توجه می‌باشد. بدین ترتیب ارتفاعات غربی شهداد نقش مهمی را در تامین منابع آب شهداد ایفا می نمایند.
مسیلها و رودخانه‌های مهم ورودی به دشت شهداد را می‌توان رو دخانه‌های شور، دهنه غار، سیرچ، سکنج و اندوهجرد نام برد. رودخانه های مذکور در تمامی ماههای سال دارای جریان سطحی پایه می‌باشند و بیشترین آبدهی ماهیانه مربوط به ماه اسفند می‌باشد.
با توجه به فیزیوگرافی دشت شهداد سطح آبهای زیر‌زمینی در این منطقه بالا بوده بطوریکه در برخی نقاط آب ازعمق 12 متری قابل استحصال می‌باشد. اما باتوجه به نوع سازندهای حاشیه لوت آبهای زیرزمینی منطقه از کیفیت مناسبی برخوردار نبوده و میزان ECآب بر اساس آزمایشات انجام شده در اکثر نقاط بیش از 4000میکرو موس بر سانتیمتربوده که جزو آبهای شور طبقه‌بندی می‌گردد. آب مورد نیاز جهت شرب و کشاورزی در اکثر روستاهای منطقه از طریق قنوات تامین می‌شود.
3-1-5 خاکشناسی:خاک‌های این منطقه دارای تنوع کمی بوده و از نظر تکامل پروفیلی پیشرفت چندانی نداشته و افق‌های مختلف در خاک مشاهده نمی‌شود. البته در برخی قسمتها افقهای تجمعی از آهک و گچ ثانویه مشاهده می‌شود که در حد تشخیص افق های کلسیک و ژیپسیک نیست. رژیم رطوبتی خاک‌های منطقه اریدیک و رژیم حرارتی این خاک‌ها هایپر‌ترمیک ارزیابی گردیده است.
به لحاظ تقسیم‌بندی اراضی دو تیپ عمده شامل الف- تیپ دشتهای سیلابی شامل اراضی کشاورزی و محدوده جنگلهای دست‌کاشت ب- تیپ اراضی متفرقه شامل اوئدها، اراض رسی پف کرده، شنزار، نبکاها و کلوتک‌ها در این محدوده مشاهده می‌گردد.
محدودیت شوری و سدیمی بودن خاک بعنوان اصلی‌ترین مانع در اجرای فعالیت‌های بیولوژیک در واحدهای مختلف با شدت و ضعف متفاوت دیده می‌شود. یکی دیگر از محدودیت‌های خاک‌های منطقه کمبود شدید مواد آلی در خاک است که این مسئله موجب کاهش ظرفیت نگهداری آب در خاک، ضعف ساختمان خاک و حساسیت آن به عوامل فرسایش و آبشویی می‌گردد.
3-1-6 پوشش گیاهی:پوشش‌گیاهی در این منطقه بصورت پراکنده در اطراف تپه‌های ماسه‌ای، روی نبکاها و ربدوها و حاشیه رودخانه‌ها و مسیلها مشاهده می‌شود. این پوشش غالبا از نوع درختی و درختچه‌ای بوده و گونه‌های مرتعی از فراوانی کمتری برخوردار می‌باشند. لیست فلورستیک منطقه در جدول شماره 3-3 ارائه گردیده است.
جدول 3-3 لیست فلورستیک منطقهردیف نام فارسی نام علمی فرم رویش
1 کهور Prosopis koelsiana&P.cineraria درختی- درختچه ای
2 گز Tamarix stricta&T.aphylla درختی
3 اسکنبیل Calligonum comosum درختچه ای
4 لگجی Capparis spinosa بوته ای
5 پشموک Aerva persica بوته ای
6 خارشتر Alhagi mannifera بوته ای
7 علف شور Salsola.sp بوته ای
8 ترات Hmmada salicornica درختچه ای
3-1-7 فرسایش:با توجه به خصوصیات ژئو‌مورفولوژیک، فیزیوگرافی و سازند‌های خاص زمین‌شناسی دشت شهداد، این دشت تحت تاثیر شدید فرآیند‌های فرسایش‌آبی و بادی قرار داشته و اشکال مختلف فرسایش را دراین منطقه می توان مشاهده نمود.
الف)فرسایش ورقه‌ای: این نوع فرسایش تقریبا درکل حوزه دیده می‌شود ولی در گودال تکاب شدت آن به مراتب بیشتر است.
ب) فرسایش شیاری: دربخش‌های غربی و شمال‌غربی دشت در محدوده مخروط‌افکنه رودخانه‌های منتهی به دشت بیشتر دیده می‌شود.
ج)فرسایش خندقی : این نوع فرسایش را در مسیر رودخانه‌های قسمت مرکزی و غربی منطقه می‌توان مشاهده نمود.
اثر عوامل فرسایش شرایط زیست را در این منطقه به قدری مشکل نموده بود، که در دهه‌های 50 و 60 بسیاری از مردم ناگزیر به مهاجرت از منطقه شدند. مهمترین محل برداشت شن در این دشت مدخل ورودی مسیل‌هایی است که سیلاب‌های کوهستان‌های غربی را در چاله تکاب تخلیه می‌نمایند. مسیل دهنه غار در شمال غرب حوزه از مهمترین آنها می‌باشد.
با توجه به جهت باد غالب حرکت شن‌های روان در این عرصه شمالی – جنوبی بوده، که در فاصله کمی از محل برداشت رسوب نموده و تپه‌های شنی را تشکیل می‌دهند.تپه های ایجاد شده گاهاَ تا 700 متر در سال جابجا می شوند. از آنجا‌که تقریباَ تمامی روستا‌ها و مزارع در حاشیه شرقی دشت به صورت نوار باریکی به طول حدود 50 کیلومتر واقع گردیده‌اند. تپه‌های شنی ایجاد شده اکثرآبادی‌های موجود را تهدید می‌نماید. به عنوان نمونه در روستا‌های شیرین‌آباد، اکبرآباد، رشید‌آباد، حجت‌آباد و دهنو، تپه های شنی تا داخل روستاها پیشروی کرده اند.
3-1-8 حیات وحش:با توجه به محدودیت‌های شدید اکولوژیکی در کویر لوت تصور میشد که هیچ گونه حیات جانوری در این منطقه وجود نداشته باشد. اما براساس بررسی‌های صورت گرفته خصوصا در سنوات اخیر، بیش از 40 گونه جانوری که برخی از آنها منحصر به فرد می‌باشند دراین منطقه شناسایی گردیده‌اند. ازمهمترین آنها میتوان به جبیر، گربه شنی، روباه شنی، افعی، مارمولک، یوزپلنگ، کرکس، رتیل،عقرب و بلبل خرما اشاره کرد.
3-1-9 بررسی شاخص های اقتصادی و اجتماعی دشت شهداد:3-1-9-1 شاخص های اجتماعی:
جمعیت:در سمت شرقی دشت شهداد ودر کرانه کویر‌لوت مجموعه‌ای از37 روستا ومزرعه قرار گرفته که با یکدیگردهستان تکاب را تشکیل می‌دهند که از دوقسمت تکاب‌شمالی و تکاب‌جنوبی تشکیل شده است.این روستاها معمولا کم جمعیت بوده و ازحد اقل6 تا حداکثر 79 خانوار در آنها ساکن می‌باشند. کل جمعیت منطقه براساس آمار‌نامه سال 1385معادل 4868نفر در قالب 1127 خانوار بوده که تعداد 2420 نفر را مردان و2448نفررا زنان تشکیل می‌دهند.(جدول شماره4) بیشترین جمعیت معادل 338نفرمربوط به روستای استحکام و کمترین جمعیت معادل 27 نفر مربوط به روستای شیرین‌آباد می باشد. نرخ رشد جمعيت روستاهاي مورد بررسي در طي سالهاي 75 – 85 برابر با 4/2 درصد بوده است. که روندی نزولی داشته. کاهش جمعیت روستایی طی 10 سال گذشته و کوچ آنها به سمت مناطق شهری بدلیل نامساعد بودن شرایط زیست، مسائل عديده‌اي از جمله كم‌آبي، که در اثر بروز پدیده خشكسالي حادث شده، عدم اشتغال جوانان به کار و نهایتا پايين بودن درآمد خانواربوده است]8[.
ترکیب سنی جمعیت:
از کل جمعیت منطقه 52% در گروه سنی کمتر از15 سال،42% در گروه سنی 15 تا 64 سال و2%در گروه سنی بیش از 64 سال قرار دارند. با توجه به آمار فوق جمعیت منطقه جوان ارزیابی می‌گردد]8[.
وضعیت اشتغال :
شغل اصلی مردم کشاورزی و دامداری است. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته از جمعیت فعال منطقه (گروه سنی10 سال به بالا)حدود56 % شاغل، 21% محصل، 17%خانه دار و 6% بیکار می‌باشند. از کل جمعیت شاغلین بیش از 78%کشاورز و دامدار می باشند]8[.
وضعیت سواد:
ازکل جمعیت منطقه 3203 نفر با سواد، 1038 نفر بی سواد و 627 نفر زیر سن فراگیری سواد می‌باشند]8[.
جدول شماره 3-4آمار جمعیت و وضعیت سواد بر اساس آمار نامه 1385استان شهرستان بخش دهستان خانوار جمعیت مرد زن باسواد مرد زن بی سواد مرد زن
كرمان كرمان شهداد تكاب 1127 4868 2420 2448 3203 1663 1540 1038 436 602
امکانات وتاسیسات:
اکثر روستاهای منطقه در سنوات اخیر برق‌رسانی شده و ازآب ‌سالم لوله‌کشی برخوردار گردیده‌اند. تعداد جایگا‌ههای سوخت‌رسانی در منطقه 3 جایگاه در روستاهای استحکام، همت‌آباد و امیر‌آباد بوده که تکافوی نیاز مردم را نمی‌نماید و لذا از سوخت‌های غیر فسیلی استفاده می‌نمایند، که این امر منجر به تخریب پوشش‌جنگلی منطقه و تشدید فرآیند فرسایش‌بادی می‌گردد. در محدوده مورد نظر 3نوع راه ارتباطی مشاهده می‌شود الف) جاده آسفالته ب) راه خاکی جیپ‌رو ج)راه شوسه، اکثر روستاها از طریق

متن کامل در سایت homatez.com