پایان نامه درمورد ، روستاهای، اهالی، متغیر‌های، />

اصلی در این گروه از شاخص‌های برازش آن است که به ازای هر پارامتری (مسیری) که به مدل اضافه می شود این شاخص‌ها جریمه می شوند، در واقع این شاخص‌ها این اصل را می سنجند که آیا هزینه پرداخت شده (از دست دادن یک درجه آزادی به ازای آزاد گذاردن یک پارامتر برای برآورد) ارزش منفعت بدست آمده (بهبودی در شاخص های برازش مطلق) را دارد یا خیر؟
مدل گرافیکی ارائه شده در شکل3-5 چگونگی ارتباط بین عامل اساس و متغیر‌های تعریف شده را نشان می دهد. اعداد قرار گرفته روی فلش‌های یک طرفه مقدار بار‌عاملی هر متغیر را که در حقیقت معرف میزان همبستگی آن با عامل اساس (توسعه کشاورزی) می باشد نشان می دهد. این ارتباط بصورت شفاف تر درجدول 3-7 ارائه گردیده است. لازم به ذکر می باشد هر چه مقدار بار عاملی بزرگتر باشد این رابطه از سطح معنی‌داری بالاتری برخوردار می‌باشد و چنانچه مقدار بار عاملی از 3/0کمتر باشد سطح معنی‌داری آن قابل قبول نخواهد بود.
فلش‌های دو طرفه در شکل 3-5 مسیرهای کوواریانس را نشان می دهد که مقادیر مربوطه روی آنها لحاظ گردیده. به عبارتی این فلش‌ها چگونگی روابط متقابل بین متغیر‌های تحقیق را نمایش می دهند
476251045845
شکل 3-5 مدل تحلیل‌عاملی‌تاییدی در پژوهش حاضر
جدول 3-7بارهای عاملی تحلیل عاملی شاخص‌های اندازه گیریعامل‌های نهفته
(متغیرهای مکنون) شاخص‌های اندازه گیری
( متغیرهای مشاهده شده) بارهای عاملی
توسعه کشاورزی
آب سطحیsw 67/0
آب زیر زمینیgw 52/0
پوشش گیاهی v 79/0
خاکs 62/0
تولید کشاورزی ap 94/0
تولید دامیip 85/0
آفات وبیماریها pd 56/0
سبد غذایی fb 59/0
منابع آب وزمین iwr 37/0
جمعیت p 83/0
3-2-4- محاسبه حجم جامعة نمونه :به منظور تعیین روستاهای هدف در منطقه شاخص هایی را باتوجه به اهداف تحقیق به شرح زیر تعریف نمودیم.
شدت تأثیر فرایند فرسایش بادی بر شرایط زیستی در گذشته
سابقه فعالیت های بیابان زدائی در اطراف روستا به مدت حداقل 5 سال
وجود جمعیت ساکن در منطقه
اشتغال به کشاورزی و دامداری به عنوان معیشت غالب
میزان مشارکت مردم در اجرای فعالیت های بیابان زدائی
پس از بررسی سوابق، گفتگو با کارشناسان و دست اندرکاران فعالیت های بیابان‌زدائی این بخش و بازدید از منطقه، نهایتاً 4 روستای حجت‌آباد – ده‌سیف – دهنو و امیرآباد با داشتن بیشترین شرایط مورد نظر به عنوان روستاهای هدف در این مطالعه تعیین گردیدند.مجموع جمعیت روستاهای فوق 662 نفر می باشد. حجم جامعه نمونه با استفاده از فرمول کوکران با محاسبه خطای 5% حدود 240 نفر تعیین گردید، که براساس روش نمونهبرداری تصادفی طبقهبندی شده، متناسب با جمعیت هر روستا به شرح جدول زیر تخصیص داده شد.
جدول 3-8 تعداد نمونه به تفکیک روستاهای هدفنام روستا جمعیت (نفر) تعداد نمونه
دهنو 284 103
حجت آباد 170 62
ده سیف 98 36
امیرآباد 110 39
جمع کل 662 240
3-2-5- توزیع پرسشنامه :با توجه به سابقه مشارکت اهالی روستاهای هدف در فعالیت‌های منابع طبیعی،‌ پیش بینی می‌شد که در این زمینه به راحتی همکاری نمایند. اما از آنجائیکه زمان مراجعه به روستاها درست در اوج فعالیت‌های کشاورزی بود‌، جمع آوری اهالی بسیار سخت و بیشتر محدود به زمان نماز مغرب و عشا می‌شد.
نظر به اینکه در زمان تکمیل پرسشنامه تشریح و توضیح برخی موارد ضرورت داشت، بنابراین حضورمصاحبه کننده در منطقه اجتناب ناپذیر بود. در هر حال بر اساس هماهنگی‌هایی که با دهیاران محترم روستاهای موردنظر صورت گرفت، بخش قابل‌توجهیقیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com