آموزش هاي علمي و كاربردي 3 – شرايط بروز خلاقيت و نوآوري كاركنان 4 – روحيه رقابت پذيري درون و برون سازماني 5 – شيوه و سبك رهبري مانند توجه به نيروي كار و مشاركت آ نها در تصميم گيري 6 – سابقه و تجربه 7 – وضعيت جمعيت شناختي نيروي كار ( بردبار ، 1391 : 71 – 72 )
1-3 – اهميت و ضرورت تحقيق :
علل مختلف از جمله عدم کفايت درامدهاي ارزي، وابستگي نامطلوب به درآمد نفت و سهم ناچيز صادرات غير نفتي وعدم رقابت پذيري کالاها و خدمات در بازار جهاني، بايستي با ديد گسترده‌تر و عميق‌تري به بهره‌وري و مفهوم توسعه توجه نمايد. توسعه بر اساس مفاهيم و نظريه‌ها، فرايندي بسيار پيچيده، دقيق و طولاني است که دلالت بر گذر از يک مرحله مشخص تاريخي با ساختار اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي معين، به مرحله مشخص ديگري با ويژگي‌هاي معين دارد ودر اين گذر، مباني علمي و فني توليد از وضعيت ما قبل صنعتي به وضعيت جامعه صنعتي تبديل مي‌گردد ( همان منبع ، ميرزايي : 3 ) .
اهميت سرمايه هاي انساني در ارتقاء و رشد بهره وري يکي ازمهم ترين موضوعاتي است که مورد توجه صاحب نظران علم مديريت قرارگرفته است. بر همين اساس دهه پاياني قرن بيستم را عصر توانمندسازي سرماي ههاي انساني ناميده اند ( قابضي ، 1392 : 3 ) .
حال اگر انسان با انگيزه و توانمند ، بهره ور باشد مي تواند ساير منابع را به نحو احسن و مطلوب به کار گيرد و انواع بهره وري را محقق سازد و نهايتا سازمان را بهره ور کند وگرنه رکود و عقب ماندگي ارمغان سرمايه هاي انساني بهره ور مي شود و يا بهره وري وي افزايش مي يابد (منبع قبلی : 3 ) .
بهره وري ، يک ملت و يک سازمان را ثروتمند مي کند و به يک سازمان امکان مي دهد تا به کارکنان خود ، دستمزد هاي بالا پرداخت نمايد . بهره وري به مديران يک سازمان امکان مي دهد تا بازدهي سرمايه را در سطح بالا نگه دارند . دستمزدهاي بالا و بازدهي سرمايه ، دوعامل اصلي ايجاد ثروت ملي محسوب مي شوند . ملت هايي که ثروت خود را افزايش مي دهند و روز به روز ثروتمند تر مي شوند ، ملت هايي هستند که مي توانند به سرعت و در هر زمان که اراده کنند ، به ره وري خود را بهبود بخشند ( طالقاني ، فرهنگي و همکاران ، 1390 : 119 ) .
از انجاييکه بهره وري براي مديران سازمانها و واحدهاي توليدي صنعتي و موسسات خدماتي خيلي مهم است و شرط تداوم هر سيستم سازماني توجه اصلي و کافي به نيروهاي انساني موجود است و همچنين نيروي انساني مهم ترين دارائي محسوب مي شود ، به همين دليل در اين تحقيق شناخت عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني از شرايط لازم و ضروري محسوب مي شود .
1-4 – اهداف تحقيق :
1 – بررسي رابطه بين عوامل سازماني ، مديريتي و ارتقاء بهره وري نيروي انساني .
2 – بررسي رابطه بين عوامل مرتبط با شغل و ارتقاء بهره وري نيروي انساني .
3 – بررسي رابطه بين عوامل فيزيکي و رواني محيط کار و ارتقاء بهره وري نيروي انساني .
4 – بررسي رابطه بين عوامل فردي و ارتقاء بهره وري نيروي انساني .
5 – بررسي رابطه بين عوامل ايجادکننده جو صميميت و همکاري و ارتقاء بهره وري نيروي انساني.
1-5 – فرضیات تحقيق :
1- بین عوامل سازمانی ، مدیریتی و ارتقاء بهره وری نیروی انسانی رابطه وجود دارد .
2- بین عوامل عوامل مرتبط با شغل و ارتقاء بهره وری نیروی انسانی رابطه وجود دارد.
3- بین عوامل فيزيکي و رواني محيط کار و ارتقاء بهره وری نیروی انسانی رابطه وجود دارد .
4- بین عوامل عوامل فردي و ارتقاء بهره وری نیروی انسانی رابطه وجود دارد .
5- بین عوامل ايجادکننده جو صميميت و همکاري و ارتقاء بهره وری نیروی انسانی رابطه وجود دارد .
1-6 – روش تحقيق :
اين تحقيق از نظر هدف ، کاربردي و از نظر ماهيت گردآوري داده ها از نوع توصيفي پیمایشی مي باشد.
الف – روش گردآوري اطلاعات ( ميداني ، اينترنتي، آزمايشگاهي، کتابخانهاي، ساير):
از متداولترين روش هاي جمع آوري اطلاعات در تحقيقات توصيفي و از شاخه ميداني ، پرسشنامه آمده است . در پژوهش هايي که از پرسشنامه استفاده مي شود
ب- ابزار گردآوري اطلاعات ( نرم افزارهاي تخصصي، دستگاه آزمايش، بانک اطلاعاتي، اينترنت، نمونه برداري، فيش، پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمونها، ساير) و ذکر نام ابزار:
همچنين استفاده از ابزار پرسشنامه هاي نيمه ساختار يافته به کمک مصاحبه با مديران شرکت و گروه هاي کارگري خواهد بود . بديهي است در اين روش با مطالعه کتب و مقالات تخصصي مرتبط و همچنين پايان نامه ها و تحقيقات انجام شده مباني نظري تحقيق ، تدوين خواهد شد .
1-7 – قلمرو تحقيق :
الف- قلمرو مکاني تحقيق :
قلمرو جغرافيايي اين تحقيق ، کارخانه صالح گچ سمنان واقع در 13 کيلومتري شهر سمنان به سمت فيروزکوه و معدن سنگ گچ متعلق به آن در فاصله 2 کيلومتري از کارخانه مي باشد .
ب- قلمرو زماني تحقيق :
اين تحقيق از نظر زماني ، از ابتداي سال 1391 تا پايان سال 1392 به مدت دو سال شمسي را در بر خواهد داشت .
1-8 – جامعه آماري تحقيق :
مديران ، کارکنان ( پرسنل اداري ، مالي ، فروش و خدمات )، کارگران توليد ، کارگران معدن ، که شامل 110 نفر هستند .
1-9- نمونه آماری تحقیق :
با استفاده از روش نمونه گیری کوکران ، نمونه تحقیق شامل 86 نفر می باشند .
1-10 – استفاده کنندگان تحقيق :
سهامداران و مديران شرکت صالح گچ و اداره کل صنايع استان سمنان
1-11- واژه ها و تعاريف :
1 ) مفهوم بهره وري عبارت است از :
به حداكثر رساندن استفاده از منابع،نيروي انساني و تمهيدات به طريق علمي به منظور كاهش هزينه ها و رضايت كاركنان ، مديران و مشتريان. تعاريف ديگر بهره وري را ، حداكثر استفاده مناسب از نيروي انساني به منظور حركت در جهت اهداف سازمان با كمترين زمان و حداقل هزينه دانسته اند ( همان منبع ، پدرام : 21) .
بهره وري عبارت است از به حداکثر رساندن استفاده از منابع ، نيروي انساني ، به منظور کاهش هزينه ها و رضايت مديران ، مشتريان و کارکنان .
2 ) مفهوم بهره وري نيروي انساني :
انجام دادن کار خردمندانه و آگاهانه و دستيابي به همه چيز با هم توآم با عملکرد موثر و دانستن اينکه بهترين کار انجام شده است ( همان منبع ، الواني و احمدي : 3 ) .
بهره وري نيروي انساني عبارتست از : حداکثر استفاده مناسب از نيروي انساني به منظور حرکت در راستاي اهداف سازمان با کمترين زمان و حداقل هزينه .
3 ) مفهوم کارايي
“کارايي” عبارتست از نسبت ستاده به داده و يا به بيان ديگر نسبت توليد کالا يا خدمات نهايي به منابع به کار رفته در آن و با اين مفهوم نشان داده مي شود.کارايي، يک مفهوم کمي است و اصولاً به ميزان رضايت مشتري يا ميزان دستيابي به اهداف مورد نظر اشاره دارد ( فاتحي ، 1390 : 4 ).
4 )مفهوم اثربخشي
“اثربخشي” ميزان دستيابي به اهداف سازمان را مي سنجد . به بيان ديگر، اثرات خدمات/ محصول را بر جامعه ، کمي کرده و مشخص مي کند که خدمات/محصول ارائه شده تا چه ميزان با استانداردها و اهدافي که آن سازمان به خاطر آن به وجود آمده، مطابقت مي کند .اثربخشي ، يک مفهوم کيفي است و ميزان رضايت مشتري را از خدمات /محصول ارائه شده نشان مي دهد ( همان منبع ، فاتحی : 4 ) .
5 ) شرکت صالح گچ سمنان :
شرکت توليدي صالح گچ سمنان در قالب تعاوني در سال 1369 تاسيس و در سال 1373 به بهره برداري رسيده است . اين شرکت با گسترش بخش هاي توليدي خود ، هم اکنون داراي پنج خط توليد با ظرفيت توليد روزانه 3000 تن گچ ساختماني ، داراي عنوان ” بزرگترين توليد کننده گچ ساختماني در ايران ” مي باشد . استخراج سنگ گچ از معدن تحت تملک و خردايش سنگ ، پخت و توليد گچ ساختماني موضوع اصلي فعاليت اين شرکت مي باشد .
فصل دوم
ادبيات پژوهش
مقدمه :
بهره وري يکي از موضوع هاي اساسي است که در سطوح مختلف و در فعاليت هاي گوناگون ، سابقه اي چند صد ساله دارد . بهره وري بخصوص در دهه هاي پايان قرن حاضر اهميت آن در فعاليت هاي اقتصادي ، اجتماعي و صنعتي به شدت مورد تأکيد قرارگرفته است .
افزايش بهره وري در يک کشور با تلاش همه مردم ، همه سازمانها و کليه آحاد يک ملت امکان پذير خواهد بود . مهمترين دستاوردهاي افزايش بهره وري عبارتند از افزايش سود و عايدي توليد کننده ، افزايش دستمزد و بهبود شرايط نيروي کار براي نيروي کار ، بهبود کيفيت محصول و کاهش قيمت تمام شده آن در نتيجه افزايش رضايت مشتري و مصرف کنندگان و بالاخره باعث رونق اقتصادي – فرهنگي و اجتماعي در کليه بخشها و زيربخشهاي اقتصادي مي گردد .
در اين فصل ، پيشينه تحقيق ، نظريه ها ، مدلها و روش هاي نظري عوامل موثر بر ارتقاء بهره وري نيروي انساني مورد بحث قرار مي گيرد .
بخش اول : تعاريف و کليات
2-1 – تعريف بهره وري :
بهره وري يعني افزايش دائمي و مستمر نسبت رياضي بين نتايج به دست آمده به منابع به کار رفته و مصرف شده . به بيان ساده تر ، بهره وري يعني : تهيه کالاها و خدمت هاي بيشتر و بهتر با هزينه و قيمت تمام شده سابق با صرف همان مقدار منابع توليد يا تهيه همان

دسته‌ها: عمومی