پژوهش …………………………………………………………………………………………………………49
3-6-1- میانگین طول دوره تحصیل …………………………………………………………………………………………….49
3-6-2- نرخ قبولی
3-6-3- نسبت هنرجو به هنرآموز ………………………………………………………………………………………49
3-6-4 – نسبت هنرجو به کارگاه ……………………………………………………………………………………….49
3-6-5- نسبت اتلاف …………………………………………………………………………………………………….49
3-6-6- ضریب کارایی ………………………………………………………………………………………………….50
3-7- روايي پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………51
3-8- پايايي پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………..51
3-9- روش‌هاي تجزيه و تحليل داده‌ها …………………………………………………………… ………………………….51
3-9-1- آزمون همبستگی پیرسون…………………………………………………………………………………………………52
3-9-2- آزمون فریدمن……………………………………………………………………………………………………………….53
3-9-3- آزمون T Test………………………………………………………………………………………………………………53
فصل چهارم : نتایج
4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………55
4-2- نتایج محاسبات مربوط به شاخصهای کارایی درونی ……………………………………………………………….55
4-2-1 – میانگین طول دوره تحصیل (فارغ التحصیلان 90 – 1389) ………………………………………………..55
4-2-2- نرخ قبولی در سال تحصیلی 90- 1389 (مدارس کاردانش دولتی و غیردولتی) ……………………..56
4-2-3- نسبت هنرجو به هنرآموز در سال تحصیلی 90- 1389(مدارس دولتی) ……………………………….57
4-2-4- نسبت هنرجو به مساحت کارگاه در سال تحصیلی 90- 1389(مدارس کاردانش دولتی) …………58
4-2-5- کارایی و نرخ اتلاف مربوط به سال تحصیلی 90- 1389 ……………………………………………………59
4-3- بررسي ويژگي‌هاي توصيفي گروه نمونه ……………………………………………………………………………….59
4-4- يافته‌هاي پژوهش با توجه به فرضیات ………………………………………………………………………………….64
4-4-1- آزمون فرضیات بر اساس نتایج ضریب همبستگی پیرسون……………………………………………………64
4-4-2- آزمون فرضیات بر اساس نتایج آزمون فریدمن…………………………………………………………………..73
4-5- نتایج آزمون T Test برای مقایسه تفاوت میانگین نمونه های دانش آموزان پسر و دختر……………..76
4-6- نتایج آزمون T Test برای مقایسه نتایج نمونه های معلمان مرد و زن……………………………………….79
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….83
5-2- بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..83
5-2-1- میانگین طول دوره تحصیل …………………………………………………………………………………………….83
5-2-2- نرخ قبولی …………………………………………………………………………………………………………………….84
5-2-3- نسبت هنرجو به هنرآموز ………………………………………………………………………………………………..84
5-2-4- نسبت هنرجو به کارگاه ………………………………………………………………………………………………….84
5-2-5- بازدهی (کارایی) ……………………………………………………………………………………………………………85
5-2-6- نسبت اتلاف ………………………………………………………………………………………………………………..85
5-3- فرضیات ………………………………………………………………………………………………………………………….85
5-4- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………..87
5-5- پیشنهادهای کاربردی ………………………………………………………………………………………………………….88
5-6- پیشنهادهای پژوهشی …………………………………………………………………………………………………………90
5-7- محدودیتهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………90
5-8- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق…………………………………………………………………………………..90
منابع
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………….92
منابع خارجی ……………………………………………………………………………………………………………………………..95
پیوست ها
پرسشنامه دانش آموزان………………………………………………………………………………………………………………..97
پرسشنامه معلمان………………………………………………………………………………………………………………………100
محاسبات مربوط به شاخصهای کارایی درونی……………………………………………………………………………….104
نتایج SPSSنتایج SPSS پایایی پرسشنامه دانش آموزان پسر…………………………………………………………………………….105
نتایج SPSS پایایی پرسشنامه دانش آموزان دختر …………………………………………………………………………..106
نتایج SPSS پایایی پرسشنامه معلمان مرد……………………………………………………………………………………..106
نتایج SPSS پایایی پرسشنامه معلمان زن…………………………………………………………………………………….1070
نتایج SPSS نتایج آزمون همبستگی پیرسون (دانش آموزان پسر)…………………………………………………..109
نتایج SPSS نتایج آزمون همبستگی پیرسون (دانش آموزان دختر)…………………………………………………120
نتایج SPSS نتایج آزمون همبستگی پیرسون (معلمان مرد)…………………………………………………………..131
نتایج SPSS نتایج آزمون همبستگی پیرسون (معلمان زن)……………………………………………………………..143
نتایج SPSS آزمون فریدمن……………………………………………………………………………………………………….154
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………….171
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول 2-1- خسارتهای وارده بر نظام آموزشی ……………………………………………………………………………..42
جدول 2-2- متوسط اتلاف برای کشورهای در حال توسعه ………………………………………………………..44
جدول 3-1- توزیع فراوانی جامعه و حجم نمونه (دانش آموزان)………………………………………………..48
جدول 3-2- توزیع فراوانی جامعه و حجم نمونه (معلمان) ………………………………………………………48
جدول 3-3- مؤلفه‌هاي پرسشنامه بررسی کارایی درونی و سؤالات مربوط به آنها (معلمان) ………………50
جدول 3-4- مؤلفه‌هاي پرسشنامه بررسی کارایی درونی و سؤالات مربوط به آنها (دانش آموزان)………..50
جدول-3-5- ضریب آلفای کرونباخ …………………………………………………………………………………………….51
جدول 3-6- مقدار ضریب همبستگی…………………………………………………………………………………………….52
جدول 4-1- میانگین طول دوره تحصیل (فارغ التحصیلان 90 – 1389 ) ……………………………………..55
جدول 4-2- نرخ قبولی در سال تحصیلی 90- 1389 (مدارس کاردانش دولتی و غیردولتی) …………….56
جدول 4-3- نسبت هنرجو به هنرآموز در سال تحصیلی 90- 1389(مدارس دولتی)…………………………56
جدول 4-4- نسبت هنرجو به مساحت کارگاه در سال تحصیلی 90- 1389(مدارس کاردانش دولتی) …57
جدول 4-5- کارایی و نرخ اتلاف مربوط به سال تحصیلی 90- 1389 …………………………………………….58
جدول 4-6- توزيع فراواني گروه معلمان بر اساس سابقه خدمت ……………………………………………….59
جدول 4-7- توزيع فراواني گروه نمونه معلمان بر اساس مدرک تحصيلي ………………………………………..60
جدول 4-8- توزيع فراواني گروه نمونه معلمان بر اساس جنسیت …………………………………………………..62
جدول 4-9- توزيع فراواني گروه نمونه دانش آموزان بر اساس جنسیت …………………………………………..62
جدول 4-10- میانگین، انحراف معیار و تعداد پاسخها……………………………………………………………………..62
جدول 4- 11- آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه اول………………………………………………………………63
جدول 4-12- آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه دوم…………………………………………………………………64
جدول 4-13- میانگین، انحراف معیار و تعداد پاسخها……………………………………………………………………..65
4- 14- میانگین، انحراف معیار و تعداد پاسخها………………………………………………………………………………66
جدول 4- 15- آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه سوم………………………………………………………………66
جدول 4- 16- آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه چهارم…………………………………………………………..67
جدول 4- 17- میانگین، انحراف معیار و تعداد پاسخها…………………………………………………………………68جدول 4- 18- میانگین، انحراف معیار و تعداد پاسخها…………………………………………………………………….69
جدول 4-19- آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com