پایان نامه درباره ، سؤالات، اندازه‌گیری، آلفای، قبولی، واریانس، کوواریانس‌های، واریانس‌ها

دانلود پایان نامه

دقیق و مناسب شاخص‌ها و روش‌های مربوطه در مراحل تدوین، طراحی و اجرای پرسشنامه می‌باشد. در این تحقیق از آنجائیکه جامعه آماری ما را روستائیان تشکیل می‌دهند و لزوماً از همه‌ی اقشار با سطوح مختلف سواد نظر‌سنجی صورت می‌گیرد، لذا از سیستم بسته در طراحی سؤالات استفاده گردید.
برای اینکه بتوانیم مشاهدات عینی و توصیفی را در قالب پرسشنامه به واحدهای کمی و قابل شمارش تبدیل کنیم بایستی از طیف‌های سنجش استفاده گردد.
طیف‌های متعددی در این زمینه طراحی و تبیین گردیده که از مهمترین آنها می توان به طیف لیکرت– طیف بوگاردوس– طیف گاتمنو مقایسه‌زوجی اشاره نمود.
با توجه به نوع و اهداف مطالعه، تعداد متغیرها، تعداد نمونه ها و سطح سنجش متغیرها نسبت به انتخاب طیف مناسب اقدام می‌گردد.
یکی از متداول‌ترین وکاربردی‌ترین روشهای سنجش که در مطالعات اجتماعی و اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد، طیف لیکرت می‌باشد.
این طیف در نظرسنجی‌ها نسبت به یک موضوع با سطح سنجش ترتیبی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مقیاس لیکرت حداقل تعداد پاسخگویان مورد نیاز بایستی بین 100 تا 120 نفر وتعداد سؤالات یا گویه های مطروحه نبایستی از 15 سؤال کمتر باشد.
در تدوین پرسش‌ها باید سعی شود از سؤالات بی‌ربط و مبهم خودداری شود.
پاسخ سؤالات در این روش معمولاً از 5 قسمت تشکیل گردیده که شامل خیلی موافقم – موافقم – تا‌حدودی – مخالفم – خیلی‌مخالفم، می‌باشد.البته بر اساس هدف و روش تحقیق می‌توان کلمات این گویه‌ها را تغییر داد.
گزینه‌های مربوط به منظور انجام تحلیل‌های آماری، شماره گذاری می‌گردند. انتخاب این شماره‌ها دلخواه می‌باشد. اما معمولا ً اعداد 1 تا 5 را برای پاسخ‌های 5 گانه در نظر می‌گیرند. در این روش مجموع نمراتی که پاسخگویان بدست می‌آورند، نمایانگر نوع نظر و گرایش آنها به موضوع مورد مطالعه می‌باشد. به همین دلیل این روش را طیف مجموع نمرات نیز می‌نامند]17[.
با توجه به مزایا و تناسب این روش با اهداف مطالعه‌ی حاضر، از آن در طراحی پرسشنامه استفاده گردید.
پرسشنامه طراحی شده در این پژوهش شامل 28 سؤال، در قالب 10 زیر مجموعه (متغیر فرعی ) شامل‌آب‌سطحی – آب‌زیرزمینی – پوشش‌گیاهی-خاک – تولید‌کشاورزی – تولید‌دامی – آفات‌و‌بیماریها – سبد‌غذائی – منابع آب و‌زمین و جمعیت به عنوان شاخص‌های توسعه‌کشاورزی در منطقه مورد مطالعه می‌باشد. پاسخ‌ها به صورت 5 گزینه‌ای و شامل گویه‌های زیر طراحی گردیده‌اند.
الف)اثر بسیار خوبی داشته ب) تا حدودی اثر خوبی داشته ج) بی تأثیر بوده د)تا حدودی اثر بدی داشته ه)اثر بسیار بدی داشته
در تهیه و تدوین سؤالات سعی گردیده حتی الامکان کلیه نکاتی را که در تنظیم پرسشنامه به لحاظ درک مفاهیم – سادگی – شفافیت – دقت – ارتباط با موضوع – شکل و شیوه ارائه ضرورت دارد، رعایت شود. این پرسشنامه به لحاظ محتوایی به منظور نظر‌سنجی روستائیان وساکنین محلی در خصوص فرضیه تحقیق تدوین و طراحی گردیده است.(رجوع شود به پیوست شماره 3) در مراحل بعدی تعیین رواییو پایایی پرسشنامه بایستی انجام گردد که از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد.پس از طی این مراحل و انجام اصلاحات احتمالی، پرسشنامه آماده توزیع خواهد بود.
3-2-2- تعیین اعتبار یا پایایی پرسشنامه :در بررسی پایایی، هدف این است که بدانیم ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. به بیان دیگر اگر ابزار اندازه‌گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه،چندین بار به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم خواهد بود یا خیر ؟
برای اندازه‌گیری پایایی معمولاً از شاخصی به نام ضریب‌پایایی استفاده می‌کنیم. دامنه ضریب پایایی از 0 تا 1 می‌باشد. هر چه این ضریب به یک نزدیک‌تر باشد پایایی بیشتر است‌.
برای تعیین ضریب پایایی شیوه‌های مختلفی استفاده می‌شود‌، اما متداولترین روش اندازه‌گیری پایایی‌، ضریب آلفای کرونباخ می‌باشد.
محاسبه این ضریب مبتنی بر واریانس بوده و با استفاده از نرم‌افزار Spss براحتی قابل محاسبه می‌باشد. چنانچه مقدار این ضریب از 7/0 کمتر باشد پرسشنامه از اعتبار قابل قبولی برخوردار نبوده و بایستی اصلاح گردد. اما ضرایب بالاتر از 7/0 نمایانگر وجود پایایی لازم می‌باشند.در این مطالعه به منظور تعیین پایایی بدواً‌، تعداد 27 پرسشنامه بصورت تصادفی بین افرادی از جامعه آماری مورد نظر که بایستی در این نظرسنجی شرکت نمایند توزیع و پس از تکمیل نتایج مقدار آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار Spss تعیین گردید. مقدار ضریب آلفا معادل 939/0 محاسبه،که نمایانگر اعتبار و پایایی قابل قبول پرسشنامه می باشد.
جدول شماره 3-6 خلاصه نتایج آمار مربوط به محاسبه ضریب کرونباختعداد نمونه واریانس میانگین ماکزیمم می نیمم ضریب آلفای کرونباخ
27 061/0 877/3 274/4 511/3 939/0
3-2-3- تعیین روایی پرسشنامه :مفهوم روایی به این سؤال پاسخ می‌دهدکه ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد ؟وآیا اصولاً قادر است خصوصیتی را که برای سنجش آن طراحی شده اندازه‌گیری کند ؟
روشهای مختلفی برای بررسی روایی پرسشنامه ارائه گردیده است. ساده‌ترین و کاربردی‌ترین این روش‌ها استفاده از نظر کارشناسان و صاحب‌نظران در خصوص محتوای پرسشنامه می باشد‌. بدین منظور در تحقیق حاوی پرسشنامه اولیه که شامل 30 سؤال در قالب 9 نه زیر مجموعه بود همراه با اهداف، فرضیات و سؤالات تحقیق در اختیار تعداد 15 نفر از کارشناسان بخش مربوطه قرار گرفت و نظرات اصلاحی آنان در خصوص سؤالات پرسشنامه و میزان ارتباط آنها با موضوع تحقیق اخذ گردید. بر این اساس تعداد 3 سؤال حذف و یک زیر‌مجموعه (متغیر‌فرعی ) اضافه و نحوه بیان برخی از سؤالات و هم چنین پاسخ‌ها نیز تصحیح گردید. اما مسئله دیگری که در روایی پرسشنامه مطرح شد، بررسی این مطلب بود که الگوی همبستگی متغیرهای تعریف شده با متغیر مکنون یا همان عامل اساس چگونه می باشد. به عبارت ساده تر، آیا متغیرهای مورد مشاهده معرف مناسبی برای عامل اصلی و هدف ما هستند؟ بدین‌منظور در این تحقیق روایی سازه‌ای این پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل‌عاملی‌تأییدی (CFA) مورد آزمون قرار گرفت و با توجه به آماره‌های به دست آمده در جدول (1) و نتایج الگوی تحلیل عاملی‌تأییدی در شکل 3-5، برازشی منطقی و قابل قبول به دست آمد. توجه به شاخص‌های 24/4= X2/Df، 90/0=GFI، 94/0=IFI، 91/0=TLI، 92/0=NFI، 94/0=CFI نشان می‌دهد که الگوی اندازه‌گیری متغیر مکنون عوامل موثر، از برازندگی و روایی سازه‌ای خوبی برخوردار است. در رابطه با شاخص‌های عنوان شده موارد زیر قابل ذکر می باشد. بطور کلی شاخص‌های برازش مدل سه نوع هستند:
الف-شاخص‌های برازش مطلق :
این شاخص‌ها بر مبنای تفاوت واریانس‌ها و کوواریانس‌های مشاهده شده از یک طرف و واریانس و کوواریانس‌های پیش بینی شده بر مبنای پارامترهای مدل تدوین شده از طرف دیگر قرار می گیرند. معنی قابل قبول بودن شاخص‌ها به این معناست که واریانس‌ها و کواریانس‌های مشاهده شده و باز تولید شده بوسیله مدل برابر هستند. مهمترین شاخص برازش مطلق x2/df می باشد. اگر اندازه این شاخص کمتر از 5 باشد مدل از برازش قابل قبولی برخوردار است. شاخص مهم دیگر در این بخشGFI می باشد، چنانچه اندازه این شاخص از 80 بیشتر باشد، نمایانگر رابطه قابل قبولی بین واریانس‌های مشاهده شده و واریانس‌های پیش بینی شده در سیستم می باشد.
ب-شاخص‌های برازش تطبیقی:
این شاخص‌ها مدل نظری تدوین شده را با مدل بازسازی شده مورد مقایسه قرار می دهند، تا معلوم شود که آیا مدل اصلاح شده به لحاظ آماری قابل قبول تر است، ضعیف تر است و یا اینکه تفاوتی با آن ندارد. در اغلب موارد شاخص‌های برازش تطبیقی نشان می دهند که مدل تدوین شده تا چه اندازه توانسته است از یک مدل استقلال (مدلی که در آن هیچ مسیری به هم رسم نشده باشد) فاصله بگیرد. هر چه این فاصله بیشتر باشد برازش مدل مطلوب تر تلقی می شود.مهمترین شاخص‌های تطبیقی عبارتند از: IFI, CFI, NFI, TLI شاخص برازش هنجار شده بنتلر- بونت یا NFI شاخصی جهت مشخص کردن نیکو برازشی در تحلیل ساختارهای کوواریانس متغیرها می باشد.
شاخص TLI (توکسر- لویس) این شاخص معنی دار بودن ضرایب همبستگی بین متغیرها در مدل را نشان می دهد.
شاخص CFI نیز معنی دار بودن ضرایب همبستگی بین متغیرها را در مدل نشان می دهد و مقادیر بالاتر از 90/0 همبستگی بالای متغیرهای مدل را نشان می دهد.شاخص برازش افزایشی یا IFI یکی دیگر از شاخص ها می باشد که میزان برازش مدل مشاهده شده را با مدل استقلال ارزیابی می کند. هرچه قدر اندازه این شاخص به 90/0 نزدیکتر باشد مدل از برازندگی مطلوبتری برخوردار می باشد.
ج-شاخص‌های برازش مقتصد:
مبنای

متن کامل در سایت homatez.com