یخچال
تیمارها روز 0 روز 1 روز 3 روز 5 روز 7 روز 10
شاهد Ad
015/0±12/0 Bd
006/0±13/0 Ac
022/0±21/0 Ab
058/0±34/0 Ab
034/0±38/0 Aa
0007/0±49/0
نمونه های حاوی عصاره اتانولی رزماری 5/0% Ae
015/0±12/0 Be
015/0±13/0 BCd
001/0±18/0 Bc
006/0±23/0 ABb
002/0±35/0 Ba
016/0±47/0
5/1% Ae
015/0±12/0 Be
001/0±13/0 Dd
003/0±15/0 Cc
012/0±19/0 Bb
015/0±32/0 Ea
008/0±38/0
5/2% Ad
015/0±12/0 Ce
002/0±10/0 Ed
001/0±13/0 Cc
0007/0±17/0 Cb
011/0±24/0 Ga
005/0±30/0
نمونه های حاوی گیاه تازه رزماری 5/0% Ae
015/0±12/0 Be
007/0±13/0 Bd
010/0±19/0 Bc
018/0±26/0 ABb
004/0±35/0 Ca
001/0±44/0
5/1% Ae
015/0±12/0 Be
006/0±13/0 BCd
003/0±17/0 Bc
017/0±23/0 ABb
031/0±35/0 Da
012/0±40/0
5/2% Ad
015/0±12/0 Ac
006/0±15/0 CDc
005/0±16/0 Bb
019/0±28/0 Aa
005/0±37/0 Fa
008/0±36/0
مقادیر بر اساس میانگین±انحراف معیارگزارش شده است. حروف انگلیسی کوچک متفاوت، نشاندهنده اختلاف معنی دار در هر ردیف در سطح خطا 5% می باشد.همچنین حروف انگلیسی بزرگ متفاوت، نشان دهنده اختلاف معنی دار در هر ستون در سطح خطا 5% می باشد.
در تحقیق دیگری دجنان و همکاران (2002) توانایی α-توکوفرول، تائورینو رزماری را در ترکیب با ویتامین cدر افزایش پایداری اکسیداتیو استیک گوساله بسته بندی شده در اتمسفر اصلاح شده و نگهداری شده در 1 درجه سانتیگراد را بررسی کرده و نتیجه گرفتندکه همه ترکیبات آنتی اکسیدانی اثر ممانعت کنندگی معنی داری بر روی تشکیل TBARSداشتندگرچه شدت آن ها یکسان نبود. موثرترین ترکیب تائورین و رزماری بودند همراه با ویتامین c در صورتیکه ترکیب ویتامین C+E بطور معنی داری کمتر از آن ها بود و کمترین اثر را گروه کنترل داشتند بطوری که در روز30 نگهداری میزان مالون دی آلدهید برای گروه کنترل 3 میلی گرم و رزماری حدود 5/1 میلی گرم شد.
4-3-میزان بار میکروبی
4-3-1- شمارش کلی میکروبی
جدول 4-3 میزان شمارش کلی میکروبی ( log10 cfu/gr )نمونههای مختلف گوشت شترحین نگهداری در یخچال را نشان میدهد.
بر اساس نتایج تجزیه واریانس، میانگین مقادیر شمارش کلی باکتریها در نمونهها، طی زمان نگهداری افزایش معنی داری داشت (05/0>p). همچنین مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین مقدار شمارش کلی باکتریها در روز دهم مربوط به نمونه شاهد (106×55) و کمترین مقدار شمارش کلی باکتریها برای نمونه حاوی عصاره 5/2% (105×75) بود. همچنین بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اثر غلظت عصاره یا گیاه بر میانگین مقادیر شمارش کلی باکتریها معنی دار بود (۰/۰۵>p). به این صورت که میانگین شمارش کلی باکتریها در نمونه های حاوی گیاه تازه(104×89) و در نمونه های حاوی عصاره(104×69) بودکه نشان از اثر بخشی بیشتر عصاره الکلی گیاه رزماری در مقایسه با گیاه تازه دارد. دلیل این موضوع به حضور ترکیبات کارنوسول، اورسولیک اسید و رزمانول به عنوان ترکیبات آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی قوی در رزماری برمی گردد (کالینز و همکاران، 1987).
در تحقیقی کاراباگیاس و همکاران (2011) اثر اسانس های روغنی آویشن و پونه کوهی را در افزایش عمر ماندگاری گوشت گوسفند بررسی کردند. آنها دریافتند که تعداد کل باکتری ها به 107 عدد (حد بالای قابل پذیرش جهت کیفیت گوشت، تعیین شده توسط کمیسیون بین المللی میکروبیولوژی غذا در سال 1986) برای نمونه بسته بندی شده در هوا (شاهد) در روز 5 ، برای نمونه حاوی 1/0 و 3/0 درصد اسانس هاس روغنی پونه کوهی در روز 6-7 ، برای نمونه حاوی 1/0 درصد آویشن در روز7-8 و برای نمونه حاوی 3/0 درصد آویشن در روز9 ، رسید.
جدول 4-3 -اثر غلظت های مختلف عصاره و گیاه رزماری برمیانگین لگاریتم تعداد کل باکتری در نمونههای گوشت شتر طی نگهداری در یخچال
تیمارها روز 0 روز 1 روز 3 روز 5 روز 7 روز 10
شاهد Af
058/0±17/5 Ae
021/0±47/5 Ad
045/0±57/5 Ac
043/0±84/5 ABb
005/0±20/7 Aa
007/0±74/7
نمونه های حاوی عصاره اتانولی رزماری 5/0% Ae
058/0±17/5 Dd
054/0±29/5 BCd
018/0±36/5 BCc
037/0±54/5 ABb
020/0±02/7 BCa
025/0±22/7
5/1% Ae
058/0±17/5 Dd
021/0±3/5 Df
036/0±07/5 Cc
056/0±48/5 BCb
013/0±81/6 Ca
082/0±19/7
5/2% Ad
058/0±17/5 Ed
014/0±17/5 Dd
031/0±14/5 Dc
059/0±33/5 Db
014/0±77/6 Ea
023/0±87/6
نمونه های حاوی گیاه تازه رزماری 5/0% Ac
058/0±17/5 BCbc
054/0±37/5 Cbc
065/0±29/5 Bb
051/0±62/5 Aa
539/0±33/7 Ba
004/0±29/7
5/1% Ae
058/0±17/5 CDd
059/0±33/5 Bd
017/0±39/5 BCc
048/0±55/5 ABb
013/0±97/6 Ca
013/0±21/7
5/2% Af
058/0±17/5 ABd
016/0±41/5 BCe
083/0±31/5 BCc
012/0±54/5 B
010/0±90/6 Da
014/0±07/7
مقادیر بر اساس میانگین±انحراف معیارگزارش شده است.حروف انگلیسی کوچک متفاوت، نشاندهنده اختلاف معنی دار در هر ردیف در سطح خطا 5% می باشد.همچنین حروف انگلیسی بزرگ متفاوت، نشاندهنده اختلاف معنی دار در هر ستون در سطح خطا 5% می باشد.
نت زیمانی و همکاران (2010) اثر ضد میکروبی لیزوزیم، EDTA ، رزماری و پونه کوهی را روی گوشت مرغ نیمه پخته و بسته بندی شده در خلا و نگهداری شده در 4 درجه سانتیگراد بررسی کردند. ابتدا تعداد کل میکروب ها مقدار قابل قبول 103×4 عدد در روز صفر بود( تعداد کل باکتری ها در گوشت خام ماکیان 104×7/31 عدد است) و سپس تعداد کل آن ها تا مقدار107 عدد افزایش یافت. زمان نگهداری نمونه بسته بندی شده در خلا بعلاوه محلول لیزوزیم و EDTA ، 4 روز ، ترکیب رزماری و بسته بندی در خلا،قیمت: 10000 تومان

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com