بودند. تست هاي ارزیابی حسی نشان داد خامه هاي کم چرب از پذیرش خوبی در نزد مصرف کنندگان برخوردار بودند(فرحناکی و همکاران، 1390).
محمدی ثانی و همکاران (1392) اثرافزودن روغن هسته انگور برمدت زمان ماندگاری ومیزان بار میکروبي کل خامه قنادی را مورد بررسی قرار داند. در این تحقيق مشخص شد كه با افزودن روغن هسته انگور به خامه قنادی به ميزان 5 درصد در دمای محيط میتوان از فعاليت ميکروارگانيسم های خامه تا حد زیادی جلوگيری نمود . خامه پاستوریزه در یخچال نگهداری می شود و در دمای محيط در كمتر از 22 ساعت فاسد می گردد. در این پژوهشخامه تولیدی تا 72 ساعت در دمای محيط بدون تغيير در ساختار و تركيبات نگهداری شد. نتایج این مطالعه نشان داد كه امروزه با افزایش جمعيت در جهان و افزایش هزینه های توليد و نگهداری مواد غذایی در شرایط استریل و همينطور هزینه های سرسام آور انرژی در واحد های توليد مواد غذایی می تواند یك راهکار مناسب برای كاهش هزینه ها و از طرفی توسعه صنعت لبنيات و محصولات قنادی همچنين گسترش صادرات این محصولات در دنيا باشد(محمدی ثانی و همکاران ،1392).
غلام حسینی پور و همکاران (2012) استفاده از کنسانتره پروتئین شیر در تولید خامه کم چرب را بررسی کردند و خواص فیزیکوشیمیایی و حسی آن را مورد مطالعه قرار داند نتایج حاصل از آن نشان داد که اسیدیته و قوام ظاهری به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرد اما چربی،ظرفیت نگهداری آب و PH به میزان قابل توجهی با افزایش کنسانتره پروتئین شیر کاهش یافت همچنین نمونه های تولید شده نمره لازم در پارامترهای رنگ و ظاهر،یکدستی و بو به دست آوردند اما در موارد دیگر نتایج قابل قبول نبود.( غلام حسینی پور و همکاران ،2012)
مظاهری تهرانی و همکاران در سال 1390 بر روی استفاده از کنسانتره پروتئین شیر در تولید خامه کم چرب و ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی و حسی آن تحقیق کردند. نتایج نشان داد که در مقایسه با نمونه شاهد با افزایش میزان کنسانتره پروتئین شیر ،اسیدیته و ویسکوزیته ظاهری بطور معنی داری کاهش می یابند؛همچنین نمونه های تولیدی در پارامترهای حسی رنگ و ظاهر،یکنواختی و بو امتیازات لازم را به دست آوردند اما در سایر موارد امتیاز قابل قبولی حاصل نگردیده است.( مظاهری تهرانی و همکاران، 1390)
مصباحی و همکاران(1390) بر روی کاربرد ژلاتین به عنوان هیدروکلوئید جایگزین چربی در تولید خامه کم چرب تحقیق کردند و نتایج نشان داد که ژلاتین قادر به بهبود ویژگیهای نمونه های خامه کم چربی و نزدیک کردن ویژگی های آن به ویژگیهای خامه کنترل 30% چربی می باشد.( مصباحی و همکاران،1390)
جعفرزاده و همکاران (2004) بر روی ریزکپسوله کردن خامه با روش اسپری درایر کار کردند و نتایج مطالعه بیانگر آن بود که خامه به عنوان ماده اصلی همراه با مواد حامل به موفقیت با این روش به پودر تبدیل شد و اثرات نوع و غلظت مواد و همچنین مقدار مواد بر بازده ریزکپسوله و عملکرد آن مورد بررسی قرار گرفت و نتایج مربوطه گزارش گردید.( جعفرزاده و همکاران ،2004)
احسانی و همکاران (2007) بر روی خواص بافت و ساختار خامه مبنی بر دسر مطالعاتی انجام دادند. نتایج حاصل از آن نشان داد که خاصیت سینرزیس با استفاده از کاراگینان کاهش یافت و خود خامه به تنهایی از نظر تجزیه و تحلیل ریز ساختار نتایج خوبی از نظر رئولوژیکی و بافتی نشان داد ( احسانی و همکاران ،2007).
احسانی و همکاران (2007) در مطالعه ای تأثیر نوع و مقدار تثبیت کننده بر پایداری خامه UHT 30% چربی،با و یا بدون تثبیت کننده در دمای فوق بالای سترون با فشار همگن در 2 مرحله را بررسی کردند. نتایج حاصل بیانگر آن بود که افزایش مقدار تثبیت کننده بطور قابل توجهی در ثبات خامهUHT موثر است.( احسانی و همکاران ،2007.)
طبق مطالعه آمینگو و همکاران (2009) که بر روی پروتئین آب پنیر در خامه انجام گرفت به این نتیجه رسیدند، غلظت های بالای MPC باعث افزایش قابلیت جذب آب می شود که در دو مورد خود را نشان می دهد که یکی عدم آب انداختگی و دیگری افزایش ویسکوزیته محصول نهایی است(آمینگو و همکاران، 2009).
در تحقیق ژائو و همکاران (2008) روی خامه با افزودن پروتئین آب پنیر انجام شد باعث افزایش جزئی در ویسکوزیته و استحکام در بافت خامه زده شد اما در مقایسه با بافت ایجاد شده با افزودن سدیم کازئینات به خامه زده ویسکوزیته کمتری داشت (ژائو و همکاران، 2008).
2-1-2- مطالعات انجام شده در مورد اثرات دارویی عسل و زنجبیل
کامکار و همکاران (1382) بر روی بررسی خواص فیزیکوشیمیایی عسل تولیدی شهر گرمسار مطالعاتی انجام دادند. نتایج بدست آمده نشان داد که میانگین درصد رطوبت، مواد جامد؛ وزن مخصوص محلول 20%؛ خاکستر،PH و اسیدیته نمونه های عسل به ترتیب؛32/16%،68/83%،323018/1، 28/0%،54/4 و 33/16 میلی اکی والان در کیلوگرم می باشد.( کامکار و همکاران، 1382)
روحی بروجنی و همکاران (1387) بر روی اثر ترکیب عصاره هیدروالکلی ریشه زنجبیل و گل ختمی در سرفه ناشی از برونشیت حاد صورت گرفت که بعد از 10 روز درمان در گروه مورد،محلول حاوی گیاه گل ختمی و زنجبیل با کم کردن التهاب در بیماران باعث کاهش حملات سرفه و درد قفسه سینه ناشی از تراکنتیا در بیماران شد و باعث کم کردن علائم گوارشی ناشی از عوارض داروهای برونکودیلاتور و ضدالتهابی صناعی سیستمیک شده است.(بروجنی و همکاران، 1387)
مطالعه ای توسط فرزین و همکاران (1390) بر روی اثر بخشی زنجبیل در بیماران مبتلا به آسم صورت گرفت که بعد از 10 هفته کارآزمایی در گروه 32 نفره(17 نفر مرد و 15 نفر زن)مشاهده شد که کپسول پودر ریشه زنجبیل اثر در بهبود دهندگی در بیماران مبتلا به آسم پایدار داشت.( فرزین و همکاران، 1390)
کاولی حقیقی و همکاران(1380) بر روی زنجبیل و درمان های غیرمتعارف با آن تحقیق کردند و نتایج حاصل نشان داد که زنجبیل گیاهی دارویی است که در درمان بیماری های مختلف از جمله تهوع و استفراغ ناشی از مسافرت و نیز اختلالات روماتیسمی مثل آرتریت روماتویید و استئوآرتریت بکار میرود.( کاولی حقیقی و همکاران،1380)
رشیدی و همکاران (1387) بر روی درمان زخم پای دیابتی با تجویز موضعی عسل و روغن زیتون پژوهشی انجام دادند. بعد از انجام آزمایشات و بعد از گذشت 5 روز از شروع درمان بافت گرانولاسیون در زخم ایجاد شد و زخم در طول یک ماه کاملأ بهبود یافت و طبق نتایج بدست آمده بیمار به مدت 2 هفته بعد از قطع درمان پیگیری شد و هیچگونه برگشتی در آن مشاهده نشد.( رشیدی و همکاران، 1387)
مطالعه ای توسط عسگری و همکاران (1385) بر روی تأثیر عصاره های آبی و هیدروالکلی زنجبیل و خار مریم بر هپاتوتوکسیسیتی ناشی از تیواستامید در موش صحرایی صورت گرفت که با مقایسه نتایج مشخص گردید که اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی خارمریم بیشتر از عصاره آبی زنجبیل و عصاره آبی زنجبیل بیشتر از عصاره هیدروالکلی زنجبیل است.اثر حفاظتی این عصاره ها بواسطه ترکیب های پلی فنلی موجود در آنها می باشد که این ترکیب ها دارای خواص آنتی اکسیدانی می باشند.( عسگری و همکاران، 1385)
در مطالعه ای خلیلی و همکاران (1389) اثرات عصاره الکلی ریزوم گیاه زنجبیل بر میزان درد و التهاب حاد و مزمن در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی را مورد بررسی قرار دادند نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که عصاره الکلی گیاه زنجبیل دارای اثرات ضدالتهابی و ضددردی است. از این رو، استفاده از این عصاره به عنوان یک روش درمانی جایگزین میتواند میزان درد و التهاب را در افرادی که از بیماریهای مزمن رنج می برند کاهش دهد.( خلیلی و همکاران، 1389)
شعاع حسنی و همکاران (1387) بر روی تأثیر عصاره اتیل استاتی موم زنبورعسل بر کلونیزاسیون استرپتوکوکوس موتانس صورت گرفت که طبق نتایج حاصل عصاره موم زنبورعسل در غلظت های کمتر از حد کشندگی قادر به توقف تولید گلوکوزیل ترانسفراز که آنزیم اصلی تشکیل بیوفیلم در استرپتوکوکوس موتانس می باشد،بود.( شعاع حسنی و همکاران، 1387)
رهنما و همکاران (1388) در مورد اثرات ضدمیکروبی عسل بر روی آلودگی روده ای با باکتری سالمونلاتیفی موریوم در موش های سوری نر کار کردند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که استفاده از عسل در رژیم غذایی روزانه احتمالأ موجب کاهش ابتلا به بیماری های روده ای می شود.( رهنما و همکاران، 1388)
در مطالعه ای فقیهی و همکاران(1376) بر روی اثر عسل بر التیام زخم باز پوست در موش صحرایی کار کردند که نتایج حاصل نشان داد که کاربرد موضعی و یکبار در روز عسل نجوشیده بر زخم باز پوست موجب تسریع روند التیام می شود.( فقیهی و همکاران، 1376)
در مطالعه ای که توسط جوهری و همکاران در سال 1388 بر روی اثر عصاره هیدروالکلی زنجبیل بر وزن بدن، وزن بیضه و اسپرماتوژنز در موش های صحرایی نر تحت شیمی درمانی داروی سیکلوفسفامید صورت گرفت نتایج حاصل نشان داد ترکیبات موجود در زنجبیل موجب مهار تولید متابولیت های فعال حاصل از سیکلوفسفامید و

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com