مقاله درباره h، PAGEREF، گیل، دیلمی، دیلم، ودیلم، گیلان، شیعی

دانلود پایان نامه

1694-1-2-3- تاثیر گذاری اندیشه اعتزالی گیل و دیلم بر سایر مذاهب گیلان PAGEREF _Toc348960194 h 1694-1-3- احتمال تاثیر پذیری ابوحامد غزالی اشعری از زیدیان گیلان PAGEREF _Toc348960195 h 1704-1-4- معرفی عالمان نامدار زیدی گیل و دیلم PAGEREF _Toc348960196 h 1714-1-4-1- علی بن‌اصفاهان دیلمی PAGEREF _Toc348960197 h 1714-1-4-2- یوسف بن‌حسن گیلانی PAGEREF _Toc348960198 h 1724-1-4-3- محمد بن‌یعقوب هوسمی PAGEREF _Toc348960199 h 1724-1-4-4- یعقوب هوسمی PAGEREF _Toc348960200 h 1724-1-4-5- محمد بن‌علی گیلی PAGEREF _Toc348960201 h 1734-1-4-6- گور بگیر دیلمی PAGEREF _Toc348960202 h 1734-1-4-7- ابن‌تال هوسمی PAGEREF _Toc348960203 h 1734-1-4-8- ابوعلی بن‌آموج گیلی PAGEREF _Toc348960204 h 1744-1-4-9- تورانشاه بن‌خسرو شاه گیلانی PAGEREF _Toc348960205 h 1744-1-4-10- حزمی دودست PAGEREF _Toc348960206 h 1754-1-4-11- قاضی امندوار (امیدوار) PAGEREF _Toc348960207 h 1754-1-4-12- محمد بن‌صالح گیلانی PAGEREF _Toc348960208 h 1754-1-4-13- علی بن‌محمد گیلی PAGEREF _Toc348960209 h 1764-1-4-14- محمد بن‌باجویه الکوکلولی گیلانی PAGEREF _Toc348960210 h 1764-1-4-15- ابوالفضل شهرآشویه میالفجانی PAGEREF _Toc348960211 h 1774-2- اسماعیلیه PAGEREF _Toc348960212 h 1774-2-1- بررسی فعالیتهای مذهبی اسماعیلیان در گیل ودیلم پیش از ظهور حسن صباح PAGEREF _Toc348960213 h 1784-2- 2- بررسی حضور اسماعیلیان در گیل ودیلم پس از حسن صباح PAGEREF _Toc348960214 h 1804-2- 2-1- همراهی دیلمی‌ها با حسن صباح در مصر PAGEREF _Toc348960215 h 1814-2- 2-2-ورود حسن صباح به قلعه الموت دیلم PAGEREF _Toc348960216 h 1814-2- 2-3- جانشینان دیلمی تبار حسن صباح PAGEREF _Toc348960217 h 1824-2- 2-4- درگیری اسماعیلیان با علویان زیدی مذهب در گیل ودیلم PAGEREF _Toc348960218 h 1834-2- 2-5- حمایت برخی از گیل ودیلم از اصفهبد طبرستان در برابر اسماعیلیان PAGEREF _Toc348960219 h 1834-2- 2-6- گرایش عده‌ای از سپاهیان دیلمی سلجوقیان به اسماعیلیه PAGEREF _Toc348960220 h 1844-2- 2-7- ناکامی بعضی حاکمان دیلمی در برابر اسماعیلیان PAGEREF _Toc348960221 h 1844-2- 2-8- تصرف برخی از مناطق گیل و دیلم توسط اسماعیلیان الموت PAGEREF _Toc348960222 h 1844-2- 2-9- کشتن حسن (علی ذکره السلام) توسط یک دیلمی PAGEREF _Toc348960223 h 1854-2- 2-10- روابط اسماعیلیان دیلم با اهل سنت گیلان PAGEREF _Toc348960224 h 1864-2- 2-11- روابط علاء الدین محمد نزاری با شیخ جمال الدین گیلی PAGEREF _Toc348960225 h 1864-2- 2-12- حمایت مردم دیلم از هلاکوی مغول برای فتح الموت PAGEREF _Toc348960226 h 1874-2-3- معرفی مشاهیر اسماعیلی مذهب گیل و دیلم PAGEREF _Toc348960227 h 1874-2-3-1- اسفار بن‌شیرویه دیلمی PAGEREF _Toc348960228 h 1874-2-3-2- مردآویج زیاری گیلی PAGEREF _Toc348960229 h 1884-2-3-3- ابوطاهر ارانی دیلمی PAGEREF _Toc348960230 h 1894-3- امامیه (اثناعشریه) PAGEREF _Toc348960231 h 1894-3-1- بررسی حضور امامیه در گیل ودیلم PAGEREF _Toc348960232 h 1894-3-2- معرفی دانشوران امامی مذهب گیل ودیلم PAGEREF _Toc348960233 h 1914-3-2-1- سلار دیلمی PAGEREF _Toc348960234 h 1914-3-2-2- ابوالبرکات دیلمی PAGEREF _Toc348960235 h 1924-3-2-3- سید واثق بالله علوی گیلانی PAGEREF _Toc348960236 h 1924-3-2-4- وکیل هوسمی PAGEREF _Toc348960237 h 1934-3-2-5- حسن بن‌ابی الحسن دیلمی PAGEREF _Toc348960238 h 1934-3-2-6- رکن الدین لاهیجانی PAGEREF _Toc348960239 h 1934-3-3- معرفی سایر عالمان شیعی گیل و دیلم PAGEREF _Toc348960240 h 1944-3-3-1- کیکاوس بن‌دشمن زیار دیلمی PAGEREF _Toc348960241 h 1944-3-3-2- لنگر بن‌منوچهر دیلمی PAGEREF _Toc348960242 h 1954-3-3-3- لیاگوش بن‌منوچهر دیلمی PAGEREF _Toc348960243 h 1954-3-3-4- سیف الدوله بن‌وهسودان دیلمی PAGEREF _Toc348960244 h 1954-3-3-5- خسرو بن‌فیروز دیلمی PAGEREF _Toc348960245 h 1954-3-3-6- ابن‌بندار هوسمی PAGEREF _Toc348960246 h 1964-3-3-7- ابن‌حاجی شیعی PAGEREF _Toc348960247 h 1964-3-3-8- ابوجعفر امامی PAGEREF _Toc348960248 h 196خاتمه PAGEREF _Toc348960249 h 197فهرست منابع PAGEREF _Toc348960250 h 200

فصل اول: کلیات و مفاهیم1-1- کلیات و شناسه تحقیق1-1-1- تبیین موضوععنوان موضوع این پژوهش «بررسی تاریخ تشیع در گیلان و دیلمان از آغاز تا پیدایش آل کیا» است. در این پژوهش تلاش می‏شود تا تاریخ تشیع از جنبه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از آغاز تا پیدایش آل مورد بررسی قرارگیرد.
1-1-1-1- قلمرو زمانی پژوهش
دوره زمانی مورد بحث یکی از مقاطع مهم تشیع است که سوی از پژوهشگران مورد بررسی جدی قرار نگرفته است. از این‌رو در این پژوهش به بررسی فرایند تاریخ تشیع از ابتدا تا سالهای نخستین حکومت آل کیا پرداخته می‏شود. چون پس از تأسیس دولت آل کیا تاریخ تشیع در گیل ودیلم وارد مرحله جدیدی شد. لذا به آن نمی‌پردازیم. لازم به ذکر است برای پرداختن به ورود تشیع به گیل و دیلم بررسی برخی از موضوعات مانند آشنایی دیلمیان با اسلام که کمی قبل از نفوذ تشیع است نیز لازم می‏باشد.
1-1-1-2- قلمرو مکانی پژوهشسرزمین گیلان و دیلمان در جنوب غربی دریای خزر واقع شده است که در آنجا اقوام گیل و دیلم زندگی می‌کنند. این پهنه جغرافیای یکی از مهم‌ترین کانونهای تشیع در قرون متمادی به شمار می‌رفته است. از این تلاش می‌شود در این تحقیق تاریخ تشیع در آن منطقه مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. البته محدوده منطقه گیلان و دیلمان در زمان محدد موضوع پژوهش از محدوده فعلی گسترده‌تر بوده است و بخشهای از استانهای مازندران و قزوین امروزی را در بر می‌گرفت. در این نوشتار محدوده تاریخی گیلان ودیلمان مد نظر قرار گرفته است.
1-1-1-3- قلمرو موضوعی پژوهشموضوع این تحقیق بررسی تاریخ تشیع در نواحی یاد شده است. در این پژوهش از همه فرقه‌ها و نحله‌های شیعی که در سرزمین گیلان و دیلمان حضور داشته‌اند سخن به میان خواهد آمد. البته به میزان حضور و جایگاه هر یک از فرقه‌های تشیع در گیل و دیلم به آنان پرداخته خواهد شد.
1-1-2- ضرورت واهمیت پژوهشدانسته است که پیدایش تشیع در شرق اسلامی در سده‌های نخستین با حضور علویان شیعی مذهب رقم خورد و منطقه کرانه‌های جنوبی دریای خزر نیز به ویژه نواحی گیل ودیلم یکی از پایگاهها ومیادین اصلی آنان به شمار می‏رفت علویان توانستند حاکمیت وسیطره اسلام شیعی را در این سامان استوار سازند. و از سوی دیگر برای گسترش اسلام به فعالیتهای فرهنگی و دینی دست یازیدند از این‌رو خدمات علمی وفرهنگی ماندگاری را از خود بر جای گذاشتند این فعالیت‌ها وتاثیر گذاری‌های شگرف مکتب تشیع در این سامان موجب گردید که پژوهنده به بررسی وتحقیق بیشتر پیرامون این موضوع روی آورد تا ضمن معرفی قدمت هویت تشیع در این ناحیه از عوامل موفقیت بخش وتجربیات ناموفق این دوره از تاریخ شیعه برای پیشبرد اهداف آینده‌اش استفاده کرده و کاستی‌ها و ضعفها نیز جبران گردد.
1-1-3- نوآوری پژوهش تاکنون در این زمینه پژوهش جامع و مستقلی صورت نگرفته است فقط چند مقاله کم مایه در این رابطه نوشته است و در لابلای برخی کتابها به گونه مختصر از این موضوع سخن به میان آمده است که در معرفی منابع وپیشینه به آنها اشاره خواهیم کرد. از این‌رو در این پژوهش سعی می‏شود با بررسی و معرفی بخشی از تاریخ تشیع، زوایای پنهانی و ناشناخته جامعه شیعه درگذشته کشف گردد تا سرآغازی برای تحقیقات پسینی پژوهشگران باشد.
1-1-4- پرسش‌های پژوهشپرسش اصلی در این تحقیق این است که:
چرا و چگونه تشیع در گیلان و دیلمان ورود کرده و گسترش پیدا کرد؟
این سوال اصلی پرسشهای فرعی دیگری را به دنبال دارد که عبارتند از:
1-1-4-1- سادات وعلویان مهاجر چه میزان درنفوذ و گسترش تشیع در مناطق گیل ودیلم نقش داشته اند؟
1-1-4-2- بیدادگری وحملات بی امان سپاهیان اعراب که منادی اسلام غیر شیعی بودند چه مقدار در پذیرفتن تشیع توسط مردم نواحی تاثیر گذار بوده است؟
1-1-4-3- چه عاملی موجب ماندگاری وپایداری تشیع در این سامان گردید ؟
1-1-4-4- روش نهادینه وفراگیر کردن مکتب تشیع درگیل ودیلم توسط بزرگان ورهبران شیعی چه بوده است؟
1-1-4-5- شیعیان در این منطقه چه مقدار در خدمات دهی علمی وفرهنگی در محیط پیرامونی خویش یا حتی در کل جهان اسلام نقش داشته اند؟
1-1-5- فرضیه‌های پژوهش؛
فرضیه اصلی ما در این پژوهش که پاسخ سوال اصلی را نیز در بر دارد. این است که: برخوردهای ظالمانه خلفای اسلامی با دیلمیان و پناه آوردن علویان مخالف خلافت سنی به گیل و دیلم فعالیت تبلیغی آنان مردم آن در ورود و گسترش تشیع درآن سامان تاثیر گذار بوده است. فرضیه‌های فرعی این تحقیق آن است که؛ سادات وبزرگان شیعی با شیوه فرهنگی واخلاق عملی به تبلیغ وترویج باورهای شیعی همت گماشتند که این امر اقبال بیش از پیش مردم به پذیرش عقاید تشیع را فراهم کرد. اهالی این منطقه با بهره گیری از آموزه‌های شیعه در عرصه علم وفرهنگ وهنر خدمات ارزنده‌ای را به جهان اسلام ارائه نمودند.
1-1-6- روش تحقیق و شیوه گردآوری اطلاعاتروش تحقیق این پژوهش توصیفی و تحلیلی است. اطلاعات و مطالب این تحقیق نیز به صورت کتابخانه‌ای و میدانی گردآوری شده است.
1-1-7- معرفی و بررسی منابعدر این بخش به معرفی منابع پایه و تألیفات کهن ودست اول که در پژوهش این اثر از آنها بهره برده شده است می‏پردازیم واز جایگاه و میزان بهره گیری از آن آثار سخن خواهیم گفت برای سهولت بررسی، آنها را در در چند گروه تقسیم بندی کرده وآنگاه به مهمترین منابعی که نقش اساسی در شکل دهی

متن کامل در سایت homatez.com