مقاله با موضوع رزماری، عصاره، گوشت، ، آگار، کردند،، اکسیداسیون، عفونی

کاربرد دارد(میر حیدر، 1382).
در طب سنتی به عنوان ضد عفونی کننده، داروی قابض، ضد اسپاسم، خلط آور و ضد سرفه استفاده شده اند (دلیسی و همکاران2007). همچنین جهت خواص آنتی اکسیدانی، ضد فساد، ضد قارچ، ضد سرطان و ویژگیهای ضد ویروسی شناخته شدهاند (گچکار و همکاران، 2007؛ چیزولا و همکاران، 2008 ؛اوکو و همکاران،2010؛ کریم و همکاران، 2013).
2-4-3- ترکیبات شیمیایی
ترکیبات اصلی که باعث خواص آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی رزماری میشود عبارتند از 1 و 8 سینئول، آلفا پینن و کامفور (جردن و همکاران، 2013؛کریم و همکاران، 2013). تغییر در ترکیبات شیمیایی گیاه رزماری به شرایط محیطی (تایگرین-کردجونی و همکاران، 2007) استرسهای آبیوتیک (تونکتی و همکاران، 2011)، ژنتیک(زائولی و همکاران، 2013) و سطح ارتباط گیاه با آب و هوا (سلیکتاس و همکاران،2007؛ زائوعلی و همکاران، 2013) بستگی دارد. برای مثال سلیکتاس و همکاران در سال 2007 فهمیدند که گیاه رزماری ای که در فصل بهار چیده میشود غنی از 1و8 سینئول و کامفور است و حداکثر فعالیت ضد میکروبی را نشان میدهد.
2-5-مروری بر پژوهش های پیشین
دولاج وهمکاران (2012) اثر دوزهای متفاوت عصاره رزماری را روی اکسیداسیون لیپیدها، پایداری رنگ و غلظت آنتی اکسیدان در کاهش مصرف نیتریت در پاته جگر بررسی کردند، نتایج نشان داد که عصاره رزماری بطور معنی داری اکسیداسیون لیپید ها را کاهش داد ولی روی پایداری رنگ اثری ندارد.
گئورگانتلیس و همکاران (2007) اثر عصاره رزماری، کیتوزان و آلفا توکوفرول را بر پارامترهای میکروبیولوژیکی و اکسیداسیون چربی سوسیس خوک تازه در°c 4 بررسی کردند، نتایج نشان داد هنگامی که عصاره رزماری همراه کیتوزان استفاده شد اثر بهتری داشته و تعداد باکتری کمتری شمارش شد.
جنانو همکاران (2003) افزایش مدت نگهداری استیک گوساله بسته بندی شده در اتمسفر اصلاح شده بوسیله تیمار با رزماری و قراردادن در زیر نور بدون uvرا بررسی کردند، نتایج نشان داد استفاده از مخلوط آنتی اکسیدان رزماری و ویتامینc توامان در غیاب اشعه uv سرعت تولید مت گلوبین و اکسیداسیون لیپید و رشد میکروبی را بصورت معنی داری کاهش داده و می تواند مدت نگهداری را 20-10 روز افزایش دهد.
ویودا و مارتوس و همکاران در سال (2010 )گزارش کردند، اضافه کردن اسانس های روغنی رزماری و آویشن ( 02/0 درصد) در ترکیب با فیبر مرکبات (1درصد) و بسته بندی در خلا، بصورت معنی داری تعداد باکتری های هوازی و اسید لاکتیک راحین نگهداری در24 روز کاهش داد ولی بین عصاره های متفاوت اختلاف معنی داری مشاهده نشد.
نت زیمانی و همکاران (2010) مشاهده کردند اضافه کردن عصاره 2/0درصد رزماری همراه با محلول 5/1 درصد وزنی/ وزنی از محلول اتیلن دی آمید تترا استات یا لیزوزیم به فیله جوجه تعداد کلی باکتری ها را حین نگهداری در 4 درجه سانتیگراد برای مدت 25 روزکاهش داد و مدت نگهداری آن را در مقایسه با گروه کنترل 7 تا 8 روز افزایش داد.
میلینیک و همکاران (2008) اثر آنتی اکسیدانی عصاره آبی رزماری، آویشن و مریم گلی را بر روی گوشت خوابانده شده با آنها و سپس پخته شده بررسی کردند، نتایج نشان داد خواباندن گوشت با جوشانده های گیاهی مقادیر بسیار کمی از تیوباربیتوریک اسید را در مقایسه با گروه کنترل نشان دادند و اکسیداسیون در نمونه های خوابانده شده با آویشن و مریم گلی بصورت معنی داری بیشتر از نمونه های خوابانده شده با رزماری بود.
در تحقیق دیگری ژانگ و همکاران (2009) اثر میخک، رزماری، پوست درخت سنا و شیرین بیان را بر روی گوشت خوک تازه و بسته بندی شده با اتمسفر اصلاح شده و گوشت ران گوساله خرد شده و بسته بندی شده در خلا بسته بررسی کردند، آن ها گوشت را در دمای 4 درجه سانتیگراد به مدت 24 روز نگهداری کردند و فهمیدند در روز 28 جمعیت باکتری لیستریا مونوسایتوژنز در گوشت خوک تازه برای غلظت های 5/2، 5 و 10 میلی گرم بر میلی لیتر به ترتیب 9/2، 1/3 و 6/3 لگاریتم کاهش یافت همچنین گونه های سودوموناس به ترتیب 6/1، 1/2 و 6/2 لگاریم و تعداد کل کلی فرم ها به ترتیب6/0 ، 8/0 و 2/1 لگاریتم کم شد. تعداد باکتری های لیستریا مونوسایتوژنز در گوشت ران گوساله خرد شده 5/2، 6/2 و 3 لگاریتم و تعداد باکتری های اسید لاکتیک 4/2، 6/2 و 8/2 لگاریتم به ترتیب برای غلظتهای 5/2 و 5 و 10 کاهش داشت. در نهایت ژانگ و همکاران به این نتیجه رسیدند که ترکیب رزماری و شیرین بیان، پتانسیل خوبی برای نگهداری از گوشت خوک تازه و ران گوساله خرد شده دارد.
فصل سوم
مواد و روشها
3-1-مواداولیه
اتانول، 1-بوتانل، تیوباربیتوریک اسید، محیطهای کشت میکروبی پلیت کانت آگار و پوتیتو دکستروز آگار، مونوسدیم فسفات (مونوهیدرات)، دی سدیم فسفات (هپتا هیدرات) از شرکت مرک، محیط کشت اختصاصی افتراقی کروم آگار اشرشیا کلی از شرکت کروم آگار و گوشت شتر از کشتارگاه صنعتی شهرستان گرگان و محلول ضد عفونی هیپوکلراید 5% از شرکت تولید دارو تهیه شد.
3-2- مراحل انجام آزمون ها
3-2-1-تهیه عصاره اتانولی از گیاه رزماری
سر شاخههای گیاه رزماری در انتهای فصل بهار از باغ گیاه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان چیده و پس از شستشو به مدت یک هفته در یک اتاق نسبتا تاریک قرار داده شد تا کاملا خشک شوند. سپس به وسیله آسیاب (Tefal، چین) کاملا خرد و پودر گردید. پودر رزماری بدست آمده در فریزر 20- درجه سانتیگراد تا زمان انجام مراحل بعد عصاره گیری نگهداری شد.
بلافاصله قبل از انجام تیمارها پودر رزماری از فریزر خارج شده و در محلول اتانول 80 درصد به مقدار 10 برابر وزنی حجمی قرار داده شد و بوسیلهی شیکر ارلن (لابترون، ایران) به مدت 24 ساعت با سرعت 3 کاملا مخلوط شده تا تمامی عصاره موجود در گیاه درون حلال حل گردد. سپس محلول بدست آمده توسط کاغذ صافی واتمن شماره یک صاف شده و توسط دستگاه روتاری اواپراتور (Heidolph، آلمان) در دمای 50 درجه سانتیگراد، در خلاء 140 میلی بار و سرعت چرخش بالن 50 دور در دقیقه تا رسیدن به یک محلول کاملا غلیظ حلالزدایی گردید.
سپس باقیمانده حلال احتمالی توسط قرار دادن ظرف حاوی عصاره رزماری در بن ماری (لابترون، ایران) 40 درجه سانتیگراد به مدت 24 ساعت از محلول جدا شد. از پودر عصاره اتانولی رزماری آماده شده، غلظت های5/0، 5/1و 5/2 درصد در آب تهیه و برای آماده سازی تیمارها به آن اضافه شد.
3-2-2- تهیه تیمارهای گوشت
گوشت تهیه شده از کشتارگاه، به قطعات 100 گرمی نسبتا مساوی تقسیم شده و درون محلول ضد عفونی هیپوکلراید 5% به مدت 5 ثانیه قرار داده شده و سپس درون یک سبد تمیز گذاشته شد تا محلول ضد عفونی اضافی آن جدا شود. در مرحله بعد تعدادی از نمونه ها درون محلول 5/0 درصد عصاره رزماری، تعدادی درون عصاره 5/1 درصد و تعدادی در عصاره 5/2 درصد قرار گرفت و پس از گذشت 5 ثانیه از قرار گیری قطعات گوشت در عصاره، نمونه ها از محلول خارج شده و جهت جدا شدن عصاره اضافی درون سبد های مخصوص قرا گرفتند. هر یک از قطعههای گوشت آماده شده درون یک ظرف یک بار مصرف گذاشته شده و روی آن با سلیفون پوشانده شد و تا 10 روز درون یخچال با دمای 4 درجه سانتیگراد قرار گرفتند.
در تیمارهای دیگر این پژوهش، از گیاه رزماری تازه روی نمونه های گوشت استفاده شد. برای این کار، هر یک از قطعههای گوشت پس از ضد عفونی درون ظروف یک بارمصرف قرار داده شد و مقادیر مناسب 5/0، 5/1و 5/2 درصد وزنی/ وزنی از سرشاخه های تازه و کاملا شسته شده گیاه رزماری بر روی گوشت ها قرار داده و سپس ظروف با سلیفون پوشانده شده و تا 10 روزدرون یخچال با دمای 4 درجه سانتیگراد قرار گرفتند.
هر یک از تیمارها در زمان مورد نظر شامل روز صفر، یک، سه، پنج، هفت و ده از درون یخچال بیرون آورده شده و آزمون های مورد نظر بر روی آنها انجام گرفت.
3-3-آزمون ها
3-3-1-pH
هریک از نمونهها پس از گذشت مدت زمان مورد نیاز از یخچال خارج شد و در محیط آزمایشگاه تا رسیدن به دمای محیط قرار داده شد. سپس با استفاده از یک تیغ جراحی استریل در قسمتی از گوشت حفره ای ایجاد گردید و الکترود pHمتر (Metrohm، سوییس) درون حفره قرار داده شده و pHنشان داده شده توسط دستگاه ثبت گردید (استاندارد ملی ایران، 1386).
3-3-2-آزمون های میکروبی
نمونهها در شرایط استریل از درون ظروف خارج شده و بوسیله گوشت کوب برقی (kenwood، آمریکا) کاملا ریز شد و درون ظروف استریل جهت انجام تستها نگهداری گردید. از هر نمونه مقدار یک گرم توسط ترازوی دیجیتال 001/0 (AND، ژاپن) وزن گردید و در شرایط استریل درون یک لوله محتوی 9 میلی لیتر سرم فیزیولوژی استریل ریخته و کاملا مخلوط شد.
از هر کدام از نمونه ها سریال رقت تهیه کرده و از آخرین لوله درون محیطهای کشت پلیت کانت آگار به روش کشت عمقی و در محیط های کشت پوتیتو دکستروز آگار و کروم آگار اشرشیا کلی به روش کشت سطحی کشت صورت گرفت. نمونه ها پس از گذشت 24 ساعت درون انکوباتور (بهداد، ایران) 37 درجه سانتیگراد برای محیط های کروم آگار اشرشیا کلی و توتال

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com

About: admin