مقاله درباره ، ارتباطات، سنتی، اثربخشی، خودکارسازی، سیاست، تحول، ترغیب

خودکارسازی، آگاه سازی و دگرگون سازی به صورت سلسله مراتبی می باشند که با خودکارسازی آغاز می شوند. خودکارسازی فرایند های سازمان چه با هدف خودکار کردن فرایندهای موجود صورت پذیرد و چه با هدف مهندسی مجدد آنها، مشخص نبودن فرایندهای کاری سازمان باعث شکست در کاربرد فناوری اطلاعات می شود.
3-نبود سازوکاری مناسب برای کاربردی کردن طرحهای فناوری اطلاعات:
طرحهای فناوری اطلاعات به عنوان گونه ای از نوآوریها همانند آنها در معرض شکست قرار دارند. از این رو نبود سازوکارهای لازم برای کاربردی کردن این طرحها را در سازمان از عوامل شکست کاربردی فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی ایران دانسته اند. این سازوکارها شامل فرایندی روشن برای دنبال کردن کاربرد طرحهای فناوری اطلاعات و چگونگی تصمیم گیری درباره کاربرد یا توقف طرحهای فناوری اطلاعات است.
2-1-12- مشکلات ایران وکشورهای درحال توسعه درزمینه فناوری اطلاعات وارتباطات:
در سالهای اخیر کشورهای در حال توسعه به اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند توسعه ملی پی برده اند و در سیاست گذاری خرد و کلان خویش ، جایگاه ویژه ای برای آن در نظر گرفته اند با این حال ، اثربخشی سیاست های فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک کشور تضمین کننده اثربخشی آن در کشور دیگر نسبت و از این منظر می توان کشورهای مختلف را با توجه به ویژگی های مختلف آنها مورد ملاحظه قرار داد. به طور کل در کشورهای در حال توسعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات می توان به موارد زیر اشاره کرد :
-ضعف در زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات
-دسترسی به کالا و خدمات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات
-انحصار در شبکه های مخابراتی
-عدم یکپارچگی بین واحدهای روشی در زمینه فناوری
-کار فرمایی بخش دولتی
-نامطلوب بودن ساختار و سبک مدیریتی
-کوشش دولت ها برای تهیه سرمایه لازم برای ارائه خدمات عمومی ابتدایی
-ضریب پایین نفوذ اینترنت
-مشکلات دولت ها در بهره گیری از کارکنان در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات (حسن پور و قروقچی، 1385 ).
-بسیاری از مشاغل قادر به پذیرش فناوری های جدید نیستند و این مشکل و یا با بی میلی باید بررسی شود.
2-1-13- موانع پذیرش فناوری نوین:
1-ذهنیت مالکان:برخی از مالکان تمایلی به نوآوری ندارند.
2-ابعاد سازمانی : برای برخی از کارها روش های سنتی کفایت می کند ، اطلاعات مشتریان بر پایه روابط شخصی است
3-مقاومت در برابر تغییر : کارکنان تمایل ندارند روش های سنتی را کنار بگذارند و به دلایل عدم تمایل به یادگیری و احساس نا امنی از تغییر از فنآوری جدید استفاده نمی کنند.
4-حذف کاربران در به کار گیری فناوری های جدید باعث استفاده ناقص از تجهیزات می شود (نصیری زنگ آبادی،2007)
2-2-1- تعریف سبک رهبری
سبک رهبری که مدیر ضمن کار از آن استفاده می کند ، به عنوان یکی از مهمترین عناصر وضعیت رهبری یا مدیریت بیان شده است. منظور از سبک آن نیست که چگونه مدیر یا رهبر در وضعیت معینی رفتار کند ، بلکه مقصود آن است که چگونه دیگران به ویژه زیردستانش رفتار وی را درک می کنند.سبک رهبری ، به عنوان الگوهای رفتاری پایدار فرد به صورتی که به وسیله دیگران ملاحظه می شود تعریف شده است (هرسی و بلانچارد ،1380 ) همچنین سبک رهبری تلفیق مهارت های فنی ، عاطفی و شخصیتی دانسته شده است که از یک فرد سر می زند (یونگ و سوسیک ، 2002 )
2-2-2) سبک رهبری تحول گرا و عمل گرا
عصر حاضر عصر تغیر و تحولات شدید و شتابنده نام گرفته است. سازمان های مختلف نیز در مسیر تند باد این تغییرات قرار گرفته و ناگزیر و به موازات تغییرات سخت افزاری نیروی انسانی و نرم افزارهای خود را نیز به روز نمایند. در این رهگذر نیز در شیوه های نوین مدیریت و رهبری سازمان امری است اجتناب ناپذیر ، چرا که شیوه های سنتی مدیریت و رهبری در شرایط تحول و پویای امروزی فاقد اثربخشی لازم است (جاودانی 1381 : 13) اهمیت موضوع رهبری در سازمان ها باعث شده که اندیشمندان و محققان مدیریت در پی کشف ویژگی ها و خصوصیات رهبران موفق در سازمان ها برآیند و همواره در تلاش با شند تا مشخصات رهبر موفق را در سازمان ذکر کنند. در پی این تلاش ها در دهه های اخیر مکاتبات و نظریات متعددی در زمینه رهبری شکل گرفته و به جامعه علمی معرفی شده است. نقش و وظیفه رهبری برای مدیریت سازمان ها چه دولتی و چه خصوصی بیشترین مطالعه را در رشته های علوم اجتماعی به خود اختصاص داده است ، ولی با این حال کم تر توسط مدیران و دست اندر کاران سازمانی به خوبی درک شده است (بنیس و همکاران ، 2002 ).
2-2-3- تعاریف رهبری :
برای رهبری ، تعاریف متعددی از صاحبنظران ارائه گردیده است که بشرح زیر می باشد :
1- رهبری ، عبارت است از توانایی در اعمال نفوذ با اثر گذاشتن در یک گروه که در جهت تأمین هدفهاست (رابینز،1991 ص 592 )
2- رهبری عبارت است از عمل تاثیرگذاری بر افراد بطوریکه از روی میل و علاقه برای هدفهای گروهی تلاش می کنند (جرج تری ، 1900 ص 692 )
3- رهبری به یک معنا ایجاد انگیزش است (شاین ، 1982 ص 102)
4- رهبری در قدرت ترغیب دیگران در تعقیب مشتاقانه هدفهای معین خلاصه می شود (دیویس و نیواستروم ،1985 ص 1568 )
5- رهبری فرایند ترغیب دیگران به اقدام در جهت هدفی مشترک است (لاک ، 1991 : 2 )
6- رهبری فرایند کارگزینی رفتار دیگران است ، به جانبقیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com