پایان نامه درمورد ، رقابتی، پورتر، ، رقابت، الماس، رقبا، صنایع

دارند را شکل می دهند. تهدید ورود رقبای جدید، سود بالقوه کلی در یک صنعت را محدود می کند، چون رقبای جدید ظرفیت جدیدی را در بازار ایجاد می کنند و در پی سهمی از بازار هستند و موجب کاهش حاشیه سود می شوند.
خریداران و عرضه کنندگان قدرتمند سود را به نفع خودشان چانه زنی می کنند و موجب کاهش سود می شوند. رقابت شدید رقبا سود را به خاطر نیاز به هزینه های رقابت بیشتر (مثل هزینه های تبلیغات، هزینه های فروش یا R&D) کاهش می دهد.
وجود کالاهای جایگزین قیمتی که رقبا می توانند برای محصول تعیین کنند را کاهش می دهد.
قدرت هر یک از 5 نیروی رقابتی یک وجه از ساختار صنعت را نشان می دهد. با بررسی هر صنعت به کمک مدل پنج نیروی پورتر می توان به ویژگی های خاص پی برد و فرصت های بالقوه برای ورود به آن صنعت را شناسایی کرد. (2003، Porter)
موضع یابی و راهبردهاي عام پورتر شرکت ها باید یک موضع در صنعت برای خود انتخاب کنند.« موضع یابی شامل دیدگاه یک شرکت در مورد رقابت است.»(37، 1990، Porter).
موضع یابی، نگرش کلی شرکت در مورد رقابت، نه فقط محصول یا گروه مشتریان هدف را شامل می شود. در درازمدت، شرکت هایی در رابطه با رقبای خود موفق هستند که مزیت رقابتی با دوام در اختیار داشته باشند. از دیدگاه پورتر دو نوع اصلی از مزیت رقابتی وجود دارد:
هزینه کمتر و تمایز
استفاده از مزیت هزینه کمتر به معنای توانایی شرکت در طراحی، تولید و بازاریابی یک محصول به صورتی کاراتر از رقبا با قیمتی برابر یا نزدیک به رقبا می باشد.
در اختیار داشتن مزیت رقابتی « هزینه کمتر» به معنای سود بیشتر است.
استفاده از مزیت تمایز به معنای توانایی ارائه ارزش برتر و منحصر به فرد به خریدار برحسب کیفیت محصول، ویژگی های خاص یا خدمات بعد از فروش است. تمایز به شرکت اجازه می دهد که به خاطر ویژگی های ممتاز قیمت بالاتری نسبت به رقبا برای محصول خود تعیین کند که نهایتاً به سود بیشتر منجر می شود. مزیت رقابتی از هر نوع به معنی بهره وری بالاتر از سایر رقبا می باشد، برای یک شرکت دستیابی به هر دو مزیت به طور همزمان دشوار است. البته شرکت ها می توانند با بهبود تکنولوژی یا روش های کار، همزمان هزینه را کاهش دهند و تمایز را بهبود بخشند .
مایکل پورتر چارچوبی را برای راهبردهای عام با توجه به دو نوع مزیت رقابتی- که قبلاً توضیح داده شد یعنی هزینه کمتر و ایجاد تمایز در کالا- توسعه داده است. در نمايشگر 2-2 ترکیب این دو منبع نشان داده شده است.
با توجه به حوزه ای که نیازهای بازار هدف تأمین می گردد( محدود یا وسیع)، چهار راهبرد عام ایجاد می شود: (Porter,1990)
نمايشگر 2-2- راهبردهای رقابتی عام (ژنریک) (Porter,1990)
حوزه رقابتی
بازار وسیع
بازار محدود
مزیت رقابتی
هزینه کمتر تمایز
رهبری هزینه کم تمایز در کالا
تمرکز بر روی هزینه تمرکز بر روی تمایز در کالا
جهت دستیابی به مزیت رقابتی، شرکت باید نوع مزیت رقابتی مورد نظر خود را براساس هزینه یا ایجاد تمایز در محصول تعیین و حوزه بازار یا پهنای آمیخته محصولاتی را که با توجه به آن مزیت رقابتی بدست خواهد آمد، انتخاب نماید.(کلمز، 2003)
مدل الماس مزیت رقابتی پورتر موفقیت بین المللی یک ملت در یک صنعت خاص چگونه به دست می آيد؟
پورتر درپاسخ به این سؤال مدل الماس ملی را ارائه کرد. پورتر در این مدل 4 ویژگی اصلی از یک ملت برشمرد که به محیطی که شرکت های داخلی در آن رقابت می کنند شکل می دهد و به ایجاد مزیت رقابتی کمک می کند و یا مانع آن می شود.عوامل تعیین کننده مزیت ملیاز ديدگاه پورتر در 4 گروه كلي دسته بندي مي شوند كه اين چهار گروه خصوصیات ملی، در ایجاد مزیت رقابتی شرکت های یک کشور نقش اساسی دارند. این چهار خصیصه « الماس ملی» را تشکیل می دهند.
شرایط عوامل تولید:وضعیت یک ملت در فاکتورهای تولید نظیر نیروی انسانی ماهر یا زیر ساخت ها برای رقابت در هر صنعتی ضروری است.
شرایط تقاضا: این عامل ماهیت تقاضای داخلی برای محصول یا خدمت را در یک صنعت شامل می شود.
صنایع مرتبط و پشتیبانی کننده: حضور یا عدم حضور صنایع عرضه کننده و صنایع مرتبط شامل کانالهای توزیع و … که در سطح بین المللی رقابت کنند، می تواند در موفقیت یک صنعت تاثیرگذار باشد.
راهبرد، ساختار و وضع رقابتی شرکت های فعال در صنعت: نحوه سازماندهی شرکت ها و استراتژی هایی که در آنها به کار گرفته می شود می تواند در حضور موفق آنها در بازارهای بین المللی نقش مهمی داشته باشد. شرایط در یک کشور می تواند تعیین کننده چگونگی سازماندهی، مدیریت و ماهیت رقابت داخلی شرکت های فعال در آن کشور باشد. (Porter,1985)
اگر این 4 عامل به صورت موثری با هم ترکیب شوند موفقیت شرکت های موجود در یک کشور را تضمین کنند.
استراتژی، ساختار و وضع رقابتی شرکت
شرایط تقاضا
شرایط عوامل تولید
صنایع مرتبط و پشتیبانی کننده
نمايشگر 2-3- مدل ساده الماس ملي
(Porter,1985)
هر چه محیط داخلی یک کشور برای یک صنعت خاص پویاتر و پرچالش تر باشد، احتمال موفقیت آن صنعت خاص در سطح بین المللی بیشتر است. چرا که شرکت ها را تشویق می کند که مزیت های خود را با گذر زمان بهبود بخشند و توسعه دهند.
به عبارت دیگر، کشورها در صنایع یا بخش هایی از صنعت موفق به حضور جهانی می شوند که «الماس ملی» در مطلوب ترین شرایط باشد.
هر چه محیط داخلی پویاتر باشد، بیشتر احتمال دارد که برخی شرکت ها شکست بخورند، بنابراین شرکت هایی که در چنین محیطی حضور موفق دارند در رقابت بین المللی هم موفق می شوند. (همان منبع) به علاوه الماس یک سیستم تقویت کننده دو طرفه است. به این معنی که مزیت در یکی از عوامل تعیین کننده می تواند در دیگر عوامل مزیت ایجاد کند و یا مزیت های آنها را بهبود بخشد.
پورتر به منظور کامل کردن تئوری خود، دو متغیر دیگر که باید در ارزشیابی مزیت ملی مورد توجه قرار گیرند، معرفی کرد که شامل:
5- شانس: پیشرفت هایی که خارج از کنترل شرکت ها و معمولاً دولت ها است. مثل: اختراعات ناب، پیشرفتهای بزرگ در تکنولوژی، جنگ ها و …
این اتفاقات می تواند روی شرکت ها و عملکرد آنها اثرات عمیق و متفاوتی داشته باشد.
6-دولت: نفوذ دولت روی عوامل تعیین کننده اقتصادی عاملی است که می تواند مزیت رقابت ملی را در هر کشوری تحت تاثیر قرار دهد. (71، 1990، Porter) بنابراین این عامل را نیز به عنوان یکی از عوامل مهم در ارزشیابی مزیت رقابت ملی برشمرد و مدل به شکل کاملتری مطابق نمايشگر 2-4 عرضه شد.
نمايشگر 2-4- مدل کامل الماس ملی
دولت
شرایط تقاضا
استراتژی، ساختار و وضع رقابتی شرکت
شرایط عوامل تولید
صنایع مرتبط و پشتیبانی کننده
شانس

(Porter,2003)
در قسمت بعدی به تفضیل به بررسی هر یک از عوامل تاثیرگذار در الماس می پردازیم.
شرایط عوامل تولید عوامل تولید در تعریف ساده عبارتند از: زمین، کار، منابع طبیعی، سرمایه و زیرساختارها. این عوامل ورودی هایی هستند که در هر صنعتی برای بقا لازم و ضروری محسوب می شوند. عواملی که در داخل کشور ایجاد می شوند نسبت به عواملی که به صورت طبیعی وجود دارند از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.
پورتر پنج عامل را به عنوان تولید حیاتی برای هر کشور معرفی می کند. (Porter,2003)
منابع انسانی :
کیفیت نیروی انسانی موجود و مهارت هایی که در اختیار دارند، سطح حقوق و دستمزد و اخلاق حرفه ای مجموعاً عوامل مربوط به نیروی انسانی یک ملت را تشکیل می دهند. مهارت های کارگران برای کشوری که در تولید محصولات تخصصی فعالیت می کند می تواند یک مزیت منحصر به فرد محسوب شود. در مقابل در کشوری که به تولید عمده یک محصول می پردازد و به تعداد کارگران زیاد با دستمزد پایین نیاز دارد، وجود کارگران ارزان قیمت، مزیت محسوب می شود.
Garelli, Stephane. 2003)) (Porter, Michael E. 2003)
منابع فیزیکی
وجود، کیفیت، کیمیت، و هزینه استفاده از زمین، آب، منابع معدنی و سایر منابع طبیعی جزء منابع فیزیکی یک کشور محسوب می شوند. در صنایعی که به منابع وابستگی زیادی دارند، وجود این عامل تولید مزیت بزرگی محسوب می شود. این گروه از عوامل شامل محل جغرافیایی یک کشور هم می شود، چرا که می تواند نزدیکی به مواد اولیه، بازارها و کانالهای توزیع را به همراه داشته باشد که هزینه های تجارت را تا حد زیادی کاهش می دهد. ( Porter, Michael E.1985)
منابع فنی و علمی: منابع علمی و فنی شامل دانشگاه ها، موسسات تحقیقاتی دولتی و تجهیزات تحقیقاتی خصوصی، آژانس های آماری دولتی، پایگاه های داده و مراکز تجاری است. این عوامل برای موفقیت در صنایع پیچیده با تکنولوژی پیشرفته بسیار مهم و ضروری هستند. (Garelli, Stephane. 2003) (Porter,Michael E. 2003)
منابع سرمایه ای: میزان منابع در دسترس جهت توسعه فعالیت های شرکت ها در یک کشور می تواند در موفقیت آنها نقش مهمی داشته باشد. هزینه و نوع تأمین این سرمایه ها در هر

متن کامل در سایت homatez.com