پایان نامه درباره کاشت، ، پتاسیم، آذین، تاخیر، داشت.، ﻛﺸﺖ، زراعی

داروئی بابونه اثر تاریخ های مختلف کاشت به طور معنی داری در سطح احتمال 1% بر ارتفاع ساقه نیز معنی دار بود. رضازاده و همکاران(1388) نیز در بررسی اثر چهار ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻛﺎﺷﺖ (16 اسفند،8 و 29 فروردین، 19 اردیبهشت) بر روی ارتفاع بوته زنیان اظهار داشتند که تاریخ کاشت به ﺼﻮﺭﺕ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﺑﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﺎﻧﻮﭘﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺷﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭ تاریخ های ﻛﺸﺖ ﺩﻳﺮﺗﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻛﺸﺖ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﮔﻴﺎﻩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻛﺸﺖ ﺍﻭﻝ ﺑﻮﺩ. مدیریت مناسب تاریخ کاشت وابسته به شرایط آب و هوایی بویژه درجه حرارت هوا و خاک هر منطقه متغییر می باشد و بر روی عملکرد کمی و کیفی گیاه زراعی و به طور موردی در گیاهان داروئی موثر میباشد، تاریخ مناسب کاشت زمانی است که گیاه فرصت کافی برای رشد سبزینه ای و رویشی برای قبل به گل رفتن داشته باشد (باقری و همکاران، 1387 ).
بر خلاف اکثر آزمایشات که نشان از تاثیر مثبت پتاسیم بر ارتفاع بوته داشت در این آزمایش پتاسیم هیچگونه تاثیر معنی داری بر ارتفاع بوته نداشت. در آزمایش حیدری و همکاران(1390) که به منظور بررسي تأثير نيترات پتاسيم بر ارتفاع بوته ترخون با 4 سطح پتاسیم انجام گرفت پژوهشگران نتیجه گرفتند نيترات پتاسيم اثر معني داري بر ارتفاع گیاه ترخون داشت. همچنین در آزمایشی که بر روی گیاه داروئی سرخارگل انجام شد به این نتیجه رسیدند که استفاده از پتاسیم باعث افزایش ارتفاع گیاه می شود (الساید و همکاران،2012). در آزمایشی بر روی تاثیر پتاسیم بر رازیانه محققان اظهار داشتند که با افزایش میزان پتاسیم افزایش معنی داری در ارتفاع مشاهده شد (ابو المگد و هکاران، 2010). پالیزدار و همکاران (1389)، اظهار داشتند با افزایش پتاسیم ارتفاع بوته گلرنگ نیز افزایش می یابد.
پتاسیم نقش های بسیار حیاتی در گیاهان زراعی ایفا می کند، این عنصر باعث افزایش رشد ریشه شده و جذب آب و مواد معدنی را بهبود می بخشد. دستبندان نژاد و همکاران (1390) گزارش کردند با حضور عنصر پتاسیم تنش آب و اثر آن بر ارتفاع گیاه تعدیل می شود.
5-2 تعداد شاخه فرعی در گیاه: تعداد شاخه فرعی در گیاه یکی از صفاتی است که معمولا تحت تاثیر عوامل زراعی و تیمارهاي آزمایشی قرار می گیرد. نتایج تجزیه واریانس صفت تعداد شاخه فرعی در گیاه ، نشان داد تعداد شاخه فرعی در گیاه تحت تاثیر تیمار کود پتاسیم قرار گرفت. در آزمایشی که توسط خاجانی و همکاران (1391) بر روی کتان روغنی انجام داده بودند نتیجه گرفتن که پتاسیم تاثیر معنی داری بر روی تعداد شاخه فرعی کتان روغنی داشت. پتاسیم با وجود این که در ساختمان بافت ها شرکت ندارد اما نقش های مهمی را در ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﺮاﻳﻨﺪ فیزیولوژیک از قبیل فتوسنتز، انتقال مواد پرورده به مخازن، حفظ آماس، هدایت روزنه ای، تنظیم اسمزی، فعالیت آنزیمی، توسعه سلولی، خنثی سازی یون های دارای بار منفی غیر قابل انتشار وقطبی نمودن غشا ایفا کند (سالاردینی و مجتهدی 1989).
در این مطالعه اثر معنی دار تاریخ کاشت بر تعداد شاخه فرعی در گیاه مشاهده شد، که این نتیجه با آزمایش وقار و همکاران(1388) بر روی تاثیر تاریخ کاشت بر روی شاخه های فرعی نخود دیم برابری می کرد.
همچنین با آزمایش رحیمی و نورمحمدی در بررسی که بر روی تاریخ کاشت بر روی تعداد شاخه فرعی انجام دادن برابری داشت. بیشتر تحقیقات نشان از کم شدن تعداد شاخه فرعی در تاریخ کاشت های مختلف را نشان میدهند در این آزمایش نیز تاخیر کاشت از 20 اردیبهشت تا 10 خرداد باعث کاهش تعداد شاخه فرعی در گیاه می شود. همچنین در آزمایشی دیگر که پرویز رضوانی مقدم و همکاران(1387) در بررسی تاریخ کاشت بر روی تعداد شاخه فرعی در گیاه کرچک نشان دادن که با تاخیر در کاشت تعداد شاخه فرعی کاهش می یابد. در آزمایشی دیگر که حیدرزاده و خواجه پور(1386) بر روی تاریخ کاشت در گیاه گلرنگ نشان دادن که با تاخیر در کاشت تعداد شاخه فرعی کاهش می یابد. جوانمرد و مکاران(1386) نیز در آزمایشی به منظور تاثیر تاریخ کاشت بر تعداد شاخه های فرعی ر روی گیاه کلزا اظهار داشتند که تاخیز در کاشت باعث کاهش تعداد شاخه فرعی در گیاه می شود. ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎﻏﯽ (1380) ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ اﺛﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺮﻋﯽ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺒﻮي ﻣﺤﻠﯽ (1376) در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﮐﺎﺷﺖ، ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﯽ در ﮔﯿﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد. تیجه می گیریم که تاریخ های مختلف کاشت سبب انطباق دوران رشد رویشی و زایشی گیاه با دما ,طول روز و تشعشع خورشیدی متفاوت گردیده وبدین طریق بر نمو,تولید شاخ وبرگ و عملکردگیاهان اثر می گذارد.
5-3 تعداد گل آذین: در این مطالعه اثر معنی دار تاریخ کاشت بر تعداد گل آذین مشاهده شد، به طوری که در دو تاریخ کاشت اول بیشترین تعداد گل آذین وجود داشت. که نتیجه این آزمایش با آزمایش رضوانی مقدم و مطلق(1386) بر روی سیاه دانه نشان دادند که تاخیر در کاشت باعث کاهش تعداد گل آذین شد. همچنین غنی و همکاران(1390) در آزمایشی بر روی تعداد گل آذین در گیاه بومادران نتیجه گرفتند که با تاخیر در کاشت تعداد گل آذین درگیاه کاهش می یابد. ﺑﻪﻧﻈﺮﻣﯽرﺳــﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﻌــﺪاد ﮔﻞآذﯾﻦ در ﻫﺮﺑﻮﺗﻪ ﺑــﺮاي دو ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﺷــﺖ اول ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺷــﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺟﻬﺖقیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com