پایان نامه درمورد ، عملیاتی:، ازپاسخ، کارکنان، منبع) تعریف، توامندسازی، روانشناخنی، فرهنگ

.
فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی:
1- یادگیری سازمانی و جو سازمانی توانمند سازی کارکنان رابطه معنی دار دارد.
فرضیات فرعی:
1- مولفه های یادگیری سازمانی: (چشم انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، اشتراک دانش، تفکر سیستمی، رهبری مشارکتی، شایستگی، یادگیری تیمی) توانمندسازی کارکنان را تبیین و پیش بیتی می کند.
2- مولفه های جو سازمانی: (اهداف سازمانی، نقش، پاداش ها، رویه ها، ارتباطات)توانمندسازی کارکنان را تبیین وپیش بینی می کند.
1-6.تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم
توانمندسازی:
تعریف نظری: مفهوم توانمندسازي به معنی آماده سازي نیروي کار با درجه بالایی از انعطاف پذیري و آزادي در تصمیم گیري هاي سازمانی است، چرا که معنی اصلی توانمندسازي به تفویض قدرت برمی گردد.(گرسلی و همکاران،2008).
تعریف عملیاتی: نمره ای که فرد ازپاسخ به پرسش نامه توامندسازی روانشناخنی دریافت می کند.
معنی داری:
تعریف نظری: به تناسب بین الزامات شغل، باورها، ارزش ها و رفتارهاي فرد بر می گردد. یعنی کارمند اهمیت شغلش را براي سازمان و خودش درك خواهد کرد و توجه بیشتري را به کارش معطوف خواهد داشت.(همان منبع)
تعریف عملیاتی: نمره ای که فرد ازپاسخ به سوالات،18،16،6 پرسش نامه توامندسازی روانشناخنی دریافت می کند.
شایستگی:
تعریف نظری: احساس شایستگی در شغل یعنی الف) باور به این که کارکنان توانایی انجام کار را دارند ب) باور به این که کارکنان ظرفیت به کاربستن تلاش لازم را دارند.ج) باور به این که هیچ مانع خارجی کارکنان را از انجام دادن کار مورد نظر باز نخواهند داشت(بنیس و نانوس،1995)
تعریف عملیاتی: نمره ای که فرد ازپاسخ به سوالات،2،7،12،17پرسش نامه توامندسازی روانشناخنی دریافت می کند.
خود تعینی:
تعریف نظری: هنگامی که افراد به جاي این که با اجبار در کاري درگیر شوند یا دست از آن کار بکشند، خود داوطلبانه در وظایف خویش در گیر شوند، احساس داشتن حق انتخابدر کار خود می کنند، احساس داشتن حق انتخاب به معنی آزادي عمل و استقلال فرد در تعین فعالیتهاي لازم براي انجام دادن وظایف شغلی اشاره دارد(همان منبع)
تعریف عملیاتی: نمره ای که فرد ازپاسخ به سوالات،1،3،8،11پرسش نامه توامندسازی روانشناخنی دریافت می کند.
موثر بودن:
تعریف نظری: عبارت از اعتقادات فرد در یک مقطع مشخص از زمان در مورد توانایی هاي خود براي ایجاد تغیر در جهت مطلق. این یک اعتقاد راسخ است که یک شخص با فعالیت هاي خود می تواند برآنچه اتفاق می افتد تاثیر بگذارد(همان منبع)
تعریف عملیاتی: نمره ای که فرد ازپاسخ به سوالات،4،9،15پرسش نامه توامندسازی روانشناخنی دریافت می کند.
مشارکت کارکنان:
تعریف نظری: نوعی فرایند مشارکتی است که هدف آن تشویق و ترغیب کارکنان واعضاي سازمان به دادن تعهد و مشارکت هرچه بیشتر در امر موفقیت سازمان می باشد(همان منبع)
تعریف عملیاتی: نمره ای که فرد ازپاسخ به سوالات،5،10،13،14پرسش نامه توامندسازی روانشناخنی دریافت می کند.
یادگیری سازمانی:
تعریف نظری: یادگیری سازمانی به عنوان راهی تعریف شده است كه طی آن سازمانها به تولید، تکمیل و سازماندهی دانش پرداخته، فعالیتهای خود را بر اساس آن عادی می سازند و آن را به درون فرهنگ خود وارد می كنند (اللهیاری1389).
تعریف عملیاتی: نمره ای که فرد ازپاسخ به سوالات پرسش نامه یادگیری سازمانی دریافت می کند.
چشم انداز مشترک: نظامی كه طی آن یک تصویر مشترک از آینده خلق می شود تا تعهد و درگیری كاركنان نسبت به كار را افزایش دهد. در یک سازمان، آرمان مشترک افراد را به دور یک ماهیت و سرنوشت مشترک جمع می كندتا همگی احساس كنند كه به سوی یک هدف در حركتند و با همه فعالیتهای سازمان همبستگی دارند(همان منبع).
تعریف عملیاتی: نمره ای که فرد ازپاسخ به سوالات،1،2،3،4 پرسش نامه یادگیری سازمانی دریافت می کند.
فرهنگ يادگيري سازماني: هنگامی كه اعضای هر جامعه، سازمان یا گروه برای انطباق با محیط خارجی و حل مشکلات یکپارچگی داخلی تلاش می كنند، ناخودآگاه به یادگیری اقدام كرده اند. به این دلیل كه از جهت نظریه پردازی، یادگیری و حل مسائل نه تنها متفاوت نیستند بلکه باید گفت كه دیدگاه های متفاوت، فرایند اساسی یکسانی دارند.(همان منبع)
تعریف عملیاتی: نمره ای که فرد ازپاسخ به سوالات،5،6،7،8 پرسش نامه یادگیری سازمانی دریافت می کند.
کار و يادگيري تيمي: یادگیری تیمی به این معنا است كه تیم ها قادر باشند به عنوان یک هویت واحد فکر كرده، خلق كنند و بیاموزند. علاوه براین یادگیری تیمی نظامی است كه طی آن هوش جمعی یک گروه افزایش یافته و دانش و دیدگاههای جمعی تبدیل به سرمایه می شوند(همان منبع).
تعریف عملیاتی: نمره ای که فرد ازپاسخ به سوالات،9،10،11،12 پرسش نامه یادگیری سازمانی دریافت می کند.
استراتژي: استراتژی به طرح عملیاتی درازمدتی گفته می شود كه به منظور دستیابی به یک هدف مشخص طراحی شده باشد. فرایندی كه ضمن آن اهداف و خطوط كلی فعالیمت هما و مأموریت همای سمازمان در درازمدت تعیین می شود(گاندی،2004)
اشتراک دانش: اشتراک دانش اشاره به تبادل دانش بین افراد سازمان به صورت ساختمند و بدون ساختار دارد در این مرحله تلاش بر این است كه فرهنگ (اشتراک دانش قدرت است ایجاد شود(همان منبع)
تعریف عملیاتی: نمره ای که فرد ازپاسخ به سوالات،13،14،15،16 پرسش نامه یادگیری سازمانی دریافت می کند.
توسعه شايستگي کارکنان: شایستگی در ادبیات منابع انسانی، مجموعه ای است از دانش، مهارت های و رفتارهای قابل سنجش و قابل مشاهده كه در موفقیت یک شغل یا پست سهیم هستند(همان منبع)
تعریف عملیاتی: نمره ای که فرد ازپاسخ به سوالات،26،27،28،29،30،31 پرسش نامه یادگیری سازمانی دریافت می کند
رهبري مشارکتي: رهبری مشاركتی به عنوان رهبری كه كاركنان را در تمام سطوح سلسله مراتبی در تصمیم گیری و اجرای تصمیمات درگیر می كند، تعریف می شود(بولسلاو2009)
تعریف عملیاتی: نمره ای که فرد ازپاسخ به سوالات،21،22،23،24ف25پرسش نامه یادگیری سازمانی دریافت می کند
جو سازمانی
تعریف نظری: مجموعه ای از خصایص و ویژگی هایی که موجب تمایز یک سازمان از سازمان دیگر می شود(آنتونیا،2011)
داکرت(۲۰۰۴) جو سازمانی را آشنا شدن شیوه ها و الگو های ریشه دار که در پیش فرض ها، مصداق ها و اعتقادات نهفته است و فرهنگ را می سازد، می داند.
تعریف عملیاتی: در این پژوهش جو سازمانی عبارت است از نمره ی حاصل از پرسشنامه ی توصیف جو سازمانی لایل ساسمن وسام دیپ که توسط کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی تکمیل شده است.
وضوح و توافق هدف: در این پژوهش وضوح و توافق هدف عبارت است از نمره حاصل از پرسشنامه جو سازمانی که از بعد اهداف سازمانی پرسشنامه که شامل سوالات 1-2-3-4 بدست می آید.
وضوح و توافق نقش: در این پژوهش وضوح و توافق نقش عبارت است از نمره حاصل از پرسشنامه جو سازمانی که از بعد اهداف سازمانی پرسشنامه که شامل سوالات 5-6-7-8 بدست می آید.
رضایت از پاداش: در این پژوهش رضایت از پاداش عبارت است از نمره حاصل از پرسشنامه جو سازمانی که از بعد اهداف سازمانی پرسشنامه که شامل سوالات 9-10-11-12 بدست می آید.
رضایت و توافق بر رویه ها: در این پژوهش رضایت و توافق بر رویه ها عبارت است از نمره حاصل از پرسشنامه جو سازمانی که از بعد اهداف سازمانی پرسشنامه که شامل سوالات 13-14-15-16 بدست می آید.
اثربخشی ارتباطات: در این پژوهش اثربخشی ارتباطات عبارت است از نمره حاصل از پرسشنامه جو سازمانی که از بعد اهداف سازمانی پرسشنامه که شامل سوالات 17-18-19-20 بدست می آید.

333375952500
218122510160فصل دوم
ادبیات تحقیق
00فصل دوم
ادبیات تحقیق

مقدمه
در فصل دوم تحقیق، به بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق پرداخته می شود. برای این كار محقق با مراجعه به منابع كتابخانه ای از قبیل كتب و نشریات تخصصی و مرتبط با موضوع تحقیق، اسناد و مدارک مرتبط، اینترنت و همچنین با جستجو و بررسی پژوهش ها و گزارش های تحقیقاتی مرتبط با موضوع و مساله تحقیق، به انتخاب مرتبط ترین موضوعات پرداخته و با رویکردی غالبا قیاسی علم موجود در زمینه تحقیق را تدوین می كند. در پژوهش حاضر با مراجعه به منابع داخلی و خارجی و تحقیقات انجام شده، ادبیات و پیشینه تحقیق تدوین گردیده است. برای انجام این كار، ابتدا به بررسی كلیاتی درباره تاریخچه مفهوم یادگیری سازمانی، تعاریف و مفاهیم یادگیری سازمانی، اهمیت و ضرورت، عوامل موثر بر یادگیری سازمانی و موانع فراروی یادگیری سازمانی پرداخته شده و در بخش دوم، مفاهیم و مبانی، دیدگاه ها، عوامل مؤثر بر جو سازمانی و موانع فراروی توسعه آن مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته، در بخش سوم توانمندسازی روانشناختی کارکنان مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با مروری بر تحقیقات داخلی وخارجی به تدوین چارچوب نظری تحقیق پرداخته شده است.
2-1. يادگيري سازماني
قبل از اینکه به شرح یادگیری سازمانی

متن کامل در سایت homatez.com