مقاله درباره ، روستايي، ارتباطات، ICT، سمنان، روستاييان، روستاییان، پيشخوان

طبقه بندی تخصصی موجب شده است، تا افراد به طور قابل ملاحظه ای به دانش و كاربرد آن دسترسي پيدا كنند. نظرياتي از قبيل دهكده جهاني، دولت الكترونيكي، تجارت الكترونيكي، آموزش الكترونيكي و… دلالت بر رشد محيطي جديد دارد كه در آن فناوري اطلاعات و آموزش در اطراف ما و دسترسي به اطلاعات خاص باعث مي شود تا افراد در حل مشكلات شان از آن استفاده نمايند.
امروزه از بسياري جهات، تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات از عوامل مهم توسعه ي پايدار شمرده مي شود و نقش آن در زمينه هاي اداره هاي دولتي، توسعه ي روستايي و شهري، حمل ونقل و ارتباطات جاده اي، سلامت، نيازهاي خاص جمعيت هاي انساني، آموزش، محيط زيست و كشاورزي، مورد بررسي قرار گرفته است (محسني، 1386: ص 185). مزاياي اين فناوري، تنها در صورتي قابل كسب است كه اين فناوري در بين تمام بخش هاي مختلف جامعه گسترش پيدا كند. ما در يك جهان با شكاف ديجيتالي زندگي مي كنيم كه در آن، نصف جمعيت جهان از دسترسي به تماس تلفني محروم هستند. با وجود اين، بحث مورد توافق اين است كه دهه ي جهاني شدن، توانايي كاربرد اين فناوري را براي مردم روستايي، قابليت‏ها و توان كشورها ي در حال توسعه را بهبود مي بخشد( شمس، 1383: ص 61).
گسترش ICT بدون توجه خاص به روستاها و مناطق محروم مي تواند اثرات منفي مانند افزايش فاصله شهر و روستا، گسترش مهاجرت از روستا به شهر، از بين رفتن صنايع بومي، از دست دادن بازارهاي محلي و … را به همراه داشته باشد. تجربيات جهاني نشان می‏دهد كه با برنامه ريزي صحيح، گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات مي تواند دسترسي مردم روستايي به انواع خدمات بهداشتي، آموزشي، دولتي، ايجاد فرصتهاي شغلي، افزايش سطح آگاهي در زمينه فعاليتهاي توليدي، كشاورزي و ترويجي، بازاريايي محصولات زراعي و غير زراعي و … را بهبود بخشد به طوري كه اين فناوري به عنوان يكي از ابزارها و بسترهاي توسعه همه جانبه محسوب مي شود(رضواني،1383: ص 259).
در طي چند سال اخير دفاتر فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان پيشخوان دولت در سطح روستاهاي كشور گسترش يافته اند و اين بدان معناست كه از طريق اين دفاتر بتوان با تمام مراكز و خدمات اعم از دولتي و غيردولتي تماس و ارتباط برقرار كرد (شركت مخابرات ايران ، 1387: ص 158) بررسي ميزان رضايت روستاييان از عملكرد دفاتر فناوري اطلاعات و ارتباطات روستايي كه هدف اصلي اين تحقيق است در حقيقت ميزان بهره‏مندي آنها از مواهب و سودمندي‏هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در عصر اطلاعات است.
1-2بیان مساله:
جامعه اطلاعاتي در جهان در حال شکل‏گیری است و شهرها و روستاهاي الكترونيكي كه زير مجموعه تفكر جامعه اطلاعاتي مي باشند در سال‏های اخير در دنيا مطرح شده اند. در اين رابطه بسياري از صاحب نظران، عصر حاضر را عصر فناوري اطلاعات ناميده اند. نقش و كاركردهاي موثر فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان محور بسياري از تحولات امروزي امري انكار ناپذير است. بدون شك، عرصه تأثير گذاري اين فناوري تنها به محيط هاي شهري منحصر و محدود نمي شود و دامنه آن حتي دور دست ترين مناطق روستايي را نيز در بر می‏گیرد (فاضل نيا و كياني،1383: ص 23).
تلاش و كوشش فراواني كه امروزه در جهت ارتقاي ابزارهاي مديريت عملكرد و گسترش نگرش ارباب رجوع مداري توسط محققان، كارشناسان و مديران سازمان ها صورت مي گيرد، نشان دهنده آن است كه در حال حاضر رضايت مندي ارباب رجوع يكي از مهم ترين عوامل در تعيين موفقيت سازما نها از جمله دفاتر ICT روستایی به شمار مي آيد (ديوان داري و دلخواه، 1384: ص 188). دفاتر ICT روستایی نیز از این امر مستثنی نیستند. بنابراین ايجاد و پياده سازي سيستم هاي سنجش و پايش و تعيين رضايت مندي روستاييان از اين دفاتر به عنوان مهم ترين شاخص در بهبود عملكرد، از نيازهاي اساسي اين تشكيلات مهم به شمار مي رود.
در حال حاضر تعداد كل دفاتر مطابق برنامه در كشور 10000 دفتر است كه سهم استان سمنان در اين برنامه 340 دفتر بوده كه از اين ميزان 275 دفتر به بهره برداري رسيده است. و اكنون لازم است تا ميزان رضايت مندي روستاييان از عملكرد و كيفيت خدمات آن ها مورد بررسي قرار گيرد چون اعتقاد بر اين است كه محرك اصلي اين سازمان هاي توسعه اي كه به دنبال بهبودهاي عمده در مسير پيشرفت ICT در جوامع روستايي هستند، همانا ارباب رجوع يا مشتریان آنهاست. به بيان ديگر، بقاي آنها در گرو مشتريان آنها خواهد بود. بنابراين بسيار حياتي است تا اين دفاتر، چارچوبي براي درك، تحليل و ارزيابي وضعيت رضايت مندي روستاييان در اختيار داشته باشند.
1- 3اهمیت پژوهش:
كشور ايران در راستاي چشم انداز بيست ساله (برنامه چهارم و پنجم توسعه (تلاش مي كند با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات خدمات دولتي را به تمامي نقاط كشور ارائه كند. در حال حاضر اين فناوري به سرعت در شهرهاي ايران در حال گسترش است و لازم است نسبت به گسترش آن در روستاها نيز اقدام گردد. اين فناوري مي تواند با ايجاد جهش در انتقال اطلاعات و ارتباطات, روستاها را از حالت انزوا خارج ساخته و با از بين بردن مرزهاي سنتي بين شهر و روستا نقش موثري در توسعه روستايي و ايجاد تعادل و توازن بين شهر و روستا و يكپارچگي آنها داشته باشد.
نواحي روستايي به علت بعد مسافت و پراكندگي، از بسياري از امكانات محروم مانده اند و استفاده از اين فناوري مي توان د به شكلي موثر در ارائه خدمات نقش داشته باشد. با اين‏حال ظرفيت هاي بالقوه اين فناوري زماني به فعل مبدل خواهد شد و توانمنديهاي آن در عرصه‏های مختلف، خصوصاً ارائه خدمات به نواحي روستايي مشخص خواهد شد كه با برنامه ريزي هاي منطقي و اصولي مورد استفاده قرار گيرد. دفاتر ICT روستايي علاوه بر خدمات پستي و ارتباطي، زمينه لازم جهت ارايه خدمات ساير سازما نهاي دولتي مانند وزارت جهاد كشاورزي، سازمان تعاون روستايي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت آموزش و پرورش و ساير نهاد هاي دولتي را به روستاييان فراهم مي آورند. همچنين، خدمات مربوط به تجارت و بازاريابي الكترونيك در راستاي بهبود اقتصاد كشاورزي و روستايي، پرداخت قبوض مختلف آب، برق، تلفن و نظاير آن، از جمله وظايف دفاتر ICT روستایی می‏باشد. از مهمترين نيازهای دفاتر خدمات اطلاعات و ارتباطات روستايي وجود پيشخوان دولت است كه به كمك آن, كاربران مي توانند بهآسانی به همة خدمات مورد نياز خود دست يابند؛ و بدون مراجعة حضوري به مراكز و يا دفاتر سازما نها و نهادهاي دولتي, فعاليت ها و کارهای مورد نظر خود را به انجام رسانند. دستيابي به چنين هدفي مستلزم آن است كه از طريق پيشخوان دولت, شناسايي و بررسي همة خدمات دولتي قابل ارائه صورت گيرد؛ و سرانجام, خدمات مورد نظر در قالب همين پيشخوان ارائه شود.
رضایت مردم روستايي، از عوامل مؤثر بر تقويت پيوند بين آنها با دفاتر و بهره گيري از خدمات ارزشمند و موثر آنها در جهت كاهش فاصله ديجيتالي روستايي و شهري است. بر اين اساس در اين تحقیق مسأله بررسي رضايت روستاييان استان سمنان از خدمات ارايه شده توسط دفاتر روستايي از جهات شيوه مديريت و مسئوليت پذيري، تعامل با مردم، رعايت قوانين و مقررات، اخلاق و رفتار و شيوه برخورد كاركنان و مديريت، كيفيت خدمات در حال ارايه، امكانات و تسهيلات موجود و… مورد سنجش قرار گرفته است.
1-4اهداف پژوهش
در این پژوهش هدف اصلي تعیین نقش دفاتر پیشخوان (دفاتر مشترک پست؛پست بانک و مخابرات-(ICT در رضایتمندی روستائیان استان سمنان است و همچنین درصدد هستیم تا کارکردها و پیامدها ی ناشی از آن را در ارتقا و افزایش ارتباطات روستایی بررسی نماییم.
بنابراین اهداف تحقیق عبارت است از :
1- شناسايي نقاط ضعف و قوت دفاتر پیشخوان روستايي استان سمنان در جهت ارائه خدمات
2- شناسايي نقاط ضعف و قوت كارگزاران دفاتر و تأثير آنها بر خدمات ارائه توسط دفاتر
3- شناسایی میزان استفاده روستاییان از خدمات دفاتر ICT روستایی.
4- شناسایی راه‏کارهای افزایش توسعه یکپارچه و فرهنگ جامعه روستایی از طریق دفاتر دفاتر ICT روستایی
1-5 سوال اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)
آیا رضایت روستاییان از وضعیت خدمات دفاتر پیشخوان(دفاتر مشترک پست؛پست بانک و مخابرات-(ICT روستایی استان سمنان مطلوب است ؟
1-6 سوالات فرعی تحقیق:
1- آیا رضايت روستاييان از وضعیت شیوه مدیریت در دفاتر پیشخوان روستايي استان سمنان مطلوب است ؟
2- آیا رضايت روستاییان از وضعیت مسئولیت پذیری و اخلاق کارکنان و مدیران دفاتر روستايي استان سمنان مطلوب است ؟
3- آیا رضایت روستاییان از وضعیت كيفيت خدمات، امكانات و تسهيلات موجود در دفاتر پیشخوان روستایی استان سمنان مطلوب است ؟
1-7 فرضیات تحقیق
1-7-1-فرضیه اصلی:
رضایت روستاییان از وضعیت خدمات دفاتر پیشخوان(دفاتر مشترک پست؛پست بانک و مخابرات-(ICT روستایی

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com

About: admin